Cyngor Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales

Ein Cyngor

Rheolir Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales gan Gyngor o hyd at 20 person – 12 llywodraethwr wedi’u hethol a 8 wedi’u hapwyntio. Daw’r sawl a etholwyd o blith ein haelodau, dysgwyr a staff. Rôl y Cyngor yw cynnig arweiniad cyffredinol ac archwiliad, wrth sicrhau bod y mudiad yn cwrdd â’i genhadaeth a’i bwrpas gan gadw at ei egwyddorion a’i werthoedd, ac ar yr un pryd yn glynu wrth amodau’r cyrff sydd yn ei ariannu.

Ar gyfer cofnodion cyfarfodydd y Cyngor  edrychwch  yma.

Mae gan y Cyngor pwyllgorau ble mae’n dirprwyo rhan o’i gyfrifoldebau – ar brofiad y dysgwyr, archwilio, cyllid ac adnoddau staffio, a chwilio am lywodraethwyr y dyfodol. Mae yna hefyd grwpiau sydd yn cynnwys ein llywodraethwyr, ac sydd yn gyfrifol am: yr iaith Gymraeg a Dwyieithrwydd; Diogelu, Cydraddoldeb ac Amrywiaeth; Iechyd, Diogelwch a’r Amgylchedd; ac Ymgyrchu, Aelodaeth a Chyfathrebu.

Mae’r rhain yn penderfynu ar bethau penodol ac yn cyflawni argymhellion i’r Cyngor ar ein cyfeiriad strategol a pholisïau. Maent yn ceisio sicrhau fod llais y dysgwyr yn ganolog, ein bod yn cwrdd ein targedau, bod Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales yn ariannol iach ac yn cydymffurfio gyda rheoliadau cyfreithiol a chyllidol, a bod safbwyntiau aelodaeth ehangach y mudiad yn cael eu hadlewyrchu yn ein gwaith.

Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales - Aelodau'r Cyngor

John Graystone 
Cadeirydd Penodwyd

Sonia Reynolds
Is Gadeirydd De Orllewin

Toni Schiavone
Is Gadeirydd Y Canolbarth

David Elis-Williams
Gogledd Orllewin

Nick Taylor
Gogledd Ddwyrain
Cathy Clark
Llywodraethwr Dysgwyr
Stephen Thomas
Ysgrifennydd y Cwmni a Chlerc
Gerry Jenson
Penodwyd

Iwan Hywel
Penodwyd
Daryl Leeworthy
De Ddwyrain

Jenni Jones-Annetts
Llywodraethwr Dysgwyr

Gareth Cork
Llywodraethwr Staff
Julie Cook
Penodwyd

Chris Franks
Etholwyd gan Aelodau Unigol
Caroline Davies
Canol De Cymru
Stephen Nicholls
Llywodraethwr Dysgwyr

Dafydd Rhys
Llywodraethwr Staff


Anfonwch negeseuon ymholiad i Stephen Thomas, Ysgrifennydd y Cwmni a Chlerc

arrow_upward