Mae ein tiwtor Sam Emmett wedi enwebu ein dysgwr John Johnson o Ogledd Cymru ar gyfer Gwobr Addysg Ysbrydoli! 2023, yn y categori Newid Bywyd a Chynnydd am ei etheg gwaith anhygoel!

4-Mai-2023
Rhannu

Mae ein tiwtor Sam Emmett wedi enwebu ein dysgwr John Johnson o Ogledd Cymru ar gyfer Gwobr Addysg Ysbrydoli! 2023, yn y categori Newid Bywyd a Chynnydd am ei etheg gwaith anhygoel! Ar ôl treulio’r rhan fwyaf o’i fywyd yn dioddef o orbryder, mae John wedi llwyddo i ddod o hyd i ffyrdd o adeiladu ei hyder ac ysgogi eraill drwy gwblhau nifer o gyrsiau gyda ni, gan gynnwys Llythrennedd Digidol. Mae ei diwtor, Sam yn dweud wrthym pam ei fod wedi cael ei enwebu ar gyfer y wobr. . .

Dywed ein tiwtor Sam, “Ymunodd John Johnson gyda ni fel dysgwr ar y cwrs Llythrennedd Digidol, sydd wedi’i anelu’n benodol at bobl sydd wedi bod yn ddi-waith am gyfnod hir ac sydd yn dioddef hefyd o effeithiau eraill sydd fel arfer yn gysylltiedig gyda materion iechyd meddwl. Yn achos John, roedd wedi dioddef o orbryder ac iselder ac nid oedd diweithdra hirdymor wedi helpu hyn. Dangosodd John sgiliau cyfrifiadurol gwych o’r dechrau ac wrth weithio ar ei waith personol, roedd hefyd yn gallu helpu dysgwyr eraill. O weld manteision hyn, cefais drafodaeth gydag ef i weld a oedd wedi ystyried gweithio ym myd addysg – rhywbeth nad oedd wedi ystyried. Dechreuom baratoi John ar gyfer rôl cynorthwyydd addysgu, a bellach mae’n gweithio fel cynorthwyydd addysgu gwirfoddol i ni ar y cyrsiau Llythrennedd Digidol, lle mae’n helpu dysgwyr gyda thasgau cyfrifiadurol a sgiliau digidol er mwyn iddynt gyflawni ar y cwrs. Mae John hefyd yn helpu dysgwyr i wella’u hyder, sef hanfod llawer o’r cyrsiau hyn. Roeddem hefyd yn cydnabod fod gan John y potensial i ddod yn diwtor. Rwy’n mentora John gyda thiwtor arall er mwyn iddo weithio a datblygu i ddod yn diwtor. Mae’n edrych ymlaen at ddechrau’r cwrs Dyfarniad mewn Addysg a Hyfforddiant yn fuan gyda ni. Mae John wedi bod yn helpu dysgwyr i gyflawni pethau gwych gyda chanlyniadau cadarnhaol, ac rydym yn edrych ymlaen yn fawr i weld John yn cymhwyso er mwyn iddo gychwyn gweithio gydag Addysg Oedolion Cymru!”

Dyma be ddywed ein dysgwr John, “Rwy’n ddyn chwe deg oed o Ogledd Cymru gyda chefndir technegol mewn electroneg, cyfrifiaduron a mecaneg. Rwyf hefyd wedi dioddef o orbryder dros y pum mlynedd ar hugain diwethaf. Mae fy orbryder wedi fy nal yn ôl mewn bywyd ac mewn cyflogaeth, felly penderfynais ymuno gyda chyrsiau a fyddai’n helpu i feithrin hyder. O hyn rwyf wedi datblygu ac yn cynllunio hyfforddi fel athro gydag Addysg Oedolion Cymru, sydd wedi bod o gymorth mawr i mi! Mae wedi rhoi pwrpas, hunaniaeth a dyfodol i mi. Os gallaf helpu pobl eraill sy’n profi’r un problemau, yn enwedig pobl hŷn a adewir ar ôl yn y byd digidol, yna rwy’n teimlo fy mod yn gwneud rhywbeth gwerth chweil ac mae’n rhoi hwb i mi. Darganfyddais fod astudio a dysgu rhywbeth newydd yn fy ysgogi ac yn gymorth gyda fy orbryder. Rwyf wir yn mwynhau helpu pobl eraill hefyd. Gobeithiaf barhau i ddysgu a chael cyfle i addysgu yn y dyfodol, sy’n rhywbeth na feddyliais erioed y byddai’n bosibl. Rwyf wedi derbyn cefnogaeth anhygoel gan Addysg Oedolion Cymru, ac mae ymddeoliad yn ymddangos fel rhywbeth yn y gorffennol, rwy’n mwynhau fy hun gormod i roi’r gorau iddi nawr!”

Hoffem longyfarch John ar ei ddyfalbarhad ac am lwyddo ar ei gyrsiau! Edrychwn ymlaen at weld beth fyddwch yn ei wneud nesaf a dymunwn y gorau i chi gyda’ch enwebiad!

Os hoffech ddarganfod mwy am ein cyrsiau Llythrennedd Digidol, cliciwch yma.

Yn ôl i'r newyddion

Angen unrhyw help?

Beth bynnag yw eich ymholiad - mawr neu fach - gallwn ni helpu

Fideo Cefnogi

Cymorth a Chefnogaeth
 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es