Cryfhau Addysg i Oedolion yng Nghymru

1-Awst-2015
Rhannu

Yn ôl Prif Weithredwr newydd y mudiad, Mark Isherwood, “Mae hwn yn gyfle cyffrous i’r corff newydd fod yn sylfaen ble allwn adeiladu dyfodol Addysg i Oedolion yng Nghymru. Gyda phoblogaeth sydd yn heneiddio, marchnad llafur sydd yn un cyfanfydol a thechnolegau newydd sydd yn trawsnewid y ffordd yr ydym yn byw ac yn gweithio, mae angen dulliau newydd sydd yn galluogi pob oedolyn i berchen ei (h)addysg a’i (d)datblygiad eu hunan. Yr her i’r corff newydd yw parhau i berfformio’n dda, yn ymatebol, arloesol a chynaliadwy’n ariannol.”

Mae WEA YMCA CC Cymru yn dod i fodolaeth o ganlyniad i’r uno rhwng WEA Cymru a Choleg Cymunedol YMCA Cymru, i greu’r darparwr fwyaf o Addysg i Oedolion yng Nghymru. Mae’n dod â dau sefydliad sydd â phroffil uchel ac yn perfformio’n dda at ei gilydd, gyda phroffil cenedlaethol.

Mae’r corff wedi’i ymrwymo i ddarparu cyfleoedd addysgiadol i oedolion o bob math – yn enwedig y sawl sydd tu allan i ddarpariaeth draddodiadol – sydd â diddordeb yn eu haddysg eu hunain ac anghenion addysgiadol eu cymunedau. Mae’n rhoi mynediad i oedolion o bob cefndir i ddysgu, ond gyda’r canolbwynt yn arbennig ar y sawl a gollodd allan ar ddysgu yn wreiddiol neu sydd angen ail siawns. Mae dosbarthiadau yn cynnig awyrgylch cyfforddus, cyfarwydd i ddysgu sydd yn apelio at bawb sydd am feistroli sgiliau newydd, o bobl sydd newydd adael ysgol i bobl sydd wedi ymddeol.

Parhaodd Mark Isherwood wrth ddweud, “Mae hanes y WEA o gynnig addysg yn y gymuned ac yn y gweithle i bobl o bob cefndir yng Nghymru ers 1907, a’r YMCA wedi ei gwreiddio yn nhraddodiadau ar gyfer y rheini nad ydynt am ddilyn llwybrau addysg traddodiadol, yn lleoli’r dysgwr wrth galon popeth yr ydym yn ei wneud. Mae’r dulliau ac ymrwymiad unigryw yma yn mynd i barhau a thyfu, a’n helpu sicrhau darpariaeth o gyfleoedd addysgiadol i holl oedolion nawr ac yn y dyfodol.”

“Wrth ddod â’r ddau fudiad at ei gilydd, mae gennym gwricwlwm ehangach, yn cyffwrdd â mwy o gymunedau, yn cryfhau gwybodaeth a sgiliau unigolion ac yn eu paratoi i chwarae rhan weithgar a democrataidd yn eu cymunedau lleol, cenedlaethol a rhyngwladol.”
Ategodd Mark, “Mae WEA YMCA CC Cymru yn darparu addysg i oedolion i dros 20,000 o ddysgwyr, ar sail rhan amser yn y gymuned neu trwy eu gweithle, mewn partneriaeth â mudiadau gwirfoddol, undebau llafur a chyflogwyr. Fan amlaf rydym yn gweithio gyda phobl dros 19, er inni hefyd weithio gyda rhai ysgolion a phobl ifanc nad ydynt mewn addysg nac yn gyflogedig.”

“Nid oes campws gennym ond gweithiwn gyda mudiadau cymunedol ac arbenigol i ddarparu addysg mewn gosodiadau lleol ac mewn lleoliadau sydd yn fwyaf addas i’n dysgwyr, yn cefnogi cymunedau ledled Cymru yn ymarferol.”

Yn ôl i'r newyddion

Angen unrhyw help?

Beth bynnag yw eich ymholiad - mawr neu fach - gallwn ni helpu

Fideo Cefnogi

Cymorth a Chefnogaeth
 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es