Fforymau Rhanbarthol Mis Mawrth – Trosolwg

19-Mawrth-2018
Rhannu

Fforymau Rhanbarthol Mis Mawrth – Trosolwg (Bydd manylion Fforymau mis Mehefin yn cael eu cadarnhau yn fuan)


Fforwm Rhanbarthol y De-ddwyrain
Dydd Mercher, 7 Mawrth
9.45am-12.30am, Sefydliad Llanhiledd, Llanhiledd, NP13 2JT

Daeth llawer o bobl i’r Fforwm (20) ac roedd yn cynnwys sgwrs ar wreiddiau a hanes y Sefydliad a thaith o’r adeilad. Cafodd holl gynigion y cyfarfod cyffredinol blynyddol eu cefnogi a chyflwynwyd diwygiadau ar gynigion 2, 4 a 5.
Cynigiwyd cynnig brys ar gyfer y cyfarfod cyffredinol blynyddol yn ymwneud â phenderfyniad y Cyngor i leihau’r tîm uwch-reolwyr i dri aelod. Galwodd am bedwerydd rheolwr strategol fydd yn gyfrifol yn benodol am addysgu a dysgu.
Hefyd, trafodwyd materion sy’n effeithio ar ganghennau, gan gynnwys yr 20% o gyllid a all gynorthwyo dysgu heb ei achredu a chyflwyno Safonau’r Gymraeg. Cytunwyd y byddai mwy o drafod, arweiniad neu gymorth yn ymwneud â’r materion hyn.

Fforwm Rhanbarthol Canolbarth Cymru
Dydd Mercher, 7 Mawrth
12.00-2.00pm, Cymdeithas Ponthafren, Stryd Longbridge, Y Drenewydd, SY16 2DY

Fforwm bywiog ac adeiladol â llawer o fynychwyr (19), gyda chynrychiolaeth dda o ddysgwyr Ponthafren (ac eraill), yn ogystal â chynrychiolaeth dda o bartneriaid cymunedol, gan gynnwys Ponthafren, Montgomery Family Crisis a NPTC.
Arddangosodd grŵp celf Ponthafren eu gwaith. Arweiniodd Cecilia Forsythe, y Cadeirydd Rhanbarthol newydd ei hethol, ei chyfarfod cyntaf, gan lenwi rôl oedd wedi bod yn wag ers i ranbarth newydd Canolbarth Cymru gael ei ffurfio.
Treuliwyd rhan sylweddol o’r fforwm yn galluogi dysgwyr Ponthafren i ‘ddweud eu dweud’. Gofynnon nhw am gyrsiau ychwanegol, roedden nhw’n credu bod gwaith papur y cwrs yn rhy gymhleth a chyflwynwyd sylwadau ar y fformatau dwyieithog amrywiol a ddefnyddir. Hefyd, sefydlwyd ‘Fforwm Dysgwyr Celfyddydau Ponthafren’.

Fforwm Rhanbarthol y Gogledd-orllewin
Dydd Gwener, 9 Mawrth
10.00am- 12pm, Clwb Pêl-droed Llandudno, Parc Maesdu, Builder Street West, Llandu dno, LL30 1HH

Croesawyd y fforwm i Glwb Pêl-droed Llandudno, ac ymunodd grŵp o ddysgwyr sy’n cymryd rhan yn y gyd-ddarpariaeth ar y safle.
Roedd cyfanswm o 15 o bobl yn bresennol, gan gynnwys Gisda a Chlwb Pêl-droed Llandudno fel aelodau partner. Prif ffocws y fforwm oedd bodloni anghenion y dysgwyr yng Nghlwb Pêl-droed Llandudno, a gyfrannodd at lwyddiant y digwyddiad, ac roeddent yn awyddus i sefydlu Fforwm Dysgwyr a dod yn aelodau. Trafodwyd aelodaeth rad ac am ddim a chynlluniau cymhelliad i ddysgwyr, ac roedd llawer o gefnogaeth ar eu cyfer.
Rhoddodd David Elis-Williams, y Cynrychiolydd Rhanbarthol ar y Cyngor, ddiweddariadau ar y datblygiadau diweddaraf, ac adroddodd yn ôl ar gwestiynau a ofynnwyd yn y fforwm diwethaf yn ymwneud â gwaddol Coleg Harlech.

Fforwm Rhanbarthol y Gogledd-ddwyrain
Dydd Mawrth, 13 Mawrth
1.00pm – 3.00pm, Swyddfa Unite, 33 Stryd y Brenin, Wrecsam, LL11 1HR

Roedd y fforwm yn gasgliad eithaf bach ond adeiladol o aelodau a staff (8), gan gynnwys dau sefydliad partner. Un o brif bynciau’r drafodaeth oedd ailwampio fforymau yn y dyfodol trwy eu symud o Wrecsam a chysylltu â dysgwyr a lleoliadau cymunedol.
Esboniodd Ashok Chopra, sef dysgwr sydd bellach yn diwtor Cwnsela gydag AOC|ALW (ac sydd wedi cael ei enwebu am wobr), ei daith a thrafododd ei brofiadau. Treialwyd system bleidleisio electronig er mwyn prosesu pleidleisiau ar gynigion y cyfarfod cyffredinol blynyddol. Cefnogwyd holl gynigion y cyfarfod cyffredinol blynyddol, a chynigiwyd diwygiad ar gyfer cynnig 5 yn gofyn am ystyried aelodaeth rad ac am ddim i ddysgwyr.
Esboniodd Michelle Kerswell, y Rheolwr Rhanbarthol, y cyfleoedd newydd ar gyfer ail-leoli’r swyddfa i adeilad Unite, ac adroddodd ar y ddarpariaeth, enwebiadau gwobrau ac ymweliad llwyddiannus Eluned Morgan â Mynydd Isa.

Fforwm Rhanbarthol Canolbarth De Cymru
Dydd Iau, 15 Mawrth
10.00am – 12.00am, Ystafell 4, Swyddfa Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales, Iard y Cowper, Caerdydd, CF10 5NB

Roedd mwy o aelodau’n bresennol na’r fforwm diwethaf (11), gyda chynrychiolwyr o Ganolfan Glan yr Afon a Women Connect First a Chwmnïau Cydweithredol a Chydfuddiannol Cymru.
Cafwyd trafodaethau hir am ailwampio canghennau ac ymgysylltu â dysgwyr.
Hefyd, trafodwyd yr amgylchedd wedi Cymunedau yn Gyntaf, yng nghyd-destun ardal Glan yr Afon yn bennaf. Rhoddodd Kim Vidal, (Swyddog Datblygu’r Cwricwlwm) drosolwg o’r ddarpariaeth yn y rhanbarth, adroddodd Caroline Davies (Cynrychiolydd Rhanbarthol) o’r Cyngor, a chyflwynodd Kathryn Robson (Prif Weithredwr) ei chyfathrebiadau i aelodau a changhennau.
Hefyd, adroddodd David Smith (Cwmnïau Cydweithredol a Chydfuddiannol Cymru) ar y digwyddiad Cydweithredol ar y cyd ar 18 Tachwedd.

Fforwm Rhanbarthol y De-orllewin
Dydd Gwener 16 Mawrth
9.30am – 11.30am, Ystafell 10, YMCA Abertawe, 1 Ffordd y Brenin, SA1 5JQ

Roedd casgliad da o aelodau a changhennau (14) yn bresennol, gan gynnwys dau Aelod Unigol nad oeddent wedi mynychu cyn hynny. Cafwyd trafodaethau adeiladol iawn am aelodaeth a chynigion y cyfarfod cyffredinol blynyddol.
Hefyd, trafodwyd goblygiadau Safonau’r Gymraeg i ganghennau. Adroddodd Jayne Ireland (Rheolwr Rhanbarthol) ar y cynnydd ac adroddodd Sonia Reynolds (Cynrychiolydd Rhanbarthol) o’r Cyngor.

Yn ôl i'r newyddion

Angen unrhyw help?

Beth bynnag yw eich ymholiad - mawr neu fach - gallwn ni helpu

Fideo Cefnogi

Cymorth a Chefnogaeth
 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es