Aeth ein haelodau Cangen Caerffili ar daith i Gaerwrangon am benwythnos o gerddoriaeth!

28-Mehefin-2022
Rhannu


Aeth ein tiwtor Bob Young gyda’n haelodau Cangen Caerffili i Gaerwrangon am benwythnos o gerddoriaeth. . .

Mae Jayne Murphy, ein Cydlynydd Datblygu Cwricwlwm am rannu adborth am y daith gyda ni. Dywed Jayne, “Pan mae Bob Young yn dysgu ei ddosbarthiadau Gwerthfawrogi Cerddoriaeth, mae fel arfer yn mynd i Oakdale, Ystrad Mynach neu Gaerffili. Y tro hwn aeth i ddinas Gaerwrangon, er mwyn arwain cwrs preswyl penwythnos ar fywyd cynnar Edward Elgar. Ymunodd dau ddeg saith o ddysgwyr ar y daith gydag ef.

Mae Caerwrangon yn ddinas hynod ddiddorol i’w harchwilio, gyda llawer o adeiladau yn dyst i anturiaethau hanesyddol y gorffennol. Ffocyswyd ar 42 mlynedd gyntaf bywyd Elgar, lle bu’n amlwg fel cerddor lleol blaenllaw cyn i weddill y byd gydnabod ei dalent, a’i ddenu ymaith. Roedd taith gerdded o amgylch y ddinas i bawb a oedd yn ddigon heini brynhawn Gwener, gan archwilio’r lleoedd oedd yn golygu cymaint i Elgar, ac yn agor y map i’r rhai oedd yn newydd i’r ddinas.

Roedd Gwesty’r Fownes, a leolir o fewn pellter cerdded hawdd i ganol y ddinas, wedi ein croesawu’n gynnes. Roedd ystafelloedd cyfforddus, brecwast bwffe swmpus a swper nos tri chwrs ynghyd ar staff cyfeillgar a chymwynasgar wedi gwneud ein harhosiad yn brofiad hapus. (Roedd y costau rhesymol iawn o gymorth hefyd!). Roedd ein hystafell fwyta breifat yn rhoi digon o gyfle i’r rhai a fynychodd ddod i adnabod ei gilydd dros brydau bwyd, ac roedd ein hystafell gyfarfod ar gyfer y penwythnos yn caniatáu i ni ymgynnull am sesiynau wedi swper, gan gynnwys Noson Lawen, lle’r oedd croeso i bawb gyfrannu, er nad oedd rheidrwydd, i adloniant y noson.

Cafodd pwyslais dysgu’r penwythnos ei ymgorffori mewn pedair sesiwn, wedi’u trefnu’n amserol er mwyn caniatáu digon o amser rhydd i ddysgwyr grwydro’r ddinas. Yn dwyn y teitlau Childhood Adventures, Experiments in Music, Marriage, a The Creation of an Enigma, roedd y sesiynau’n olrhain datblygiad Elgar, gyda llawer o enghreifftiau o’r gerddoriaeth a ysgrifennodd ymhob cam.

Oedd y cyfan werth yr ymdrech? Pleidleisiodd wyth ar hugain yn gadarnhaol. Roeddynt yn gynrychiolwyr o holl ddosbarthiadau rheolaidd Bob gyda phobl ychwanegol wedi ymuno hefyd. Roeddynt i gyd yn cytuno eu bod wedi’u goleuo a chael profiad cyfoethog. Mae’r dyddiad wedi’i drefnu ar gyfer ail gwrs preswyl y flwyddyn nesaf, ac mae lle hefyd i fwy o bobl ymuno gyda ni.”