Cyfle Prif Weithredwr yn WEA Cymru

23-Ebrill-2015
Rhannu

Mae WEA Cymru yn dymuno penodi Prif Weithredwr i symud y sefydliad newydd yn ei flaen, ac adeiladu ar gryfderau’r ddau gorff i fod yn ddarparwr addysg oedolion o’r radd flaenaf. Gan weithio’n agos â’r Corff Llywodraethol, bydd y Prif Weithredwr yn gyfrifol am arwain a rheoli’r corff newydd yn gyffredinol, a sicrhau fod ganddo broffil amlwg yng Nghymru. Bydd y Prif Weithredwr yn arwain y sefydliad yn ystod cyfnod cyffrous o newidiadau ac yng nghyd-destun amgylchedd ariannol heriol, a bydd angen iddo/iddi ddatblygu dulliau arloesol ac entrepreneuraidd i ddenu incwm o ffynonellau amrywiol.

Bydd gan ein hymgeisydd delfrydol hanes profedig ac eithriadol o arwain a rheoli mewn sefydliadau cymhleth ac amlochrog. Byddwch yn gyfathrebwr rhagorol ac yn arweinydd sy’n ysbrydoli, a byddwch yn dangos brwdfrydedd dros addysg, a gweithio gydag oedolion sy’n dysgu i’w helpu i gyflawni eu potensial llawn. Bydd gennych wybodaeth gadarn o’r amgylcheddau llywodraethol, sefydliadol a chreu polisïau o ran eu dylanwad ar addysg oedolion, a byddwch yn arddangos dealltwriaeth gref o’r cyd-destun addysgol yng Nghymru.

Bydd y swydd yn gyfle cyffrous i unigolyn sydd â gweledigaeth, egni a brwdfrydedd, ynghyd ag ymroddiad cryf i’n gwerthoedd a’n hethos, i ddatblygu’r sefydliad newydd yn ystod y cyfnod cyffrous hwn i ddod yn brif ddarparwr dysgu oedolion yn y gymuned ac yn y gweithle yng Nghymru.  

Sut i ymgeisio
I gael rhagor o fanylion a phecyn ymgeisio ewch i www.weacymru.org.uk neu www.ymca-wales.ac.uk neu i drefnu trafodaeth gyfrinachol, ffoniwch Stephen Thomas ar 029 2167 8728 / 029 2023 5277 neu e-bostiwch stephen.thomas@weacymru.org.uk

Croesawir ceisiadau yn Gymraeg neu yn Saesneg.

Gallwch wneud cais drwy ddefnyddio’r pecyn ymgeisio isod ac anfon eich cais gorffenedig i Stephen.Thomas@weacymru.org.uk neu at Stephen Thomas yn:
WEA Cymru – Prif Swyddfa, 7, Iard y Cowper,  Ffordd Curran, Caerdydd CF10 5NB
    
Dyddiad Cau: 5:00yh ar 11 Mai 2015.
Bwriedir cynnal cyfweliadau ar  5 Mehefin 2015.

Yn ôl i'r newyddion

Angen unrhyw help?

Beth bynnag yw eich ymholiad - mawr neu fach - gallwn ni helpu

Fideo Cefnogi

Cymorth a Chefnogaeth
 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es