Mae ein tiwtor Cymraeg i Siaradwyr Ieithoedd Eraill, Sharon Warren, wedi tanio brwdfrydedd dysgwyr mewn dysgu Cymraeg, ac wedi derbyn enwebiad ar gyfer Gwobrau Ysbrydoli! Tiwtoriaid 2023!

29-Ionawr-2023
Rhannu

Mae ein tiwtor Cymraeg i Siaradwyr Ieithoedd Eraill, Sharon Warren, wedi tanio brwdfrydedd mewn dysgu Cymraeg ymhlith grwpiau ymylol, na fyddent fel arfer yn medru cael mynediad at hyn. Sharon yw’r rheswm dros lwyddiant a’r sbardun tu ôl i raglen WSOL (Cymraeg i Siaradwyr Ieithoedd Eraill) Addysg Oedolion Cymru, gan addysgu Cymraeg i oedolion o gefndiroedd mudol a cheiswyr lloches. Torrodd dir newydd wrth ehangu mynediad a chyfranogiad i’r Gymraeg ymhlith cymunedau amrywiol Cymru, ar ôl ymgysylltu gyda dros 60 o ddysgwyr o wledydd gan gynnwys Irac, Iran, Twrci, Wcráin, Saudi Arabia, Hong Kong, Rwsia, yr Aifft a Moroco. Mae’r rhaglen wedi tyfu o gynllun peilot bach a lansiwyd ar-lein yn 2021 i fod yn ddarpariaeth eang ledled Cymru, gan gynnwys cyrsiau Cymraeg gyda thafodiaith Gogledd a De Cymru.

Mae adborth dysgwyr yn dangos yr effaith hynod gadarnhaol y mae dysgu Cymraeg wedi’i gael ar eu hiechyd meddwl, eu hymdeimlad o berthyn a chysylltiad â’r gymuned ehangach, ynghyd a gwella eu rhagolygon swyddi a pherthnasoedd teuluol. Mae dysgwyr Wcrainaidd sydd newydd gyrraedd Gogledd Cymru wrth eu bodd yn siarad Cymraeg gyda’u gwestywr, a gan fod llawer o’u plant yn mynychu ysgolion Cymraeg, maent yn medru cynnig cymorth iddynt hefyd. Hyd yma mae 15 o ddysgwyr wedi symud ymlaen i gyrsiau Cymraeg prif ffrwd gyda’r Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol sy’n dyst i ddawn Sharon i drwytho dysgwyr gyda’i brwdfrydedd heintus dros yr iaith a’r diwylliant.

Ymroddodd Sharon i’r her o ddatblygu cwricwlwm ac addasu adnoddau i ddiwallu anghenion a diddordebau ei dysgwyr. Yn fedrus iawn wrth wneud dysgu iaith yn berthnasol i fywydau ei dysgwyr, mae ei gwersi yn hwyliog iawn pob amser. Bu’n llwyddiannus wrth greu ymdeimlad o gymuned yn ei hystafell ddosbarth, gan annog dysgwyr i estyn cymorth a chefnogi ei gilydd, a’u cymell i ysbrydoli eraill i ddysgu’r iaith.

Yn 2022, cymerodd ran gyda phedwar o’i dysgwyr mewn fideo YouTube am y rhaglen WSOL, ac arweiniodd 38 o oedolion a phlant ar ymweliad ag Eisteddfod Genedlaethol Cymru yn Nhregaron. Ar y Maes, cyflwynodd Sharon wers blasu’r Gymraeg anhygoel ym mhafiliwn y dysgwyr. Ar ddiwedd y dydd, doedd llawer o’r plant ddim eisiau gadael ac yn gofyn pryd fyddent yn gallu dod yn ôl eto i’r Eisteddfod!

Mae gweithgareddau Sharon wedi cael effaith bendant ar y gymuned broffesiynol ehangach. Yn aml gelwir arni i rannu arfer gorau gyda rhanddeiliaid sy’n awyddus i ddatblygu eu cyrsiau WSOL eu hunain, ac mae Dysgu Cymraeg wedi adeiladu ar ei mewnwelediad wrth iddynt ddatblygu adnoddau digidol newydd sy’n galluogi dysgwyr i ddysgu Cymraeg trwy gyfrwng sawl iaith wahanol. At hynny, tynnodd Dr Gwennan Higham ar drafodaethau gyda Sharon i ennill grant Cyngor Ymchwil y Celfyddydau a’r Dyniaethau (AHRC) i ymchwilio i ‘Llwybrau at y Gymraeg ar gyfer Mudwyr Rhyngwladol’. Mae Gwennan bellach wedi sefydlu pwyllgor llywio cenedlaethol i ddatblygu a dod â’r arferion gorau ynghyd o ran addysgu’r Gymraeg i fewnfudwyr, ac mae Sharon yn gydweithredwr gweithredol ynddo.

Os hoffech ddarganfod mwy am ein cyrsiau, cliciwch yma.


Yn ôl i'r newyddion

Angen unrhyw help?

Beth bynnag yw eich ymholiad - mawr neu fach - gallwn ni helpu

Fideo Cefnogi

Cymorth a Chefnogaeth
 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es