Dysgu Oedolion Allweddol i Ddiogelu’r Genhedlaeth Nesaf o Weithwyr Ieuenctid

22-Hydref-2019
Rhannu

Mae Gweinidog Addysg Llywodraeth Cymru, Kirsty Williams AC, wedi dathlu’r ffaith bod Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales yn chwarae rhan allweddol wrth ddatblygu gweithwyr ieuenctid ledled Cymru a grymuso unigolion i roi eu dysgu proffesiynol newydd yn ôl yn eu cymunedau eu hunain, sef rhai o’r rhai mwyaf difreintiedig yn Gymru.

Ymwelodd y Gweinidog â Phrifysgol Fetropolitan Caerdydd ddydd Mawrth 22 Hydref i weld sut mae Coleg Cymunedol Cenedlaethol Cymru, Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales, mewn partneriaeth â’r brifysgol, yn rhoi cyfle i fyfyrwyr sy’n oedolion ennill cymwysterau sy’n eu cael ar yr ysgol i weithio gyda phobl ifanc ledled Cymru, a bydd llawer ohonynt yn defnyddio eu sgiliau i’w defnyddio yn eu cymunedau, er budd y gymuned honno.

Yn ystod yr ymweliad, arddangosodd myfyrwyr y dysgu a wnaed fel rhan o Wobr mewn Ymarfer Gwaith Ieuenctid Lefel 2, y gofyniad lleiaf i ddysgwyr gymhwyso ar y llwybr cymhwyster cydlynol gwaith ieuenctid, ac fel rhan o Dystysgrif mewn Ymarfer Gwaith Ieuenctid Lefel 3. Gyda’i gilydd, mae’r rhain yn cynhyrchu’r cymhwyster Gweithiwr Cymorth Ieuenctid wedi’i gymeradwyo gan Safonau Hyfforddiant Addysg Cymru, a gydnabyddir yng Nghymru a Lloegr fel y gofyniad lleiaf ar gyfer gwaith cymorth ieuenctid.

Yr hyfforddiant a ddatblygwyd gan Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales, yr unig ddarparwr i ddarparu cyrsiau a chymwysterau ledled Cymru, yn unol â chefnogi ymrwymiad Llywodraeth Cymru i archwilio sut y gellir cyflwyno hawl Cymru i ddysgu gydol oes. Cyhoeddwyd y nod hwn mewn datganiad ym mis Gorffennaf eleni fel rhan o ymateb y Llywodraeth i ailstrwythuro dysgu oedolion yn y gymuned yng Nghymru.

Wrth sôn am ymweliad y Gweinidog Addysg dywedodd Kathryn Robson, Prif Weithredwr Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales: “Rydyn ni wrth ein bodd bod y Gweinidog wedi cymryd amser o’i hamserlen brysur i weld drosti’i hun y gwaith sy’n digwydd ledled Cymru i rymuso dysgwyr sy’n oedolion i ennill cymwysterau i’w defnyddio wedyn yn eu cymunedau. Rydym wedi cael ymateb gwych i’r cyrsiau a’r cymwysterau sydd ar gael mewn Gwaith Ieuenctid ac rydym yn falch o’r ffaith ein bod yn darparu darpariaeth gyson ledled Cymru a phartneriaeth gref gyda Phrifysgol Fetropolitan Caerdydd sy’n cynorthwyo Llywodraeth Cymru i gyflawni ei dyheadau i gefnogi dysgwyr oedolion. Rydym yn edrych ymlaen at roi’r wybodaeth ddiweddaraf i’r Gweinidog am y rhaglen hon a’n llwyddiannau ehangach yn y dyfodol. ”

O’r ymweliad, dywedodd y Gweinidog Addysg, Kirsty Williams:

“Roeddwn yn falch iawn o ymweld â Phrifysgol Fetropolitan Caerdydd gyda Keith Towler, cadeirydd y Bwrdd Gwaith Ieuenctid Dros Dro i weld gwaith caled y myfyrwyr a’r hyfforddiant mae Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales yn darparu.

“Mae dysgu gydol oes yn un o brif flaenoriaethau addysg i mi a’r Prif Weinidog, fel y cytunwyd yn ein Cytundeb Blaengar. Rydym am i Gymru fod yn wlad lle gall pob person ifanc llwyddo a chael mynediad at gyfleoedd a phrofiadau trwy gyfrwng Saesneg a Chymraeg.

“Heb sefydliadau fel Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales ni fyddem yn gallu sicrhau ein gweledigaeth o sicrhau bod cymwysterau a hyfforddiant yn diwallu anghenion y cyflogwyr a’r bobl ifanc sy’n defnyddio’r gwasanaethau hanfodol hyn.” 

Mae Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales yn ddarparwr arweiniol wrth ddarparu cymwysterau gweithwyr cymorth ieuenctid ledled Cymru ac yn 2018-19 hyfforddwyd dros 400 o weithwyr ieuenctid o Ynys Môn i Gasnewydd, o Wrecsam i Geredigion. Mae’n rhoi cyfle i ddysgwyr ennill cymwysterau sy’n arwain at gyflogaeth, dilyniant addysg uwch, yn ogystal â meithrin gallu cymunedau lleol i ddarparu cefnogaeth y mae mawr ei hangen ar blant, ieuenctid a theuluoedd.

Cyflwynir ein cyrsiau mewn lleoliadau cymunedol lleol ac mewn partneriaeth â darparwyr addysg uwch blaenllaw gan gynnwys Prifysgol Fetropolitan Caerdydd, Prifysgol De Cymru Casnewydd, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, a Phrifysgol Wrecsam Glyndŵr.


This course is a great example of us working in partnership. To work with us, talk to us today!
Info@adultlearning.wales / 03300 580845