Aelodaeth

Ymunwch ag Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales!

Mae Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales yn Goleg Cymunedol Cenedlethol ac yn Fudiad Democrataidd ar gyfer Addysg Oedolion (CAG Cymru, Coleg Harlech a Choleg Cymunedol YMCA Cymru yn flaenorol).

AOC | ALW yw darparwr mwyaf Addysg Oedolion yng Nghymru ac mae’r sefydliadau oedd yn rhagflaenwyr iddo wedi arloesi Addysg Oedolion yng Nghymru ers dros ganrif. Ar hyn o bryd, mae’n Athrofa Addysg Bellach benodol, yn Elusen Gofrestredig ac yn fudiad democrataidd ar gyfer Addysg Oedolion. Mae AOC | ALW a’i fudiad gwirfoddol yn ymroddi i gydweithredu ag eraill ac ymgyrchu ar y cyd â hwy i greu cymdeithas dysgu gydol oes yng ngwir ystyr y gair yng Nghymru sy’n gweddnewid bywydau, yn cynnig ail gyfle ac yn ail-rymuso cymunedau a gweithleoedd!

Gall unrhyw un sy’n cefnogi ein hamcanion ymaelodi â ni neu ddod yn aelod cyswllt: unigolion, dysgwyr, cymdeithasau a sefydliadau. Gall grwpiau o bobl ymuno hefyd trwy sefydlu canghennau neu fforymau dysgwyr sy’n trefnu eu gweithgareddau eu hunain ac yn ein hysbysu ynghylch eu hanghenion dysgu a’u dyheadau! Beth am elwa o’n cynnig i aelodau newydd a chyfranogi yn y gwaith o gynnal a datblygu ein gweledigaeth a’n nodau?

 

 

Aelodaeth Unigol

Cyflogedig: £10; Digyflog: £4; Bydd dysgwyr sy’n dod yn aelodau newydd yn cael cynnig aelodaeth am ddim yn ystod y flwyddyn gyntaf a gostyngiad o 50% yn y flwyddyn ddilynol

Manteision:

 • £15 i’w ddefnyddio yn ystod blwyddyn gyntaf yr aelodaeth (ni all dysgwyr sy’n aelodau newydd trwy’r cynllun aelodaeth am ddim ddefnyddio’r daleb tuag at gost eu cwrs cyntaf)
 • Receive personal copy of newsletters and other communications
 • Cael copi personol o gylchlythyrau a gohebiaeth arall
 • Digwyddiad Cymdeithasol Rhanbarthol ar gyfer aelodau bob blwyddyn
 • Gallu defnyddio adran aelodau gwefan y sefydliad
 • Cael gwybodaeth am gyrsiau yn gynnar
 • Gwybodaeth am y gangen agosaf
 • Cyfle i gael cymhorthdal at ffioedd ysgolion dydd
 • Pleidleisio yn bersonol neu trwy law dirprwy mewn Fforymau Rhanbarthol, Cyfarfodydd Cyffredinol Blynyddol a Chyfarfodydd Cyffredinol Eithriadol
 • Hawl i sefyll a phleidleision yn Etholiadau’r Cyngor ar gyfer y sedd benodol ar gyfer Aelodau Unigol, fel Cynrychiolwyr Rhanbarthol neu Gynrychiolwyr Dysgwyr (os yn ddysgwyr cyfredol)
 

 
 

Aelodaeth ar Gyfer Sefydliadau sy’n Aelodau Cyswllt ac yn Bartneriaid

£50 Cenedlaethol £10 Lleol (Gall fod yn fudd mewn nwyddau neu wasanaethau os bydd y Cyngor yn cymeradwyo hynny, e.e. hyrwyddo cyrsiau, ystafell am ddim)

Manteision

 • Darperir copïau o Gylchlythyrau AOC|ALW i’w dosbarthu
 • Cyfle i rwydweithio a chydweithredu ag AOC | ALW
 • Gellir hyrwyddo gweithgareddau perthnasol trwy gyfrwng Cylchlythyrau a Gwefan AOC | ALW
 • Statws sefydliad a ffafrir mewn perthynas â chyfleoedd i gydweithredu i ymgeisio am Grantiau/Tendro
 • Gallwch ddod yn bartner cyflenwi ffurfiol
 • Cael gwybodaeth am gyrsiau newydd yn gynnar
 • Pleidlais (1 bleidlais gan gynrychiolydd neu ddirprwy awdurdodedig) a 2 Gynrychiolydd mewn Cyfarfodydd Cyffredinol Blynyddol ac Eithriadol am mewn Fforymau Rhanbarthol
 • Gall cynrychiolwyr sefyllfa a phleidleisio (1 bleidlais) yn Etholiadau’r Cyngor neu fel
 • Cynrychiolwyr Dysgwyr (os yd ddysgwyr cyfredol) neu gallant ymgeisio i gael eu hystyried am 2 sedd ar y Cyngor sydd wedi’u neilltuo i sefydliadau sy’n bartneriaid i ni

I ymuno:

Ffoniwch Dafydd Rhys ar 07887954301 neu e-bostiwch aelod@addysgoedolion.cymru neu trafodwch â’n staff rhanbarthol

 

 

Aelodaeth ar gyfer Canghennau

Mae canghennau yn grŵp ffurfiol o bobl sy’n ymaelodi fel aelodau cyswllt o AOC|ALW ac yn dod ynghyd mewn lleoliad daearyddol, mewn gweithle neu fel grŵp rhithiwr i gynllunio rhaglen o weithgareddau dysgu a chymdeithasol. Mae ganddyn eu cyfansoddiad, eu cyfrif banc, eu swyddogion a’u haelodau lleol eu hunain. Caiff barn gyfunol canghennau ei mynegi trwy gyfrwng cynrychiolwyr sy’n mynychu cyfarfodydd AOC|ALW ac yn pleidleisio.

Manteision

 • Grant sefydlu £100 (unwaith ac am byth) a chymorth i gychwyn
 • Hawl i ymgeisio am gyllid grantiau
 • Hawl i ddefnyddio Brandiau AOC | ALW a’r Sefydliadau blaenorol yn briodol
 • Cyfle rheolaidd i gydweithio â Swyddogion Datblygu’r Cwricwlwm yn y rhanbarthau i gytuno ar Gyrsiau/Rhaglenni AOC | ALW
 • Hawl i sefydlu Rhaglen Cyrsiau/Digwyddiadau ar gyfer y Gangen
 • Hawliau pleidleisio (trwy law Cynrychiolwyr neu Ddirprwyon Awdurdodedig) mewn
 • Cyfarfodydd Cyffredinol Blynyddol ac Eithriadol ac mewn Fforymau Rhanbarthol: (2 bleidlais os oes hyd at 25 aelod. 1 bleidlais ychwanegol am bob 25 aelod ychwanegol)
 • Hawl i enwebu pobl i fod yn Gynrychiolwyr Rhanbarthol ar y Cyngor a Chynrychiolwyr
 • Dysgwyr (os yn ddysgwyr cyfredol).
 • Cynrychiolaeth mewn Fforymau Rhanbarthol (yn unol â nifer yr aelodau)
 • Hawl i gyflwyno cynigion mewn Fforymau Rhanbarthol ac yn y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol
 • Darperir copïau o Gylchlythyrau AOC|ALW i’w dosbarthu
 • Hawl i hysbysebu gweithgareddau’r gangen trwy gyfrwng Cylchlythyrau a Gwefan AOC|ALW
 • Mae pecyn cymorth ychwanegol ar gyfer canghennau wrthi’n cael ei ddatblygu

I ymuno:

Ffoniwch Dafydd Rhys ar 07887954301 neu e-bostiwch aelod@addysgoedolion.cymru neu trafodwch â’n staff rhanbarthol

 

 

Aelodaeth o Fforymau Dysgwyr

Mae Fforymau Dysgwyr yn grwpiau o ddysgwyr ac eiriolwyr dros ddysgu sy’n cwrdd ar lefelau cymunedau, undebau llafur neu weithleoedd i gyfranogi yn eu rhaglen dysgu a phennu cynnwys y rhaglen honno. Mae angen i Fforymau Dysgwyr gael eu cofrestru er mwyn gallu cyfranogi mewn Fforymau Rhanbarthol a chyfarfodydd cyffredinol trwy law eu cynrychiolwyr. Nid oes ganddynt gyfansoddiad ffurfiol.

Manteision

 • Cymorth gan staff i sefydlu Fforwm
 • Cyfleoedd rheolaidd i gydweithio â Swyddogion Datblygu’r Cwricwlwm yn y rhanbarthau i gytuno ar Gyrsiau/Rhaglenni AOC | ALW
 • Hawl i sefydlu Rhaglen o Gyrsiau ar gyfer y Fforwm
 • 2 bleidlais (trwy law Cynrychiolwyr neu Ddirprwyon Awdurdodedig) mewn Cyfarfodydd
 • Cyffredinol Blynyddol ac Eithriadol ac mewn Fforymau Rhanbarthol:
 • Hawl i gyflwyno cynigion mewn Fforymau Rhanbarthol ac yn y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol
 • Darperir copïau o Gylchlythyrau AOC | ALW i’w dosbarthu
 • Hawl i hysbysebu rhaglen darpariaeth y Fforwm yng Nghylchlythyrau AOC|ALW ac ar wefan AOC | ALW
 • Hawl i bleidleisio dros a sefyll i fod yn Gynrychiolwyr Rhanbarthol ar y Cyngor a Chynrychiolwyr Dysgwyr (os yn ddysgwyr cyfredol).
 • Ynghyd â’r holl fanteisio sydd ar gael i ddysgwyr unigol

I sefydlu Fforwm Dysgwyr:

Ffoniwch Dafydd Rhys ar 07887954301 neu e-bostiwch aelod@addysgoedolion.cymru neu trafodwch â’n staff rhanbarthol

Edrychwch ar ein cyrsiau

Ymunwch â ni

Dewch yn ddysgwr, tiwtor, neu bartner – beth bynnag y dymunwch chi! Byddem ni wrth ein bodd pe byddech chi’n rhan o’n gwaith.

Cysylltwch â ni


arrow_upward
×

Cofrestrwch neu mewn cofnodwch i'ch cyfrif Fy Nysgu am ddim heddiw!

Ymunwch â Fy Nysgu i gyflymu eich cofrestriad I’r cwrs nesaf a chadw golwg ar eich dysgu gyda ni!

I gofrestru, rhowch eich cyfeiriad e-bost isod ac rydych barod i fynd! Defnyddiwch yr un cyfeiriad e-bost bob tro y byddwch angen mynediad i'ch cyfrif Fy Nysgu.

Drwy gyflwyno hyn, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Preifatrwydd a Chwcis