Croesawu'r Gymraeg

Yr Iaith Gymraeg

Mae Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales yn dathlu’r Gymraeg ac yn cefnogi a hyrwyddo defnydd y Gymraeg mewn bywyd beunyddiol.

O enw ein sefydliad, i’n cynnig rhagweithiol, rydym yn annog y Gymraeg ym mhob peth a wnawn ac yn ei chofleidio, ac yn ymateb i angen iaith fel elfen anhepgor wrth gynllunio a chyflwyno dysgu.

 

Safonau’r Gymraeg

Sefydlodd Mesur y Gymraeg (Cymru) statws swyddogol i’r Gymraeg yng Nghymru yn 2011, gyda fframwaith sy’n gosod dyletswydd gyfreithiol ar sefydliadau i gyflawni safonau ymddygiad mewn perthynas â’r Gymraeg.

Cafodd Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales ei enwi yn Rheoliadau Safonau’r Gymraeg (Rhif 6) 2017.

Mae hyn yn golygu nad ydym yn trin y Gymraeg yn llai ffafriol na’r Saesneg, a’n bod yn hyrwyddo a hwyluso defnydd y Gymraeg gan ei gwneud yn haws i bobl ei defnyddio o ddydd i ddydd.

Mae ein hysbysiad cydymffurfio terfynol gan Gomisiynydd y Gymraeg yn cynnwys y Safonau rydym wedi ei mabwysiadu ers 1 Ebrill 2018 yn y meysydd canlynol:

  • Defnyddio’r Gymraeg i gyfathrebu - drwy ohebiaeth, galwadau ffôn, cyfarfodydd a digwyddiadau cyhoeddus, caffael a hunaniaeth gorfforaethol
  • Gosod polisïau gan roi ystyriaeth ddyledus i’r Gymraeg – asesu’r effaith ar y Gymraeg ym mhob penderfyniad yn ymwneud â pholisi
  • Hyrwyddo a hwyluso defnydd y Gymraeg yn fewnol
  • Cadw cofnodion – mewn meysydd megis sgiliau Cymraeg staff, cwynion yn ymwneud â’r Gymraeg, yn ogystal â meysydd hyfforddiant a recriwtio lle mae’r iaith wedi’i hintegreiddio

Mae ein Hadroddiad Monitro Blynyddol cyfredol ar gyfer Safonau'r Gymraeg yn cwmpasu'r cyfnod o 1af Awst 2019 hyd at 31ain Gorffennaf 2020. Gellir gweld copïau hefyd ym mhob un o'n swyddfeydd.

Mae ein Cynllun Gweithredu Safonau'r Gymraeg yn esbonio sut rydym yn cydymffurfio â'r Safonau.

 

Cwynion

Gellir cyflwyno cwyn yn uniongyrchol at Gomisiynydd y Gymraeg, yn unol â’i Pholisi Gorfodi a/neu at Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales, naill yn uniongyrchol at yr adran dan sylw dan ein Gweithdrefn Cwyno.

 

Rhagor o Wybodaeth

Ac am ragor o wybodaeth am Safonau’r Gymraeg, cysylltwch â Pennaeth Gwasanaethau Dysgwyr ac Adnoddau.

Edrychwch ar ein cyrsiau

Ymunwch â ni

Dewch yn ddysgwr, tiwtor, neu bartner – beth bynnag y dymunwch chi! Byddem ni wrth ein bodd pe byddech chi’n rhan o’n gwaith.

Cysylltwch â ni


arrow_upward
×
Mewngofnodi i'ch rhad ac am ddim

MyAccount

Mewngofnodi i MyAccount i gyflymu eich cofrestriad i’ch cwrs nesaf ac i gadw golwg ar eich dysgu gyda ni!

I fewngofnodi, nodwch eich cyfeiriad e-bost cofrestredig a'ch cyfrinair ac mae'n barod ichi fynd!
Cofiwch, defnyddiwch yr un cyfeiriad e-bost i fewngofnodi bob tro y byddwch angen mynediad i'ch MyAccount.

Heb gofrestru? Cofrestrwch yma
Angen Cymorth Mewngofnodi?