Ein Digwyddiadau Aelodau – Hydref 2020

2-Medi-2020
Rhannu

Rydym yn falch o gyhoeddi ein digwyddiadau Aelodau ar gyfer ein Tymor Hydref, 2020. Mae gennym amrywiaeth o weithgareddau a fforymau y gall aelodau gymryd rhan ynddynt ac rydym yn rhestru’r rhain isod.

Gofynnir i aelodau i CLICIWCH YMA (erbyn 18 Medi fan bellaf) i ddangos eich diddordeb yn y digwyddiadau (manylion isod); bydd aelodau wedyn yn derbyn gwahoddiad digidol ar gyfer pob digwyddiad a gofrestrir.

 

Calendr Digwyddiadau Tymor yr Hydref

Fforwm Genedlaethol ddigidol i aelodau
(Y fforymau rhanbarthol yn cyd-gyfarfod)
Ddydd Gwener Medi 25,  10-12am

Croeso i bawb: yn aelodau, dysgwyr, canghennau, cefnogwyr, staff a phartneriaid. Dyma gyfle i glywed y diweddaraf am Addysg Oedolion Cymru|Adult Learning Wales a’i fudiad gwirfoddol. Cewch gyfle i rannu gwybodaeth a phrofiadau a dweud eich dweud! Ar ôl y cyfnod clo, cawn ail danio ein mudiad gwirfoddol democrataidd. Mae’n bwysicach nag erioed cael cefnogaeth pawb wrth ddatblygu ac ymgyrchu dros gyfleon Addysg Oedolion i’n cymunedau! Agenda a manylion technegol i ddilyn.

Bydd y fforwm hefyd yn ran o ‘Ysgol haf bach Mihangel’ sy’n cynnig amrywiaeth o ddigwyddiadau digidol i aelodau mewn cydweithrediad â phartneriaid ac aelodau cefnogol (manylion isod). Mae hefyd yn cyd-fynd gydag’r Wythnos Addysg Oedolion Ddigidol. Bydd manylion llawn am y digwyddiadau aelodaeth a’n cyrsiau blasu ar gael ar ein gwefan.

Bydd rownd bellach o Fforymau Rhanbarthol digidol yn cael eu cynnal ddiwedd mis Hydref (Manylion i’w cadarnhau).
 


Ysgol Haf Bach Mihangel
Digwyddiadau aelodaeth a chyrsiau blasu ar y cyd gyda phartneriaid ac yn gysylltiedig ag Wythnos Addysg Oedolion Ddigidol – yn rhad ac am ddim!

I ymuno: Cliciwch y linc a nodi eich manylion a’r digwyddiadau sydd o ddiddordeb (Ar unwaith o.g.dd. ac erbyn 18 Medi fan bellaf) Bydd gwahoddiad digidol a chyfarwyddiadau pellach yn cael hanfon atoch. https://bit.ly/2QulHZG

Iaith: Mae iaith y cyflwyniadau wedi eu nodi. Mae croeso fodd-bynnag i chi gyfrannu yn y Gymraeg i’r holl ddigwyddiadau a byddwn yn hwyluso cyfieithiad os oes angen. Bydd cyfieithu ar y pryd yn y Fforwm Genedlaethol ac o bosib ar gyfer rhai o’r digwyddiadau cyfrwng Cymraeg os oes galw.
 


Theori U a heriau Covid, newid hinsawdd a thu hwnt
(Mewn cydweithrediad â Rheolwr Newid Datblygu Cynaliadwy Llywodraeth Cymru)
Llun 21 Medi 10-11am (Cyfrwng Cymraeg)
Mawrth 22 Medi 10-11am (Cyfrwng Saesneg)

Bydd Diana Reynolds yn trafod sut mae Cymru wedi defnyddio Theori U a dulliau ymddygiadol i ymateb i’n argyfyngau cyfredol, yr hyn a ddysgasom a sut y gallwch ymuno a ni.
 


“Ni fydd y chwyldro yn cael ei gyllido” – Trafodaeth ar y llyfr gan Incite!
(Drwy gydweithrediad Fforwm yr Eliffant Pinc)      
Llun 21 Medi 1-2pm (Cyfrwng Cymraeg)
Bydd Heledd Williams a Dafydd Rhys yn arwain trafodaeth ar y berthnasedd i Gymru o syniadaethau heriol y llyfr Americanaidd ‘The revolution will not be funded – Beyond the non-profit industrial complex’. A yw sefydliadau a mudiadau y 3ydd sector yn cael eu cyfaddawdu wrth dderbyn cyllid cyhoeddus?
 


Y Bardd yn Bamffletîr?
Barddoni rhwng Dau Bla, Siôn Aled
Llun 21 Medi  7-8pm (Cyfrwng Cymraeg)

Os oedd R Williams Parry yn poeni yn nhridegau’r ganrif ddiwethaf y gallai beirdd ei gyfnod droi’n ormod o bregethwyr gwleidyddol, byddai ganddo ddigonedd o reswm i boeni heddiw! Yn y sesiwn hon, byddaf yn ystyried sut mae fy ngwaith innau a beirdd eraill wedi ymdopi â dau Bla erchyll ein hoes – Brexit a’r pandemig Coronafeirws, ac yn gofyn ai ffynnu ynteu straffaglu mae barddoniaeth Gymraeg o dan y fath amgylchiadau.
 


Bywydau Pobl Dduon yn ysbrydoli Cymru – cerdd, canu, hanes a diwylliant!
(Drwy gydweithrediad Impact W.o.W!)
Mercher 23 Medi 2-3pm (Cyfrwng Saesneg)
Drwy drafodaeth a chân bydd Deborah a Jacqueline Marshall yn rhoi eu perspectif unigryw ar fywydau Pobl Dduon yng Nghymru gan gyfeirio at y cyd-destun hanesyddol, diwylliannol a cherddorol.
 


Ysgrifennu ac Iechyd, Sian Northey
Mercher Medi 23 7 – 8pm (Cyfrwng Cymraeg)

Cyfle i ymuno â’r awdur, bardd a chyfieithydd Sian Northey i drafod sut y gall ysgrifennu creadigol effeithio ar iechyd meddyliol a chorfforol.
 


Adeiladu sefydliad cydweithredol yng Nghymru – Banc Cambria
(Mentrau Cydweithredol a Chydfuddiannol Cymru)
Mercher Medi 23 7-8.10pm (Cyfrwng Saesneg)
Mae Cymru angen datblygu sefydliadau sy’n gweithio er lles ei holl ddinasyddion. Mae Mark Hooper yn arwain prosiect i sefydlu banc cymunedol yng Nghymru ac i Gymru, fydd dan berchnogaeth gydweithredol. Bydd trafodaeth am y gwahaniaeth y gallai Banc Cambria wneud o ran bancio lleol, ymgysylltu cymunedol a chefnogi busnesau bychain. Bydd y sesiwn yn cael ei chyflwyno gan Mick Antoniw MS/AS, aelod Llafur a Chydweithredol y Senedd dros Bontypridd.
 


Fforwm Genedlaethol ddigidol i aelodau
(Y fforymau rhanbarthol yn cyd-gyfarfod)
Gwener Medi 25, 10-12am 
Croeso i bawb: Dyma gyfle i glywed y diweddaraf am Addysg Oedolion Cymru|Adult Learning Wales a’i fudiad gwirfoddol. Cewch gyfle i rannu gwybodaeth a phrofiadau a dweud eich dweud! Ar ôl y cyfnod clo, cawn ail danio ein mudiad gwirfoddol democrataidd. Mae’n bwysicach nag erioed cael cefnogaeth pawb wrth ddatblygu ac ymgyrchu dros gyfleon Addysg Oedolion i’n cymunedau! Agenda a manylion technegol i ddilyn.
 


Madog, John Evans Waunfawr a’r Mandaniaid heddiw
(Ar y cyd gyda Antur Waunfawr)
Gwener 25 Medi 2-3pm (Cyfrwng Cymraeg)
Bydd cynrychiolwyr Antur Waunfawr, Gruff Rhys a Dafydd Rhys yn rhoi cyflwyniad i’r chwedloniaeth, hanes ac agweddau cyfoes yn ymwneud â Madog, John Evans a’r gred fod yna lwyth o frodorion Americanaidd Cymraeg eu hiaith.

Diolch i’r holl aelodau, cefnogwyr a phartneriaid sydd wedi cydweithio’n wirfoddol i wneud yr uchod yn bosibl!

Rydym yn edrych ymlaen at eich croesawu chi i unrhyw un neu bob un o’n digwyddiadau!

Gofynnir i aelodau i CLICIWCH YMA (erbyn 18 Medi fan bellaf) i ddangos eich diddordeb yn y digwyddiadau (manylion isod); bydd aelodau wedyn yn derbyn gwahoddiad digidol ar gyfer pob digwyddiad a gofrestrir.

Am fwy o wybodaeth, siaradwch â ni heddiw! E-bost: gwybodaeth@addysgoedolion.cymru

 

 

Yn ôl i'r newyddion

Angen unrhyw help?

Beth bynnag yw eich ymholiad - mawr neu fach - gallwn ni helpu

Fideo Cefnogi

Cymorth a Chefnogaeth
 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es