Cyngor Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales

Ein Cyngor

Rheolir Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales gan Gyngor o 20 person – 12 llywodraethwr wedi’u hethol a 8 wedi’u hapwyntio. Daw’r sawl a etholwyd o blith ein haelodau, dysgwyr a staff. Rôl y Cyngor yw cynnig arweiniad cyffredinol ac archwiliad, wrth sicrhau bod y mudiad yn cwrdd â’i genhadaeth a’i bwrpas gan gadw at ei egwyddorion a’i werthoedd, ac ar yr un pryd yn glynu wrth amodau’r cyrff sydd yn ei ariannu.

Ar gyfer cofnodion cyfarfodydd y Cyngor (gan gynnwys rhai ein corff blaenorol WEA YMCA CC Cymru), edrychwch  yma.

Mae gan y Cyngor pwyllgorau ble mae’n dirprwyo rhan o’i gyfrifoldebau – ar brofiad y dysgwyr, archwilio, cyllid ac adnoddau staffio, a chwilio am lywodraethwyr y dyfodol. Mae yna hefyd grwpiau rheoli sydd yn cynnwys ein llywodraethwyr, ac sydd yn gyfrifol am: campws Harlech; yr iaith Gymraeg a Chymreictod; Cydraddoldeb ac Amrywiaeth; Diogelu; Iechyd, Diogelwch a’r Amgylchedd; Marchnata; Technoleg Gwybodaeth; a materion Aelodaeth. Mae’r rhain yn penderfynu ar bethau penodol ac yn cyflawni argymhellion i’r Cyngor ar ein cyfeiriad strategol a pholisïau. Maent yn ceisio sicrhau fod llais y dysgwyr yn ganolog, ein bod yn cwrdd ein targedau, bod Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales yn ariannol iach ac yn cydymffurfio gyda rheoliadau cyfreithiol a chyllidol, a bod safbwyntiau aelodaeth ehangach y mudiad yn cael eu hadlewyrchu yn ein gwaith.

Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales - Aelodau'r Cyngor

John Graystone 
Cadeirydd
Penodwyd

Gerry Jenson
Penodwyd

Gayle Hudson
Penodwyd

Glenys Hughes-Jones
Penodwyd

Iwan Hywel
Penodwyd

Chris Franks
Etholwyd gan Aelodau Unigol

Nick Taylor
Gogledd Ddwyrain

David Elis-Williams
Gogledd Orllewin

Heather Willbourn
De Ddwyrain

Caroline Davies
Canol De Cymru

Sonia Reynolds
Is Gadeirydd
De Orllewin

Toni Schiavone
Is Gadeirydd
Y Canolbarth

Cathy Clark
Llywodraethwr Dysgwyr

Kaitlin Crisp
Llywodraethwr Dysgwyr

Marjorie Williams
Llywodraethwr Dysgwyr

Dafydd Rhys
Llywodraethwr StaffJune Jeremy
Llywodraethwr Staff

Stephen Thomas
Ysgrifennydd y Cwmni a Chlerc
Anfonwch negeseuon ymholiad i Stephen Thomas, Ysgrifennydd y Cwmni a Chlerc.
arrow_upward