Ein Hanes Balch

Daeth Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales i fodolaeth yn dilyn ein hail-enwi gan yr hen WEA YMCA CC Cymru ar 5ed Tachwedd 2016.

Mae'r sefydliad yn ganlyniad i uno rhwng Coleg Harlech a WEA Gogledd Cymru gyda WEA De Cymru i ffurfio WEA Cymru, ac uno dilynol rhwng WEA Cymru a Choleg Cymunedol YMCA Cymru.

- WEA Cymru

Crëwyd WEA Cymru ym mis Ionawr 2014 trwy ddod â WEA De Cymru a Coleg Harlech WEA(Gogledd) ynghyd.Dechreuodd Cymdeithas Addysg y Gweithwyr yng Nghymru ym 1907, pedair blynedd ar ôl y WEA yn Lloegr.

Sefydlwyd y Gymdeithas gan Albert Mansbridge ym 1903, fel cynghrair rhwng llafur (dosbarthiadau gwaith) a dysgu (prifysgolion).Rhennir gwreiddiau ideolegol WEA gyda chyflun o fentrau'r 19eg ganrif, megis y sefydliad mecaneg, y mudiad cydweithredol a darlithoedd cyhoeddus poblogaidd ar wyddoniaeth, a grëwyd i annog a chefnogi'r awydd gan weithio pobl i ddysgu ymhellach trwy gydol eu bywydau.

- Coleg Harlech

Agorodd Coleg Harlech ym 1927 i roi cyfle i bobl nad oeddent yn dymuno mynd ymlaen i addysg uwch, ond dychwelyd i’w galwedigaethau blaenorol, astudio’n barhaus. Priodolir iddo newid bywyd miloedd o bobl, gan roi i Brydain, a Chymru yn benodol, rai o’i charfan o weithwyr cymdeithasol, athrawon, gwleidyddion, swyddogion undeb llafur ac entrepreneuriaid cymdeithasol ymroddedig a fu’n gweithio megis y burum mewn cymdeithas, yn helpu i godi ei delfrydau a’i dyheadau.

Trwy gydol eu hanes a rennir, mae eu stori wedi cydblethu a bu ganddynt ethos cyffredin, yn seiliedig ar werthoedd democratiaeth a chyfiawnder cymdeithasol.

- YMCA Coleg Cymunedol Cymru

YMCA yw un o’r mudiadau hynaf a mwyaf yn y byd i bobl ifanc. Fe’i sefydlwyd ym 1844, ac mae bellach ar waith mewn 119 o wledydd ac yn cyrraedd 58 miliwn o bobl. Mae YMCA yn gweithio i ddod â chyfiawnder cymdeithasol a heddwch i bobl ifanc a’u cymunedau, ni waeth beth fo’u crefydd, hil, rhywedd na diwylliant.

Sefydlwyd YMCA Wales Community College Limited ym 1993 fel adran o Gyngor Cenedlaethol cymdeithasau YMCA yng Nghymru. Trosglwyddwyd statws dynodedig o’r Cyngor Cenedlaethol er mwyn creu sefydliad cwbl annibynnol yn 2004 o dan Ddeddf Addysg Bellach ac Uwch 1992.

Mae WEA Cymru, y sefydliadau a’i rhagflaenodd ac YMCA Wales Community College Limited wedi gwneud cyfraniadau nodedig at addysg oedolion yng Nghymru ers blynyddoedd lawer.

Mae'r sefydliad newydd a enwyd bellach yn parhau â'r gwaith hwn dan ei enw newydd: Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales.

Heddiw

Rydym yn darparu addysg gymunedol - gan gynnwys datblygu cymunedol - ac addysg yn y gweithle. Rydym yn darparu'n gwaith drwy strwythur canghennau lleol a phartneriaethau gan weithio gyda chymunedau a sefydliadau gwirfoddol, sefydliadau cynrychiadol yn y gweithle, darparwyr eraill, gan gynnwys y sector wirfoddol, awdurdodau lleol, colegau addysg bellach, a phrifysgolion.

Rydym yn canolbwyntio'n benodol ar gynnig darpariaeth eang o gyfle waeth beth fo'u hoedran, gan ymgysylltu â phob cymuned, yn enwedig y rhai sydd dan anfantais, i ddiwallu eu hanghenion drwy drafodaeth.

Mae dysgwyr a changhennau yn parhau i gael rôl benodol ac unigryw mewn datblygu a thrafod darpariaeth leol a chynrychioli’r sefydliad cyfan. Sefydliad Addysg Bellach a leolir yn y gymuned ydy Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales i bwrpas cyllido, gyda’r brif ffynhonnell ariannu yn dod o Lywodraeth Cymru, yr Adran Sgiliau, Addysg Uwch a Dysgu Gydol Oes; er mwyn sicrhau’r cyllid hwn mae’r sefydliad yn cadw at ofynion ansawdd ac archwilio Llywodraeth Cymru . Yn ychwanegol, daw cyfran fechan o'n incwm o ffynonellau grantiau, gwaith contractio yn ogystal ag aelodau gwirfoddol.

Ein Gweledigaeth:

Gwella bywydau oedolion, gan ganolbwyntio ar y rhai mwyaf difreintiedig, trwy greu cyfleoedd dysgu perthnasol a gyflwynir ym mhob cymuned yng Nghymru.

Ein Cenhadaeth:

Darparu gobaith a meithrin uchelgais fel y prif ddarparwr rhaglenni dysgu cymunedol, gan alluogi pob oedolyn i gyflawni eu potensial.

Ein Diben:

Darparu cyfleoedd dysgu hygyrch i oedolion ym mhob rhan o Gymru er mwyn iddynt ddatblygu i fod yn:
• Ddysgwyr uchelgeisiol a galluog, sy’n barod i ddysgu drwy gydol eu bywydau ac i chwarae rhan lawn mewn bywyd a gwaith, yng Nghymru a thrwy’r byd
• Unigolion iach a hyderus, sy’n barod i fyw bywydau llawn fel aelodau gwerthfawr o gymdeithas

Ein Blaenoriaethau Craidd:
• Sicrhau bod y safonau ansawdd uchaf yn cael eu cyflawni a’u cynnal ym mhopeth a wnawn
• Darparu cwricwlwm dwyieithog eglur ac amrywiol sy’n cefnogi tegwch, cydraddoldeb a chyfiawnder
cymdeithasol gyda llwybrau dilyniant ar gyfer pob oedolyn ble bynnag y maent wedi’u lleoli yng Nghymru
• Annog addysgu a dysgu creadigol ac arloesol er mwyn cynyddu ymgysylltiad, dilyniant, hyder a gwerthoedd
cymdeithasol i’r eithaf
• Bod yn lle gwych i weithio fel cyflogwr o ddewis
• Sicrhau bod ein holl weithgareddau’n gynaliadwy yn ariannol

Ein Lansio Rhwydwaith - Trosolwg

27.04.17, Neuadd, Adeilad y Senedd Caerdydd
Noddwyd gan y Gweinidog Dysgu Gydol Oes a’r Gymraeg, Alun Davies AC.

Kathryn Robson, Ein Prif Weithredwr

27.04.17, Neuadd, Adeilad y Senedd Caerdydd
Noddwyd gan y Gweinidog Dysgu Gydol Oes a’r Gymraeg, Alun Davies AC.

John Graystone, Ein Cadeirydd y Cyngor

27.04.17, Neuadd, Adeilad y Senedd Caerdydd
Noddwyd gan y Gweinidog Dysgu Gydol Oes a’r Gymraeg, Alun Davies AC.

Ein Lansio Rhwydwaith - Siaradwr Gwadd Arbennig Alun Davies, AC

27.04.17, Neuadd, Adeilad y Senedd Caerdydd
Noddwyd gan y Gweinidog Dysgu Gydol Oes a’r Gymraeg, Alun Davies AC.

arrow_upward