Gwaith Ieuenctid a Chymuned

A oes gennych ddiddordeb mewn gweithio gyda phobl ifanc 11 - 25 mlwydd oed?

Rydym yn cynnig amrywiaeth o gyrsiau i’ch cynorthwyo i ddatblygu’r sgiliau angenrheidiol i weithio fel gweithiwr ieuenctid yng Nghymru.

adult learning wales

Beth yw Gwaith Ieuenctid?

Mae gwaith ieuenctid yn waith gyda phobl ifanc 11-25 mlwydd oed er mwyn eu cynorthwyo yn ystod y cam yma o’u bywyd. Gall gweithiwr ieuenctid eu helpu i ddysgu amdanynt eu hunain, am eraill a’r gymdeithas. Gall hyn ddigwydd trwy gyfrwng gweithgareddau addysgol sy’n cyfuno mwynhad, her a dysgu. Mae gweithwyr ieuenctid yn ceisio hyrwyddo datblygiad personol a chymdeithasol pobl ifanc a’u galluogi i fod â llais, dylanwad a safle yn eu cymunedau a’r gymdeithas yn ei chyfanrwydd.

Safonau Gofynnol Cenedlaethol Gwaith Ieuenctid 2019 (Gweler dolen 3 isod)

 

Sut allaf ddod yn Weithiwr Ieuenctid yng Nghymru?

Mae llwybr ar gael i gymhwyso fel gweithiwr ieuenctid yng Nghymru. Mae hyn yn cychwyn gyda Dyfarniad mewn Egwyddorion Gwaith Ieuenctid ar Lefel 2. Dyma’r cymhwyster rhagarweiniol a rhaid ei gwblhau cyn y Dystysgrif mewn Ymarfer Gwaith Ieuenctid ar Lefel 2 neu 3.

 CymhwysterLefelIfaswm OedranCofrestraid CGACydnabyddiaeth JNC
1Dyfarniad mewn Egwyddorion Gwaith Ieuenctid216 oedNaNa
2Tystysgrif mewn Ymarfer Gwaith Ieuenctid216 oedOes: Gweithiwr Cymorth Ieuenctid CynorthwyolOes: Gweithiwr Cymorth Ieuenctid Cynorthwyol
3Tystysgrif mewn Ymarfer Gwaith Ieuenctid318 oedOes: Gweithiwr Cymorth IeuenctidOes: Gweithiwr Cymorth Ieuenctid
4Diploma mewn Ymarfer Gwaith Ieuenctid318 oedOes: Gweithiwr Cymorth IeuenctidOes: Gweithiwr Cymorth Ieuenctid
5 Gradd BA Anrhydedd mewn Gwaith Ieuenctid a Chymuned618 oed Oes: Gweithiwr Ieuenctid a Chymhwyster Proffesiynol Oes: Gweithiwr Ieuenctid a Chymhwyster Proffesiynol
6 Diploma Uwchraddedig / MA mewn Gwaith Ieuenctid a Chymuned718 oed Oes: Gweithiwr Ieuenctid a Chymhwyster Proffesiynol Oes: Gweithiwr Ieuenctid a Chymhwyster Proffesiynol

(Gweler dolen 1 isod)

Sut all Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales fy helpu?

Mae Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales yn cynnig hyfforddiant a chymwysterau i gynorthwyo i ddatblygu eich sgiliau, gwybodaeth a gwerthoedd ym maes gwaith ieuenctid. Os ydych newydd gychwyn gweithio gyda phobl ifanc, neu’n dymuno datblygu eich arferion gwaith ieuenctid, gallwn eich helpu i gael y cymwysterau i gynorthwyo eich datblygiad proffesiynol.

Rydym yn cynnig cymwysterau ar gyfer Gweithwyr Cymorth Ieuenctid a Hyfforddiant Gwaith Ieuenctid Achrededig. Cynigir y rhain drwy Gorff Dyfarnu Agored Cymru, un o’r cyrff dyfarnu a gymeradwyir gan Safonau Addysg Hyfforddiant (ETS) Cymru. Cymeradwyir y Cymwysterau Gweithwyr Cymorth Ieuenctid gan Gyd-bwyllgor Negodi (JNC) Cymru a Lloegr.

Ar ôl derbyn y cymhwyster Tystysgrif mewn Ymarfer Gwaith Ieuenctid ar lefel 2 neu 3, gallwch gofrestru gyda Chyngor y Gweithlu Addysg yng Nghymru fel Gweithiwr Cymorth Ieuenctid Cynorthwyol (cymhwyster Lefel 2) neu Weithiwr Cymorth Ieuenctid (cymhwyster Lefel 3). Ar ôl cofrestru gyda Chyngor y Gweithlu Addysg, byddwch yn gallu ymgeisio am swyddi gweithwyr cymorth ieuenctid/cynorthwyol yng Nghymru. (Gweler dolen 2 isod)

 

Arlwy Cyrsiau Gwaith Ieuenctid Addysg Oedolion Cymru │ Adult Learning Wales

  • Dyfarniad mewn Egwyddorion Gwaith Ieuenctid, Lefel 2, 11 credyd
  • Tystysgrif mewn Ymarfer Gwaith Ieuenctid, Lefel 2 – 27 credyd (mae angen cwblhau’r Dyfarniad cyn y cwrs hwn)
  • Tystysgrif mewn Ymarfer Gwaith Ieuenctid, Lefel 3 – 28 credyd (mae angen cwblhau’r Dyfarniad cyn y cwrs hwn)
  • Diploma mewn Ymarfer Gwaith Ieuenctid, Lefel 3 – 35 credyd
  • Cyrsiau Byr Unigol mewn Datblygiad Proffesiynol Parhaus
  • Cynorthwyo Pobl Ifanc ag Anawsterau Iechyd Meddwl
  • Cynorthwyo Pobl Ifanc LHDT

Gweler isod ein dolen ymgeisio ar-lein am y cyrsiau a’r cymwysterau achrededig mewn Gwaith Ieuenctid a gynigir gennym.

Ffurflen Gais Cyrsiau Gwaith Ieuenctid 22-23

Er gwybodaeth, gall y dolenni hyn fod yn ddefnyddiol i ddeall gofynion cymwysterau’r Sector Gwaith Ieuenctid yng Nghymru.

1. Cymwysterau gofynnol

2. Cofrestru gyda Chyngor y Gweithlu Addysg

3. Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol Gwaith Ieuenctid 2019

 

Cysylltwch â ni heddiw ar 07561 059956 i siarad gyda Shelley neu e-bostiwch shelley.kear@addysgoedolion.cymru

 
 

Ymunwch â ni

Dewch yn ddysgwr, yn diwtor, yn bartner neu'n aelod! Beth bynnag yr hoffech ei wneud, byddem wrth ein bodd pe baech yn rhan o'r hyn a wnawn.

Cysylltwch â ni
 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es