Gweithio gyda ni
 

Swyddi 

Ynglŷn ag Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales
Daeth Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales - Y Coleg Cymunedol Cenedlaethol - i fodolaeth ar 1 Awst 2015 yn sgil uno Cymdeithas Addysg y Gweithwyr Cymru a Choleg Cymunedol Cymru YMCA.

Rydyn ni'n fudiad democrataidd, annibynnol a gwirfoddol, sy’n ymroi i ehangu cyfranogiad, hybu dinasyddiaeth weithgar a datblygu sgiliau, a darparu’r dysgu o’r ansawdd gorau, trwy ddull cydweithredol gan weithio ar hyd a lled Cymru.

 

3 swydd - Aseswr ESOL REACH

Rhan amser 14 awr yr wythnos

£16.32 yr awr

Cytundeb cyfnod penodol hyd at 31ain Ragfyr 2020

Lleoliadau: Abertawe / Wrecsam / Casnewydd

 

Am y swydd

Mae Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales yn edrych i recriwtio tri Aseswr ESOL Prosiect REACH ar gyfer tri lleoliad sef Wrecsam, Casnewydd ac Abertawe.  Byddwch yn cynorthwyo ac yn cefnogi yr asesiadau, datblygiad a gweithredu prosiect REACH yn yr ardal a nodwyd,  gan gynnwys pob agwedd o gynllunio, ariannu, trefnu a dyrannu adnoddau a datblygiad.  Cynorthwyo’r Rheolwr Rhanbarthol a Cydlynydd Cwricwlwm ac Ansawdd Rhanbarthol  â gweithgareddau IQA.

 

Amdanoch chi

Bydd gennych brofiad o addysg gymunedol, addysg oedolion neu waith datblygu cymunedol, a gwybodaeth brofiadol o weithgareddau hyrwyddo neu farchnata yn y gymuned. Byddwch yn brofiadol ac yn gymwys mewn gweithredu gweithdrefnau ansawdd mewnol, a bydd gennych sgiliau trefnu, cydlynu a gweinyddol ardderchog. Mae cymhwyster SSIE (ESOL) lefel 3 yn hanfodol ynghŷd â chynhwyster Dysgu.

 

Ynglŷn ag Addysg Oedolion Cymru I Adult Learning Wales

Ers ei sefydlu yn 2015, mae Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales wedi gosod ei hun yn gadarn fel y Coleg Cymunedol Cenedlaethol, yn gwasanaethu oedolion Cymru gyda chyfleoedd aadysgol sydd yn ysbrydoli, ac ar yr un pryd yn newid bywydau. Rydym yn fudiad democrataidd, annibynnol a gwirfoddol, rydym wedi ymrwymo i ehangu cyfranogiad, hyrwyddo dinasyddiaeth weithredol a datblygu sgiliau a darparu dysgu o ansawdd gorau, trwy ddull cydweithredol, ac yn gweithio ledled Cymru. 

Yn adeiladu ar ein partneriaethau cryfion, mae ein gweledigaeth yn ein lleoli ar y rheng flaen ar gyfer y twf yn addysg gydol oes, yn blaenoriaethu cyfleoedd i rheini sydd anoddaf eu cyrraedd, yn galluogi pobol trwy drosglwyddo sgiliau iddynt ac yn darparu mynediad cyfartal i addysg trwy gyfrwng y Gymraeg. 

Ein gweledigaeth yw cynyddu effaith gymdeithasol, economaidd a phersonol addysg cymunedol oedolion yng Nghymru a'n cenhadaeth yw creu cyfleoedd dysgu ysbrydoledig i oedolion mewn cymunedau a gweithleoedd ledled Cymru. Ein nod yw grymuso pobl i ddatblygu sgiliau a gwybodaeth i wireddu eu llawn botensial.

Ynglŷn â’n buddion

  • Lwfans gwyliau hael o 30 diwrnod y flwyddyn
  • Gwyliau banc a gwyliau dewisol ychwanegol hael.
  • Oriau gwaith 35 awr yr wythnos
  • Cynllun pensiwn cyfartalog gyrfa – CPLlL & TPS

Y dyddiad cau ar gyfer y swydd hon yw 5yh Dydd Llun 16eg Fawrth 2020

Sut i ymgeisio

Nodwch nad yw CV yn dderbyniol, ymgeisiwch drwy ddefnyddio’r pecyn cais isod a dychwelyd eich cais gorffenedig at Recruitment@adultlearning.wales

PECYN CAIS WRECSAM

PECYN CAIS CASNEWYDD

PECYN CAIS ABERTAWE

 

A hoffech chi ddod yn diwtor gyda Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales?  Rydym yn edrych I recriwtio tiwtor SSIE ar gyfer ardal Abertawe ar frys.  Gweler wybodaeth am y swydd isod a gwybodaeth am ragor o swyddi ar y dudalen hon.

TIWTOR SSIE (ESOL)

Rhan amser, Oriau amrywiol

Cyflog fesul yr awr:£24.48 (cynnwys tâl gwyliau)

Cytundeb Cyfnod penodol i ddechrau

Lleoliad:Abertawe

Am y swydd

Cynllunio, datblygu, cyflwyno a gwerthuso cyrsiau a rhaglenni dysgu SSIE yn unol ag anghenion Dysgwyr a Gweithdrefnau Ansawdd Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales, i helpu i ddarparu dysgu o ansawdd uchel.

Amdanoch chi

Mae cymhwyster dysgu o leiafswm lefel 3 ynghŷd a chymhwyster Ymarferydd SSIE lefel 3 neu gyfwewrth unai TESOL, CELTA, DELTA yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.  Bydd gennych brofiad o ddarparu SSIE.  Byddai profiad o ddarparu addysg oedolion, thystysgrif TAR a thystysgrif lefel 5 mewn darparu SSIE yn ddymunol.

 Dyddiad cau 5yh Dydd Mercher 26ain Chwefror 2020

Sut i ymgeisio:

Nodwch os gwelwch yn dda nad yw CV yn dderbyniol, ymgeisiwch drwy gwblhau ffurflen gais a’i dychwelyd at recruitment@adultlearning.wales

 PECYN CAIS

 

 

 

 

SWYDDOG CYFLENWI CWRICWLWM (CDC)

Rhan amser 14 awr yr wythnos

Cytundeb cyfnod penodol hyd at diwedd Gorffennaf 2021

Cyflog cychwynnol: £23,923 pro rata y flwyddyn

Lleoliad: Abertawe

 Am y swydd

Byddwch yn cynorthwyo ac yn cefnogi datblygu a gweithredu rhaglen gydlynus o ddarpariaeth dysgu oedolion gan gynnwys pob agwedd o gynllunio, ariannu, trefnu a dyrannu adnoddau a datblygiad.  Byddwch yn mynd ati i recriwtio nifer hyfyw o ddysgwyr ar y ddarpariaeth trwy rwydweithio, cydweithio a hyrwyddo a datblygu partneriaethau a chyfleoedd cydweithio gydag ystod o gyrff allanol. Byddwch yn allweddol wrth gynorthwyo’r Rheolwr Rhanbarthol i sicrhau fod yr holl weithgareddau dysgu yn cyrraedd targedau'r ddarpariaeth a gytunwyd arnynt, cyllid ac ansawdd. 

Amdanoch chi

Bydd gennych brofiad o addysg gymunedol, addysg oedolion neu waith datblygu cymunedol, a gwybodaeth brofiadol o weithgareddau hyrwyddo neu farchnata yn y gymuned. Byddwch yn brofiadol ac yn gymwys mewn gweithredu gweithdrefnau ansawdd mewnol, a bydd gennych sgiliau trefnu, cydlynu a gweinyddol ardderchog. Mae cymhwyster addysgu lefel 3 a Dyfarniad Asesydd lefel 3 neu ragflaenydd yn hanfodol. Byddai sgiliau’r iaith Gymraeg ar lefel 3 yn ddymunol.

Ynglŷn â’n buddion

  • Lwfans gwyliau hael o 30 diwrnod y flwyddyn
  • Gwyliau banc a gwyliau dewisol ychwanegol hael.
  • Oriau gwaith 35 awr yr wythnos
  • Cynllun pensiwn cyfartalog gyrfa – CPLlL & TPS

Sut i ymgeisio

Nodwch nad yw CV yn dderbyniol, ymgeisiwch drwy ddefnyddio’r pecyn cais isod a dychwelyd eich cais gorffenedig at Recruitment@adultlearning.wales

PECYN CAIS

Y dyddiad cau ar gyfer y swydd hon yw 5yh Dydd Iau 20fed Chwefror 2020

 

GWEITHWYR CYMORTH

Oriau amrywiol

£10.56 yr awr

Lleoliadau ar draws De Cymru

Mae Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales yn edrych am geisiadau gan weithwyr cymorth i roi cymorth i grwpiau o ddysgwyr drwy gyfrwng y Gymraeg ac drwy gyfrwng Saesneg mewn lleoliadau ar draws De Cymru.

Am y swydd:

Gweithio o dan arweiniad y tiwtor rhan amser i gyflwyno cyrsiau a rhaglenni dysgu yn unol ag anghenion y Dysgwyr a Gweithdrefnau Ansawdd Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales, i gefnogi dysgu o ansawdd uchel.

Amdanoch chi:

Bydd gennych lefel o addysg academaidd gyffredinol da a diddordeb mewn gweithio gydag dysgwyr sy’n oedolion. Byddwch yn gallu dilyn cyfarwyddiadau, bod yn hyblyg ac ymatebol i anghenion dysgwyr. Byddwch yn gyfathrebwr da ac yn meddu ar sgiliau rhyngbersonol rhagorol.

 

Am rhagor o wybodaeth ffoniwch eich swyddfa rhanbarthol lleol neu ceiswch drwy gwblhau’r ffurflen gais a’i dychwelyd at

recruitment@adultlearning.wales

Pecyn Cais

 


 

Tiwtoriaid

  • Cyfradd tâl: £23.82 yr awr (yn cynnwys tal gwyliau)
  • Oriau gwaith: Rhan amser, amrywiol 

Am y Swydd
Mae Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales yn gwahodd ceisiadau gan diwtoriaid gyda thystysgrif dysgu lleiafswm Lefel 3 sydd a cymhwyster lefel ymarferydd i gynllunio, datblygu, addysgu a gwerthuso cyrsiau a rhaglenni dysgu yn unol ag anghenion Dysgwyr a'n Gweithdrefnau Ansawdd.  Mae gennym ddiddordeb arbennig mewn twitoriaid sydd a'r gallu i ddysgu drwy gyfrwng y Gymraeg neu yn ddwyieithog.

Ar draws Cymru:

Llythrennedd Digidol

Sgiliau Hanfodol

Cymraeg

Saesneg ar gyfer Siaradwyr Ieithoedd Eraill (ESOL)

 

Rydym yn edrych yn arbennig am diwtoriaid yn yr ardaloedd a pynciau canlynol:

Gogledd Cymru (Siroedd Mon, Gwynedd, Conwy, Dinbych, Fflint a Wrecsam)                                   

Sgiliau Hanfodol                                                           
Llythrennedd Digidol/TG                  
Sgiliau Cyflogaeth                                                                       
SSIE                                                                                                 
Asesu IQA lefel 3 & 4                                                                                  
AET
Gwasanaeth Cwsmeriaid
Defodau a Traddodiad Cymraeg
Celf a crefft (gyda sgiliau hanfodol, llythrennedd digidol, neu cyflogaeth)
Anghenion ychwanegol, cynnwys anghenion difrifol


Sir Gaerfyrddin a Sir Benfro:

Datblygiad Personol a Iechyd a Lles
Twristiaeth
Gofal
Gweinyddiaeth
Cymorth Cyntaf, Hylendid Bwyd, Trin á Llaw
Sgiliau Hanfodol
Cyflogadwyedd
Datblygiad Personol
TG / Sgiliau digidol

 

Cheredigion:

Iechyd a Lles
Llythrennedd Digidol
TG
Celf Therapiwtig
Sgiliau Hanfodol
Cyflogadwyedd
Datblygiad Personol 


Abertawe

SSIE
Sgiliau cyflogadwyedd
Sgiliau Hanfodol
Sgiliau digidol


Castell-nedd Port Talbot

Gwaith Saer
Cynghori
Iechyd a Lles (gyda iechyd meddwl a camddefnyddio sylweddau)


Sir Powys

Sgiliau cyflogadwyedd
Iechyd a Lles
Cynghori
Sgiliau Hanfodol
Sgiliau digidol


Blaenau Gwent, Caerffili, Merthyr Tudful, RCT, Trefynwy, Casnewydd a Torfaen:

Cymorth Cyntaf
Hylendid Bwyd
Trin á Llaw
COSHH
Iechyd a Diogelwch
Gwaith Chwarae
Cymhorthydd Dosbarth
Diogelu
Amddiffyn oedolion agored i niwed
Rhianta
Cyflogadwyedd
TG 


Caerdydd, Casnewydd, Bro Morgannwg

Iaith Arwyddion Prydain

 

Adran Cyflawni Cenedlaethol (lleoliadau ar draws Cymru):

Addysg Undebau Llafur a Addysg yn y Gweithle:

Llythrennedd Digidol / TG
Sgiliau Hanfodol
Iaith gymraeg
POVA a Diogelu
Datblygiad Personol
Iechyd a Diogelwch
Iechyd a Lles

 

Adran Cyflawni Cenedlaethol (lleoliadau ar draws Cymru):

Cymuned Ieuenctid a Gwaith Chwarae(YCPW(Youth Community and Playwork)):

Tiwtoriaid Gwaith Chwarae
Tiwtoriaid Gwaith Ieuenctid

 

Sut i Ymgeisio
Nid ydym yn derbyn CV. Felly gwnewch gais trwy gwblhau ein ffurflen gais ar-lein i diwtoriaid neu llenwch y ffurflen gais isod a dychwelwch eich cais at Nicola.powell@adultlearning.wales neu drwy'r post at Nicola Powell, AD, Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales, 7 Iard y Cowper, Ffordd Curran, Caerdydd CF10 5NB.

 
 
 

 

Edrychwch ar ein cyrsiau

Ymunwch â ni

Dewch yn ddysgwr, tiwtor, neu bartner – beth bynnag y dymunwch chi! Byddem ni wrth ein bodd pe byddech chi’n rhan o’n gwaith.

Cysylltwch â ni


arrow_upward
×

Cofrestrwch neu mewn cofnodwch i'ch cyfrif Fy Nysgu am ddim heddiw!

Ymunwch â Fy Nysgu i gyflymu eich cofrestriad i’r cwrs nesaf a chadw golwg ar eich dysgu gyda ni!

I gofrestru, rhowch eich cyfeiriad e-bost isod ac rydych yn barod i fynd! Defnyddiwch yr un cyfeiriad e-bost bob tro y byddwch angen mynediad i'ch cyfrif Fy Nysgu.

Drwy gyflwyno hyn, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Preifatrwydd a Chwcis