Cefnogi ein dysgwyr yn yr Hwb Creadigol drwy MIND Aberystwyth!

6-Hydref-2023
Rhannu

Ymunodd ein dysgwr, Peter Alick gyda’r Hwb Creadigol yng nghanolbarth Cymru yn ystod y cyfnod clo, ac fel eraill, canfu ei fod yn achubiaeth o ran derbyn cefnogaeth a chysylltu gydag eraill. Dywed Peter wrthym sut mae ei ollyngfa greadigol wedi bod o gymorth iddo.

Dywed Peter, “Dysgais am yr Hwb Creadigol drwy MIND Aberystwyth pan roeddwn yn derbyn Cefnogaeth Tenantiaeth a Lles gyda nhw ar y pryd. Ymunais gyda’r cwrs i gwrdd â phobl newydd, i ailintegreiddio’n raddol i sefyllfaoedd cymdeithasol ac i arbrofi gyda chelf fel ffurf o therapi.

Rwyf wir wedi mwynhau fy amser gyda’r Hwb Creadigol a’r bobl wych rwyf wedi cyfarfod yno. Dysgais am yr elfennau ffurfiol a sut i arsylwi ar fy amgylchfyd yn well mewn persbectif artistig newydd. Cefais fy annog hefyd i chwarae, i gael hwyl a chefais gefnogaeth drwy’r amser gan fy mod yn syml yn mwynhau’r broses greadigol ac mae hyn mor bwysig pan ddaw i daith iachâd person, yn unigol ac ar y cyd. Mae celf yn therapi.

Wedi gadael yr Hwb Creadigol yn haf 2022, fe wnes i gwblhau a llwyddo i ennill Diploma Sylfaen mewn Celf a Dylunio gyda CBAC yng Ngholeg Ceredigion. Yn ystod y cwrs roeddwn yn gallu cymhwyso’r gwersi, yr hyder, a’r hunangred yr enillais yn ystod fy amser yn yr Hwb Creadigol. Gorffennais y cwrs Coleg gyda Theilyngdod uchel – rhywbeth sydd wedi rhoi balchder gwirioneddol i mi.

Ers hynny llwyddais i sicrhau lle ym Mhrifysgol Aberystwyth, lle byddaf yn astudio gradd BA mewn Celfyddyd Gain am y tair blynedd nesaf. Rwy’n nerfus iawn am y bennod newydd hon, gan fy mod yn parhau i gael trafferthion gyda phryder cymdeithasol ynghyd a phyliau o banig. Fodd bynnag, rwyf wedi teithio’n bell yn ystod y tair blynedd diwethaf, ac rwy’n ddiolchgar i fy ffrindiau gofalgar yn yr Hwb Creadigol, sydd wedi rhoi anogaeth i mi feithrin yr artist ynof ac i gredu yn fy hun. Rwy’n hynod ddiolchgar i bob un ohonynt.

Diolch i chi am ddarparu’r gwasanaeth hwn. Mae wir yn gwneud gwahaniaeth”.

Dywedodd Helen Ingham, tiwtor Peter, “Mae wedi bod yn bleser gweld hunan hyder Peter yn cynyddu ynghyd a’r hyder yn ei allu celfyddydol. Cefnogais ei gais yn llwyr drwy ddarparu geirda iddo fedru ymuno gyda’r cwrs celf sylfaen y llynedd. Mae wedi mynd ymlaen i dderbyn lle ar gwrs gradd, gan ddechrau’r flwyddyn academaidd hon. Dymunaf bob llwyddiant iddo!”

Hoffem ddiolch i Peter am rannu ei stori a dymuno pob lwc iddo gyda’i astudiaethau pellach!

Os hoffech ddarganfod mwy am ein cyrsiau Celf, Crefft a Dylunio, cliciwch yma.

Yn ôl i'r newyddion

Angen unrhyw help?

Beth bynnag yw eich ymholiad - mawr neu fach - gallwn ni helpu

Fideo Cefnogi

Cymorth a Chefnogaeth
 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es