Mae ar ein Cymunedau Angen Strategaeth Gwaith Ieuenctid Newydd i Gymru

12-Rhagfyr-2019
Rhannu

Ceir adroddiadau am gynnydd o 25% yn nifer y troseddau yn ymwneud â chyllyll yng Nghymru, ac yn ôl gweithwyr ieuenctid, mae lleihad mewn gwasanaethau ieuenctid a thwf mewn rhwydweithiau “Llinellau Cyffuriau” i’w beio am hynny. Gan ystyried y cyd-destun hwn, mae’n adeg delfrydol i lunio Strategaeth Gwaith Ieuenctid newydd i Gymru.

Rydym ni’n un o brif ddarparwyr cymwysterau ar gyfer gweithwyr cymorth ieuenctid yng Nghymru, yn gwasanaethu ardaloedd y 22 awdurdod lleol, ac rydym ni’n barod i wneud cyfraniad gweithredol at y gwaith o gynorthwyo Llywodraeth Cymru i gyflawni’r nodau strategol hyn.

Mae lansiad y strategaeth yn bennod newydd ac yn ymrwymiad i wella cymorth a hawliau i bobl ifanc trwy gyfrwng gwaith ieuenctid a gwasanaethau cynorthwyo ieuenctid; darperir y gwasanaethau hyn gan weithwyr ieuenctid mewn awdurdodau lleol ac yn y sector gwirfoddol.

Bob blwyddyn, bydd y mwyafrif helaeth o’r dysgwyr y byddwn yn eu cofrestru ar gyfer ein cyrsiau i ennill cymwysterau proffesiynol ar gyfer gweithwyr ieuenctid yn cyfranogi’n weithgar yn narpariaeth gwaith ieuenctid a gwasanaethau i bobl ifanc yn eu cymunedau eu hunain.

Rydym ni mewn sefyllfa unigryw i ddarparu cymwysterau ar gyfer Gweithwyr Cymorth Ieuenctid mewn mannau cyfarfod cymunedol ledled Cymru, ble bydd ein darpariaeth gymunedol yn datgelu’r realiti o ran camfanteisio ar blant “o lygad y ffynnon” gan weithwyr proffesiynol sydd wedi’u cyflogi yn y maes. Mae plant mor ifanc â 13 mlwydd oed yn cael eu defnyddio at ddibenion y fasnach rhyw a gwerthu cyffuriau, a chaiff y straeon go iawn hyn eu cynnwys yn rhaglenni ein cwricwlwm, gan helpu i sicrhau bod ein gweithwyr ieuenctid yn cael eu paratoi’n briodol i ddiwallu anghenion cymhleth pobl ifanc.

Yn ogystal â’n hyfforddiant cynhwysfawr ynghylch diogelu, rydym ni’n cynnig amrywiaeth o gymorth arbenigol i alluogi gweithwyr ieuenctid i ddatblygu’r wybodaeth a’r hyder sy’n ofynnol i ymateb a gweithredu’n gyflym wrth gyfeirio pobl ifanc at wasanaethau arbenigol eraill.

Mae’r Strategaeth Gwaith Ieuenctid yn ymrwymo i fynd i’r afael a’r bylchau sy’n cael eu cydnabod; mae hyn yn hanfodol, er mwyn gwella darpariaeth ieuenctid yng Nghymru a chyflawni elfennau penodedig. Mae angen buddsoddiad i sicrhau bod gweithwyr ieuenctid yn cael hyfforddiant priodol, gan sicrhau bod pobl ifanc yn magu hyder a bod perthnasoedd ymddiriedus yn cael eu sefydlu; ble bydd pobl ifanc yn defnyddio mannau diogel a chaiff datblygiad dysgwyr ei feithrin.

Dylai cydweithio â heddluoedd a gwasanaethau proffesiynol eraill ledled Cymru fod yn rhan annatod o hyn, o gofio bod problemau yn parhau i waethygu. Mae darparwyr gwaith ieuenctid o’r sectorau statudol a gwirfoddol wedi gorfod ysgwyddo’r baich i geisio cadw gwasanaethau cyfyngedig megis clybiau ieuenctid ar agor mewn cymunedau. Fel y cyfryw, efallai bod ambell frwydr wedi cael ei hennill, ond nid y rhyfel.

Mae troseddwyr yn manteisio ar fregusrwydd plant a phobl ifanc, yn creu ofn drwgdybiaeth mewn cymunedau. Mae’r Strategaeth Gwaith Ieuenctid yn cyflwyno’r seilwaith gofynnol, a thrwy ein hymdrechion ar y cyd, fe wnawn ni barhau i weithio’n galed i hyfforddi gweithwyr cymorth ieuenctid rhagorol er budd pobl ifanc Cymru ac i sicrhau dyfodol mwy disglair iddynt yn sgil hynny.

 

Kathryn Robson, Prif Weithredwr
Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales

 

 

Yn ôl i'r newyddion

Angen unrhyw help?

Beth bynnag yw eich ymholiad - mawr neu fach - gallwn ni helpu

Fideo Cefnogi

Cymorth a Chefnogaeth
 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es