Cymorth ynghylch llesiant i’n dysgwyr

Rydym yn dymuno sicrhau y cewch brofiad cadarnhaol a chael cymaint o fudd ag y bo modd o’ch cwrs. Fodd bynnag, rydym yn cydnabod y gall oedolion wynebu pob mathau o anawsterau a heriau ar adegau gwahanol yn ystod eu bywyd. Rydym yn ceisio sicrhau ein bod mor anffurfiol a hyblyg ag y bo modd, ac os oes unrhyw un o’n dysgwyr yn profi anawsterau, rydym yn dymuno cael gwybod am hynny.

Gall addysg oedolion fod yn anodd pan wynebir heriau eraill. Rydym yn dymuno sicrhau eich bod yn cyflawni eich potensial llawn, ac yn cael yr holl gymorth sydd ar gael ynghylch llesiant meddyliol. Beth bynnag fo’r anhawster, neu beth bynnag fo’ch cefndir. Mae Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales yn ymrwymo i ddarparu cymorth cynhwysol i bob un o’n dysgwyr.

Os oes angen unrhyw help arnoch, ffoniwch ni ar 03300 580 845, tecstiwch ni ar 07715 904 304 neu e-bostiwch ni ar gwasanaethaudysgwyr@addysgoedolion.cymru 

 
 

Gofalu am eich meddwl

Yn dibynnu ar eich amgylchiadau personol, efallai y gallwn eich helpu hefyd i fynd i weld cwnselydd, os byddwch yn credu y gallai hyn fod yn ddefnyddiol. Ffurflen Cwnsela Hunangyfeirio (allanol)

Mae llesiant yn cwmpasu llawer o feysydd a materion gwahanol, a gallant oll effeithio ar ein teimladau. Efallai bydd y dolenni canlynol yn ddefnyddiol i ddarparu rhagor o wybodaeth am wella eich llesiant:

Mae gwefan Mind yn cynnwys tudalen sy’n trafod beth yn union yw llesiant meddyliol, beth all effeithio ar ein llesiant, a beth allwn ni ei wneud i ofalu am, a gwella ein llesiant. Mae gwefan y GIG yn awgrymu pum cam a all helpu i wella ein llesiant.

Bwyd   

Gall y pethau y byddwn yn eu bwyta a’u hyfed effeithio ar ein hiechyd a’n llesiant meddyliol a chorfforol.

Mae gwefan y GIG yn cynnig gwybodaeth am fwyta diet cytbwys yma.
Mae gan Mind dudalen we yma ynghylch sut mae bwyd a hwyliau yn gysylltiedig.

 

Iechyd meddwl   

Gall ein hiechyd meddwl ddylanwadu’n sylweddol ar ein llesiant.

Mae Mind yn cynnig llawer o wybodaeth am iechyd meddwl a ble gallwch dderbyn cymorth.

Mae’r dudalen hon ar wefan y GIG yn egluro sut gallwch chi gyrchu gwasanaethau iechyd meddwl.

 

Ymarfer corff                              

Mae'r Sefydliad Iechyd Meddwl yn cynnig gwybodaeth am sut gall ymarfer corff wella eich iechyd meddwl.

Mae’r dudalen hon ar wefan Mind yn cynnig gwybodaeth am fuddion ymarfer corff, ac mae hefyd yn cynnwys dolenni i’ch helpu i ddewis math o ymarfer corff a sut i gynnwys hynny fel rhan o’ch arferion dyddiol. Gall ioga helpu i wella llesiant hefyd - mae’r dudalen hon ar wefan y GIG yn cynnig rhywfaint o wybodaeth gyffredinol.

 

Ymwybyddiaeth ofalgar      

Efallai y gall ymwybyddiaeth ofalgar helpu i wella eich llesiant. 

Mae ymwybyddiaeth ofalgar yn gallu helpu i wella eich lles. Mae gwefan y GIG yn cynnwys trosolwg cyffredinol o ymwybyddiaeth ofalgar, sut mae’n gallu helpu ein lles a sut y gallwn fod yn fwy gofalgar. Mae gwefan Mind yn cynnwys adran ar ymwybyddiaeth ofalgar, sy’n darparu cyngor ar ymarfer ymwybyddiaeth ofalgar.

 

Sgwrsiwch gyda rhywun

Os ydych yn poeni am unrhyw agwedd o’ch cwrs ac yn dymuno trafod pethau yn gyfrinachol gyda rhywun, cofiwch gysylltu â ni, rydym yn barod i wrando.

Ffoniwch ni ar 03300 580 845

Tecstiwch ni ar 07715 904 304

Neu e-bostiwch ni yn gwasanaethaudysgwyr@addysgoedolion.cymru

Ymunwch â ni

Dewch yn ddysgwr, yn diwtor, yn bartner neu'n aelod! Beth bynnag yr hoffech ei wneud, byddem wrth ein bodd pe baech yn rhan o'r hyn a wnawn.

Cysylltwch â ni
 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es