Dewch yn Aelod o'r Cyngor

Yma, rydym nawr wedi agor cyfnod arall o geisiadau, ble’r ydym yn gwahodd cynigion am bobl a fyddent yn ychwanegiadau defnyddiol i’n corff llywodraethol (ond heb fod yn gyflogedig gennym).

Rydym yn monitro categorïau sgiliau ac amrywioldeb ymhlith aelodau ein Cyngor ac ar hyn o bryd mae gennym tan-gynrychiolaeth ym maes arbenigedd cyfreithiol a hefyd yn y sawl sydd â phrofiad yn y sector breifat/busnes. Fodd bynnag mae yna gyfartaledd rhwng y rhywiau ac rydym yn gwneud yn gymharol dda yn nhermau amrywiaeth ieithyddol. Mae ein proffil oedran yn tueddu tua’r sawl dros eu 50, ac yr ydym yn 100% Ewropeaidd Gwyn.

Dylai’r sawl sydd â diddordeb mewn ymgeisio nodi fod yr uchod yn gyfarwyddyd yn unig a heb fod yn ffactorau absoliwt neu gyfyngol yn nhermau enwebu unigolion all fod yn rhai addas. Yr hyn sydd ei angen gan ymgeisydd yw CV a llythyr atodol byr, hynny i gyrraedd Ysgrifennydd y Cwmni Stephen Thomas


Cadeirydd o'r Cyngor: John Graystone

Yr hyn ddylech wybod os ydych am sefyll ar gyfer y Cyngor (Corff Llywodraethol) – swydd wirfoddol

Aelodaeth y Cyngor
Mae 20 aelod o’r Cyngor, 12 ohonynt wedi eu hethol ac 8 wedi eu penodi. Dewisir y Cadeirydd o blith yr 20 aelod hynny. Bydd aelodau’r Cyngor sydd hefyd yn ddysgwyr gyda ni yn aros eu swydd hyd at y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol (CCB) wedi iddynt orffen astudio gyda ni. Bydd adolygiad o’n trefniadau llywodraethiant yn cael ei gynnal erbyn Ebrill 2020.

Swyddogaeth aelod o’r Cyngor
Mae gan aelod o’r Cyngor dyletswyddau cyfreithiol a chyllidol pwysig: yn 2016-17 addysgasom dros 15,000 o ddysgwyr ac roedd gennym drosiant o fwy na £7 miliwn. Mae Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales yn elusen gofrestredig, yn gwmni cyfyngedig ac yn Sefydliad Addysg Bellach. Mae gan aelod o’r Cyngor tair rôl wahanol yn yr un cyfrifoldeb felly – Ymddiriedolwr, Cyfarwyddwr Cwmni a Llywodraethwr – ac yn gweithredu er mwyn buddiannau gorau’r mudiad ar bob achlysur. Bydd mwy o wybodaeth am y dyletswyddau i’w throsglwyddo mewn sesiynau sefydlu a hyfforddiant i aelodau newydd o’r Cyngor.

Dyletswyddau: cyfarfodydd y Cyngor a Phwyllgorau
Os yn llwyddiannus, disgwylir i chi fynychu cyfarfodydd y Cyngor, i ymuno gydag un Pwyllgor o’r Cyngor, ac i baratoi ar gyfer cyfarfodydd o’r Cyngor a Phwyllgorau trwy ddarllen y dogfennau priodol. Disgwylir hefyd i chi fynychu’r CCB, ac i gydymffurfio â’r Cod Llywodraethu Da ar gyfer Colegau yng Nghymru. Bydd cyfarfodydd y Cyngor ac o’r Pwyllgorau yn cael eu cynnal mewn mannau gwahanol yng Nghymru, a byddant yn gyfleus ar gyfer trafnidiaeth gyhoeddus ble’n bosibl. Bydd rhai cyfarfodydd yn cael eu cynnal trwy dechnoleg gynadledda fideo. Bydd treuliau teithio a rhai awdurdodedig eraill yn cael eu had-dalu.

Bydd y Cyngor yn cyfarfod pob deufis (6 cyfarfod y flwyddyn), a’r Pwyllgorau yn cwrdd pob tymor (3 gwaith yn flynyddol) man lleiaf, mewn cylch a sefydlwyd fel rhan o batrwm pendant o waith. Bydd Pwyllgorau yn gyfrifol am y meysydd canlynol: Profiad y Dysgwyr (ein cwricwlwm ac addysgu); Adnoddau (cyllid a staffio); Archwilio; a Phenodiadau.

Datganiad Personol
Er mwyn wneud cais, dylai ymgeiswyr ddanfon CV a llythyr eglurhaol yn amlinellu eu priodoldeb am y swydd, eu cysylltiad â’r mudiad a sut fydd eu profiad yn eu cynorthwyo wrth wneud cyfraniad i waith y Cyngor. Danfonwch y fath ddatganiad at Ysgrifennydd y Cwmni, Stephen Thomas.


Am Ragor o Wybodaeth

Os hoffech chi wybod mwy am ein Cyngor, siaradwch â ni.

Cyfeiriad

Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales
7, Iard y Cowper, Ffordd Curran
Caerdydd  CF10 5NB

Ffôn

03300 580845

arrow_upward