Ymgyrch

Ymgyrch

Cyflwyniad

Nid yn unig y mae Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales yn ddarparwr addysg ond hefyd yn fudiad dros Addysg Oedolion yn y Gymuned. Datblygwyd y Datganiad Polisi hwn gan ein aelodau oedd yn cynrychioli holl ranbarthau Cymru a chafodd gefnogaeth y Cyngor (Corff Llywodraethol).

Mae'n cynnig gweledigaeth ar gyfer Dysgu Gydol Oes yng Nghymru ac yn rhan o'n Ymgyrch Gyn-etholiadol 2016 i godi ymwybyddiaeth o Addysg Oedolion a'i bwysigrwydd i ddyfodol ein economi a'n cymunedau.
 
Beth am gefnogi a gefnogi'r ymgyrch a lobio ymgeiswyr Etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Mae croeso hefyd i chi ymaelodi.

 

Cofnod Fforwm Leol

Datganiad Polisi - Etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru 2016

Trefn Etholiadol Cymru a’r Grymoedd Datganoledig

Tŵlcit ymgyrchu

 

Datganiad Polisi
(Etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru 2016)

•    Mae Cymru angen economi lewyrchus a chymunedau cynaliadwy
•    Nawr yw’r amser i gydnabod grym addysg gydol oes fel ffordd o gyrraedd yr amcanion hyn 

Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales yw’r unig ddarparwr Addysg Oedolion Cymru-gyfan ac mae mewn sefyllfa ddelfrydol i lunio a darparu strategaeth gydlynol ar gyfer addysg oedolion yn y gymuned a’r gweithle.

Mae’n hanfodol i drigolion Cymru feithrin y sgil o ddysgu gydol oes er mwyn sicrhau gweithluoedd a chymunedau gwybodus, hyblyg, dyfeisgar ac iach. Bydd y manteision economaidd, cymdeithasol a dinesig o ddatblygu gwir gymuned addysg gydol oes yng Nghymru yn arwyddocaol. Bydd yn ein harfogi gyda’r blaengarwch sydd ei angen arnom i sicrhau cymunedau gwydn, economi sy’n  addasu i sefyllfaoedd cyfnewidiol a democratiaeth sy’n ffynnu.

Mae addysg oedolion ar hyn o bryd yn cael ei ddarparu drwy raglenni sy’n deillio o sawl Adran o’r Llywodraeth: Llywodraeth Leol, Pobl a Chymunedau, Iechyd a Gofal Cymdeithasol, yn ogystal â’r Adran Addysg a Sgiliau. Gyda phrinder adnoddau cyhoeddus ac angen cytunedig i ganolbwyntio ar gyfuno darpariaeth gwasanaethau, mae’n addas gwneud y defnydd gorau o adnoddau arbenigol. Bydd strategaeth gydlynol yn:atal dyblygu gweithgareddau

 • lleihau gwariant ar weinyddu
 • hybu darparu cyfleoedd dysgu atgyfnerthol ac effeithiol
 • sicrhau system fodiwlar mwy cost-effeithiol sy’n caniatáu trosglwyddo a meithrin sgiliau rhwng rhaglenni


Argymhellion Polisi

Gofynnwn i unrhyw lywodraeth yng Nghymru wneud y canlynol:

1. Gweithredu strategaeth gyllido newydd ar gyfer addysg oedolion

Mae addysg oedolion yn gwneud cyfraniad sylweddol i amrediad o amcanion polisi trawsadrannol. Pan fo addysg oedolion yn eang ei gwricwlwm mae’n:

 • mynd i’r afael ag anwybodaeth a rhagfarn
 • hybu Cymru ddwyieithog
 • meithrin cyd-ddealltwriaeth a goddefgarwch
 • annog iechyd a lles
 • ysbrydoli dinasyddiaeth weithredol
 • hyrwyddo cyfiawnder cymdeithasol a lleihau tlodi
 • hybu adfywio economaidd

2. Mabwysiadu’r egwyddor o un corff  Cymru-gyfan i gydlynu darpariaeth addysg oedolion ledled Cymru:

 • i sicrhau cyfeiriad strategol i Addysg Oedolion ar lefel genedlaethol   
 • i flaenoriaethu model darparu  ar sail angen – yn seiliedig ar negodi gyda dysgwyr i ddiwallu eu hanghenion hwythau, eu cymunedau, cyflogwyr ac undebau llafur
 • i hybu darparu Addysg Oedolion yn seiliedig ar bartneriaethau allweddol i facsimeiddio’r ddarpariaeth ar lefel leol a rhanbarthol
 • i hyrwyddo arferion da drwy ddarparu trefn sicrhau ansawdd ar gyfer dysgu ac addysgu ledled Cymru

3. Ail-gloriannu  dosbarthiad adnoddau yn fwy teg drwy wahanol gyfnodau bywyd:

 • i osgoi blaenlwytho’r system addysg er mwyn cynnig cyfleoedd ddysgu pan a lle y bydd eu hangen
 • i ymateb i boblogaeth sy’n heneiddio aphatrymau cyfnewidiol o waith taledig a di-dâl
 • i arfogi oedolion â’r addysg a’r sgiliau sydd eu hangen arnynt i ffynnu mewn amgylchedd economaidd heriol


Potensial Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales

Fel darparwr Addysg Oedolion Cymru-gyfan a gydnabyddir gan Estyn am ei safonau uchel, gall  Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Walesarwain datblygiadau cydlynol a hwyluso integreiddio dysgu ar draws gwahanol bortffolios polisi. 

Mae gennym hanes hir o ddatblygu partneriaethau lleol a rhanbarthol, gan gydweithio ag eraill gan gynnwys Awdurdodau Addysg Leol, Colegau Addysg Bellach a Phrifysgolion. Ar lefel genedlaethol rydym yn cydweithio â TUC Cymru, Grŵp Cartrefi Cymunedol Cymru, Cwmni Adferiad Cymunedol Cymru a’r Gwasanaethau Ieuenctid ar draws y genedl. Rydym yn darparu: 

-    Rhaglenni Addysg Oedolion sy’n galluogi oedolion i ddatblygu sgiliau trosglwyddadwy, yn cynyddu cyflogadwyedd a rhagolygon gyrfaol, ac yn cyfrannu tuag at ddatblygiad economaidd

-    Darpariaeth Saesneg ar gyfer Siaradwyr Ieithoedd Eraill (ESOL) i alluogi oedolion gyfrannu i’w cymunedau, hyrwyddo cytgord cymunedol a gwella mynediad i’r farchnad lafur drwy wella sgiliau iaith

-    Addysg Oedolion cyfrwng Cymraeg gan gynnwys ‘gofal cwsmeriaid dwyieithog’ ac ‘ymwybyddiaeth ieithyddol a diwylliannol’

-    Cyfleoedd sy’n rhoi ail gyfle i rieni ddysgu – gan ddatblygu modelau ymddwyn i’w plant, cynorthwyo i godi safonau addysg a mynd i’r afael â than gyrhaeddiad, yn enwedig mewn ardaloedd difreintiedig

-    Cefnogi oedolion i fynd ymlaen i Addysg Bellach ac Uwch – gan ehangu cyfranogiad yn ein prifysgolion a hybu datblygiad sgiliau o lefel uwch ar gyfer adfywio economaidd.


Mae croeso hefyd i chi ymaelodi.


Edrychwch ar ein cyrsiau

Ymunwch â ni

Dewch yn ddysgwr, tiwtor, neu bartner – beth bynnag y dymunwch chi! Byddem ni wrth ein bodd pe byddech chi’n rhan o’n gwaith.

Cysylltwch â ni


arrow_upward
×

Cofrestrwch neu mewn cofnodwch i'ch cyfrif Fy Nysgu am ddim heddiw!

Ymunwch â Fy Nysgu i gyflymu eich cofrestriad I’r cwrs nesaf a chadw golwg ar eich dysgu gyda ni!

I gofrestru, rhowch eich cyfeiriad e-bost isod ac rydych barod i fynd! Defnyddiwch yr un cyfeiriad e-bost bob tro y byddwch angen mynediad i'ch cyfrif Fy Nysgu.

Drwy gyflwyno hyn, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Preifatrwydd a Chwcis