Gwella lles trwy ein cyrsiau Celf a Chrefft!

29-Mehefin-2022
Rhannu


Mae un o’n dysgwyr, a hoffai aros yn ddienw, wedi rhannu ei hadborth ar ôl cwblhau sawl cwrs Celf a Chrefft. Dywed wrthym pam y gwnaethant ymuno â’r cwrs, sut mae wedi helpu gyda’u lles a beth maent yn bwriadu ei wneud yn y dyfodol gyda’u sgiliau newydd. . .

Dywed ein dysgwr, “Cofrestrais ar gwrs Celf a Chrefft gydag Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales er mwyn ceisio ymdawelu. Fy nghymhelliant oedd cael agwedd fwy cadarnhaol at fy mywyd a lleihau’r teimlad o unigrwydd. Roedd y cyrsiau’n cynnig rhywbeth roeddwn eisiau ei wneud gydag eraill er mwyn ceisio dod allan o fy man cyffyrddus. Fe wnes i amrywiaeth o gyrsiau a dysgu llawer o dechnegau, gan gynnwys, gwau, gwneud dillad, crosio, uwchgylchu, gwnïo brodwaith a chlytwaith.

Cyn y cyrsiau roeddwn yn astudio ar gwrs prifysgol, ond roedd gennyf broblemau iechyd meddwl. Euthum at fy meddyg teulu a ddywedodd y gallai roi meddyginiaeth i mi, ond nid oeddwn eisiau hyn, felly i geisio helpu, ymunais gyda dosbarth crefft. Pan oeddwn yno, dywedodd rhai o’r bobl eraill eu bod mewn dosbarth gwnïo yn y bore, ar yr un diwrnod – felly, gofynnais a oedd yn iawn i mi ymuno, a dywedwyd wrthyf am ddod yno! Pan gyrhaeddais, cwrddais gyda’r tiwtor Celf a Chrefft sef Maria Parry-Jones, a gofyn a allwn ymuno – ‘wrth gwrs’ dywedodd Maria! Dechreuais English Paper Piecing a chwiltio gan wneud ffedog plentyn!

Ceisiais gwblhau fy nghwrs prifysgol ond methais, felly fe wnes i barhau gyda’r cyrsiau Celf a Chrefft. Pan ddaeth y pandemig, symudwyd pob cwrs i ddarpariaeth ar-lein. Cefais lawer o gefnogaeth gan fy nhiwtor ac roeddwn yn gallu ymuno gydag amrywiaeth o gyrsiau! Ar un adeg roeddwn yn gwneud clytwaith a chwiltio a chefais gymorth i wneud clustogau cof i fy nheulu, ar gyfer y Nadolig y flwyddyn y bu mam farw, gan ddefnyddio rhai o’i dillad.

Ar ôl cael profiad mor gadarnhaol, byddwn yn mynd mor bell â dweud ei fod yn debycach i fod mewn teulu estynedig sy’n helpu ac yn ysgogi ein gilydd. Rwyf hefyd wedi bod yn ymchwilio i’r syniad o sefydlu siop i werthu’r eitemau a gynhyrchir yn y dosbarthiadau rwy’n eu mynychu.”

Hoffem longyfarch ein dysgwr ar greu gwaith hardd a dymuno’n dda iddynt gyda’u cynlluniau ar gyfer y dyfodol!

Os hoffech ddarganfod mwy am ein cyrsiau Celf a Chrefft, cliciwch yma.

Yn ôl i'r newyddion

Angen unrhyw help?

Beth bynnag yw eich ymholiad - mawr neu fach - gallwn ni helpu

Fideo Cefnogi

Cymorth a Chefnogaeth
 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es