Nid yw byth yn rhy hwyr i wella’ch sgiliau neu ddysgu rhywbeth newydd!

9-Mehefin-2022
Rhannu

Ar ôl bod yn ddi-waith ers peth amser, penderfynodd Janet ddilyn cwrs a fyddai’n ei helpu i wella ei sgiliau digidol a thechnegol. Ar ôl cwblhau’r cwrs, mae hi wedi ennill llawer mwy na gwybodaeth am Brosesu Geiriau ac Excel. Mae Janet wedi magu hyder ac mae ei hunan-barch wedi cynyddu’n aruthrol. Mae hi wedi cymryd camau i integreiddio â’i chymuned, gwneud ffrindiau newydd a rhannu ei sgiliau newydd ag eraill.

Mae Janet yn rhannu ei phrofiad gyda ni, “Cefais wybod am y cwrs drwy’r Ganolfan Waith, gan fod yn rhaid i mi fynychu oherwydd fy mod yn ddi-waith. Rwyf wedi dilyn cyrsiau cyfrifiadurol yn y gorffennol a’u defnyddio mewn rhai swyddi. Wrth i dechnoleg ddatblygu ar holl ddiweddariadau cyson, roeddwn yn meddwl y byddai’n dda gwella’r sgiliau a pheidio â chael fy ngadael ar ôl yr oes.

Rwyf wedi bod yn ffodus iawn i allu mynychu’r cwrs. Ar ôl colli fy swydd flaenorol, ar ôl 15 mlynedd, roeddwn yn poeni braidd, ond fe wnaeth Rob, y tiwtor, a’r myfyrwyr eraill fy nghroesawu a gwneud i mi deimlo’n gartrefol iawn. Dim ond fi a fy ngŵr sydd gartref, ac yn anffodus mae’n dioddef gyda phroblemau iechyd meddwl, felly roeddwn yn bryderus. Ond rwy’n meddwl ei fod wedi helpu fy hyder, a fu’n gymorth i fy ngŵr hefyd. Byddem yn trafod y gwersi a chredaf y gallai weld sut roedd y cwrs yn fy helpu.

Hoffwn feddwl bod eraill o’m cwmpas wedi sylwi ar fy hyder. Yn chwe deg pedwar, mae’n dda gwybod nad ydych yn rhy hen i ddysgu neu loywi eich sgiliau. Mae dysgu gydag eraill hefyd yn gwneud i chi gwestiynu eich galluoedd eich hun a rhannu gwybodaeth â’ch gilydd.

Bydd y wybodaeth a gefais ar y cwrs yn fy helpu i ddeall technoleg a thermau technoleg yn llawer gwell. Bydd y sgiliau hyn yn fy helpu wrth i mi ddefnyddio til electronig yn y siop lle rwy’n gwirfoddoli. Gallaf chwilio am wybodaeth o’r rhyngrwyd a chyfathrebu ag aelodau’r teulu gyda’r ffôn.

Mae bod yn ddigon dewr i gerdded i mewn i ystafell o ddieithriaid yn beth mawr i’w oresgyn. Ond gall siarad a dod i adnabod pobl sydd â nod cyffredin eich helpu i sylweddoli bod pethau’n bosibl os ydych yn fodlon derbyn cymorth a’r gefnogaeth a gynigir i chi.

Byddwn yn dweud bod ansawdd fy mywyd wedi gwella ar ôl mynychu’r cwrs. Nid yw fy iechyd corfforol yn dda, ond wrth fynychu, mae hyn wedi newid fy meddwl oddi wrth fy nghur a’m poenau ac wedi rhoi rhywbeth i mi edrych ymlaen ato.
Byddwn yn argymell y cwrs i bawb gan y gallai eich helpu i fagu hyder a hunan-barch i fyw bywyd mwy cyflawn, gan eich galluogi i gyfrannu at eich cymuned.”

Rydym mor falch o glywed bod y cwrs yma wedi helpu Janet! Dyw hi byth yn rhy hwyr i ddysgu – Da iawn Janet!

Os hoffech chi ddod o hyd i gwrs digidol heddiw, cliciwch yma.

Yn ôl i'r newyddion

Angen unrhyw help?

Beth bynnag yw eich ymholiad - mawr neu fach - gallwn ni helpu

Fideo Cefnogi

Cymorth a Chefnogaeth
 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es