Pam dysgu gyda ni?

Addysg Ddibynadwy i Oedolion yng Nghymru

Rydym ni’n frwdfrydig amdanoch chi a’ch helpu chi i wella eich bywyd trwy ddysgu. Dyna pam y byddwn ni’n sicrhau ein bod ni’n darparu’r cyrsiau addysg oedolion mwyaf priodol y mae’r galw mwyaf amdanynt ledled Cymru. Rydych chi yn bwysig i ni yma yn Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales. Mae ein tiwtoriaid yn bobl ddibynadwy a chyfeillgar sy’n frwdfrydig ynghylch darparu amgylchedd dysgu agored.

Mynd a chi ymlaen

 

Tiwtoriaid Cyfeillgar ac Agos-atoch

Yma yn Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales, rydym ni’n gwybod y gall hi fod yn anoddach i oedolion ddychwelyd i ddysgu, a dyna pam byddwn ni’n sicrhau bod pob dysgwr unigol yn cyfrif i’n tiwtoriaid, yn ogystal â’r dosbarth ehangach.

Mae pob un o’n tiwtoriaid yn gyfeillgar, yn agos-atoch ac yn broffesiynol, ac yn ogystal â gweithredu fel tiwtor i chi, maent hefyd yn gynghorwyr gofalgar.

Mae Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales yn bodoli i’ch helpu chi i ddatblygu eich bywyd a’ch cyfleoedd i gyflawni rhagor. Caiff pob un o’n tiwtoriaid eu dewis yn ofalus, gan sicrhau y byddant yn treulio amser yn datblygu ymddiriedaeth ac empathi at bob dysgwr y byddwn yn ei addysgu.

Fe hoffem sicrhau eich bod yn deall sut gallwn ni wella eich bywyd trwy ddysgu, nid beth sydd arnoch ei angen i lwyddo yn ein dosbarthiadau yn unig.

 
 
adult learning
 

Darpariaeth yn y gymuned

Mae cymunedau yn bwysig. Dyna pam rydym ni’n cydweithio â chymunedau lleol i sicrhau amgylchedd gwell i’r sawl sy’n byw ynddynt. Rydym ni’n caru Cymru, ac felly, rydym ni’n dymuno gwella bywydau’r sawl sy’n byw mewn cymunedau ledled Cymru.

 

Rydym ni’n credu ynoch chi

Nid yw’r ffaith nad oes gan rai pobl fynediad at y cyfleoedd a gynigir gan addysg yn golygu nad ydynt yn haeddu’r cyfleoedd hynny. Rydym ni’n credu y dylai pawb gael cyfle cyfartal i fanteisio yn sgil datblygu eu haddysg. Mae ein cyrsiau cymunedol wedi’u gwasgaru ar draws Cymru, gan gyrraedd y bobl y mae arnynt angen hynny fwyaf.

 

Cynnig Cyfleoedd i Bawb

Gall dysgu agor drysau at gyfleoedd newydd, trwy gyfrwng swyddi neu weithgareddau. Rydym ni’n credu’n gryf mewn gwneud ffrindiau, gwella hyder ac addysgu sgiliau i wella bywydau ymhellach.

Rydym ni’n dymuno cynnig gobaith a meithrin uchelgais trwy ein rhaglenni dysgu yn y gymuned, gan alluogi bob oedolyn i gyflawni eu potensial llawn.

 

Cofleidio’r Gymraeg

Mae Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales yn dathlu’r Gymraeg ac yn cefnogi a hyrwyddo defnydd y Gymraeg mewn bywyd beunyddiol.

O enw ein sefydliad, i’n cynnig rhagweithiol, rydym yn annog y Gymraeg ym mhob peth a wnawn ac yn ei chofleidio, ac yn ymateb i angen iaith fel elfen anhepgor wrth gynllunio a chyflwyno dysgu.

Rhagor o wybodaeth

 

Rhesymau dros Ddysgu gyda ni

  1. Rhoi hwb i’ch hyder
  2. Darganfod sgil newydd
  3. Agor drysau at gyfleoedd newydd
  4. Ailennyn diddordeb
  5. Gwella eich llesiant
  6. Gwneud llawer o ffrindiau newydd
  7. Bod yn rhan o’ch cymuned leol
  8. Dod yn fwy gweithgar a dirwystr
  9. Dysgu sgiliau newydd an gwahanol
 

Edrychwch ar ein cyrsiau

Ymunwch â ni

Dewch yn ddysgwr, tiwtor, neu bartner – beth bynnag y dymunwch chi! Byddem ni wrth ein bodd pe byddech chi’n rhan o’n gwaith.

Cysylltwch â ni


arrow_upward
×

Cofrestrwch neu mewn cofnodwch i'ch cyfrif Fy am ddim

Ymunwch â Fy Nysgu i gyflymu eich cofrestriad i’r cwrs nesaf a chadw golwg ar eich dysgu gyda ni!

I gofrestru, rhowch eich cyfeiriad e-bost isod ac rydych yn barod i fynd! Defnyddiwch yr un cyfeiriad e-bost bob tro y byddwch angen mynediad i'ch cyfrif Fy Nysgu.

Drwy gyflwyno hyn, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Preifatrwydd a Chwcis
Angen Cymorth Mewngofnodi?