Miwsig a Method!

26-Ionawr-2021
Rhannu

Mae gwaith Jamie Davies yn golygu cysylltu a chyfathrebu â phobl sy’n profi awtistiaeth, anawsterau iechyd meddwl, anawsterau dysgu, synhwyraidd neu gorfforol, neu wahaniaethau.

Mae gweithio gyda Jamie yn ysbrydoliaeth. Mae’n frwdfrydig ynghylch datblygu cymunedau trwy gyfrwng cerddoriaeth, a darparu sesiynau cerddoriaeth ystyrlon a chynhwysol i ddysgwyr. Mae Jamie wedi ymrwymo i fynd i’r afael ag unigrwydd ac mae’n deall fod pawb yn unigryw, a bydd yn parchu pobl am bwy ydynt, beth bynnag fo amgylchiadau eu bywyd.

Mae ein partner, Emerge Community Arts, yn darparu cyrsiau cerddoriaeth a chelfyddydau perfformio, a bydd Jamie’n rhedeg y cyrsiau hynny’n frwdfrydig ac yn ymroddgar.

Yn ystod y cyfnod o gyfyngiadau symud, sicrhaodd Jamie y gallai ei ddysgwyr gadw mewn cysylltiad trwy helpu i osod adnoddau ar-lein megis e-bost, FaceTime, WhatsApp a Zoom, a chynorthwyo dysgwyr, eu gofalwyr a’u teuluoedd. Parhaodd ei brosiectau a’i wersi cerddoriaeth, ac ar waethaf yr anawsterau yn ystod y cyfnod o gyfyngiadau symud, llwyddodd band Bluesface i berfformio yn y maes parcio mewn cartref gofal fel rhan o weithgaredd codi arian ar benwythnos i brynu bwyd i gymunedau, a pherfformiodd in Sound Express mewn digwyddiad a gynhaliwyd ar-lein ar Facebook ac YouTube – ‘Cyfeillion Gigiau Gogledd Cymru’ – fel rhan o gynhadledd ‘Pawb’ Anabledd Dysgu Cymru yn Nhachwedd 2020.

Yn ogystal â chydnabod yr heriau, mae gofalwyr ac aelodau teuluoedd hefyd wedi cydnabod buddion ymdrechion Jamie i barhau â’r dysgu, a dywedodd un,

“Mae’r ychydig fisoedd diwethaf wedi bod yn anodd i’r bobl y bydd Jamie yn eu haddysgu, ond mae Jamie wedi codi calon pawb ac wedi gwneud gwahaniaeth,” ac ychwanegodd eraill:

“Nid yw Jamie wedi troi cefn ar ei fyfyrwyr yn ystod y pandemig. Gan sylweddoli sut byddai ynysu cymdeithasol yn effeithio ar ei fyfyrwyr ac i ba raddau y byddent yn elwa o ragor o sesiynau, mae e wedi gweithio’n galed i barhau â’r sesiynau yn rhithwir.”

“Mae Jamie yn un o fil. Bydd yn mynd gam ymhellach i’n helpu ni. Fe yw fy nghraig ers dechrau’r cyfyngiadau symud – pan ydw i wedi teimlo’n isel iawn, mae e wedi rhoi hwb i mi. Mae e’n fy ysbrydoli i.”

Mae Jamie wedi dylanwadu’n gadarnhaol iawn ar fywydau llawer o ddysgwyr yn ystod cyfnod a fyddai fel arall wedi gwneud i ddysgwyr deimlo’n hollol ynysig a dryslyd. Mae ymdrechion Jamie wedi ysbrydoli, gwella a dyrchafu bywydau ein dysgwyr a’u rhwydweithiau ehangach.

Dywed Jamie, “Mae bod yn diwtor wedi caniatáu i mi gyflawni rhywbeth yr wyf i’n hollol frwdfrydig yn ei gylch, sef cysylltu â chyfathrebu â phobl, sydd, oherwydd rhyw reswm neu’i gilydd, wedi’u hynysu oddi wrth eu cymuned. Wrth weithio gyda phobl sy’n profi anawsterau dysgu, awtistiaeth neu anawsterau iechyd meddwl, byddaf i’n defnyddio cerddoriaeth fel cyfrwng i sefydlu cyswllt go iawn â phobl.”

Mae hwyliau da ac ymrwymiad Jamie i addysg oedolion yn gwneud gwahaniaeth. Da iawn Jamie!

Llongyfarchiadau ar eich enwebiad Jamie, a dymuniadau gorau gan bawb yn Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales.

Cymerwch olwg ar ein cyrsiau Cerddoriaeth a Chelfyddydau Perfformio yma.

Yn ôl i'r newyddion

Angen unrhyw help?

Beth bynnag yw eich ymholiad - mawr neu fach - gallwn ni helpu

Fideo Cefnogi

Cymorth a Chefnogaeth
 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es