Cymryd y cam nesaf i wella ei bywyd

15-Ebrill-2021
Rhannu

Yn enghraifft loyw o effaith dysgu gydol oes, mae Kirsty wedi bod yn gweithio fel tiwtor dysgu oedolion i Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales am ddwy flynedd. Cyn i Kirsty ddod yn diwtor, roedd hi’n ddysgwr ar un o’n cyrsiau Cwnsela, cwrs a oedd yn gatalydd i’w datblygiad proffesiynol. Ar ôl cwblhau ei gradd a chael ei phlentyn cyntaf, cafodd Kirsty Jenkins ei hun yn ystyried ‘Beth nesaf?’

Dywed Kirsty, “Ar y pryd, nid oedd gennyf gyfeiriad penodol ar gyfer y dyfodol. Felly, er mwyn helpu i lenwi’r bwlch, cofrestrais ar gwrs Sgiliau Cwnsela gydag Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales” “. . . Ar ôl cwblhau lefel 1, mynychais y cwrs lefel 2 dilynol ac yn ystod un o’r sesiynau hynny trafodais lwybrau dilyniant posibl. Gofynnodd fy nhiwtor Andrew i mi beth oeddwn i eisiau ei wneud yn y dyfodol a doedd gen i ddim syniad o hyd! Yna dechreuon ni drafod yr opsiynau posib yn seiliedig ar fy niddordebau a dwi’n cofio dweud wrtho fy mod i wrth fy modd â’r amgylchedd addysg, a pe gallwn hoffwn fod yn fyfyriwr am weddill fy oes. Ei union eiriau oedd “Pam na wnewch chi geisio dod drosodd i ochr arall y bwrdd ac addysgu?”. Rwy’n dal i allu clywed yr ymateb hwnnw yn fy mhen nawr, fel petai wedi digwydd ddoe. Doedd gen i ddim syniad bryd hynny y byddai ei ymateb yn newid fy mywyd. Roedd addysgu yn rhywbeth nad oeddwn i erioed wedi’i ystyried tan hynny. ” I ddechrau, Cwnsela oedd prif ddiddordeb Kirsty, ond roedd ei hangerdd at addysg yn amlwg i bawb. O hyn, aeth ymlaen i astudio ar gwrs TAR.

Ychwanega Kirsty, “Roeddwn wrth fy modd gyda’r cwrs, ac o’r diwedd roeddwn i’n gwybod yn union pa yrfa roeddwn am ei dilyn”. Heddiw, mae Kirsty yn un o diwtoriaid Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales, ac mae’n rhannu ei gwybodaeth ai hangerdd am ddysgu gyda’i dysgwyr.

[Enwebydd yn adlewyrchu,] Mae Kirsty yn gydweithiwr ysbrydoledig ac yn ddysgwr gydol oes – enghraifft dda sut y gall dysgu oedolion mynd â chi i’r mannau rydych eisiau eu cyrraedd a hefyd enghraifft o rywun sydd â’r ewyllys a’r penderfyniad i gyrraedd yno gan arwain eraill i’r lle hwnnw hefyd!! Mae Kirsty yn llysgennad dysgu oedolion naturiol ac mae’n hynod deilwng o’r enwebiad hwn.

Llongyfarchiadau ar eich enwebiad Kirsty, a dymuniadau gorau gan bawb yn Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales.

I gychwyn ar eich taith ddysgu a chychwyn cwrs Cwnsela, cliciwch yma.

Yn ôl i'r newyddion

Angen unrhyw help?

Beth bynnag yw eich ymholiad - mawr neu fach - gallwn ni helpu

Fideo Cefnogi

Cymorth a Chefnogaeth
 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es