Swyddi 

Ynglŷn ag Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales
Daeth Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales i fodolaeth ar 1 Awst 2015 yn sgil uno Cymdeithas Addysg y Gweithwyr Cymru a Choleg Cymunedol Cymru YMCA.

Rydyn ni'n fudiad democrataidd, annibynnol a gwirfoddol, sy’n ymroi i ehangu cyfranogiad, hybu dinasyddiaeth weithgar a datblygu sgiliau, a darparu’r dysgu o’r ansawdd gorau, trwy ddull cydweithredol gan weithio ar hyd a lled Cymru.

Am ein buddion
• lwfans gwyliau hael o 30 diwrnod y flwyddyn (pro rata i staff rhan amser) • Gwyliau Banc hael a gwyliau disgresiwn ychwanegol • Gweithio 35 awr yr wythnos • Cynllun pensiwn cyfartaledd gyrfa – CPLlL & TPS


RHELOWR AD

Swydd Parhaol, llawn amser 35 awr yr wythnos

Cyflog: £29,065 - £36,636 y flwyddyn

Lleoliad: Caerdydd neu Bangor

Am y swydd

Mae hon yn rôl AD gyffredinol, a bydd deiliad y swydd yn aelod o dîm rheoli'r coleg. Bydd y Rheolwr Adnoddau Dynol yn cynorthwyo Pennaeth Gwasanaethau Dysgwyr ac Adnoddau i ddarparu gwasanaeth Adnoddau Dynol effeithiol ac effeithlon. Bydd gan deilydd y swydd gyfrifoldeb am recriwtio ar draws y sefydliad, bydd y swydd hefyd yn chwarae rôl allweddol wrth ddatblygu, trefnu a gweithredu rhaglen hyfforddi fewnol. Bydd y Rheolwr Adnoddau Dynol yn arwain ar gysylltiadau gweithwyr gan gynnwys disgyblaeth, cwynion, rheoli absenoldeb, diswyddo ymhlith materion eraill.

Amdanoch chi

Yn ddelfrydol disgwylir i ymgeiswyr fod yn gymwysedig i CIPD. Bydd gennych ystod amrywiol o wybodaeth AD a phrofiad helaeth mewn rôl AD gyffredinol a bydd gennych sgiliau datrys problemau cryf. Dylai fod gan yr ymgeisydd ymagwedd ragweithiol tuag at waith a fod gyda’r gallu i  gyfathrebu ac adeiladu perthynas ar bob lefel. Byddai profiad o weithio yn y sector AB a phrofiad o reoli newid yn fantais ynghyd â sgiliau iaith Gymraeg ar lefel 3.

Sut i ymgeisio:

A fyddech cystal ag ymgeisio gan ddefnyddio’r pecyn cais isod a dychwelyd eich cais gorffenedig at 
Recruitment@adultlearning.wales

Dyddiad cau y swydd ydi 5yh ar Dydd Gwener 17eg  Fai 2019

Pecyn cais
           

Tiwtor-Cynorthwyydd a Datblygu Ieuenctid, Cymued a Gwaith Chwarae (YCPW)

Swydd Cyfnod Penodol am 12 mis
Cyflog: £23,283 - £29,065 pro rata  y flwyddyn 
Oriau gwaith: Rhan-amser,  17.5 awr yr wythnos
Lleoliad: Bangor neu Wrecsam  

Am y Swydd:

Byddwch yn addysgu ar ddarpariaeth y YCPW, yn cynllunio a pharatoi adnoddau addysgu priodol a sicrhau darpariaeth o ansawdd uchel. Byddwch yn datblygu partneriaethau a cyfleoedd cydweithredu gyda ystod o ddiwydiant breifat, cyrff stadudol a gwirfoddol i gefnogi’r datblygiad ddarpariaeth YCPW. Mewn yngynghoriad a Chydlynydd YCPW byddwch yn sicrhau fod prosesau ansawdd mewnol yn cael eu gwneud yn effeithiol ac yn unol â rheoliadau a gofynion y corff dyfarnu. 

Amdanoch chi:  

Bydd gennych brofiad o gyflwyno darpariaeth YCPW, ac o roi gweithdrefnau ansawdd mewnol ar waith a chymryd rhan ynddynt. Bydd gennych brofiad o gynllunio cwricwlwm ac asesu gan gynnwys datblygu deunyddiau dysgu ac addysgu.  Bydd gennych gymhwyster addysgu sy’n gyfwerth â Lefel 3, a gradd neu gyfwerth mewn Gwaith Ieuenctid. Byddai cymwysterau Cyfarwyddyd Addysg Oedolion, Ansawdd Mewnol a TG o fantais.


Sut i ymgeisio
A fyddech cystal ag ymgeisio gan ddefnyddio'r pecyn cais isod a dychwelyd eich cais gorffenedig at recruitment@adultlearning.wales.

Pecyn Cais

Y dyddiad cau ar gyfer swydd hon yw 5yh Dydd Gwener 3ydd Fai 2019

.Tiwtoriaid eu h'angen

- Cyfradd tâl: £23.02 yr awr (yn cynwys tal gwyliau ac yn aros dyraniad cyflog)
- Oriau gwaith: Rhan amser, amrywiol


Am y Swydd

Mae Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales yn gwahodd ceisiadau gan diwtoriaid cymwysiedig i ddysgu ar y pynciau isod mewn lleoliadau ar draws Cymru gyfan.  Rydym hefyd yn edrych am diwtoriaid gyda'r gallu i ddysgu drwy gyfrwng y Gymraeg ac yn ddwyieithog.

Rydym yn edrych yn arbennig am diwtoriaid yn yr ardaloedd a pynciau canlynol:
Am y swydd: Byddwch yn cynllunio, paratoi a darparu cyrsiau a rhaglenni addysgu yn unol ag anghenion dysgwyr a phrosesau a gweithdrefnau ansawdd.  Byddwch yn darparu addysg o ansawdd uchel gan ddefnyddio amrywiaeth o ddulliau dysgu ac amrywiaeth o ddulliau asesu a fo’n briodol ac yn unol a anghenion y dysgwyr a gofynion y cyrff dyfarnu.  Byddwch yn sicrhau eich bod yn darparu adborth chlir ac adeiladol o fewn amserlen priodol.   

Amdanoch chi: Bydd ganddoch gymhwyster dysgu o leiafswm lefel 3 neu lefel 4 neu uwch yn ddibynnol ar yr addysgu ddarparwyd.   Bydd ganddoch brofiad o ddarparu addysgu o fewn maes pwnc a phrofiad o baratoi addysg I gynnwys cynlluniau gwersi a chynlluniau gwaith.  Byddai profiad o addysgu oedolion a gweithio gyda’r sector gwirfoddol a sefydliadau elusennol yn fantais.


Gwynedd, Ynys Mon, Conwy / Dinbych, Sir Y Fflint / Wrecsam:
Llythrennedd Digidol, Sgiliau Hanfodol, Sgiliau Cyflogadwyedd, SSIE 
Dyfarniad ,mewn Addysg a Hyfforddiant (AET), TG,
Cymwysterau Asesydd IQA Lefel 3 a 4, Powys, Canolbarth Cymru a Ceredigion:
Llythrennedd Digidol, Sgiliau Hanfodol, Sgiliau Cyflogadwyedd, Sgiliau Bywyd
Datblygiad Personol, Iechyd a Lles, Celf Therapiwtig,
Hanes Lleol, TGBlaenau Gwent, Caerffili, Merthyr Tudful, RCT, Trefynwy, Casnewydd, Torfaen a Caerdydd, Bro Morgannwg, Pen-y-bont ar Ogwr:

SSIE, Llythrennedd Digidol, Sgiliau Hanfodol, Sgiliau Cyflogadwyedd, TGCymorth Cyntaf, Hylendid Bwyd, 

Trin á Llaw, COSHH, Iechyd a DiogelwchGwasanaeth Cwsmer, Diogelu, POVA,Gwydnwch


Adran Cyflawni Cenedlaethol (lleoliadau ar draws Cymru):

Addysg Undebau Llafur a Addysg yn y Gweithle:

Llythrennedd Digidol / TG, Sgiliau Hanfodol, Iaith Gymraeg

POVA a Diogelu, Datblygiad Personol, Gwydnwch

Iechyd a Diogelwch, Iechyd a Lles

 Adran Cyflawni Cenedlaethol (lleoliadau ar draws Cymru):

Cymuned Ieuenctid a Gwaith Chwarae(YCPW(Youth Community and Playwork)):

Tiwtoriaid Gwaith Chwarae

Tiwtoriaid Gwaith Ieuenctid

 Tiwtoriaid hefyd eu h'angen:

Tiwtoriaid Llythrennedd Digidol

Rhan amser, amryw oriau, £23.02 yr awr (yn aros dyfarniad cyflog)

Lleoliadiadau yng Ngwynedd (ac ar draws Cymru)

 

Tiwtoriaid Cymraeg

Rhan amser, amryw oriau, £23.02 yr awr (yn aros dyfarniad cyflog)

Lleoliadiad yng Nghaerfyrddin (ac ar draws Cymru) 

Sut i Ymgeisio:Nid ydym yn derbyn CV. Felly gwnewch gais trwy gwblhau ein ffurflen gais ar-lein i diwtoriaid neu llenwch y ffurflen gais isod a dychwelwch eich cais at Nicola.powell@adultlearning.wales neu drwy'r post at Nicola Powell, AD, Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales, 7 Iard y Cowper, Ffordd Curran, Caerdydd CF10 5NB.Pecyn Cais
           
arrow_upward