Darganfyddwch ein cyrsiau ‘Gwerthfawrogi Cerddoriaeth’ yn Abertawe ac yn Llanelli!

25-Hydref-2023
Rhannu

Ar ddydd Mawrth 24ain Hydref, mwynhaodd Sam Al-Khanchi, CDC Abertawe, ymweld gyda’n tiwtor Gwerthfawrogi Cerddoriaeth, Chris Weeks, yn nau o’i ddosbarthiadau. 

Mae Chris yn addysgu tri chwrs ‘Gwerthfawrogi Cerddoriaeth’ ar ran y sefydliad – dau yn Abertawe ac un yn Llanelli. Mae’r holl gyrsiau yn rhan o’n Rhaglen Diwylliant a Chelfyddydau Breiniol ffyniannus. 

Mae cyrsiau ‘Gwerthfawrogi Cerddoriaeth’ yn cael eu cynnal yn Abertawe ers 2011, ac mae rhai dysgwyr yn cyfranogi ers dros 10 mlynedd. Bydd llawer o ddysgwyr Abertawe yn cyfranogi yn y ddau ddosbarth yn wythnosol. Mae mwyafrif y dysgwyr yn yr holl ddarpariaeth Gwerthfawrogi Cerddoriaeth yn bobl sydd wedi ymddeol.  

Cynhelir cyrsiau Abertawe yn Eglwys Bedyddwyr Pantygwydr (a welir yn y llun isod) ar fore Mawrth ac yn Eglwys Blwyf Sant Iago ar ddydd Mercher. Mae ffocws pob cwrs yn wahanol o fewn prif faes pwnc ‘Gwerthfawrogi Cerddoriaeth’. Pwnc presennol dosbarth Pantygwydr yw ‘Hanes yr Allweddau yn Gryno’ a ‘Hanes Harmoni ac Anghyseinedd’ yw pwnc grŵp Eglwys Sant Iago ar hyn o bryd.

Aeth Sam, ein Cydlynydd Datblygu’r Cwricwlwm yn Abertawe, i ymweld gyda grŵp Pantygwydr yn ystod eu sesiwn bore. Cafodd y dysgwyr gyfle i wrando ar amrywiaeth eang o glipiau sain cerddoriaeth organau, a thrafod mecanwaith ac acwsteg sylfaenol yr offeryn.  

Dywedodd Sam, ‘Roedd hi’n wych cael cyfle i gwrdd gyda’r dysgwyr a chael clywed pa mor bwysig yw’r cwrs, a dysgu yn gyffredinol, iddynt hwy”.

Dywedodd Alison, un o’r dysgwyr, “Nid oes gan bawb ohonom ni gefndir cerddorol felly mae popeth rydym yn ei wybod yn deillio o’r hyn rydym wedi’i ddysgu yma gyda Chris. Dysgu heb y ffurfioldeb yw hyn, nid ydym yn dymuno ysgrifennu traethodau na sefyll arholiadau, ond rydym yn dymuno dysgu serch hynny”. 

Dywedodd John, un arall o’r dysgwyr, “Pan fyddwch yn heneiddio, bydd pobl yn anghofio amdanoch chi. Os nad yw’r dysgu yn ymwneud â chanfod gwaith neu ddatblygu eich sgiliau…. ond rydym yn dymuno dysgu serch hynny. Mae’n bwysig i ni”.


(Gwerthfawrogi Cerddoriaeth, Abertawe) 

Cynhelir Cwrs Gwerthfawrogi Cerddoriaeth Llanelli yn Theatr y Ffwrnes (a welir yn y llun isod) bob prynhawn Mawrth.  Mae’r cwrs wedi cael ei gynnal mewn sawl lleoliad yn Llanelli, ac yn rhedeg ers dros 12 mlynedd. Fe wnaeth Jane, un arall o’r dysgwyr, gyfranogi yn nosbarth cyntaf un Chris yn Llanelli. Er iddi adael y dosbarth am ychydig, dychwelodd maes o law ac mae’n cyfranogi’n rheolaidd fyth ers hynny.  

Operâu Georges Bizet ac opera Carmen yn enwedig, oedd pwnc y sesiwn yn Llanelli. Cafodd y dysgwyr gyfle i wrando ar amrywiaeth o ddetholiadau o gerddoriaeth yr opera cyn eu trafod. 

Dywedodd Sam, ein CDC yn Abertawe “Roedd hi’n bleser o’r mwyaf gallu gwylio’r dysgwyr yn gwrando mor astud, ac roeddwn innau hefyd yn gallu mwynhau’r gerddoriaeth. Ni fuaswn yn dweud fy mod i’n un o selogion y byd opera, ond wrth eistedd a gwrando yn y sesiwn, gellir deall beth yw’r atyniad. Pleser llwyr oedd cael gwahoddiad i fynd yno, a chael cyfle i sgwrsio gyda dysgwyr mor frwdfrydig”.

Dywedodd David, un o’r dysgwyr, “Bydd Chris yn paratoi’n hynod o fanwl, ac mae hynny’n fuddiol dros ben o ran ein mwynhad”. Pan ofynnwyd i David faint fydd y dysgwyr yn ei gyfrannu at gynllunio sesiynau’r dyfodol, “Byddwn yn cyfrannu at y cwrs, yn bendant. Bydd Chris yn gofyn am ein sylwadau ac yn ymateb i’n hawgrymiadau”.

Dywedodd Trish, un o’r dysgwyr, “Mae Chris yn agos atoch, yn wybodus ac yn hwyliog. Mae’r cwrs hwn yn cynnig cyfle i ni wrando a dim byd arall am ddwy awr, sy’n rhywbeth mor brin!! Byddaf yn dysgu llawer iawn hefyd. I bobl sydd wedi ymddeol, mae’n dda gallu defnyddio rhywfaint o wybodaeth”.


(Gwerthfawrogi Cerddoriaeth, Llanelli) 

 Dymunwn longyfarch ein holl ddysgwyr am eu hymdrechion!

Os dymunwch dderbyn rhagor o wybodaeth am ein Cyrsiau Gwerthfawrogi Cerddoriaeth yn Abertawe ac yn Llanelli, cysylltwch gyda’n Cydlynydd Datblygu’r Cwricwlwm, Samantha Al-Khanchi ar samantha.al-khanchi@adultlearning.wales

Yn ôl i'r newyddion

Angen unrhyw help?

Beth bynnag yw eich ymholiad - mawr neu fach - gallwn ni helpu

Fideo Cefnogi

Cymorth a Chefnogaeth
 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es