Mynychu a Chyflwyno yn Arddangosfa Sgiliau ar Waith Addysg Bellach

30-Mehefin-2017
Rhannu

Digwyddiad Senedd

Ar 29 Mehefin, gwnaethom gynnal stondin yn y Senedd i ddangos yr amrywiaeth o ddewisiadau dysgu sydd ar gael yn Sefydliadau Addysg Bellach arweiniol Cymru.

Cafodd myfyrwyr chweched dosbarth o Ysgol Pencae yn Llandaf, Caerdydd, Ysgol Afon Taf a Throedyrhiw ym Merthyr ac Ysgol Gynradd Mount Stuart ym Mae Caerdydd, gwmni Aelodau’r Cynulliad a’r cyhoedd i roi cynnig ar weithgareddau a’r cyfoeth o gyfleoedd sydd ar gael i bobl ifanc ôl-16 ledled Cymru. Cydlynwyd y digwyddiad ar y cyd gan Golegau Cymru, sef yr elusen sy’n cynrychioli’r 14 o golegau a sefydliadu addysg bellach yng Nghymru, sy’n codi proffil addysg bellach ymhlith y rhai sy’n gwneud
penderfyniadau er mwyn gwella cyfleodd addysgol yng Nghymru.

Mwynhaodd y gwesteion ‘moctels’ blasus gyda Choleg y Cymoedd a rhoi cynnig ar osod brics, crochenwaith, gwaith coed a phyrograffeg (llosgi ar bren), a gweithgareddau rhith-realiti yn ogystal â sesiynau blasu gwallt a harddwch gyda’r Coleg, Merthyr Tudful.

Lluniau Digwyddiad

Roedd y siaradwyr yn y digwyddiad yn cynnwys Alys Evans, sef myfyriwr Teisennau a Melysion Lefel 3 sydd wedi ennill gwobrau, a Dave Vaughan, sef sylfaenydd Dave’s Quails a chyn fyfyriwr coleg Gr?�p Coleg Castellnedd Port Talbot.

Siaradodd ein Scott Jenkinson ni yn y digwyddiad hefyd, gan gofio sut oedd addysg wedi ei helpu i weddnewid ei fywyd o ddibyniaeth ar gyffuriau ac alcohol i ddysgu gyda ni yng Ngholeg Harlech ar gyfer Tystysgrif Diploma mewn Gwyddor Gymdeithasol cyn symud ymlaen yn ddiweddarach i radd Seicoleg a Throseddeg ym Mhrifysgol Bangor. Soniodd Scott am y “cymorth amhrisiadwy” a gafodd gan Addysg Oedolion Cymru. (Croeso mawr, Scott).

Dywedodd noddwr y digwyddiad, Llyr Gruffydd AC, “Mae’r sector Addysg Bellach yn un y mae’n rhaid i ni ei gryfhau yn ogystal â’i
gefnogi. Y perygl yw ein bod ni weithiau’n cymryd y sector yn ganiataol ac yn tybio’n syml ei fod yno ac yn parhau â’i waith da.
“Nid ydym bob amser yn gwerthfawrogi ehangder y cyfleoedd y mae’n eu cynnig i bobl ifanc ac oedolion – a ddangosir mor effeithiol gan ddigwyddiadau fel yr un hwn heddiw. Gadewch i ni sicrhau ein bod yn cyfleu’r neges fod gan Addysg Bellach rôl ganolog allweddol i’w chwarae yn nyfodol ein gwlad, ein pobl ifanc, ein hoedolion, ein heconomi a phob sector arall hefyd.”

Ychwanegodd Iestyn Davies, Prif Swyddog Gweithredol Colegau Cymru: “Rydym wedi sôn am rym addysg i drawsnewid a rhoi ail
gyfle. Diben y digwyddiad hwn oedd sicrhau bod dysgwyr ifanc ac aeddfed heddiw yn cael y cyfle ymhen pump neu ddeng mlynedd i astudio yn y sector addysg bellach.

“Mae’n peri pryder mawr i mi nad oes cynllun tymor hir ar waith yn awr mewn addysg bellach na map manwl ar gyfer sut i fynd o’r hyn sydd gennym heddiw i’r hyn y bydd arnom ei angen yn y dyfodol i sicrhau bod gan ein pobl ifanc a’n dysgwyr mewn oed y sgiliau y mae ar fusnes eu hangen ac y mae cymdeithas yn eu mynnu ar gyfer yr 21ain Ganrif. Bu’n ddiwrnod gwych, ond mae angen gwneud llawer mwy o hyd.”

Dywedodd Lucy Wood, un o’r athrawon a oedd yn bresennol: “Bu’n ddigwyddiad gwych ac yn ddefnyddiol wrth roi syniad o ba ddewisiadau sy’n bodoli a dealltwriaeth o’r hyn sydd ar gael er mwyn symud ymlaen. Mae arddangosiadau heddiw wedi dangos y cyfoeth o ddewisiadau gyrfa a hyfforddi atyniadol sydd ar gael.”

Ymwelodd ACau ac aelodau’r cyhoedd â’n stondin – ac felly hefyd swyddogion diogelwch y Senedd (yn y llun) – i sgwrsio a dysgu am sgiliau gwaith coed a phyrograffeg, a ddangoswyd yn fedrus gan ein gwirfoddolwr Uned 10, Derek Edwards.
Diolch i Derek am ddangos ei sgiliau a’i waith.

Yn ôl i'r newyddion

Angen unrhyw help?

Beth bynnag yw eich ymholiad - mawr neu fach - gallwn ni helpu

Fideo Cefnogi

Cymorth a Chefnogaeth
 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es