Cyflwyno Gwobr Ansawdd i Ddysgu yn y Gweithle WEA Cymru

21-Tachwedd-2014
Rhannu

Mae tîm dysgu yn y gweithle WEA Cymru, o dan arweiniad Katrina Taylor a Tudur Evans, wedi gweithio’n llwyddiannus gyda CDU a Rheolwyr Prosiect WULF o undebau megis UNISON, Unite, FBU a Usdaw er mwyn darparu cyrsiau hyfforddi mewn gwahanol weithleoedd. Mae adborth gan undebau sydd wedi gweithio gyda WEA Cymru yn canmol:

•    Yr ystod eang o gyfleoedd dysgu addasiedig a ddatblygwyd mewn ymgynghoriad gydag undebau a dysgwyr, ar bynciau amrywiol megis sgiliau hanfodol, Cymraeg, ymwybyddiaeth o asbestos, ymwybyddiaeth dyslecsia, meithrin hyder, iaith arwyddion, siarad yn effeithiol, hyfforddiant ipad, a llawer arall.
•    Hydblygrwydd y ddarpariaeth – o gyrsiau blasu byr 1 awr at gyrsiau llawn a ddarperir yn y gweithle neu leoliad cymunedol yn ystod yr wythnos, gyda’r nos neu ar benwythnosau yn unol ag anghenion y dysgwyr.
•    Gwybodaeth eglur am gostau’r cyrsiau os yn berthnasol a’r cymorth a’r cyngor a roddir ar gael gafael ar yr opsiynau ariannu sydd ar gael.
•    Tiwtoriaid profiadol a chyfeillgar sy’n defnyddio ystod o arddulliau dysgu yn yr ystafell dosbarth.
•    Cesglir gwybodaeth ac adborth y dysgwyr yn rheolaidd, a’u rhannu gyda’r  undebau perthnasol  yn unol â’u hanghenion  a’u defnyddio i ddatblygu darpariaeth yn y dyfodol.
Dywedodd Nigel Williamson, Rheolwr Prosiect WULF i’r FBU:
“Maen nhw’n hyblyg iawn ac wedi gallu darparu nid dim ond y cynnwys yn unig, ond hefyd maen nhw wedi darpau tiwtoriaid oedd yn medru darparu’r dysgu ar ddyddiadau ac mewn lleoliadau a ddewiswyd gennyf i… Maen nhw bob amser wedi darparu yr hyn yr ydym yn ei ofyn amdano.”
Dywedodd Karen Fisher, Rheolwr Prosiect ar gyfer Prosiect WULF UNISON:
“Mae CAG yn fodlon cefnogi ymholiadau am sesiynau byrion ac maen nhw wedi darparu dosbarthiadau meistr 1 awr… Mae tiwtoriaid CAG yn ddigon hyblyg i weithio gyda’n partneriaid a datblygu gweithdai  pwrpasol… Mae CAG wedi bod o gymorth i CDU sy’n ceisio trefnu cyrsiau i’w haelodau. Maent yn cynghori ein cynrychiolwyr ynghylch lle ceir cyllidebu WULF ayyb.”
Dywedodd un dysgwr undeb sydd wedi mynychu llawer o gyrsiau gyda CAG:
“Gofynnir i ni bob amser beth yr ydym yn gobeithio ei ddysgu. Roedd y tiwtor yn gefnogol iawn… Rhaid i mi gyfaddef bod gen i ychydig o broblemau dysgu. Cysylltodd y tiwtor gyda mi cyn y cwrs i gael sgwrs a roedd hi’n gefnogol iawn ac yn gymorth mawr i mi.”

Mae’n wirioneddol galonogol i glywed am y cymorth a dderbyniodd y dysgwr hwn. Rwy’n falch o fedru dweud bod y broses asesu wedi nodi nifer o feysydd arfer da nodedig. Mae’r rhain yn cynnwys graddfeydd cwblhau llwyddiannus sy’n uwch na’r cymaryddion cenedlaethol, mentrau arloesol megis fforwm SPELL a phrosiect Engagement Gateway, ynghyd â’r system gymorth  i ddysgwyr gydag anghenion sgiliau hanfodol yr ydym newydd glywed amdano.

Mae’r Wobr yma’n arddangos gwaith caled ac ymrwymiad parhaus tîm dysgu yn y gweithle WEA Cymru wrth ddarparu cyfleoedd dysgu o safon uchel a hyblyg i undebau a dysgwyr undebau.

Yn ôl i'r newyddion

Angen unrhyw help?

Beth bynnag yw eich ymholiad - mawr neu fach - gallwn ni helpu

Fideo Cefnogi

Cymorth a Chefnogaeth
 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es