Mae ein dysgwr Vanda Woodward yn rhannu ei chyflawniadau artistig!

24-Chwefror-2022
Rhannu

Mae ein dysgwr Vanda Woodward yn rhannu ei chyflawniadau artistig dan arweiniad ein tiwtor gwnïo Maria Parry-Jones. Dywed Vanda wrthym sut mae hi wedi dod yn ei blaen a beth mae’n bwriadu ei wneud nesaf. . .

Dywedodd Vanda, “Roedd fy sgiliau peiriant gwnïo yn sylfaenol iawn cyn Covid; doeddwn i ddim yn gwybod sut i weindio bobin newydd neu newid troed gwnïo’r peiriant, ac yr unig bwyth roeddwn yn defnyddio oedd y pwyth rhedeg sylfaenol. Dywedodd ffrind wrthyf sut y cadwodd yn brysur yn ystod y pandemig trwy ymuno gyda dosbarthiadau crefft a gwnïo amrywiol drwy Zoom gydag Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales. Eglurais fy mod yn ddechreuwr llwyr gyda fy mheiriant gwnïo, ond cefais sicrwydd nad oedd ots – gallai unrhyw un gyda lefelau gallu amrywiol ddechrau’r cwrs!

Ym mis Mai 2021 cofrestrais ar ddau gwrs i ddechreuwyr. Dysgu am Decstilau gyda Kate Philbin a Chlytwaith a Chwiltio gydag Alison Chapman. O’r cychwyn cyntaf, dangoswyd i mi sut i ddefnyddio pwythau amrywiol, deall y pedwar gosodiad gwnïo, sut i newid y troed ar fy mheiriant ac yn bwysicach fyth sut i weindio bobin! Credwch neu beidio, roeddynt yn sgiliau dysgu i newid fy mywyd; cefais hyder i ddechrau defnyddio’r peiriant gwnïo, ac ochr yn ochr â hyn, dechrau adeiladu portffolio sgiliau gwnïo newydd. Erbyn diwedd pob cwrs, gydag amynedd aruthrol Alison a Kate wrth addysgu a’u gallu i gadw fi i fynd pan oeddwn yn barod i roi’r gorau iddi, roeddwn yn barod i gofrestru ar gyfer mwy o gyrsiau!

Ym mis Mehefin 2021 ymunais gyda chyrsiau Tecstilau wedi Huwchgylchu a hefyd Cwiltio a Chlytwaith i Ddechreuwyr gyda’r tiwtor Maria Parry-Jones. Yn ein cyfarfod cyntaf roeddwn yn tynnu sylw’n aml at fy ngwendidau gyda’r geiriau ‘Dwi ddim yn dda iawn’. Ymatebodd Maria gyda ‘does neb yn fethiant ar fy nghwrs, mae pawb yn medru cyflawni’. Cefais gyfle wrth i’r wythnosau fynd heibio i ddod i adnabod rhai o’m cyd-ddysgwyr, a oedd wedi ymuno ar gyrsiau yn y gymuned gyda Maria cyn cyfnod Covid. Roeddent yn deall fy mhryderon gwnïo ar ôl iddynt hwy eu profi hefyd. Roedd fy mrwydrau, rhwystredigaethau pan nad oedd tasgau’n mynd yn ôl y bwriad, wedi’u gwyntyllu’n uchel gyda geiriau ‘dyna ni, dwi’n rhoi’r gorau iddi, ni allaf wneud hyn, rwy’n cymryd egwyl, mae angen coffi arnaf!’. Roedd Maria bob amser yn tawelu fy meddwl gyda’i llais tawel. Byddai’n dweud ‘Gallwch ei wneud, dydw i ddim yn rhoi’r gorau iddi – mae mwy nag un ffordd i gael Wil i’w wely, ac fe chwiliwn am ffordd arall!’ Yn fy achos i, roedd angen dwy neu tair ffordd, ond wrth gwrs roedd Maria yn iawn, gallaf ei wneud, ac mi wnes i lwyddo!

Ym mis Rhagfyr 2021 roedd moment tyngedfennol pan ddaeth popeth roeddwn wedi’i ddysgu o’r 7 mis blaenorol i fodolaeth, ac eithrio un – doeddwn i ddim wedi rhoi cynnig ar Gwiltio eto. Awgrymodd Maria y dylem wneud Sgert Coeden Nadolig a rhoi cynnig ar gwiltio. Dyma o bell ffordd y gwaith rwyf mwyaf balch ohono – yn enwedig gan i mi ddewis un o’r technegau pwytho caletaf o’r enw ‘stitch in the ditch’! Wedi hynny, gan wybod fy ffetis am wnïo llinellau syth a phatrymau cymesurol, awgrymodd Maria y dylwn roi cynnig ar ddull newydd o’r enw ‘Foundation Paper Piecing’ a defnyddio ‘stitch in the ditch’ i’w gwiltio. I ddechrau roeddwn yn betrusgar, ond wedyn penderfynais wneud blanced car ar gyfer fy ŵyr. Felly, dyna fy ail ddarn o gwiltio wedi’i gyflawni a’i gwblhau – rydw i’n eiddgar nawr a does dim am fy rhwystro!”

Mae Vanda wedi symud ymlaen o’i chreadigaethau gwnïo cychwynnol, fel y gwelir yn ein herthygl celf a chrefft ddiwethaf yn ystod cyfnod y Nadolig https://www.adultlearning.wales/cym/newyddion/361/mae-ein-dysgwyr-yn-rhanbarth-y-de-orllewin-a-chanolbarth-cymru-wedi-bod-yn-creu-amrywiaeth-o-decstilau-hyfryd 

Ychwanega Vanda, “Yn olaf, ym mis Chwefror 2022, wrth sgwrsio â Maria yn ein dosbarth ar-lein, dywedwyd wrth fy nghyd-ddysgwyr a minnau ‘nad oeddem yn cael ein hystyried yn ddechreuwyr bellach, ar ôl i ni symud ymlaen i ddosbarthiadau lefel uwch’. Dywedodd Maria, fel dechreuwyr cawsom brosiectau bach gyda’r angen am gymorth cam wrth gam, ond nawr mae hi’n dweud wrthym beth rydym yn ei wneud, ac rydym fwy neu lai yn parhau gyda’r gwaith ar ein pen ein hunain. Afraid dweud, roedd fy nghyd-ddysgwyr a minnau i gyd wedi gwirioni ac wedi synnu’n fawr o glywed ein statws newydd!

Heddiw, rwy’n teimlo’n falch iawn am fy holl brosiectau gorffenedig. Nid yw popeth yn berffaith, dwi’n cyfaddef, ond maent yn berffaith i mi. Nhw yw fy mhrosiectau ar fy nhaith ddysgu. Heb y penblethau a’r stranciau rhwystredig hynny o ‘ni allaf ei wneud’ a ‘rwy’n rhoi’r gorau iddi’, a mantra Maria yn ôl ataf, ‘Gallwch, nid wyf yn rhoi’r gorau iddi’, ni fyddwn wedi gwybod sut i oresgyn y treialon a’r problemau a symud ymlaen. Rwy’n sylweddoli nawr mai hon fu fy nhaith ddysgu ar gyfer pharatoi am y dasg nesaf. Aeth yr arweiniad cam wrth gam â mi ar ‘daith credu yn fy hun’ wrth i mi ddarganfod sgiliau newydd a oedd yn bodoli eisoes, gan roi’r cyfle iddynt ymddangos. Roedd yr ychydig hyder oedd gen i wedi tyfu’n aruthrol.

Fy narn arbennig olaf yw fy ail ddarn o gwiltio gyda’r botymau addurnedig i ategu edrychiad y cwilt. Bydd yn cael ei roi fel blanced car i fy ŵyr bach tair oed sy’n caru Paddington Bear a dinosoriaid. Credaf y bydd Granny Ra Ra yn gwneud un bachgen bach yn hapus iawn a phwy a ŵyr y gallai’r blanced car hwn ddod yn eiddo etifeddol teuluol os bydd y gwaith gwnïo yn medru sefyll y prawf!”