Ein Hanes Balch

Daeth Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales i fodolaeth yn dilyn ein hail-enwi gan yr hen WEA YMCA CC Cymru ar 5ed Tachwedd 2016.

Mae'r sefydliad yn ganlyniad i uno rhwng Coleg Harlech a WEA Gogledd Cymru gyda WEA De Cymru i ffurfio WEA Cymru, ac uno dilynol rhwng WEA Cymru a Choleg Cymunedol YMCA Cymru.

- WEA Cymru

Crëwyd WEA Cymru ym mis Ionawr 2014 trwy ddod â WEA De Cymru a Coleg Harlech WEA(Gogledd) ynghyd.Dechreuodd Cymdeithas Addysg y Gweithwyr yng Nghymru ym 1907, pedair blynedd ar ôl y WEA yn Lloegr.

Sefydlwyd y Gymdeithas gan Albert Mansbridge ym 1903, fel cynghrair rhwng llafur (dosbarthiadau gwaith) a dysgu (prifysgolion).Rhennir gwreiddiau ideolegol WEA gyda chyflun o fentrau'r 19eg ganrif, megis y sefydliad mecaneg, y mudiad cydweithredol a darlithoedd cyhoeddus poblogaidd ar wyddoniaeth, a grëwyd i annog a chefnogi'r awydd gan weithio pobl i ddysgu ymhellach trwy gydol eu bywydau.

- Coleg Harlech

Agorodd Coleg Harlech ym 1927 i roi cyfle i bobl nad oeddent yn dymuno mynd ymlaen i addysg uwch, ond dychwelyd i’w galwedigaethau blaenorol, astudio’n barhaus. Priodolir iddo newid bywyd miloedd o bobl, gan roi i Brydain, a Chymru yn benodol, rai o’i charfan o weithwyr cymdeithasol, athrawon, gwleidyddion, swyddogion undeb llafur ac entrepreneuriaid cymdeithasol ymroddedig a fu’n gweithio megis y burum mewn cymdeithas, yn helpu i godi ei delfrydau a’i dyheadau.

Trwy gydol eu hanes a rennir, mae eu stori wedi cydblethu a bu ganddynt ethos cyffredin, yn seiliedig ar werthoedd democratiaeth a chyfiawnder cymdeithasol.

- YMCA Coleg Cymunedol Cymru

YMCA yw un o’r mudiadau hynaf a mwyaf yn y byd i bobl ifanc. Fe’i sefydlwyd ym 1844, ac mae bellach ar waith mewn 119 o wledydd ac yn cyrraedd 58 miliwn o bobl. Mae YMCA yn gweithio i ddod â chyfiawnder cymdeithasol a heddwch i bobl ifanc a’u cymunedau, ni waeth beth fo’u crefydd, hil, rhywedd na diwylliant.

Sefydlwyd YMCA Wales Community College Limited ym 1993 fel adran o Gyngor Cenedlaethol cymdeithasau YMCA yng Nghymru. Trosglwyddwyd statws dynodedig o’r Cyngor Cenedlaethol er mwyn creu sefydliad cwbl annibynnol yn 2004 o dan Ddeddf Addysg Bellach ac Uwch 1992.

Mae WEA Cymru, y sefydliadau a’i rhagflaenodd ac YMCA Wales Community College Limited wedi gwneud cyfraniadau nodedig at addysg oedolion yng Nghymru ers blynyddoedd lawer.

Mae'r sefydliad newydd a enwyd bellach yn parhau â'r gwaith hwn dan ei enw newydd: Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales.

Heddiw

Ers iddi gael ei sefydlu yn 2015, mae Addysg Oedolion Cymru|Adult Learning Wales wedi gosod ei hun yn gadarn fel y Coleg Cymunedol Cenedlaethol, yn gwasanaethu oedolion Cymru gyda chyfleoedd addysgol sydd yn ysbrydoli ac ar yr un pryd yn newid bywydau.

Yn adeiladu ar ein partneriaethau cryfion, mae ein gweledigaeth yn ein lleoli ar y rheng flaen ar gyfer y twf yn addysg gydol oes, yn blaenoriaethu cyfleoedd i’r rheini sydd anoddaf eu cyrraedd, yn galluogi pobl trwydrosglwyddo sgiliau iddynt ac yn darparu mynediad cyfartal i addysg trwy gyfrwng y Gymraeg. Rydyn ni’n ymrwymedig i gefnogi mentrau iechyd a lles, i ddatblygu cymunedau cryf a gwydn ac i hybu democratiaeth weithredol.

Mae newidiadau i’n cynllun aelodaeth yn cynnwys gwelliannau mawr o ran bodloni ein nodau strategol fel Coleg Cymunedol Cenedlaethol a Symudiad democrataidd i ymrymuso’n cefnogwyr i ysbrydoli cyfleoedd dysgu ar draws cymunedau Cymru. Mae’n faes rydym yn benderfynol o’i feithrin a’i ddatblygu i gryfhau ein dyfodol ac ehangu ein cyrhaeddiad i fwy o ddysgwyr, yn enwedig dysgwyr difreintiedig.

Law yn law â hyn, rydym yn gweithio mewn amgylchedd economaidd sydd yn dal i fod yn un heriol, a ble mae dibyniaeth ar arian cyhoeddus yn unig yn anghynaladwy. Mae’r farchnad llafur yng Nghymru yn newid yn gyflym ac mae gwir angen i bobl ddysgu sgiliau newydd, yn enwedig y rheini sydd yn gysylltiedig â thechnoleg gwybodaeth. Mae’r tirlun yn ein gorfodi i weithio ar y cyd ag eraill ac i ddangos effeithlonrwydd busnes call er mwyn ehangu ein cyrhaeddiad a hyrwyddo gwerthaddysg i oedolion yn y gymuned. Mae galluogi pobl sydd yn gweithio ond yn dlawd i wella eu galluoedd yn angerdd ac yn flaenoriaeth i ni, yn ogystal â helpu mynd i’r afaelâ materion tlodi ehangach, megis diweithdra a digartrefedd.

Mae’n hanfodol i feithrin y sgil o ddysgu dros gyfnod bywyd i sicrhau gweithluoedd a chymunedau sydd yn wybodus, hyblyg, deallus ac yn iach. Bydd manteision economaidd, cymdeithasol a dinesig o ddatblygu cymdeithas yng Nghymru sydd wir yn dysgu trwy gydol oes yn rhai dwfn; byddant yn rhoi i ni’r ymyl dorri sydd ei angen arnom i alluogi ein cymunedau i fod yn wydn, i’n heconomi addasu i amgylchiadau newidiol ac i’n democratiaeth ffynnu.

Rydym yn hyderus yn ein gallu a’n cymhwyster i ymateb yn effeithiol i’r heriau hyn.

John Graystone, Cadeirydd y Cyngor

Kathryn Robson, Prif Weithredwr

Ein Gweledigaeth:

Cynyddu effaith gymdeithasol, economaidd a phersonol dysgu cymunedol i oedolion yng Nghymru trwy gydlynu a datblygu partneriaethau cenedlaethol, rhanbarthol a lleol; gan ddarparu mynediad cydradd i ddarpariaeth cyfrwng Gymraeg.

Ein Cenhadaeth:

Darparu cyfleoedd dysgu ysbrydoledigi oedolion mewn cymunedau a gweithleoedd ledled Cymru; gan flaenoriaethu cyfleoedd dysgu i’r rheini sydd anoddaf eu cyrraedd. Grymuso pobl i ddatblygu sgiliau a gwybodaeth er mwyn iddynt gyrraedd eu llawn botensial.

Ein Diben:

Darparu cyfleoedd dysgu hygyrch i oedolion ym mhob rhan o Gymru er mwyn iddynt ddatblygu i fod yn:
• Ddysgwyr uchelgeisiol a galluog, sy’n barod i ddysgu drwy gydol eu bywydau ac i chwarae rhan lawn mewn bywyd a gwaith, yng Nghymru a thrwy’r byd
• Unigolion iach a hyderus, sy’n barod i fyw bywydau llawn fel aelodau gwerthfawr o gymdeithas

Ein Blaenoriaethau Craidd:
• Sicrhau bod y safonau ansawdd uchaf yn cael eu cyflawni a’u cynnal ym mhopeth a wnawn
• Darparu cwricwlwm dwyieithog eglur ac amrywiol sy’n cefnogi tegwch, cydraddoldeb a chyfiawnder
cymdeithasol gyda llwybrau dilyniant ar gyfer pob oedolyn ble bynnag y maent wedi’u lleoli yng Nghymru
• Annog addysgu a dysgu creadigol ac arloesol er mwyn cynyddu ymgysylltiad, dilyniant, hyder a gwerthoedd
cymdeithasol i’r eithaf
• Bod yn lle gwych i weithio fel cyflogwr o ddewis
• Sicrhau bod ein holl weithgareddau’n gynaliadwy yn ariannol

Ein Lansio Rhwydwaith - Trosolwg

27.04.17, Neuadd, Adeilad y Senedd Caerdydd
Noddwyd gan y Gweinidog Dysgu Gydol Oes a’r Gymraeg, Alun Davies AC.

Kathryn Robson, Ein Prif Weithredwr

27.04.17, Neuadd, Adeilad y Senedd Caerdydd
Noddwyd gan y Gweinidog Dysgu Gydol Oes a’r Gymraeg, Alun Davies AC.

John Graystone, Ein Cadeirydd y Cyngor

27.04.17, Neuadd, Adeilad y Senedd Caerdydd
Noddwyd gan y Gweinidog Dysgu Gydol Oes a’r Gymraeg, Alun Davies AC.

Ein Lansio Rhwydwaith - Siaradwr Gwadd Arbennig Alun Davies, AC

27.04.17, Neuadd, Adeilad y Senedd Caerdydd
Noddwyd gan y Gweinidog Dysgu Gydol Oes a’r Gymraeg, Alun Davies AC.

arrow_upward