Pennaeth Gwasanaethau Dysgwyr ac Adnoddau - Cath Hicks

Ymunais ag Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales (WEA De Cymru ar y pryd) fel arbenigwr Adnoddau Dynol yn 2008, yn dilyn rolau AD blaenorol yn y sectorau preifat a ddim er elw. Ers hynny, mae fy rôl yn y sefydliad wedi datblygu'n barhaus, ac ar hyn o bryd rwy'n Bennaeth Gwasanaethau Dysgwyr ac Adnoddau.

Fel aelod o Dîm Uwch Reoli'r sefydliad, mae fy meysydd cyfrifoldeb yn cynnwys Gwasanaethau Dysgwyr, Marchnata, Diogelwch Iechyd a'r Amgylchedd, Cymraeg a Dwyieithrwydd, Datblygu Digidol ac Adnoddau Dynol. Yn atebol i'r Prif Weithredwr, rydw i'n darparu arweinyddiaeth strategol, rheolaeth a datblygiad y strategaeth Adnoddau Dynol a'r strategaeth gwasanaethau i ddysgwyr i gefnogi'r Cynllun Strategol a'r amcanion ariannol. Rwyf hefyd yn arwain y gwaith o hyrwyddo a datblygu cynnig Cymraeg gweithredol yn holl weithgareddau'r sefydliad ar lefel strategol, gan sicrhau bod natur ddwyieithog y sefydliad yn cael ei estyn yn effeithiol ledled Cymru.

Rwy'n Aelod Siartredig o'r Sefydliad Siartredig Personél a Datblygu (CIPD) ac yn ddysgwr Cymraeg ar lefel Sylfaen. Yn fy amser hamdden, rwy'n mwynhau rhedeg, ac rwyf wedi cymryd rhan mewn sawl hanner marathon. Rwyf hefyd yn mwynhau marchogaeth ceffylau, pryd bynnag y gallaf.

 

 

Ymunwch â ni

Dewch yn ddysgwr, yn diwtor, yn bartner neu'n aelod! Beth bynnag yr hoffech ei wneud, byddem wrth ein bodd pe baech yn rhan o'r hyn a wnawn.

Cysylltwch â ni
 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es