Cofleidio’r Gymraeg

Mae Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales yn dathlu’r Gymraeg ac yn cefnogi a hyrwyddo defnydd y Gymraeg mewn bywyd beunyddiol.

O enw ein sefydliad, i’n cynnig rhagweithiol, rydym yn annog y Gymraeg ym mhob peth a wnawn ac yn ei chofleidio, ac yn ymateb i angen iaith fel elfen anhepgor wrth gynllunio a chyflwyno dysgu.

Safonau’r Gymraeg

Sefydlodd Mesur y Gymraeg (Cymru) statws swyddogol i’r Gymraeg yng Nghymru yn 2011, gyda fframwaith sy’n gosod dyletswydd gyfreithiol ar sefydliadau i gyflawni safonau ymddygiad mewn perthynas â’r Gymraeg.

Cafodd Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales ei enwi yn Rheoliadau Safonau’r Gymraeg (Rhif 6) 2017.

Mae hyn yn golygu nad ydym yn trin y Gymraeg yn llai ffafriol na’r Saesneg, a’n bod yn hyrwyddo a hwyluso defnydd y Gymraeg gan ei gwneud yn haws i bobl ei defnyddio o ddydd i ddydd.

Mae ein hysbysiad cydymffurfio terfynol gan Gomisiynydd y Gymraeg  yn cynnwys y Safonau y byddwn yn eu mabwysiadu o 1 Ebrill 2018 ymlaen yn y meysydd canlynol:

  • Defnyddio’r Gymraeg i Gyfathrebu  - drwy ohebiaeth, galwadau ffôn, cyfarfodydd a digwyddiadau cyhoeddus, caffael a hunaniaeth gorfforaethol
  • Gosod Polisïau gan roi Ystyriaeth Ddyledus i’r Gymraeg – asesu’r effaith ar y Gymraeg ym mhob penderfyniad yn ymwneud â pholisi
  • Hyrwyddo a hwyluso defnydd y Gymraeg yn fewnol
  • Cadw Cofnodion – mewn meysydd megis sgiliau Cymraeg staff, cwynion yn ymwneud â’r Gymraeg, yn ogystal â meysydd hyfforddiant a recriwtio lle mae’r iaith wedi’i hintegreiddio

Mae ein Hadroddiad Monitro Blynyddol cyntaf ar gyfer Safonau'r Gymraeg yn cwmpasu'r cyfnod o 1af Ebrill 2018 hyd at 31ain Gorffennaf 2018.  Gellir gweld copïau hefyd ym mhob un o'n swyddfeydd.

Mae ein Cynllun Gweithredu Safonau'r Gymraeg yn esbonio sut rydym yn bwriadu cydymffurfio â'r Safonau.


Cwynion

Gellir cyflwyno cwyn yn uniongyrchol at Gomisiynydd y Gymraeg, yn unol â’i Pholisi Gorfodi a/neu at Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales, naill yn uniongyrchol at yr adran dan sylw neu i'r Uwch Swyddog Dwyieithrwydd dan ein Gweithdrefn Cwyno.

Byddwn yn trosglwyddo ein Hadroddiad Blynyddol cyntaf yn cynnwys ein cofnodion cydymffurfio i Gomisiynydd y Gymraeg erbyn 31.01.2019 ac y bydd ar gael fan hyn.


Rhagor o Wybodaeth

Byddwn yn datblygu a chyhoeddi Cynllun Iaith Gymraeg i ymateb i’r hysbysiad cydymffurfio terfynol a bydd y cynllun ar gael ar y dudalen hon.

Darllenwch ein Cynllun Strategol am fanylion ynghylch sut y byddwn yn cyflawni ein nodau.

Ac am ragor  o wybodaeth am Safonau’r Gymraeg, cysylltwch â’r Uwch Swyddog Dwyieithrwydd: clare.grist@addysgoedolion.cymruarrow_upward