Gweithio gyda ni
 

Swyddi 

Ynglŷn ag Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales
Daeth Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales - Y Coleg Cymunedol Cenedlaethol - i fodolaeth ar 1 Awst 2015 yn sgil uno Cymdeithas Addysg y Gweithwyr Cymru a Choleg Cymunedol Cymru YMCA.

Rydyn ni'n fudiad democrataidd, annibynnol a gwirfoddol, sy’n ymroi i ehangu cyfranogiad, hybu dinasyddiaeth weithgar a datblygu sgiliau, a darparu’r dysgu o’r ansawdd gorau, trwy ddull cydweithredol gan weithio ar hyd a lled Cymru.

GWEINYDDWR CYMORTH RHANBARTHOL

Swydd rhan amser 14 awr yr wythnos

Cyflog cychwynnol £18,637 pro rata y flwyddyn

Cyfnod Penodol hyd at 31ain Gorffennaf 2020

Lleoliad: Glyn Ebwy

 

Am y swydd

Bydd y deiliad swydd y yn rhoi cefnogaeth ac yn sail i waith y tîm cyflawni rhanbarthol drwy ddarparu amrywiaeth o ddyletswyddau gweinyddol, gan gynnwys cofrestru cyrsiau ar y systemau gwybodaeth rheoli (SRhG), argraffu pecynnau tiwtor, prosesu hawliadau tâl tiwtoriaid, a logio pob manylion y dysgwr a’u gofynion cymorth. Bydd deiliad y swydd yn sicrhau gweinyddiaeth fanwl gywir mewn perthynas â'i holl darpariaeth gytunedig, cyllid ac ansawdd.

Amdanoch chi

Bydd gennych addysg o safon dda a bydd cymhwyster TG perthnasol ar lefel 2 neu uwch yn fantais. Bydd gennych sgiliau TG da a’r gallu i arddangos gwybodaeth weithredol dda o Excel, Word a systemau cronfa ddata. Byddwch yn drefnus, yn rhesymegol ac yn gyfathrebwr rhagorol. Byddai sgiliau Cymraeg lefel 3 yn ddymunol.

Ynglŷn â’n buddion

  • Lwfans gwyliau hael o 30 diwrnod y flwyddyn (pro rata i staff rhan amser)
  • Gwyliau banc a gwyliau dewisol ychwanegol hael.
  • Oriau gwaith 35 awr yr wythnos
  • Cynllun pensiwn cyfartalog gyrfa – CPLlL & TPS

Dyddiad cau 5yh Dydd Iau 10fed Hydref 2019

Sut i ymgeisio

Nodwch os gwelwch yn dda nad yw CV yn dderbyniol, ymgeisiwch drwy gwblhau ffurflen gais (gweler pecyn cais isod) a’i dychwelyd at recruitment@adultlearning.wales

PECYN CAIS

 

SWYDDOG CYFLENWI CWRICWLWM (CDC)

Rhan amser 14 awr yr wythnos

Cytundeb cyfnod penodol hyd at diwedd Gorffennaf 2020 (gyda estyniad posib)

Cyflog cychwynnol: £23,283 pro rata y flwyddyn

Lleoliad: Abertawe

 

Am y swydd

Byddwch yn cynorthwyo ac yn cefnogi datblygu a gweithredu rhaglen gydlynus o ddarpariaeth dysgu oedolion gan gynnwys pob agwedd o gynllunio, ariannu, trefnu a dyrannu adnoddau a datblygiad.  Byddwch yn mynd ati i recriwtio nifer hyfyw o ddysgwyr ar y ddarpariaeth trwy rwydweithio, cydweithio a hyrwyddo a datblygu partneriaethau a chyfleoedd cydweithio gydag ystod o gyrff allanol. Byddwch yn allweddol wrth gynorthwyo’r Rheolwr Rhanbarthol i sicrhau fod yr holl weithgareddau dysgu yn cyrraedd targedau'r ddarpariaeth a gytunwyd arnynt, cyllid ac ansawdd. 

Amdanoch chi

Bydd gennych brofiad o addysg gymunedol, addysg oedolion neu waith datblygu cymunedol, a gwybodaeth brofiadol o weithgareddau hyrwyddo neu farchnata yn y gymuned. Byddwch yn brofiadol ac yn gymwys mewn gweithredu gweithdrefnau ansawdd mewnol, a bydd gennych sgiliau trefnu, cydlynu a gweinyddol ardderchog. Mae cymhwyster addysgu lefel 3 a Dyfarniad Asesydd lefel 3 neu ragflaenydd yn hanfodol. Byddai sgiliau’r iaith Gymraeg ar lefel 3 yn ddymunol.

Ynglŷn â’n buddion

  • Lwfans gwyliau hael o 30 diwrnod y flwyddyn
  • Gwyliau banc a gwyliau dewisol ychwanegol hael.
  • Oriau gwaith 35 awr yr wythnos
  • Cynllun pensiwn cyfartalog gyrfa – CPLlL & TPS

 

Sut i ymgeisio

A fyddech cystal ag ymgeisio gan ddefnyddio’r pecyn cais isod a dychwelyd eich cais gorffenedig at  Recruitment@adultlearning.wales

Y dyddiad cau ar gyfer y swydd hon yw 5yh Dydd Iau 24ain Hydref 2019

 PECYN CAIS

 

GWEITHWYR CYMORTH

Oriau amrywiol

£10.56 yr awr

Lleoliadau ar draws De Cymru

Mae Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales yn edrych am geisiadau gan weithwyr cymorth i roi cymorth i grwpiau o ddysgwyr drwy gyfrwng y Gymraeg ac drwy gyfrwng Saesneg mewn lleoliadau ar draws De Cymru.

Am y swydd:

Gweithio o dan arweiniad y tiwtor rhan amser i gyflwyno cyrsiau a rhaglenni dysgu yn unol ag anghenion y Dysgwyr a Gweithdrefnau Ansawdd Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales, i gefnogi dysgu o ansawdd uchel.

Amdanoch chi:

Bydd gennych lefel o addysg academaidd gyffredinol da a diddordeb mewn gweithio gydag dysgwyr sy’n oedolion. Byddwch yn gallu dilyn cyfarwyddiadau, bod yn hyblyg ac ymatebol i anghenion dysgwyr. Byddwch yn gyfathrebwr da ac yn meddu ar sgiliau rhyngbersonol rhagorol.

 

Am rhagor o wybodaeth ffoniwch eich swyddfa rhanbarthol lleol neu ceiswch drwy gwblhau’r ffurflen gais a’i dychwelyd at

recruitment@adultlearning.wales

Pecyn Cais

 


 

Tiwtoriaid

  • Cyfradd tâl: £23.82 yr awr (yn cynnwys tal gwyliau)
  • Oriau gwaith: Rhan amser, amrywiol 

Am y Swydd
Mae Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales yn gwahodd ceisiadau gan diwtoriaid gyda thystysgrif dysgu lleiafswm Lefel 3 sydd a cymhwyster lefel ymarferydd i gynllunio, datblygu, addysgu a gwerthuso cyrsiau a rhaglenni dysgu yn unol ag anghenion Dysgwyr a'n Gweithdrefnau Ansawdd.  Mae gennym ddiddordeb arbennig mewn twitoriaid sydd a'r gallu i ddysgu drwy gyfrwng y Gymraeg neu yn ddwyieithog.

Ar draws Cymru:

Llythrennedd Digidol

Sgiliau Hanfodol

Cymraeg

Saesneg ar gyfer Siaradwyr Ieithoedd Eraill (ESOL)

 

Rydym yn edrych yn arbennig am diwtoriaid yn yr ardaloedd a pynciau canlynol:

Gogledd Cymru (Siroedd Mon, Gwynedd, Conwy, Dinbych, Fflint a Wrecsam)                                   

 Sgiliau Hanfodol                                                           

Llythrennedd Digidol/TG                  

Sgiliau Cyflogaeth                                                                       

SSIE                                                                                                 

Asesu IQA lefel 3 & 4                                                                                  

AET

Sir Gaerfyrddin a Sir Benfro:
Datblygiad Personol a Iechyd a Lles
Twristiaeth
Gofal
Gweinyddiaeth
Cymorth Cyntaf, Hylendid Bwyd, Trin á Llaw
Sgiliau Hanfodol
Cyflogadwyedd
Datblygiad Personol
TG 

Cheredigion:
Iechyd a Lles
Llythrennedd Digidol
TG
Celf Therapiwtig
Sgiliau Hanfodol
Cyflogadwyedd
Datblygiad Personol 

Blaenau Gwent, Caerffili, Merthyr Tudful, RCT, Trefynwy, Casnewydd a Torfaen:
Cymorth Cyntaf
Hylendid Bwyd
Trin á Llaw
COSHH
Iechyd a Diogelwch
Gwaith Chwarae
Cymhorthydd Dosbarth
Diogelu
Amddiffyn oedolion agored i niwed
Rhianta
Cyflogadwyedd
TG 

Adran Cyflawni Cenedlaethol (lleoliadau ar draws Cymru):

Addysg Undebau Llafur a Addysg yn y Gweithle:

Llythrennedd Digidol / TG

Sgiliau Hanfodol

Iaith gymraeg

POVA a Diogelu

Datblygiad Personol

Iechyd a Diogelwch

Iechyd a Lles

 

Adran Cyflawni Cenedlaethol (lleoliadau ar draws Cymru):

Cymuned Ieuenctid a Gwaith Chwarae(YCPW(Youth Community and Playwork)):

Tiwtoriaid Gwaith Chwarae

Tiwtoriaid Gwaith Ieuenctid

Sut i Ymgeisio
Nid ydym yn derbyn CV. Felly gwnewch gais trwy gwblhau ein ffurflen gais ar-lein i diwtoriaid neu llenwch y ffurflen gais isod a dychwelwch eich cais at Nicola.powell@adultlearning.wales neu drwy'r post at Nicola Powell, AD, Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales, 7 Iard y Cowper, Ffordd Curran, Caerdydd CF10 5NB.

 
 
 

 

Edrychwch ar ein cyrsiau

Ymunwch â ni

Dewch yn ddysgwr, tiwtor, neu bartner – beth bynnag y dymunwch chi! Byddem ni wrth ein bodd pe byddech chi’n rhan o’n gwaith.

Cysylltwch â ni


arrow_upward
×

Cofrestrwch neu mewn cofnodwch i'ch cyfrif Fy Nysgu am ddim heddiw!

Ymunwch â Fy Nysgu i gyflymu eich cofrestriad I’r cwrs nesaf a chadw golwg ar eich dysgu gyda ni!

I gofrestru, rhowch eich cyfeiriad e-bost isod ac rydych barod i fynd! Defnyddiwch yr un cyfeiriad e-bost bob tro y byddwch angen mynediad i'ch cyfrif Fy Nysgu.

Drwy gyflwyno hyn, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Preifatrwydd a Chwcis