Aeth ein dysgwyr SSIE (ESOL) o’r Drenewydd a’r Trallwng ar ymweliad addysgol i Barc Saffari West Midlands!

18-Mai-2022
Rhannu

Ar y 14eg o Fai aeth ein dysgwyr SSIE (ESOL) o’r Drenewydd a’r Trallwng ar ymweliad addysgol i Barc Saffari West Midlands. Hwn oedd y trip cyntaf un i deuluoedd EYST (Tîm Cymorth Ieuenctid Ethnig Cymru) ac ARAP (Polisi Adleoli a Chymorth i Affganiaid) fod arno, ac roedd ein tiwtor Chris Brookbank yn gyffrous iawn i rannu’r profiad gyda nhw!

Dywed ein tiwtor Chris Brookbank, “Aethom i Barc Saffari Gorllewin West Midlands, ac roedd dau rhan i’r ymweliad. Mae’r rhan gyntaf yn daith trwy adran Saffari y parc, sy’n cymryd tuag awr a hanner i weld llysysyddion a chigysyddion gydag anifeiliaid sy’n crwydro’n rhydd. Roedd hyn yn cynnwys teulu o Rinoseros gyda dau anifail ifanc, gwartheg hirgorn, gwahanol rywogaethau o geirw ac Antelop.

Yr uchafbwynt i nifer o’n dysgwyr oedd cael eu gyrru drwy’r ardal oedd yn cynnwys teulu’r Rhinoseros (pwy sydd ddim yn caru Rhinoseros ifanc, maent mor giwt!) a’r Jiraff oedd yn crwydro’n rhydd. Braf oedd gweld jiráff hŷn ai wddf yn ymestyn dros y bws!

Ar ôl y daith Saffari, rhoddwyd ‘bandiau reidio’ i’r teuluoedd i gyd ar gyfer oedolion a phlant, ac yna aethant i mewn i ardal y parc pleserau. Roedd hwn yn cynnwys llawer o reidiau o ‘roller coasters’ a reidiau gwlyb i reidiau Hipos hedfanol ac Eliffantod i’r rhai bach (peidiwch â phoeni, aeth yr oedolion ar y rhain hefyd!). Roedd hyn yn wych i’r teuluoedd gan eu bod yn gallu cerdded o gwmpas yn annibynnol (wrth hefyd gael eu hebrwng a derbyn cymorth gan y tiwtoriaid) a phenderfynu pa reidiau i ymuno gyda’u plant!”

Yn ystod y daith cafodd ein dysgwyr y cyfle i ryngweithio gyda’i gilydd (ar ôl cael sesiynau dysgu ar-lein yn unig yn flaenorol) ac roeddent yn gallu gweld, dysgu a rhoi cynnig ar bethau newydd. Rydym mor falch o gael adborth cadarnhaol, gan gynnwys:

“Sut fod y Jiráff mor dal”?

“Mae eliffantod yn cerdded mor dawel, ond ydyn nhw?”

“Mae croen y Rhinoseros oedolion yn edrych fel arfwisg”.

“Roeddem wrth ein bodd ar y reidiau gan gynnwys y reid rafft ddŵr – gwnaethom wlychu, ond roeddem wrth ein bodd”.

“Rydym mor ddiolchgar i chi (Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales) am drefnu’r daith yma – gwnaethom gwrdd â’r holl deuluoedd eraill wyneb yn wyneb, a phan yn y parc, gwelsom gymaint o wahanol bobl o gefndiroedd a chrefyddau gwahanol. Ni wnaeth neb dalu unrhyw sylw i ni ac roeddem yn teimlo’n gartrefol ac yn rhan o’r parc.”
“Roeddem yn gallu symud o gwmpas, a doedd dim problemau’n codi oherwydd ein hieithoedd, roedd yn hawdd mynd ar ac oddi ar y reidiau ac roedd ein plant wedi cael amser gwerth chweil yn ystod y diwrnod cyfan, diolch”!

Mae’r tiwtor Chris Brookbank yn parhau, “Roedd y dysgwyr a’u teuluoedd yn gallu closio at ei gilydd a phrofi eu taith fawr gyntaf allan o’u trefi, i amgylchedd a allai fod wedi bod (oherwydd torfeydd, reidiau lluosog ac ati) yn eithaf brawychus, ond gwnaeth pob teulu addasu’n dda ac wedi bod yn annibynnol yn y parc pleserau. Mae hyn wedi rhoi hyder iddynt ac wedi dangos pethau (anifeiliaid) iddynt nad ydynt erioed wedi’u gweld o’r blaen.

Mae’r dysgwyr wedi dysgu bod rheolau yn y DU yn berthnasol. Daeth y dysgwyr yn ymwybodol o feysydd iechyd a diogelwch allweddol gan gynnwys gwisgo gwregysau diogelwch ar y bws, peidio â sefyll tra roedd y bws yn symud, disgyblaeth y llinell wrth giwio am reidiau, a chyfyngiadau uchder a diogelwch ar reidiau (gan gynnwys ataliadau diogelwch, cyfyngiadau niferoedd ar reidiau , peidio â defnyddio ffonau symudol tra ar reidiau). Mae hwn yn faes pwysig a anwybyddir neu ei ddiystyrir yn aml yn eu mamwlad yn Afghanistan, yn dibynnu ar y dalaith, yr ardal neu “pwy ydych chi”, ac mae’r enghraifft hon o bawb yn dilyn y rheolau a’r rheoliadau diogelwch yn rhan allweddol o integreiddio parhaus i mewn i’r DU.

Effaith olaf y daith ar y dysgwyr oedd dangos iddynt, er gwaethaf o ble daethant, a’r caledi a’r trawma y maent wedi wynebu, eu bod yn cael cefnogaeth lawn gan y DU, Cyngor Sir Powys ac Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales. Mae yna ymrwymiad cadarn i’w lles a’u diogelwch, ynghyd a’u dysgu a’u datblygiad parhaus. Ar yr un pryd, cafwyd profiad hollol newydd trwy ymweld â’r parc, a chael elfen o annibyniaeth wrth gerdded o gwmpas ond hefyd codi ymwybyddiaeth o ofynion iechyd a diogelwch allweddol gan dderbyn arweinyddiaeth gydol y dydd.”

Rydym yn falch o glywed bod y daith hon wedi bod yn llwyddiant i’n dysgwyr, tiwtoriaid a’r staff cefnogi!

Cliciwch yma i weld mwy o luniau o’r daith ar ein tudalen Facebook!

I ddarganfod mwy am ein cyrsiau SSIE (ESOL), cliciwch yma.

Yn ôl i'r newyddion

Angen unrhyw help?

Beth bynnag yw eich ymholiad - mawr neu fach - gallwn ni helpu

Fideo Cefnogi

Cymorth a Chefnogaeth
 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es