Bev Elgar, un o’n dysgwyr, yn rhannu ei phrofiad o gyfranogi yn y Cwrs Hyfforddi’r Hyfforddwr ar Lefel 2!

24-Hydref-2023
Rhannu

Dyma Bev Elgar, un o’n dysgwyr, yn esbonio sut mae’r cwrs Hyfforddi’r Hyfforddwr ar Lefel 2 wedi’i helpu i ddysgu sgiliau i redeg gweithdai celf a pharhau i ddysgu ei hun. . .

Dywed Bev, “Fel arlunwraig broffesiynol, roeddwn i’n chwilio am gwrs a fuasai’n cynnig cyfle i mi ddysgu sgiliau perthnasol i’m galluogi i redeg gweithdai yn effeithiol. Roedd cyfranogi yn y cwrs ‘Hyfforddi’r Hyfforddwr Lefel 2’ yn hanfodol er mwyn datblygu fy sgiliau i fod yn hyfforddwr yn y gweithle neu diwtor gweithdai. Roedd y cyfle i ennill cymhwyster ar ddiwedd y cwrs yn cynnig nod penodol i anelu ato. Mae nifer o flynyddoedd wedi mynd heibio ers i mi astudio yn y brifysgol, felly roedd y cwrs yn gyfle gwych i mi ailafael mewn dysgu academaidd yn raddol.

Addysgwyd y cwrs ar-lein am saith wythnos, ac roedd aseiniadau gwaith cartref wythnosol i’w cwblhau. Yn bwysig iawn, fe wnaeth y cwrs hwn fy ngalluogi i ddysgu sut i gynllunio a rhedeg gweithdai cynhwysol a sut i asesu gwybodaeth myfyrwyr. Yn ystod wythnos gyntaf y cwrs, sylwais fod y tiwtor, Kelly Dace, yn hwyliog ac yn groesawgar iawn, ac fe wnaeth hi lwyddo i sicrhau bod aelodau’r dosbarth yn teimlo’n gartrefol. Roedd hi’n wastad ar gael yn ystod y cwrs i gynnig arweiniad ychwanegol. Roedd amgylchedd y dosbarth yn un cefnogol iawn hefyd. Fe wnes i fwynhau cwrdd â phobl newydd, yn cynnwys myfyrwyr a oedd wedi symud i Gymru o’u mamwlad.        

Rwyf wedi gwella fy sgiliau digidol a TG oherwydd roedd hwn yn gwrs ar-lein. Mae hefyd wedi fy nghynorthwyo i well fy sgiliau astudio, yn cynnwys rheoli amser, a chyflawni gwaith cyn pen terfynau amser. Mae ennill cymhwyster sy’n fy ngalluogi i hyfforddi eraill yn y gweithle neu arwain gweithle wedi cynnig rhagor o gyfleoedd i mi yn fy ngyrfa fel arlunwraig. Mae wedi fy helpu i fagu hyder, sy’n neilltuol o bwysig oherwydd rwy’n ystyried opsiynau academaidd eraill ar hyn o bryd.

Mae’r cwrs hwn wedi fy helpu i gamu ymlaen wrth ddysgu’r Gymraeg (rwy’n astudio’r iaith ers symud i Ogledd Cymru dair blynedd yn ôl). Mae hefyd wedi bod yn fuddiol o ran rhai agweddau annisgwyl o fy nysgu, ac rwyf i wedi cychwyn ymchwilio i’r agweddau hynny a dod i wybod rhagor amdanynt. Ers fy mhlentyndod, roeddwn i’n wastad yn cael trafferth â darllen, mathemateg a phroses gwybodaeth. Roedd fy nghyfnod yn yr ysgol yn heriol iawn, ac roedd pethau’n anodd yn y brifysgol flynyddoedd yn ddiweddarach hefyd. Ond yn sgil fy nycnwch a fy nyfalbarhad, fe wnes i oresgyn yr heriau hyn. Yn ystod y cwrs hwn, dysgais am gynhwysiant yn y sector addysg a hyfforddiant, ac fe wnaeth hynny fy helpu i wybod mwy am fy ngwahaniaethau dysgu fy hun, ac mae hynny wedi bod yn brofiad grymusol.      

Rwy’n bwriadu dychwelyd i’r brifysgol i astudio am radd MA mewn Celfyddyd Gain neu mewn Hanes Celf. Er is mi raddio, rwy’n awyddus i gychwyn astudio am radd MA, ond rwyf wedi profi llawer o anawsterau yn ystod y cyfnod hwnnw. Ar ôl cael lle gan brifysgol, rwy’n bwriadu ceisio cymorth a chael diagnosis ffurfiol i gadarnhau fy anawsterau dysgu.

Dymunaf ddiolch i Addysg Oedolion Cymru, ac i’r Tiwtor, Kelly Dace, am roi cymaint o gymorth ac anogaeth i mi. Heb oes, buaswn yn argymell dysgu trwy law AOC i unrhyw un (fel fi) sydd heb ddysgu’n academaidd ers tro byd. Yn enwedig rhywun sydd ag anawsterau dysgu neu sy’n teimlo’n ddihyder, mae astudio cyrsiau AOC yn llwybr rhagorol tuag at addysg uwch.

Dymunwn longyfarch Bev ar gwblhau ei chwrs; dymuniadau gorau iddi â’i hastudiaethau i ennill gradd MA!

Gallwch weld gweithiau celf Bev yma:

www.instagram.com/beverleyjstudio

www.facebook.com/beverleyjstudio

Cliciwch yma i gael rhagor o wybodaeth am ein cyrsiau!

Yn ôl i'r newyddion

Angen unrhyw help?

Beth bynnag yw eich ymholiad - mawr neu fach - gallwn ni helpu

Fideo Cefnogi

Cymorth a Chefnogaeth
 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es