Datblygu Sgiliau Ieithyddol yn ystod y Cyfnod o Gyfyngiadau Symud

28-Ionawr-2021
Rhannu

Mae pob dysgwr yn parhau i brofi cyfnod anodd yn ystod y cyfnodau o gyfyngiadau symud. I’r sawl sy’n dysgu Saesneg fel iaith ychwanegol, gall bywyd fod yn neilltuol o anodd. Felly, mae’r cymorth i ddysgwyr a ddarperir gan ein tiwtor ESOL, Francesca Sgalia, wedi bod yn amhrisiadwy.

Yn achos llawer o ddysgwyr, mae ffactorau ychwanegol wedi cynyddu lefel eu pryder. Er enghraifft, byw mewn llety dros dro, camddefnyddio alcohol a sylweddau, bod yn agored i niwed, ac yn achos rhai, dealltwriaeth gyfyngedig iawn o’r Saesneg. Sicrhaodd Francesca fod y cymorth priodol ar gael i’w dysgwyr ac addasodd i addysgu’n gyfan gwbl ar-lein, gan gynnig cymorth technegol i sicrhau y gallai’r dysgu barhau, gan sicrhau mynediad, beth bynnag y bo amgylchiadau dysgwyr.

Mae Francesca wedi mynd gam ymhellach er budd ei dysgwyr, ac wedi eu cynorthwyo i ddefnyddio amrywiaeth o blatfformau ar-lein a’u ffonio i holi am eu cynnydd a’u llesiant.

Yn ôl yr enwebydd,

“Mae Francesca yn addysgu nifer o ddosbarthiadau – wyneb yn wyneb, dysgu cyfunol a dysgu ar-lein. Mae ei dosbarthiadau wyneb yn wyneb yn cynnwys dysgwyr heriol, ac yn ogystal â bod â sgiliau cyfyngedig yn y Saesneg, maent yn byw mewn llety dros dro ac yn cael cymorth ynghylch camddefnyddio sylweddau a digartrefedd. Mae dull Francesca o gynorthwyo’r dysgwyr hyn wedi bod yn rhagorol, yn enwedig yn ystod y pandemig hwn, oherwydd mae llawer o’r dysgwyr hyn yn agored i niwed ac nid ydynt yn deall rheolau’r cyfyngiadau symud lleol, h.y. gwisgo masg, cynnal pellter cymdeithasol. Mae hi wedi bod yn hynod o ofalgar, amyneddgar a chefnogol i bob un o’u dysgwyr, er gwaethaf yr heriau niferus y maent yn eu hwynebu ac yn eu dwyn i’r dosbarth.”

Ar ôl darganfod brwdfrydedd dros addysgu trwy gynorthwyo yn ysgol gynradd ei mab, mae Francesca wedi ennill ei chymwysterau ESOL, ac mae hi’n parhau i ddatblygu ei sgiliau fel athrawes er mwyn cynnig y cymorth gorau i’w myfyrwyr.

“Byddaf i bob amser yn dweud wrth fy myfyrwyr na fyddwn ni fyth yn rhy hen i ddysgu, gan obeithio y gallaf eu hysbrydoli i gyfranogi mewn dosbarthiadau newydd a derbyn heriau dysgu newydd. Mae fy ngwaith fel tiwtor a fy hyfforddiant yn golygu fy mod i’n parhau i wella fy sgiliau fy hun, gan ddysgu dulliau a strategaethau newydd i wella fy medrau addysgu.”

Mae Francesca yn gydweithwraig ysbrydolgar, gwerthfawr a phoblogaidd sydd wedi dangos ymroddiad go iawn at ei myfyrwyr.

Llongyfarchiadau ar eich enwebiad Francesca, a dymuniadau gorau gan bawb yn Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales.

Dechreuwch eich taith ESOL gyda ni!

Yn ôl i'r newyddion

Angen unrhyw help?

Beth bynnag yw eich ymholiad - mawr neu fach - gallwn ni helpu

Fideo Cefnogi

Cymorth a Chefnogaeth
 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es