Mae Alison Curtis, ein tiwtor Crefft Siwgr yng Ngogledd Cymru, wedi’i henwebu am un o Wobrau Ysbrydoli! i Diwtoriaid Addysg Oedolion!

1-Chwefror-2023
Rhannu

Mae ein tiwtor Alison Curtis, sy’n rhedeg cyrsiau crefft siwgr mewn lleoliadau cymunedol yn Sir y Fflint a Wrecsam, wedi’i henwebu am un o Wobrau Ysbrydol! 2023 ar gyfer Tiwtoriaid Addysg Oedolion. Bydd Alison yn ymgorffori magu hyder a datblygu hunan-barch, cyflogadwyedd, sgiliau digidol ac entrepreneuriaeth yn ei chrefftau crefft siwgr. Mae Alison wedi grymuso llawer o ddysgwyr i sefydlu eu busnesau addurno cacennau eu hunain. Mae eraill wedi parhau ar gyrsiau gwahanol neu wedi mynd i astudio mewn prifysgol.

Rydym wedi cael adborth gwych gan ei dysgwyr, yn cynnwys y canlynol:-

“Diolch am fod yn athrawes wirioneddol ysbrydolgar.  Byddaf yn mwynhau pob eiliad o’ch dosbarth, a’ch synnwyr digrifwch aruthrol.  Diolch am fy arwain i, fy ysbrydoli i a’m hannog i i ddatblygu fy sgiliau addurno cacennau a rhoi gwybodaeth i mi ynghylch sut i sefydlu fy musnes addurno cacennau fy hun.  Rydych chi’n ysbrydoliaeth i bawb ohonom ni a chi yw tiwtor gorau eich maes.” Natalie Jones

“Bydd Alison yn annog ei myfyrwyr ac fe wnaiff hi weithio’n unigol gyda chi os byddwch chi’n ansicr. Er ymuno â’r dosbarth, rwyf wedi magu digon o hyder i greu sawl cacen dathlu ar gyfer teulu a ffrindiau. Mae gwaith Alison yn haeddu cydnabyddiaeth.” Lynne Ingman

“Mae Alison yn athrawes ragorol; bydd hi’n ysbrydoli myfyrwyr i herio eu syniadau creadigol ac yn eu gwthio i gyflawni gwaith o safon uchel iawn. Bydd hi’n cefnogi myfyrwyr sydd â’u syniadau creadigol eu hunain ac yn eu hannog i fabwysiadu dull personol o ymdrin â’u gwaith.” Elaine Liptrot

“Mae Alison yn diwtor gwych. Bydd hi’n annog ei myfyrwyr i wthio eu hunain a chreu gwaith na wnaethant gredu y gallent ei gyflawni.  Bydd hi hefyd yn cefnogi dysgwyr i gynnig eu syniadau eu hunain mewn prosiectau. Ar ôl gweld fy ngwaith, ymunodd ffrind â’n grŵp!” Elizabeth Evans

Dywed ein tiwtor Alison Curtis “Byddaf yn aml yn dwyn fy mhrofiadau dysgu fy hun i gof er mwyn annog eraill.  Ychydig flynyddoedd yn ôl, fe wnaeth ffrind ddangos i mi sut i greu blodau siwgr ac roeddwn i wrth fy modd, felly penderfynais ymuno â dosbarth nos. Wrth ymuno â’r cwrs am y tro cyntaf, roeddwn i’n bryderus iawn ac yn ddihyder. Ar ôl cwblhau cyrsiau, a gwneud llawer iawn o waith ymarferol, cychwynnais fy musnes addurno cacennau fy hun, ‘Something Special Cakes’, rai blynyddoedd yn ddiweddarach.

Rwyf wedi cwrdd â chymaint o bobl hyfryd a diddorol sydd wedi dod i fy nosbarthiadau.  Byddant yn ymuno â dosbarthiadau oherwydd llawer i resymau amrywiol, yn cynnwys dysgu sgiliau newydd, awydd i wneud cacennau ar gyfer teulu â ffrindiau, cael cwrdd â phobl newydd a dod yn rhan o grwpiau cyfeillgarwch newydd. Mae llawer o’r adborth gan ddysgwyr yn awgrymu bod y grwpiau yn fuddiol o ran iechyd meddwl a hunan-barch, a bydd llawer yn ymgymryd â gyrfa newydd gan ddatblygu busnes addurno cacennau yn eu cartref, fel y gwnes i ar ôl cyfranogi mewn dosbarth nos.”

Dyma ragor o adborth gan ddysgwyr:- 

“Rydych chi wedi rhoi’r hyder i mi i ddarganfod sgiliau nad wyddwn i fy mod yn meddu arnynt.” Jeanette Baker

“Mae Alison yn siriol, yn gyfeillgar ac yn meddu ar lawer o wybodaeth.  Mae ganddi sgiliau gwych fel athrawes crefft siwgr, rydym yn edmygu Alison yn fawr. Bydd hi’n ein gwthio ni pan fyddwn ni’n amau ein gallu i wneud rhywbeth a byddwn yn llwyddo i gyflawni eitem o grefft siwgr y buasem wedi’i ystyried yn amhosibl yn flaenorol.  Mae mynychu dosbarthiadau crefft siwgr yn wythnosol wedi bod yn fuddiol o ran fy iechyd meddwl a fy hunan-barch, i Alison y mae’r diolch am hynny.” Deborah Turner

Mae enghreifftiau o waith dysgwr Alison yn cynnwys:

Blodyn rhosyn y mynydd gan Amy Colored

Rhosynnau, dail, lili ‘Stargazer’, jasmin Tsieineaidd gyda dail Ewcalyptws gan Elaine Summer

Tuswau blodau wedi’u gwneud ar gyfer cacen briodas gan Jayne