Rhaglen Sgiliau Hanfodol Hyblyg: ar-lein Mathemateg a Saesneg

Ymunwch gyda ni ar y cam cyntaf i gymhwyster Lefel 2 sy’n cael ei dderbyn gan y mwyafrif helaeth o golegau a phrifysgolion Cymru fel cymhwyster cyfwerth â gradd A-C TGAU mewn Mathemateg NEU Saesneg Iaith.

Mae'r cwrs yn canolbwyntio ar yr ystod eang o sgiliau darllen, ysgrifennu a chyfathrebu llafar NEU ar yr ystod eang o sgiliau rhifedd sydd eu hangen i gyflawni'r cymhwyster.

Am ragor o wybodaeth ffoniwch 03300 580845  /  02920 382431 a holwch am y rhaglen Sgiliau Hanfodol Hyblyg neu i siarad â Sian Williams.

Sgiliau Cymhwyso Rhif Hanfodol Lefel 2 a / neu Sgiliau Cyfathrebu Hanfodol Lefel 2.

Cliciwch yma i weld llawlyfr Sgiliau Hanfodol Cymru.Cysylltiadau Allweddol

Am ragor o wybodaeth ffoniwch 03300 580845  /  02920 382431 a holwch am y rhaglen Sgiliau Hanfodol Hyblyg neu i siarad â Sian Williams.

Sian Williams – Hwylusydd Rhaglen Sgiliau Hanfodol Hyblyg Sian.williams@adultlearning.wales 

Sarah O’Connell Jones – Rheolwr Rhanbarthol Gogledd Cymru gyda chyfrifoldeb am y Rhaglen Sgiliau Hanfodol Hyblyg Sarah.o’connelljones@adultlearning.wales 

Neu ewch i broffil y cwrs a chofrestru ar-lein yma.

 

Cam wrth Gam – sut mae'r Rhaglen Sgiliau Hanfodol Hyblyg yn gweithio

Cam 1 – Cofrestru ar y rhaglen

Cam 2 – Byddwch yn cael eich cefnogi i gwblhau asesiad Pecyn Cymorth Sgiliau Hanfodol Cymru (WEST). Mae Asesiad WEST yn brawf byr ar-lein sy'n ein helpu i bennu eich lefel gyfredol ac yna i'ch arwain i'r rhaglen ar y lefel gywir i chi.

Cam 3 – Byddwch yn cael eich cefnogi i ddechrau gweithgareddau dysgu ar-lein hunan-arweiniol i'ch helpu i symud ymlaen i safon lefel 2.

Gallwch weithio ar eich cyflymder eich hun ac mae cymorth ar gael bob amser.

Bydd yr Hwylusydd Sgiliau Hanfodol Hyblyg Sian Williams yn cysylltu â chi’n rheolaidd i drafod eich cynnydd, ateb cwestiynau ac ati.

Y cyfan fydd ei angen arnoch yw cyfrifiadur neu ddyfais symudol i'ch galluogi i gael mynediad i'r llwyfan dysgu.

Os nad yw hyn yn addas i chi, gallwn eich cysylltu gyda chyrsiau sgiliau hanfodol ar-lein neu wyneb yn wyneb, er mwyn i chi fedru adeiladu eich sgiliau.

Cam 4 – Unwaith y byddwch yn gweithio ar safon lefel 2 byddwch yn gallu symud ymlaen i gwrs ar-lein dan arweiniad tiwtor, lle byddwch yn dechrau paratoi ar gyfer;

Lefel 2 Sgiliau Cymhwyso Rhif Hanfodol

Lefel 2 Sgiliau Cyfathrebu Hanfodol

Bydd yr Hwylusydd Sgiliau Hanfodol Hyblyg yn cysylltu gyda chi i drafod yr opsiynau ac i drafod pa gwrs yw’r un iawn i chi.

Rhoddir gwybodaeth am ddyddiadau'r arholiadau dosbarth, ac fe archebir lle i chi fynychu'r lleoliad mwyaf addas i sefyll eich profion.Gwybodaeth am y cymwysterau

Nid yw cwblhau'r cwrs hunan-arweiniol yn arwain at gymhwyster cydnabyddedig.

Mae cwblhau'r cwrs dan arweiniad tiwtor yn eich galluogi i sefyll yr arholiadau ar gyfer y cymwysterau

Sgiliau Cymhwyso Rhif Hanfodol Lefel 2 (ar gael yn Gymraeg a Saesneg)

a / neu

Sgiliau Cyfathrebu Hanfodol Lefel 2Gofynion Mynediad

Nid oes unrhyw ofynion mynediad ar gyfer y cwrs hwn.

Fodd bynnag, er mwyn gallu dechrau'r elfen o'r Rhaglen Sgiliau Hanfodol Hyblyg dan arweiniad tiwtor a sefyll yr arholiadau, rhaid i chi fod yn gweithio ar safon Lefel 2.Llwybr Gyrfa

  • Sgiliau Cymhwyso Rhif Hanfodol Lefel 2
  • Sgiliau Cyfathrebu Hanfodol Lefel 2Beth sydd ei angen arnaf?

Gan mai cwrs ar-lein yw hwn, bydd angen y canlynol arnoch:

  • cysylltiad rhyngrwyd
  • gliniadur neu gyfrifiadur gyda chamera a meicroffon; gallai defnyddio clustffonau fod yn fuddiol hefyd
  • defnyddio porwr gwe Chrome lle bo modd

 

Sylwch fod ein cyrsiau ar-lein yn gofyn am ddefnyddio apiau Microsoft Office 365 a'n hamgylchedd dysgu rhithwir, sef Moodle. Ar ôl cofrestru ar gwrs gyda ni, darparwn fynediad am ddim i'r gwasanaethau hyn.

Gan mai cwrs ar-lein yw hwn, bydd angen y canlynol arnoch:

  • gliniadur neu gyfrifiadur gyda chamera, meicroffon a chlustffonau; cysylltiad rhyngrwyd.Cwestiynau Cyffredin 

Sut ydw i'n cofrestru?

Ar ein gwefan Addysg Oedolion Cymru

Cysylltwch gyda'r Hwylusydd Sgiliau Hanfodol Hyblyg. E-bost:
sian.williams@adultlearning.wales neu ffoniwch 02920 382431

Gyda phwy gallaf gysylltu i drafod hyn ymhellach?

Gallwch gysylltu â Sian Williams yr Hwylusydd Sgiliau Hanfodol Hyblyg, fydd yn hapus i drafod eich opsiynau a'ch cefnogi gyda'r broses cofrestru.

A oes cost?

Ariennir y cyrsiau yn rhannol gan Lywodraeth Cymru. Bydd costau yn dibynnu ar eich amgylchiadau gwaith neu bersonol.

Cysylltwch â Sian Williams, yr Hwylusydd Sgiliau Hanfodol Hyblyg am ragor o wybodaeth.

Beth mae dysgu ar-lein hunan-arweiniol yn ei olygu?

Mae dysgu hunan-arweiniol yn golygu y gallwch ddewis pryd i wneud y gweithgareddau ar amser sy'n gyfleus i chi.

Ond mae angen i chi geisio arbed amser penodol pob wythnos, er mwyn i chi allu gwneud cynnydd.

Beth mae dysgu ar-lein dan arweiniad tiwtor yn ei olygu?

Mae dysgu ar-lein dan arweiniad tiwtor yn golygu y byddwch yn ymuno gyda dosbarth ar-lein a arweinir gan diwtor SHC. Byddwch yn derbyn cyngor i ymuno gyda'r dosbarth ar-lein dan arweiniad tiwtor sydd mwyaf addas i chi.

Beth yw WEST?

WEST yw’r Pecyn Cymorth Sgiliau Hanfodol Cymru (Wales Essential Skills Toolkit).

Fe'i cynlluniwyd i fod yn ffordd syml a hawdd ei defnyddio i ddysgwyr asesu eu lefel Sgiliau Hanfodol. Yn ogystal, mae gan WEST lawer o weithgareddau sydd wedi'u cynllunio i helpu dysgwyr wella eu sgiliau.

Pan fyddwch yn cwblhau eich asesiad cychwynnol bydd WEST yn dangos ar ba lefel rydych yn gweithio, ble rydych eisiau cyrraedd a bydd yn dewis gweithgareddau dysgu sydd wedi eu teilwra i chi. Os yw eich lefel darged wedi'i osod yn rhy isel, cysylltwch â Sian Williams er mwyn addasu hyn.

Mae’r holl ddysgu hunan-arweiniol ar WEST yn eich helpu i wella'ch sgiliau. 


Pam fod angen i mi wneud asesiad?

Mae'r asesiad cychwynnol (WEST) yn ein helpu i weld ar ba lefel rydych yn gweithio, er mwyn eich rhoi ar y cwrs cywir.                                                   

Rydym yn gwybod y gall asesiadau cychwynnol achosi pryder – ond hoffem dawelu eich meddwl y cedwir eich canlyniadau’n gyfrinachol, a’u bod yno i’n helpu i sicrhau eich bod yn cael y profiad a’r cymorth gorau posibl.

Pa mor hir mae'r asesiad cychwynnol WEST yn ei gymryd?

Byddai’n syniad da neilltuo awr ar gyfer pob pwnc.                                               

Felly, os ydych am gael eich asesu mewn Mathemateg (Sgiliau Cymhwyso Rhif) a Saesneg (Sgiliau Cyfathrebu) yna neilltuwch 2 awr.

Gall gymryd llai o amser.

Beth os nad wyf am wneud prawf?

Mae'r cymwysterau Sgiliau Cymhwyso Rhif Hanfodol Lefel 2 a Sgiliau Cyfathrebu Hanfodol Lefel 2 yn gofyn i'r dysgwyr gwblhau tasgau dan reolaeth a phrawf wyneb yn wyneb i gadarnhau mewn amodau arholiad.

Byddwch wedi paratoi'n dda ac yn cael llawer o gyfleoedd i ymarfer cyn y prawf, er mwyn lleihau’r nerfusrwydd.

Rydym yn deall nad yw pawb eisiau gwneud prawf - felly os nad dyma'r opsiwn i chi, gallwn eich cysylltu gyda chyrsiau wyneb yn wyneb a / neu ar-lein, lle gallwch ganolbwyntio ar eich sgiliau heb baratoi ar gyfer prawf - os byddwch yn newid eich meddwl, gellir eich cysylltu'n ôl gyda'r rhaglen Sgiliau Hanfodol Hyblyg.  

Beth os nad oes gennyf liniadur, neu os nad wyf yn gwybod sut i fewngofnodi?

Cysylltwch â'r Hwylusydd Sgiliau Hanfodol Hyblyg (Sian Williams) fel y gall eich cefnogi bob cam o'r ffordd, ac efallai y byddwn yn gallu benthyca dyfais i chi ddefnyddio yn ystod eich astudiaethau.

Mae llawer o ddysgwyr wedi bod ychydig yn nerfus am gychwyn dysgu ar-lein, ond gyda chefnogaeth, byddwch yn dod i arfer gyda hyn.                                                                                                                                    
Dywed llawer o’n dysgwyr pa mor ddefnyddiol yw hi i fedru dysgu gartref a pheidio â gorfod teithio.

Oes rhaid i mi wneud y lefelau is yn gyntaf neu a allaf fynd yn syth i'r profion?

Os byddwch yn asesu ar lefel 2 ar WEST gallwch fynd yn syth i ymuno â'r cyrsiau dan arweiniad tiwtor sy'n paratoi ar gyfer y prawf. Ond gallwch wneud rhai gweithgareddau dysgu hunan-arweiniol yn gyntaf, os byddai'n well gennych.

Ydi yn bosibl i mi sefyll y prawf heb ddysgu ar-lein?

Os bydd canlyniad eich asesiad cychwynnol yn dangos eich bod eisoes ar lefel 2 gallwch ymuno yn syth gyda'r cyrsiau ar-lein a arweinir gan diwtor. Bydd yn rhaid i chi gymryd rhan yn y sesiynau dan arweiniad tiwtor i baratoi ar gyfer y prawf – gan fynychu o leiaf 80% o’r cwrs. Ni fyddwch yn gallu sefyll yr arholiad heb gymryd rhan yn y sesiynau hyn yn gyntaf.

Pryd fedrai ddechrau dysgu?

Gallwch ddechrau ar unrhyw adeg o'r flwyddyn - gan y byddwch yn gwneud y dysgu ar-lein hunan-arweiniol yn gyntaf.

Bydd y cyrsiau dan arweiniad tiwtor yn sicrhau eich bod yn barod ar gyfer eich arholiadau, ac maent yn cymryd lle ar ddechrau pob tymor – felly, ym mis Medi, Ionawr ac Ebrill.

Cynhelir yr arholiadau ar ddiwedd pob tymor felly ym mis Rhagfyr/Ionawr, Mawrth/Ebrill a Mehefin/Gorffennaf.

Beth fydd yn digwydd os byddaf yn ffaelu'r profion?

Weithiau bydd dysgwyr yn ffaelu’r
profion.  

Os byddwch yn ffaelu'r prawf tro cyntaf, byddwch yn cael eich cefnogi i wneud prawf ailsefyll. Opsiwn arall yw cysylltu'n ôl at y cwrs paratoi ar-lein, fel y gallwch weithio ar welliannau cyn sefyll y profion eto.

 Byddwn yn eich cefnogi bob cam o'r ffordd.

Pa mor hir y bydd yn ei gymryd i ennill y cymhwyster?

Bydd hyn yn dibynnu ar eich man cychwyn, i rai ni fydd y cam ar-lein yn ddim mwy nac yn gyfle i loywi, ond i eraill fe all gymryd mwy o amser. Rydym eisiau i chi basio'r tro cyntaf, felly bydd symud ymlaen i'r cyfnod dysgu ar gyfer paratoi i’r prawf yn cymryd mwy o amser i rai nag eraill.

Yn arferol, gallwch ddisgwyl derbyn 40 awr o ddysgu ar-lein dan arweiniad tiwtor a 10 awr o baratoi ar gyfer profion yn yr ystafell ddosbarth.

Beth fydd yn digwydd os gwnaf anghofio fy manylion mewngofnodi?

Os byddwch yn anghofio eich manylion mewngofnodi cysylltwch gyda Sian Williams, yr Hwylusydd Sgiliau Hanfodol Hyblyg a fydd yn medru eich helpu.

Beth yw ystyr cyrsiau hyblyg?

Mae hwn yn gymysgedd o ddysgu ar-lein hunan-arweiniol, trwy Becyn Cymorth Sgiliau Hanfodol Cymru (WEST) a dysgu ar-lein dan arweiniad tiwtor. Pwrpas y dysgu dan arweiniad tiwtor yw eich paratoi ar gyfer y profion ffurfiol sy'n gysylltiedig â chymwysterau Sgiliau Hanfodol Cymru mewn Sgiliau Cymhwyso Rhif Hanfodol (Mathemateg) neu Sgiliau Cyfathrebu Hanfodol (Saesneg).                                                                                                           
Mae ein trefn brofi hyblyg yn golygu y gallwch sefyll y profion ar adegau amrywiol yn ystod y flwyddyn - ac mewn canolfannau prawf ledled Cymru.

Pa mor hir ar ôl fy mhrofion byddaf yn cael gwybod os ydw i wedi pasio neu ffaelu?

Rhaid marcio'r holl brofion ac yna maent yn mynd trwy’r broses Sicrwydd Ansawdd Mewnol (IQA), felly gall fod cyfnod o amser cyn i chi gael gwybod am eich canlyniadau.                                                  

Gwerthfawrogwn fod dysgwyr eisiau gwybod cyn gynted â phosibl, felly rydym yn gwneud popeth posibl i adael ein dysgwyr wybod eu canlyniadau yn gyflym.

Beth yw’r cymhwyster Sgiliau Cymhwyso Rhif Hanfodol Lefel 2?

Mae hwn yn gymhwyster Lefel 2 sy’n cael ei dderbyn gan y rhan fwyaf o golegau a phrifysgolion Cymru fel cymhwyster cyfwerth â gradd A-C TGAU mewn Mathemateg.

Beth yw’r cymhwyster Sgiliau Cyfathrebu Hanfodol Lefel 2?

Mae hwn yn gymhwyster Lefel 2 sy’n cael ei dderbyn gan y rhan fwyaf o golegau a phrifysgolion Cymru fel cymhwyster cyfwerth â gradd A-C TGAU mewn Saesneg Iaith.

A allaf gyfeirio rhywun rwyf yn ei gefnogi at y rhaglen Sgiliau Hanfodol Hyblyg?

Ie, cysylltwch gyda Sian Williams, yr Hwylusydd Sgiliau Hanfodol Hyblyg a fydd yn gallu eich helpu.


Adborth gan ein dysgwyr

Dywed y dysgwr Niquita Mace “Byddwn yn argymell y ddau gwrs i unrhyw un sydd am fynd ymlaen i astudio ymhellach. Mae'r cyngor a'r gefnogaeth a gewch yn gymorth mawr, ac rwy'n hapus fy mod wedi cyflawni'r graddau a ddynodwyd i mi. Mae gwaith caled yn talu ar ei ganfed!

Darllenwch fwy am Niquita yma.

 

 

Ymunwch â ni

Dewch yn ddysgwr, yn diwtor, yn bartner neu'n aelod! Beth bynnag yr hoffech ei wneud, byddem wrth ein bodd pe baech yn rhan o'r hyn a wnawn.

Cysylltwch â ni
 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es