Taith Iaith Nadoligaidd: Dysgwyr ESOL yn mwynhau chwilota ym Marchnadoedd Nadolig Caerdydd

11-Rhagfyr-2023
Rhannu

Ar 5ed Rhagfyr 2023, cychwynnodd grŵp o ddysgwyr ESOL Abertawe o Lefel Mynediad 2 a 3 ar daith i gyfoethogi eu hiaith a chyfle i sgwrsio ym Marchnadoedd Nadolig Caerdydd. Y nod oedd, nid yn unig profi awyrgylch yr ŵyl ond cael cyfle hefyd i gael ymarfer ieithyddol mewn sefyllfaoedd go iawn.

Prif amcan y daith oedd trochi dysgwyr mewn amgylchedd naturiol Saesneg ei hiaith, lle gallent ymgysylltu gyda siaradwyr cynhenid, ymarfer eu sgiliau iaith, a magu hyder wrth gyfathrebu. Roedd Marchnadoedd Nadolig Caerdydd, sy’n adnabyddus am eu stondinau atynnol a’u gwerthwyr croesawgar, yn lleoliad delfrydol ar gyfer yr antur ieithyddol hon.


Dysgwyr lefel mynediad 2 a’u tiwtor, Cathryn, yng nghanolfan siopa Dewi Sant.

Ar fore braf o aeaf, cychwynnodd y grŵp am Gaerdydd, yng nghwmni’r tiwtoriaid Cathryn Clement a Sandra Warner. Roedd y daith yn gyfle i ddysgwyr gymryd rhan mewn sgwrs achlysurol, gan wella eu sgiliau gwrando a siarad. Roedd y dysgwyr eisoes wedi ymarfer iaith a gramadeg yn ymwneud â theithio a chludiant yn y dosbarth. Ar ôl cyrraedd, ‘croesawyd’ y dysgwyr gan awyrgylch gyffrous a Nadoligaidd y farchnad. 

Bu’r dysgwyr yn chwilota’r stondinau amrywiol, gyda’u cynnig o amrywiaeth o nwyddau tymhorol, crefftau wedi’u gwneud â llaw a danteithion blasus. Roedd awyrgylch yr ŵyl yn gefndir naturiol i ymarfer iaith. Ymgysylltodd y dysgwyr yn frwd gyda’r gwerthwyr, gan ofyn cwestiynau am y cynhyrchion, y prisiau a rhannu eu barn am yr eitemau a arddangoswyd.


Dysgwyr lefel mynediad 2 a’u tiwtor, Cathryn, yn y farchnad Nadolig.

Dywedodd Mariana, dysgwr Mynediad 2, “Gwnaethom ymweld gyda’r farchnad Nadolig a’r Castell. Roedd tu mewn i’r castell yn anhygoel a lliwgar! Cafwyd cyfle i fwyta selsig Almaeneg, ac roeddynt yn flasus. Cawsom ddiwrnod gwych yng Nghaerdydd!”

Dywed Fanny hefyd, “Es i ganol dinas Caerdydd ar y trên. Roedd yn daith gyfforddus, gyda Cathryn, Mariana, Lucy a Natalia. Aethom i’r farchnad Nadolig a hefyd y castell. Tynnwyd llun hyfryd gyda’n gilydd, a mwynheais y daith yn fawr. Hoffwn ddiolch i Cathryn am y syniad.”


Fanny Alfonzo yn mwynhau ei hamser yng Nghastell Caerdydd.

Bu’r daith i Farchnadoedd Nadolig Caerdydd yn llwyddiant ysgubol wrth gyflawni’r amcanion dysgu iaith. Creodd y cyfuniad o ysbryd yr ŵyl, gweithgareddau difyr a gwerthwyr cymwynasgar, brofiad cofiadwy a oedd nid yn unig yn gwella sgiliau iaith ond hefyd yn meithrin ymdeimlad o gymuned ymhlith y dysgwyr ESOL.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth am ESOL.

Yn ôl i'r newyddion

Angen unrhyw help?

Beth bynnag yw eich ymholiad - mawr neu fach - gallwn ni helpu

Fideo Cefnogi

Cymorth a Chefnogaeth
 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es