Swyddi 

Ynglŷn ag Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales
Daeth Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales i fodolaeth ar 1 Awst 2015 yn sgil uno Cymdeithas Addysg y Gweithwyr Cymru a Choleg Cymunedol Cymru YMCA.

Rydyn ni'n fudiad democrataidd, annibynnol a gwirfoddol, sy’n ymroi i ehangu cyfranogiad, hybu dinasyddiaeth weithgar a datblygu sgiliau, a darparu’r dysgu o’r ansawdd gorau, trwy ddull cydweithredol gan weithio ar hyd a lled Cymru.

Am ein buddion
• lwfans gwyliau hael o 30 diwrnod y flwyddyn (pro rata i staff rhan amser) • Gwyliau Banc hael a gwyliau disgresiwn ychwanegol • Gweithio 35 awr yr wythnos • Cynllun pensiwn cyfartaledd gyrfa – CPLlL & TPS Swyddog Cyflenwi Cwricwlwm (GDC)

- Lleoliadau: Glyn Ebwy
Cyflog cychwynnol £22,826 pro rata y flwyddyn
Cytundeb cyfnod penodol hyd at diwedd Gorffennaf 2019
Rhan amser 28 awr yr wythnos
   

Ers ei sefydlu yn 2015, mae Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales wedi gosod ei hun yn gadarn fel y Coleg Cymunedol Cenedlaethol, yn gwasanaethu oedolion Cymru gyda chyfleoedd aadysgol sydd yn ysbrydoli, ac ar yr un pryd yn newid bywydau. Rydym yn fudiad democrataidd, annibynnol a gwirfoddol, rydym wedi ymrwymo i ehangu cyfranogiad, hyrwyddo dinasyddiaeth weithredol a datblygu sgiliau a darparu dysgu o ansawdd gorau, trwy ddull cydweithredol, ac yn gweithio ledled Cymru. 

Yn adeiladu ar ein partneriaethau cryfion, mae ein gweledigaeth yn ein lleoli ar y rheng flaen ar gyfer y twf yn addysg gydol oes, yn blaenoriaethu cyfleoedd i rheini sydd anoddaf eu cyrraedd, yn galluogi pobol trwy drosglwyddo sgiliau iddynt ac yn darparu mynediad cyfartal i addysg trwy gyfrwng y Gymraeg. 

Ein gweledigaeth yw cynyddu effaith gymdeithasol, economaidd a phersonol addysg cymunedol oedolion yng Nghymru a'n cenhadaeth yw creu cyfleoedd dysgu ysbrydoledig i oedolion mewn cymunedau a gweithleoedd ledled Cymru. Ein nod yw grymuso pobl i ddatblygu sgiliau a gwybodaeth i wireddu eu llawn botensial.
Am y Swydd

Byddwch yn cynorthwyo ac yn cefnogi datblygu a gweithredu rhaglen gydlynus o ddarpariaeth dysgu oedolion gan gynnwys pob agwedd o gynllunio, ariannu, trefnu a dyrannu adnoddau a datblygiad.  Byddwch yn mynd ati i recriwtio nifer hyfyw o ddysgwyr ar y ddarpariaeth trwy rwydweithio, cydweithio a hyrwyddo a datblygu partneriaethau a chyfleoedd cydweithio gydag ystod o gyrff allanol. Byddwch yn allweddol wrth gynorthwyo’r Rheolwr Rhanbarthol i sicrhau fod yr holl weithgareddau dysgu yn cyrraedd targedau'r ddarpariaeth a gytunwyd arnynt, cyllid ac ansawdd.   


Amdanoch chi

Bydd gennych brofiad o addysg gymunedol, addysg oedolion neu waith datblygu cymunedol, a gwybodaeth brofiadol o weithgareddau hyrwyddo neu farchnata yn y gymuned. Byddwch yn brofiadol ac yn gymwys mewn gweithredu gweithdrefnau ansawdd mewnol, a bydd gennych sgiliau trefnu, cydlynu a gweinyddol ardderchog. Mae cymhwyster addysgu lefel 3 a Dyfarniad Asesydd lefel 3 neu ragflaenydd yn hanfodol. Byddai ymwybyddiaeth o werthoedd a phrosesau dysgu cymunedol yn fanteisiol ynghŷd â sgiliau iaith Gymraeg.


  


 Sut i ymgeisio

A fyddech cystal ag ymgeisio gan ddefnyddio'r pecyn cais isod a dychwelyd eich cais gorffenedig at recruitment@adultlearning.wales.

Pecyn Cais

Y dyddiad cau ar gyfer swydd hon yw 9yb Dydd Mercher 2il Ionawr 2019

.


 Swyddog Codi Arian

- Lleoliadau: Yn ddibynnol ar yr ymgeisydd llwyddiannus
Cyflog cychwynnol £22,826 - £28,495  y flwyddyn
Cyfnod penodol 12 mis (estyniad yn bosib)
Rhan amser 35 awr yr wythnos
   

Ers ei sefydlu yn 2015, mae Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales wedi gosod ei hun yn gadarn fel y Coleg Cymunedol Cenedlaethol, yn gwasanaethu oedolion Cymru gyda chyfleoedd aadysgol sydd yn ysbrydoli, ac ar yr un pryd yn newid bywydau. Rydym yn fudiad democrataidd, annibynnol a gwirfoddol, rydym wedi ymrwymo i ehangu cyfranogiad, hyrwyddo dinasyddiaeth weithredol a datblygu sgiliau a darparu dysgu o ansawdd gorau, trwy ddull cydweithredol, ac yn gweithio ledled Cymru. 

Yn adeiladu ar ein partneriaethau cryfion, mae ein gweledigaeth yn ein lleoli ar y rheng flaen ar gyfer y twf yn addysg gydol oes, yn blaenoriaethu cyfleoedd i rheini sydd anoddaf eu cyrraedd, yn galluogi pobol trwy drosglwyddo sgiliau iddynt ac yn darparu mynediad cyfartal i addysg trwy gyfrwng y Gymraeg. 

Ein gweledigaeth yw cynyddu effaith gymdeithasol, economaidd a phersonol addysg cymunedol oedolion yng Nghymru a'n cenhadaeth yw creu cyfleoedd dysgu ysbrydoledig i oedolion mewn cymunedau a gweithleoedd ledled Cymru. Ein nod yw grymuso pobl i ddatblygu sgiliau a gwybodaeth i wireddu eu llawn botensial.
Am y Swydd

Bydd deilydd y swydd yn datblygu a hyrwyddo ystod amrywiol o weithgareddau codi arian a phrosiectau i gynorthwyo strategaeth codi arian a chynhyrchu incwm.  Bydd deilydd y swydd hefyd yn datblygu perthansoedd gyda rhoddwyr corfforaethol newydd a phresennol I sicrhau cyllid hir dymor a chynyddol ar draws ystod eang o farchnadoedd targed. 


Amdanoch chi

Bydd ganddoch brofiad o ddarparu ffurflenni cais am arian ac ysgrifennu cynigion.  Bydd ganddoch wybodaeth dda am egwyddorion codi araian gan ymddiriedolaethau a sefydliadau.  Hefyd, bydd ganddoch brofiad o gyfryngau cymdeithasol a marchnata digidol. Bydd gennych sgiliau diplomyddiaeth rhagorol yn ogystal a sgiliau eithriadaol mewn trefnu a rheoli prosiect. Mae gradd perthnasol yn hanfodol a byddai profiad o weithio gyda sefydliadau elusennol a grwpiau gwirfoddol yn ddymunol.  


 

Sut i ymgeisio
A fyddech cystal ag ymgeisio gan ddefnyddio'r pecyn cais isod a dychwelyd eich cais gorffenedig at recruitment@adultlearning.wales.

Pecyn Cais

Y dyddiad cau ar gyfer swydd hon yw 9yb Dydd Mawrth 5ed Fawrth 2019

.

 2 x Gweinyddwr Cymorth Rhanbarthol (GDC)

- Lleoliadau:  Abertawe, Glyn Ebwy
Cyflog cychwynnol £17,834 pro rata y flwyddyn
Cyfnod penodol hyd at diwedd Gorffennaf 2019
Rhan amser 14 awr - 17.5 awr yr wythnos (gweler proffil rôl)
   

Ers ei sefydlu yn 2015, mae Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales wedi gosod ei hun yn gadarn fel y Coleg Cymunedol Cenedlaethol, yn gwasanaethu oedolion Cymru gyda chyfleoedd aadysgol sydd yn ysbrydoli, ac ar yr un pryd yn newid bywydau. Rydym yn fudiad democrataidd, annibynnol a gwirfoddol, rydym wedi ymrwymo i ehangu cyfranogiad, hyrwyddo dinasyddiaeth weithredol a datblygu sgiliau a darparu dysgu o ansawdd gorau, trwy ddull cydweithredol, ac yn gweithio ledled Cymru. 

Yn adeiladu ar ein partneriaethau cryfion, mae ein gweledigaeth yn ein lleoli ar y rheng flaen ar gyfer y twf yn addysg gydol oes, yn blaenoriaethu cyfleoedd i rheini sydd anoddaf eu cyrraedd, yn galluogi pobol trwy drosglwyddo sgiliau iddynt ac yn darparu mynediad cyfartal i addysg trwy gyfrwng y Gymraeg. 

Ein gweledigaeth yw cynyddu effaith gymdeithasol, economaidd a phersonol addysg cymunedol oedolion yng Nghymru a'n cenhadaeth yw creu cyfleoedd dysgu ysbrydoledig i oedolion mewn cymunedau a gweithleoedd ledled Cymru. Ein nod yw grymuso pobl i ddatblygu sgiliau a gwybodaeth i wireddu eu llawn botensial.
Am y Swydd

Bydd y deiliad swydd y yn rhoi cefnogaeth ac yn sail i waith y tîm cyflawni drwy ddarparu amrywiaeth o ddyletswyddau gweinyddol, gan gynnwys cofrestru cyrsiau ar y systemau gwybodaeth rheoli (SRhG), argraffu pecynnau tiwtor, prosesu hawliadau tâl tiwtoriaid, a logio pob manylion y dysgwr a’u gofynion cymorth. Bydd deiliad y swydd yn sicrhau gweinyddiaeth fanwl gywir mewn perthynas â'i holl darpariaeth gytunedig, cyllid ac ansawdd.

Amdanoch chi

Bydd gennych addysg o safon dda a bydd cymhwyster TG perthnasol ar lefel 2 neu uwch yn fantais. Bydd gennych sgiliau TG da a’r gallu i arddangos gwybodaeth weithredol dda o Excel, Word a systemau cronfa ddata. Byddwch yn drefnus, yn rhesymegol ac yn gyfathrebwr rhagorol. Byddai sgiliau Cymraeg lefel 3 yn ddymunol.

 

Sut i ymgeisio
A fyddech cystal ag ymgeisio gan ddefnyddio'r pecyn cais isod a dychwelyd eich cais gorffenedig at recruitment@adultlearning.wales.

Pecyn Cais (Glyn Ebwy)

Pecyn Cais (Abertawe)

Y dyddiad cau ar gyfer swydd hon yw 9yb Dydd Gwener 1af Fawrth 2019.


Tiwtoriaid eu h'angen

- Cyfradd tâl: £23.02 yr awr (yn cynwys tal gwyliau ac yn aros dyraniad cyflog)
- Oriau gwaith: Rhan amser, amrywiol


Am y Swydd

Mae Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales yn gwahodd ceisiadau gan diwtoriaid cymwysiedig i ddysgu ar y pynciau isod mewn lleoliadau ar draws Cymru gyfan.  Rydym hefyd yn edrych am diwtoriaid gyda'r gallu i ddysgu drwy gyfrwng y Gymraeg ac yn ddwyieithog.

Rydym yn edrych yn arbennig am diwtoriaid yn yr ardaloedd a pynciau canlynol:
Am y swydd: Byddwch yn cynllunio, paratoi a darparu cyrsiau a rhaglenni addysgu yn unol ag anghenion dysgwyr a phrosesau a gweithdrefnau ansawdd.  Byddwch yn darparu addysg o ansawdd uchel gan ddefnyddio amrywiaeth o ddulliau dysgu ac amrywiaeth o ddulliau asesu a fo’n briodol ac yn unol a anghenion y dysgwyr a gofynion y cyrff dyfarnu.  Byddwch yn sicrhau eich bod yn darparu adborth chlir ac adeiladol o fewn amserlen priodol.   

Amdanoch chi: Bydd ganddoch gymhwyster dysgu o leiafswm lefel 3 neu lefel 4 neu uwch yn ddibynnol ar yr addysgu ddarparwyd.   Bydd ganddoch brofiad o ddarparu addysgu o fewn maes pwnc a phrofiad o baratoi addysg I gynnwys cynlluniau gwersi a chynlluniau gwaith.  Byddai profiad o addysgu oedolion a gweithio gyda’r sector gwirfoddol a sefydliadau elusennol yn fantais.


Gwynedd, Ynys Mon, Conwy / Dinbych, Sir Y Fflint / Wrecsam:
Llythrennedd Digidol, Sgiliau Hanfodol, Sgiliau Cyflogadwyedd, SSIE 
Dyfarniad ,mewn Addysg a Hyfforddiant (AET), TG,
Cymwysterau Asesydd IQA Lefel 3 a 4, Powys, Canolbarth Cymru a Ceredigion:
Llythrennedd Digidol, Sgiliau Hanfodol, Sgiliau Cyflogadwyedd, Sgiliau Bywyd
Datblygiad Personol, Iechyd a Lles, Celf Therapiwtig,
Hanes Lleol, TGBlaenau Gwent, Caerffili, Merthyr Tudful, RCT, Trefynwy, Casnewydd, Torfaen a Caerdydd:

Llythrennedd Digidol, Sgiliau Hanfodol, Sgiliau Cyflogadwyedd, TGCymorth Cyntaf, Hylendid Bwyd, 

Trin á Llaw, COSHH, Iechyd a DiogelwchGwasanaeth Cwsmer, Diogelu, POVA,


Adran Cyflawni Cenedlaethol (lleoliadau ar draws Cymru):

Addysg Undebau Llafur a Addysg yn y Gweithle:

Llythrennedd Digidol / TG, Sgiliau Hanfodol, Iaith Gymraeg

POVA a Diogelu, Datblygiad Personol

Iechyd a Diogelwch, Iechyd a Lles

 Adran Cyflawni Cenedlaethol (lleoliadau ar draws Cymru):

Cymuned Ieuenctid a Gwaith Chwarae(YCPW(Youth Community and Playwork)):

Tiwtoriaid Gwaith Chwarae

Tiwtoriaid Gwaith Ieuenctid

 Tiwtoriaid hefyd eu h'angen:

Tiwtoriaid Llythrennedd Digidol

Rhan amser, amryw oriau, £23.02 yr awr (yn aros dyfarniad cyflog)

Lleoliadiadau yng Ngwynedd (ac ar draws Cymru)

 

Tiwtoriaid Cymraeg

Rhan amser, amryw oriau, £23.02 yr awr (yn aros dyfarniad cyflog)

Lleoliadiad yng Nghaerfyrddin (ac ar draws Cymru) 

Sut i Ymgeisio:Nid ydym yn derbyn CV. Felly gwnewch gais trwy gwblhau ein ffurflen gais ar-lein i diwtoriaid neu llenwch y ffurflen gais isod a dychwelwch eich cais at Nicola.powell@adultlearning.wales neu drwy'r post at Nicola Powell, AD, Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales, 7 Iard y Cowper, Ffordd Curran, Caerdydd CF10 5NB.Pecyn Cais
           
arrow_upward