Cydnabod Tiwtor sy’n Arwain y Sector

22-Ionawr-2021
Rhannu

Mae Marilyn Thomas yn diwtor sy’n arwain y sector sy’n rhedeg nifer o gyrsiau datblygiad personol, gan gynnwys y Dyfarniad mewn Addysg a Hyfforddiant, Hyfforddi’r Hyfforddwr, ACBU, Diogelu, a DPP. Diolch i’w profiad helaeth, yn yr Heddlu i ddechrau ac fe athrawes wedi hynny, mae hi’n cyfrannu gwybodaeth eang ac ymroddiad go iawn i’w swydd yn Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales.

Yn ystod blwyddyn sydd wedi bod yn anodd iawn i bawb, mae Marilyn wedi datblygu ei sgiliau digidol ei hunan ac wedi cynorthwyo eraill yn hael.

Yn ôl un tiwtor,

“Roedd cyfnod y cyfyngiadau symud yn adeg hynod o anodd i mi. Cysylltodd Marilyn â fi ynghylch cyfranogi ar y cyd â hi ac ychydig o diwtoriaid eraill yn y gwaith o ddatblygu cwrs newydd. Roedd hynny’n anodd i ddechrau, ond ar ôl i mi rannu fy nheimladau â Marilyn, daeth hi’n ffynhonnell wych o gymorth ac anogaeth i mi. Fe wnaeth hi fy helpu i sylweddol nad oeddwn i ar fy mhen fy hun ac roedd hi’n wastad yn barod ei chymorth, pa un ai a oedd hynny’n ymwneud â gwaith neu’n sgwrs gyffredinol. Gan ei bod hi’n unigolyn mor garedig a pharod ei chymorth, nid yw’n sylweddoli faint wnaeth ei chymorth ddylanwadu arnaf i, a byddaf i bob amser yn ddiolchgar am hynny. Mae Marilyn yn gydweithwraig gwirioneddol wych yn ogystal â thiwtor rhagorol.”

Mae Marilyn yn gydweithwraig ddibynadwy a bydd hi bob amser yn arwain trwy osod esiampl.

Dywed Marilyn,

“Beth bynnag fo’r lefelau addysgol y bydd dysgwyr yn eu cyflawni, o fy safbwynt i, fy ngallu i’w cymell a’u hannog i ddatblygu a chynyddu eu hunain barch sy’n cynnig y wefr ac sy’n golygu fod addysgu yn llafur cariad. Gallwn i fod wedi ymddeol dro yn ôl, ond mae hyn yn golygu cymaint i mi, rwy’n gwneud gwahaniaeth i fywydau pobl, a byddaf i’n teimlo boddhad yn sgil rhoi rhywbeth yn ôl.”

Llongyfarchiadau Marilyn, a diolch am barhau â’ch ymdrechion. Dymunwn bob llwyddiant i chi yng Ngwobrau Ysbrydoli eleni, oddi wrth bawb yn Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales.

Dysgwch fwy am ein cyrsiau Addysgu, Hyfforddi ac Asesu yma.

Yn ôl i'r newyddion

Angen unrhyw help?

Beth bynnag yw eich ymholiad - mawr neu fach - gallwn ni helpu

Fideo Cefnogi

Cymorth a Chefnogaeth
 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es