Ymunwch â ni yn ein digwyddiadau bore coffi ar-lein!

Bydd pob sesiwn yn rhedeg o 10am hyd 11am drwy ddefnyddio Zoom.

I gael defnydd llawn o nodweddion Zoom, gan gynnwys cyfieithu ac is-deitlau, llawr lwythwch yr ap Zoom cyn ymuno â'r cyfarfod.

  Dyddiad Digwyddiad Cofrestru
1 Rhagfyr 16eg

Llecyn Diogel: Goresgyn stigma iechyd meddwl dynion!
Andrew Greenway o Glwb ‘Anaddas Man Club’.

Yn ‘ANDYSMANCLUB’, rydym am ddileu’r stigma sy’n ymwneud ag iechyd meddwl a chreu man cyfrinachol, heb i chi cael eich barnu, lle gall dynion fod yn agored am y stormydd yn eu bywydau. Ein nod yw cyflawni hyn drwy grwpiau cefnogi wythnosol rhwng cyfoedion, sy’n rhad ac am ddim i ddynion dros 18 oed. 
Yng nghanol 2016, cyfarfu naw dyn mewn ystafell fechan yn nhref Halifax yn Swydd Efrog gyda’r nod syml o drafod eu problemau a helpu’ gilydd i ddelio â’u hiechyd meddwl. Roedd pawb a oedd yn bresennol yn cytuno bod hud yn yr ystafell honno oedd yn rhaid ei rannu. Dyma oedd cychwyn mudiad sydd wedi tyfu'n gyflymach nag y gallai unrhyw un a gymerodd ran ei ddychmygu. Chwe blynedd yn ddiweddarach, mae gan ‘ANDYSMANCLUB’ bellach grwpiau mewn bron i 100 o leoliadau ar draws tair gwlad y DU. 
Mae ‘ANDYSMANCLUB’ yn cael ei enwi ar ôl Andrew Roberts, dyn 23 oed a fu farw drwy hunanladdiad yn gynnar yn 2016. Nid oedd gan deulu Andy unrhyw syniad ei fod yn dioddef neu'n cael trafferth i'r graddau y byddai'n gwneud hyn, ac o ganlyniad edrychwyd yn ddyfnach i mewn i’r rhesymau am hunanladdiad ac iechyd meddwl dynion. Gwnaethant ddarganfod yn fuan mai hunanladdiad gwrywaidd yw’r achos mwyaf o farwolaethau dynion o dan 50 oed, gydag iechyd meddwl dynion wedi’i amgylchynu gan stigma diwylliannol sydd wedi’i hen sefydlu yn y DU. https://andysmanclub.co.uk/who-we-are 

Cliciwch yma i gofrestru!

2 Ionawr 27ain

Sgiliau Gwydnwch: Eich gwneud yn gryfach ar gyfer y flwyddyn newydd!
Ein tiwtor Ann Bell yn cyflwyno sesiwn Sgiliau Gwydnwch. Bywgraffiad i ddilyn.
Mae gwydnwch yn air sy’n gyfarwydd i ni gyd. Mae’n ymddangos yn rhywbeth eithaf syml i gefnogi eraill, adeiladu sgiliau a datblygu Gwydnwch. Felly, pam rydym weithiau yn ei chael yn anodd cymhwyso’r hyn a wyddwn am wydnwch i rai o’n sefyllfaoedd personol?
Nod y sesiwn yma yw rhoi diffiniad ac amlinelliad byr am Wydnwch. Gan fod straen a phryder yn medru tanseilio Gwydnwch, byddwn yn adnabod ac yn trafod adweithiau straen a’u heffeithiau yn fyr. Bydd y sesiwn wedyn yn canolbwyntio ar adnabod eich sgiliau personol a sut rydym yn defnyddio’r sgiliau hynny yn ein bywydau dyddiol. Mae’r sesiwn yn cynnwys strategaethau syml a fydd yn ein galluogi i adeiladu, cynnal ac atgyfnerthu pwysigrwydd Gwydnwch i’n lles.

Cliciwch yma i gofrestru!

3 Chwefror 17eg

Ffurflenni’r Adran Gwaith a Phensiynau (DWP): Beth maent yn ei olygu a sut i'w llenwi!
Rebecca Pope o Gyngor Caerdydd - ffurflenni’r Adran Gwaith a Phensiynau. Bywgraffiad i ddilyn.
Bu’r Tîm Cymorth Budd-dal Anabledd gyda Chyngor Caerdydd ers 2018 (adnabuwyd fel Tîm Teuluoedd yn Gyntaf yn flaenorol) ac mae’n canolbwyntio ar helpu plant, pobl dan 25 a rhieni/gwarcheidwaid plant anabl. Rydym yn cynorthwyo gyda Lwfans Byw i'r Anabl, Taliad Annibyniaeth Personol, Holiadur Credyd Cynhwysol ar Allu Cyfyngedig i Weithio, Lwfans Cyflogaeth a Chymorth, Lwfans Gweini a Lwfans Gofalwr. Rydym yn cynnig cymorth gyda hawliadau budd-dal anabledd newydd, yn cwblhau ailystyriaethau mandedol, ac yn rhoi cefnogaeth wrth fynd â’r hawliad i’r Gwasanaeth Tribiwnlys.
Dechreuais yn y Cyngor fel aelod o’r Tîm Cynghori Ariannol yn 2017, cyn symud i’r Tîm Cymorth Budd-dal Anabledd yn 2021. Mae gen i dros 5 mlynedd a hanner o brofiad mewn budd-daliadau anabledd o gynnig cymorth i gleientiaid mewn sesiwn galw heibio un tro, i waith achos a chymorth yn seiliedig ar apwyntiad lle rydym yn helpu’r cleient o ddechrau’r hawliad i’r diwedd.
Yn y sesiwn yma byddwn yn edrych ar y Taliad Annibyniaeth Personol a Lwfans Byw i'r Anabl i roi dealltwriaeth i gyfranogwyr ar sut i wneud y ceisiadau cychwynnol, gan edrych ar y meini prawf cymhwysedd a sut i lenwi'r ffurflenni. Bydd y sesiwn yn cynnwys cyfle i Holi ac Ateb a chael gwybodaeth bellach am ble i ddod o hyd i'r cymorth a'r gefnogaeth briodol.

Cliciwch yma i gofrestru!

4 Mawrth 31ain

Crefftau ar gyfer y Pasg!
Bydd ein tiwtor Maria Parry-Jones yn cyflwyno sesiwn ar wneud crefftau ar gyfer y Pasg!

Daw’r ddolen yn fuan!

5 Ebrill 28fed

Gadewch i ni siarad am Ganser y Ceilliau!
Bydd Morgan Gregson-Jones o OddBalls yn codi ymwybyddiaeth am Gancr y Ceilliau.
Bydd Morgan Gregson-Jones o OddBalls yn codi ymwybyddiaeth am Gancr y Ceilliau, yn chwalu’r stigma sydd o’i gwmpas ac yn annog dynion i siarad yn agored am eu ceilliau ac i archwilio eu hunain yn rheolaidd. Ceir hwyl yn y sgwrs anffurfiol hon a fydd yn gwneud i bobl feddwl am faterion iechyd pwysig iawn, mewn modd hwyliog a llai difrifol. Mae'r sgwrs yn addas ar gyfer pob rhyw.
“Byddwn yn ymdrin â hanfodion Canser y Ceilliau, megis arwyddion a symptomau, ffactorau risg posibl, sut i gadw golwg ac archwilio’n gywir, diagnosis, triniaeth, cadw sberm mewn banc a phwysigrwydd y rhwydwaith gymorth. Byddwn hefyd yn rhoi esboniad am  rai o’n mentrau, fel ein Rhaglen Llysgenhadon y Brifysgol, ac yn darparu gwybodaeth ar sut i godi arian i’r elusen.”

Cliciwch yma i gofrestru!

 

Edrychwn ymlaen at eich gweld chi yno!

Edrychwch ar ein cyrsiau

Ymunwch â ni

Dewch yn ddysgwr, tiwtor, neu bartner – beth bynnag y dymunwch chi! Byddem ni wrth ein bodd pe byddech chi’n rhan o’n gwaith.

Cysylltwch â ni


arrow_upward
×
Mewngofnodi i'ch rhad ac am ddim

MyAccount

Mewngofnodi i MyAccount i gyflymu eich cofrestriad i’ch cwrs nesaf ac i gadw golwg ar eich dysgu gyda ni!

I fewngofnodi, nodwch eich cyfeiriad e-bost cofrestredig a'ch cyfrinair ac mae'n barod ichi fynd!
Cofiwch, defnyddiwch yr un cyfeiriad e-bost i fewngofnodi bob tro y byddwch angen mynediad i'ch MyAccount.

Heb gofrestru? Cofrestrwch yma
Angen Cymorth Mewngofnodi?