Dysgu Ar-lein – Stori Colin

1-Rhagfyr-2020
Rhannu

Ar ôl derbyn argymhelliad gan ffrind, cofrestrodd Colin ar ein cwrs Dyfarniad mewn Addysg a Hyfforddiant er mwyn gwella ei ragolygon cyflogaeth fel hyfforddwr yn y gweithle. Fodd bynnag, mae’n deg dweud bod meddwl am astudio wedi achosi cryn ofid a phryder i Colin. Fel dysgwr dyslecsig, bu’n ddibynnol iawn ar gefnogaeth cyfoedion, a byddai’r ddibyniaeth, yn ei farn ef, yn llawer mwy heriol mewn gwersi ar-lein neu gyfunol. Her nad oedd yn gymorth i’w ddenu ar y dechrau.

Er hyn, penderfynodd Colin ymroi i’r cwrs o’r dechrau ac wrth ymdrechu chwalwyd rhai o’i bryderon. Profodd y gwaith grŵp – a oedd wedi codi ofn arno – yn haws na’r disgwyl. Gwelodd ei fod ‘yn bosibl cyflawni’ adeiladu perthynas â chyd-ddysgwyr ar-lein, er yn anoddach o’i gymharu â phe byddai’r gwersi mewn lleoliad wyneb yn wyneb. Wrth adlewyrchu, dywed Colin: “Fe wnes i ddarganfod nid yn unig fy mod i wedi cyd-dynnu â’r dysgwyr eraill, roeddwn hefyd wedi gweithio’n dda gyda nhw!”

“Gwnaeth cymorth parod fy nhiwtor fy helpu i ymdopi gydag anghenion penodol fy nyslecsia yn ogystal ag agweddau eraill o’r cwrs. Ni allwn fod wedi gofyn am well tiwtor, ac nid oedd ond clic e-bost i ffwrdd er mwyn derbyn cyngor ac arweiniad.”

Yn ychwanegol at ei ddysgu craidd, darganfu Colin ei fod wedi elwa mewn ffyrdd eraill hefyd: “Mae’r cwrs wedi datblygu ac adnewyddu fy sgiliau TG, ac wedi ennyn diddordeb mewn astudio TGCh ymhellach. Mae fy ngwybodaeth am faterion addysgol y DU wedi gwella ac rydw i nawr yn gallu trafod y rhain gyda chydweithiwr addysgu arall. Erbyn hyn, rwy’n canolbwyntio mwy ar fy uchelgais i gael gwaith addysgu cymunedol. Mae fy lles, hyder ac iechyd meddwl wedi gwella. Yn sicr, roedd gallu dysgu yn ystod y cyfnod clo yn offeryn pwerus iawn i helpu fy iechyd meddwl gan ei fod yn darparu rhywbeth pwysig i mi ganolbwyntio arno.”

Mae Colin bellach yn defnyddio ei sgiliau ai ddealltwriaeth newydd yn ei waith cymunedol, gan helpu i lywio dysgwyr – ‘ble maent yn mynd a sut y byddant yn cyrraedd yno’ – drwy gyflwyno hyfforddiant cymunedol anffurfiol. Mae wedi ail-ymgysylltu â theulu a ffrindiau ac mae’n hyrwyddo ei angerdd a’i ddiddordeb mewn addysg i eraill. Ar hyn o bryd, mae bellach yn ystyried astudio cwrs newydd addysgol uwch a fydd yn canolbwyntio ar ddeall a byw gyda dyslecsia.

Rydym wrth ein boddau yn clywed am eich profiad dysgu cadarnhaol ar-lein a’r buddion sy’n deillio o hynny. ‘Da iawn!’ i Colin a phawb a gymerodd ran. Os oes gennych ddiddordeb mewn dysgu ar-lein fel Colin, edrychwch ar ein cyrsiau neu dewch i ni sgwrsio heddiw.

 

 

 

Yn ôl i'r newyddion

Angen unrhyw help?

Beth bynnag yw eich ymholiad - mawr neu fach - gallwn ni helpu

Fideo Cefnogi

Cymorth a Chefnogaeth
 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es