Gweithio gyda ni

SWYDDI

Amdanom Ni
Daeth Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales - Y Coleg Cymunedol Cenedlaethol - i fodolaeth ar 1 Awst 2015 yn sgil uno Cymdeithas Addysg y Gweithwyr Cymru a Choleg Cymunedol Cymru YMCA.

Rydyn ni'n fudiad democrataidd, annibynnol a gwirfoddol, sy’n ymroi i ehangu cyfranogiad, hybu dinasyddiaeth weithgar a datblygu sgiliau, a darparu’r dysgu o’r ansawdd gorau, trwy ddull cydweithredol gan weithio ar hyd a lled Cymru.

Ers ei sefydlu yn 2015, mae Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales wedi gosod ei hun yn gadarn fel y Coleg Cymunedol Cenedlaethol, yn gwasanaethu oedolion Cymru gyda chyfleoedd aadysgol sydd yn ysbrydoli, ac ar yr un pryd yn newid bywydau. Rydym yn fudiad democrataidd, annibynnol a gwirfoddol, rydym wedi ymrwymo i ehangu cyfranogiad, hyrwyddo dinasyddiaeth weithredol a datblygu sgiliau a darparu dysgu o ansawdd gorau, trwy ddull cydweithredol, ac yn gweithio ledled Cymru.

Yn adeiladu ar ein partneriaethau cryfion, mae ein gweledigaeth yn ein lleoli ar y rheng flaen ar gyfer y twf yn addysg gydol oes, yn blaenoriaethu cyfleoedd i rheini sydd anoddaf eu cyrraedd, yn galluogi pobol trwy drosglwyddo sgiliau iddynt ac yn darparu mynediad cyfartal i addysg trwy gyfrwng y Gymraeg.

Ein gweledigaeth yw cynyddu effaith gymdeithasol, economaidd a phersonol addysg cymunedol oedolion yng Nghymru a'n cenhadaeth yw creu cyfleoedd dysgu ysbrydoledig i oedolion mewn cymunedau a gweithleoedd ledled Cymru. Ein nod yw grymuso pobl i ddatblygu sgiliau a gwybodaeth i wireddu eu llawn botensial.Gweinyddwr Cefnogi TG

 • Llawn amser 35 awr yr wythnos
 • Cytundeb Cyfnod Penodol hyd at Gorffennaf 2021
 • Cyflog cychwynnol :£19,743 y flwyddyn
 • Lleoliad: i gael ei gadarnhau (gweithio o gartref dros dro oherwydd y pandemig)

Mae gennym gyfle cyffrous ar gyfer Gweinyddwr Cefnogi TG i ymuno â sefydliad ledled Cymru sydd wedi ymrwymo i wasanaethu poblogaeth oedolion Cymru gyda chyfleoedd ysbrydoledig sy'n newid bywyd. Mae Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales yn fudiad democrataidd, annibynnol a gwirfoddol, sydd wedi ymrwymo i ehangu cyfranogiad, hyrwyddo dinasyddiaeth weithredol a datblygu sgiliau a darparu dysgu o'r ansawdd gorau, gan weithio ar y cyd gyda'i bartneriaid.

Am y swydd
Mae hon yn rôl ymarferol, yn gweithredu ar gyflymder, lle byddwch yn cefnogi ac yn sail i waith y tîm MIS a Thechnoleg, gyda chynnal y dechnoleg yn y sefydliad. Gan ddarparu gwasanaeth cwsmer rhagorol, byddwch yn gweithio fel rhan o dîm i ddarparu cefnogaeth rheng flaen i diwtoriaid a dysgwyr dros y ffôn, e-bost, blwch sgwrsio a MS Teams, gan ddatrys materion lle bo hynny'n bosibl a darparu profiad gwych i ddysgwyr a staff newydd a phresennol.

Amdanoch chi
Byddwch yn brofiadol mewn defnyddio Cymwysiadau Moodle VLE a Microsoft 365, gyda sgiliau TG cyffredinol da. Bydd gennych gefndir profedig mewn TG, sgiliau digidol trosglwyddadwy, a sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol rhagorol. Byddai profiad o ddarparu neu gynorthwyo gyda sesiynau cymorth digidol, ac mewn rôl desg gymorth TG, yn fantais. Mae sgiliau Cymraeg ar lefel 3 yn ddymunol.

Ynglŷn â’n buddion
Mae buddion deniadol ar gael i'r ymgeisydd iawn gan gynnwys:-

 • I fyny at £23,489 y flwyddyn yn ddibynnol ar brofiad
 • 30 diwrnod o wyliau blynyddol ynghyd a gwyliau banc a dyddiau ychwanegol eraill
 • 35 awr yr wythnos gyda threfniadau gweithio’n hyblyg
 • Sylfaen yn ddibynnol ar ddeiliad y swydd
 • Teithio rheolaidd ar draws Cymru
 • Cynllun Pensiwn Enillion Gyrfa Cyfartalog hael

Sut i ymgeisio
Nodwch os gwelwch yn dda nid yw CV yn dderbynniol, ymgeisiwch drwy gwblhau’r pencyn isod a’i ddychwelyd at: Recruitment@adultlearning.wales

Pecyn Cais

Dyddiad cau y swydd yw hanner nos, Dydd Llun 25ain Ionawr 2021.

Rydm yn croesawu ceisiadau yn y Gymraeg.Rhaglennydd Systemau 

 • Rhan amser 21 awr yr wythnos
 • Parhaol
 • Cyflog cychwynnol:£24,665 pro rata y flwyddyn
 • Lleoliad: Yn ddibynnol ar ddeiliad y swydd (gweithio o gartref dros dro oherwydd y pandemig)

Mae gennym gyfle cyffrous ar gyfer Rhaglennydd Systemau medrus iawn i ymuno â sefydliad ledled Cymru sydd wedi ymrwymo i wasanaethu poblogaeth oedolion Cymru gyda chyfleoedd ysbrydoledig sy'n newid bywyd. Mae Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales yn fudiad democrataidd, annibynnol a gwirfoddol, sydd wedi ymrwymo i ehangu cyfranogiad, hyrwyddo dinasyddiaeth weithredol a datblygu sgiliau a darparu dysgu o'r ansawdd gorau, gan weithio ar y cyd gyda'i bartneriaid.

Am y Swydd
Mae hon yn rôl ymarferol, yn gweithredu ar gyflymder, byddwch yn gyfrifol am ddatblygiad a chynhaliaeth parhaus y systemau meddalwedd sy'n cefnogi anghenion swyddogaethol y sefydliad ac yn gwella profiad staff a dysgwyr, gan ddarparu cymorth ar systemau a cronfa ddata yn ôl yr angen. Datblygu offer dadansoddi data ac adrodd i gynorthwyo prosesau gwneud penderfyniadau strategol a gweithredol, byddwch yn defnyddio ieithoedd a thechnegau datblygu priodol i ddatblygu ac addasu datrysiadau i gynyddu effeithlonrwydd a gwella'r modd y darperir y
gwasanaethau.

Amdanoch Chi
Byddwch yn gymwys i lefel 4 neu 5 mewn amgylcheddau TG neu Microsoft, neu bydd gennych brofiad eithriadol o ddatblygu a gweithredu systemau TG. Byddwch yn gyfarwydd ag ystod o offer datblygu ac ieithoedd rhaglennu, gan gynnwys profiad gyda'r fframwaith. NET. Bydd gennych brofiad helaeth o daenlenni Excel datblygedig, MS Access, SQL Server ac SSRS, ac o weithio gyda chronfeydd data perthynol mawr, a bydd gennych y gallu i ddylunio a gweithredu systemau adrodd. Byddai gwybodaeth am lwyfannau cloud yn fantais.

Ynglŷn â’n buddion
There are attractive benefits on offer for the right candidate including:-

Mae buddion deniadol ar gael i'r ymgeisydd iawn gan gynnwys:-

 • I fyny at £30,790 (pro rata) y flwyddyn yn ddibynnol ar brofiad
 • 30 diwrnod o wyliau blynyddol ynghyd a gwyliau banc a dyddiau ychwanegol eraill
 • 35 awr yr wythnos gyda threfniadau gweithio’n hyblyg
 • Sylfaen yn ddibynnol ar ddeiliad y swydd
 • Teithio rheolaidd ar draws Cymru
 • Cynllun Pensiwn Enillion Gyrfa Cyfartalog hael

Sut i ymgeisio
Nodwch os gwelwch yn dda nid yw CV yn dderbynniol, ymgeisiwch drwy gwblhau’r pencyn isod a’i ddychwelyd at Recruitment@adultlearning.wales

Pecyn Cais

Dyddiad cau y swydd yw hanner nos, Dydd Sul 24ain Ionawr 2021.

Rydm yn croesawu ceisiadau yn y Gymraeg.


 

Tiwtoriaid Mewn Amryw Bwnc ac Ardarloedd 

Cyfradd tâl: £24.48 yr awr (yn cynnwys tal gwyliau)

Oriau gwaith: Rhan amser, amrywiol 

Hoffech chi ddod yn diwtor gyda Addysg Oedolion Cymru I Adult Learning Wales?  Rydym yn edrych i recriwtio tiwtoriaid ar draws Cymru.  Gweler wybodaeth isod am y maesydd pwnc a'r ardaloedd.

Am y Swydd
Mae Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales yn gwahodd ceisiadau gan diwtoriaid gyda thystysgrif dysgu lleiafswm Lefel 3 sydd a cymhwyster lefel ymarferydd i gynllunio, datblygu, addysgu a gwerthuso cyrsiau a rhaglenni dysgu yn unol ag anghenion Dysgwyr a'n Gweithdrefnau Ansawdd.  Mae gennym ddiddordeb arbennig mewn twitoriaid sydd a'r gallu i ddysgu drwy gyfrwng y Gymraeg neu yn ddwyieithog.

Ar Draws Cymru:

 • Llythrennedd Digidol
 • Sgiliau Hanfodol
 • Cymraeg
 • Saesneg ar gyfer Siaradwyr Ieithoedd Eraill (ESOL)

Rydym yn edrych yn arbennig am diwtoriaid yn yr ardaloedd a pynciau canlynol:

Gogledd Cymru (Siroedd Mon, Gwynedd, Conwy, Dinbych, Fflint a Wrecsam)                                   

 • Sgiliau Hanfodol
 • Llythrennedd Sgiliau Hanfodol (gyda sgiliau cyflwyno ar-lein)
 • Llythrennedd Digidol/TG (gyda sgiliau cyflwyno ar-lein)
 • Sgiliau Cyflogaeth
 • SSIE
 • Asesu IQA lefel 3 & 4
 • AET
 • Gwasanaeth Cwsmeriaid
 • Defodau a Traddodiad Cymraeg
 • Celf a crefft (gyda sgiliau hanfodol, llythrennedd digidol, neu cyflogaeth)
 • Anghenion ychwanegol, cynnwys anghenion difrifol

Sir Gaerfyrddin a Sir Benro:

 • Datblygiad Personol a Iechyd a Lles
 • Twristiaeth
 • Gofal
 • Gweinyddiaeth
 • Cymorth Cyntaf, Hylendid Bwyd, Trin á Llaw
 • Sgiliau Hanfodol
 • Cyflogadwyedd
 • Datblygiad Personol
 • TG / Sgiliau Llythrenedd Digidol

Ceredigion:

 • Iechyd a Lles
 • Llythrennedd Digidol / TG
 • Celf TherapiwtigSgiliau Hanfodol
 • Cyflogadwyedd
 • Datblygiad Personol 


Abertawe:

 • SSIE
 • Sgiliau cyflogadwyedd
 • Sgiliau Hanfodol
 • Sgiliau Llythrennedd Digidol


Castell-nedd Port Talbot:

 • Gwaith Saer
 • Cynghori
 • Iechyd a Lles (gyda iechyd meddwl a camddefnyddio sylweddau)


Sir Powys:

 • Sgiliau cyflogadwyedd
 • Iechyd a Lles
 • Cwnsela
 • Sgiliau Hanfodol
 • Sgiliau Llythrenedd Digidol


Blaenau Gwent, Caerffili, Merthyr Tudful, RCT, Trefynwy, Casnewydd a Torfaen:

 • Cymorth Cyntaf
 • Hylendid Bwyd
 • Trin á Llaw
 • COSHH
 • Iechyd a Diogelwch
 • Gwaith Chwarae
 • Cymhorthydd Dosbarth
 • Diogelu
 • Amddiffyn oedolion agored i niwed
 • Rhianta
 • Cyflogadwyedd
 • TG 


Caerdydd, Casnewydd, Bro Morgannwg:

 • Iaith Arwyddion Prydain

Adran Cyflawni Cenedlaethol (lleoliadau ar draws Cymru)
Addysg Undebau Llafur a Addysg yn y Gweithle:

 • Llythrennedd Digidol / TG
 • Sgiliau Hanfodol
 • Iaith Gymraeg
 • POVA a Diogelu
 • Datblygiad Personol
 • Iechyd a Diogelwch
 • Iechyd a Lles

 

Adran Cyflawni Cenedlaethol (lleoliadau ar draws Cymru)
Cymuned Ieuenctid a Gwaith Chwarae(YCPW - Youth Community and Playwork):

 • Tiwtoriaid Gwaith Chwarae
 • Tiwtoriaid Gwaith Ieuenctid

Sut i Ymgeisio
Nid ydym yn derbyn CV. Felly gwnewch gais trwy gwblhau ein ffurflen gais ar-lein i diwtoriaid neu llenwch y ffurflen gais isod a dychwelwch eich cais at Nicola.powell@adultlearning.wales neu drwy'r post at Nicola Powell, AD, Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales, 7 Iard y Cowper, Ffordd Curran, Caerdydd CF10 5NB.

 

PECYN CAIS TIWTOR

 

 

Edrychwch ar ein cyrsiau

Ymunwch â ni

Dewch yn ddysgwr, tiwtor, neu bartner – beth bynnag y dymunwch chi! Byddem ni wrth ein bodd pe byddech chi’n rhan o’n gwaith.

Cysylltwch â ni


arrow_upward
×
Mewngofnodi i'ch rhad ac am ddim

FyNysgu

Mewngofnodi i MyAccount i gyflymu eich cofrestriad i’ch cwrs nesaf ac i gadw golwg ar eich dysgu gyda ni!

I fewngofnodi, nodwch eich cyfeiriad e-bost cofrestredig a'ch cyfrinair ac mae'n barod ichi fynd!
Cofiwch, defnyddiwch yr un cyfeiriad e-bost i fewngofnodi bob tro y byddwch angen mynediad i'ch MyAccount.

Heb gofrestru? Cofrestrwch yma
Angen Cymorth Mewngofnodi?