WEA Cymru a YMCA Cymru yn cynnal trafodaethau

31-Hydref-2014
Rhannu

Fel rhan o agenda Trawsnewid Llywodraeth Cymru i gwtogi’r nifer o golegau a sefydliadau addysgiadol drwy uniadau a chydweithio, mae Coleg Cymunedol YMCA Cymru a WEA Cymru yn cynnal trafodaethau gyda’r bwriad o greu corff newydd, cryfach yn gwasanaethu Cymru gyfan.

Byddai’r sefydliad newydd mewn gwell sefyllfa i ymateb i anghenion dysgu lleol a rhanbarthol tra’n cydymffurfio gyda pholisi cenedlaethol i hyrwyddo dyheuadau personol, dinasyddiaeth weithredol a datblygiad y gweithlu.

Byddai amcanion y corff newydd Cymru gyfan yn cynnwys:
•    Darparu gwasanaethau ychwanegol i ddysgwyr drwy Gymru a gwella ac ehangu cyfleon dysgu;
•    Sicrhau fod yr arlwy gwricwlaidd drwy Gymru yn cael ei chynnal, ei datblygu ymhellach a’i chydlynu;
•    Cynnal hunaniaeth genedlaethol bwysig y ddau sefydliad gydag atebolrwydd Ileol a rhanbarthol;
•    Cynnal a datblygu’r amrediad o ddarpariaeth ddwyieithog led-led Cymru;
•    Sicrhau strwythur staffio a rheoli addas a fforddiadwy drwy’r sefydliad, gyda staff yn cael eu trin yn gyfartal;
•    Datblygu isadeiledd y ddarpariaeth;
•    Datblygu rhagor o ymwneud gyda phartner-sefydliadau arbenigol fel y Sefydliad Adfer Cymuned newydd, Chwarae Cymru, Datblygiad Cymunedol Cymru, CWVYS, Cymdeithasau Tai, Cymdeithasau Chwaraeon a Chelfyddydol, Job Centre Plus a WVCA;
•    Ymateb i ddatblygiadau cenedlaethol, rhanbarthol ac is-ranbarthol;
•    Sicrhau hyfywedd hir-dymor i’r endid newydd.
 
2. Y PROSIECT
Mae Coleg Cymunedol YMCA Cymru a WEA Cymru wedi rhoi cais i Adran Addysg a Sgiliau (AAAS) Llywodraeth Cymru am gyllid i ddatblygu uniad potensial erbyn Gorffennaf 2015.

Byddai’r cyllid yn cefnogi tri cham y prosiect:

a)    datblygu Achos Busnes dros yr opsiynnau strategol allai fod ar gael i Goleg Cymunedol YMCA Cymru a WEA Cymru wrth iddynt ystyried adeiladu cysylltiadau agosach i greu corff newydd allai arwain at uno sefydliadol;
b)    gweithredu diwydrwydd dyladwy ar y ddau barti;
c)    datblygu’r opsiwn dewisiedig sy’n deillio o’r Achos Busnes a cheisio sêl bendith AAAS a’r Gweinidog i’r opsiwn terfynol.

Mae Gnivp Llywio Partneriaethol wedi ei sefydlu i ddatblygu’r prosiect, sy’n cynnwys cynrychiolwyr o gyrff Ilywodraethol y ddau sefydliad, y ddau brif weithredwr, ac aelod ymgynghorol o’r AAAS. Penodwyd cadeirydd annibynnol, sef John Graystone, cyn¬brif weithredwr Colegau Cymru / Colleges Wales.

Mae Astudiaeth Dichonolrwydd ac Achos Busnes i’w gwblhau cyn bo hir er mwyn galluogi datblygiad model newydd o gydweithio neu uniad erbyn Gorffennaf 2015. Mae Capita wedi ei penodi i ymgymeryd a’r gwaith hwn. Apwyntiwyd Capital Law i fod yn gyfrifol am faterion diwydrwydd dyladwy cyfreithiol ac i roi cyngor ar drefniadau Ilywodraethol i’r dyfodol pe bai corff newydd yn cael ei sefydlu.

Mae trafodaethau cyson yn cael eu cynnal rhwng uwch-dimau’r ddau sefydliad, a chychwynwyd y cydweithio.

Maggi Dawson, Prif Weithredwr WEA Cymru
Mark Isherwood, Pennaeth Coleg, Coleg Cymunedol YMCA Cymru.

Yn ôl i'r newyddion

Angen unrhyw help?

Beth bynnag yw eich ymholiad - mawr neu fach - gallwn ni helpu

Fideo Cefnogi

Cymorth a Chefnogaeth
 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es