Dod o hyd i hapusrwydd trwy fynychu cyrsiau creadigol!

12-Ebrill-2022
Rhannu

Ar ôl cwpl o flynyddoedd anodd, mae ein dysgwr Julie Burns wedi gallu dod o hyd i hapusrwydd wrth fynychu a chwblhau nifer o’n cyrsiau creadigol. Mae Julie yn rhannu ei phrofiad gyda ni, gan ddweud wrthym am ei thaith greadigol. . .

Meddai Julie, “Cyn ymuno gyda dosbarth Clytwaith Maria yn Ysgol Gynradd Cefn Fforest yn 2020, treuliais fy nyddiau yn gwneud gwaith tŷ, er nad oedd ei angen. Yn 2017 bu farw fy ngŵr yn sydyn, ac ar ôl hynny teimlais nad oedd pwrpas bellach. Does gen i ddim teulu yng Nghymru – maent yn byw yn Lloegr ac Iwerddon, ac er fy mod yn eu gweld yn achlysurol, teimlwn yn wag ac yn unig. Mae gennyf gyflwr hefyd o’r enw Niwritis Festibular Cronig nad yw’r ymennydd heb ei unioni – rhywbeth sy’n effeithio ar y nerf yn y glust, gan achosi pendro a dryswch eithafol. Fel arfer, mae’n gwella ar ôl ychydig wythnosau, ond methodd fy ymennydd â unioni’r anhwylder, felly nid wyf wedi gwella. O ganlyniad, rwyf yn gorfod byw gyda’r cyflwr. Roedd hyn yn rhan o’r rheswm na fyddwn yn gadael y tŷ yn aml, felly mae’r dosbarthiadau ar-lein yn fendith i mi.

Tua mis Chwefror 2020 penderfynais ei bod yn bryd i mi geisio dod o hyd i rywbeth i’m cadw’n brysur, felly chwiliais ar-lein am gyrsiau dysgu oedolion. Ymunais gyda dosbarth Clytwaith Maria yng Nghefn Fforest. Roedd dipyn o fenywod yn mynychu’r dosbarth, a dywedais wrth Maria fy mod eisiau gweld beth roeddynt yn ei wneud cyn ymrwymo. Dywedodd wrthyf am “gymryd sedd” ac yna rhoddwyd ffabrig a siswrn i mi ac yna ymddangosodd peiriant gwnïo ac o hynny ymlaen roeddwn wedi gwirioni! … cynhyrchais glustog clytwaith derbyniol iawn!

Yna daeth Covid a chaewyd popeth. Yn ddiweddarach y flwyddyn honno, sefydlodd Maria ddosbarth ar-lein ar Moodle gyda chyfarwyddiadau cam wrth gam er mwyn cynhyrchu mwgwd a Thedi.

O rywun nad oedd yn gwybod dim am waith crefft, dwi wedi dysgu sut i wau, (dwi’n gwau cardigan rŵan!!) sut i grosio, uwchgylchu ffabrigau, appliqué, clytwaith a chwiltio, ffeltio nodwydd a gwlyb ynghyd a gwaith brodwaith a Macramé.

Cyn ymuno gyda’r dosbarthiadau byddwn yn eistedd gartref yn gwneud ychydig iawn, heb weld na siarad ag unrhyw un, ac roedd fy iechyd meddwl a chorfforol ar ei isaf. Mae’r dosbarthiadau ar-lein yn achubiaeth i mi. Edrychaf ymlaen at weld fy nghyd-ddysgwyr a rhannu syniadau am y prosiectau rydym yn gweithio arnynt, gan sgwrsio a chwerthin ar hyd y ffordd. Rwyf mor falch o fy nghyflawniadau, ni fyddant wedi bod yn bosibl heb arweiniad fesul cam gan Maria, ei hamynedd a’i dealltwriaeth. Mae’n ein herio ac yn ein hannog, ac nid yw byth yn rhoi’r gorau iddi gan ddweud wrthym pob amser “Gallwch ei wneud”. Er fy mod yn dal i alaru am fy ngŵr hyfryd, rwy’n teimlo fy mod wedi ailgysylltu ychydig a bywyd drwy ddysgu sgiliau newydd.”

Hoffem longyfarch Julie ar ei chyflawniadau a diolch iddi am rannu ei phrofiad. Rydym mor falch bod Maria wedi derbyn cefnogaeth drwy fynychu’r dosbarthiadau!

I weld mwy o waith Julie, cliciwch yma.

Os hoffech ddod o hyd i gwrs Celf a Chrefft, cliciwch yma.

Yn ôl i'r newyddion

Angen unrhyw help?

Beth bynnag yw eich ymholiad - mawr neu fach - gallwn ni helpu

Fideo Cefnogi

Cymorth a Chefnogaeth
 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es