Gweithio gyda ni

SWYDDI

Amdanom Ni
Daeth Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales - Y Coleg Cymunedol Cenedlaethol - i fodolaeth ar 1 Awst 2015 yn sgil uno Cymdeithas Addysg y Gweithwyr Cymru a Choleg Cymunedol Cymru YMCA.

Rydym yn fudiad democrataidd, annibynnol a gwirfoddol, sy’n ymroi i ehangu cyfranogiad, hybu dinasyddiaeth weithgar a datblygu sgiliau, a darparu’r dysgu o’r ansawdd gorau, trwy ddull cydweithredol gan weithio ar hyd a lled Cymru.

Ers ei sefydlu yn 2015, mae Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales wedi gosod ei hun yn gadarn fel y Coleg Cymunedol Cenedlaethol, yn gwasanaethu oedolion Cymru gyda chyfleoedd addysgol sydd yn ysbrydoli, gan ar yr un pryd yn newid bywydau. 

Yn adeiladu ar ein partneriaethau cryf, mae ein gweledigaeth yn ein lleoli ar y rheng flaen ar gyfer y twf mewn addysg gydol oes, yn blaenoriaethu cyfleoedd i rheiny sydd anoddaf eu cyrraedd, yn galluogi pobol trwy drosglwyddo sgiliau iddynt ac yn darparu mynediad cyfartal i addysg trwy gyfrwng y Gymraeg.

Ein gweledigaeth yw cynyddu effaith gymdeithasol, economaidd a phersonol addysg cymunedol oedolion yng Nghymru a'n cenhadaeth yw creu cyfleoedd dysgu ysbrydoledig i oedolion mewn cymunedau a gweithleoedd ledled Cymru. Ein nod yw grymuso pobl i ddatblygu sgiliau a gwybodaeth i wireddu eu potensial llawn.


CYDLYNYDD DATBLYGU CWRICWLWM
Cyflog: £24,665 y flwyddyn
(Graddfa cyflog: £24,665 - £30,790 yn ddibynnol ar brofiad)
Pecyn buddion hael
Cyfnod Penodol tan Ragfyr 2022
Llawn amser 35 awr yr wythnos
Lleoliad gwaith: Abertawe

Mae gennym gyfle gwych i Cydlynydd Datblygu Cwricwlwm profiadol ymuno â sefydliad ledled Cymru sydd wedi ymrwymo i wasanaethu poblogaeth oedolion Cymru gyda chyfleoedd ysbrydoledig sy'n newid bywyd. Mae Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales yn fudiad democrataidd, annibynnol a gwirfoddol, sydd wedi ymrwymo i ehangu cyfranogiad, hyrwyddo dinasyddiaeth weithredol a datblygu sgiliau a darparu dysgu o'r ansawdd gorau, gan weithio ar y cyd gyda'i bartneriaid.

Am y swydd
Rydym yn chwilio am Cydlynydd Datblygu Cwricwlwm medrus iawn sydd yn gallu datblygu, cydlynu a gweithredu rhaglen gydlynol o ddarpariaeth addysg oedolion yn yr ardal Abertawe gan gynnwys pob agwedd ar gynllunio; cyllido; trefnu; dyrannu a datblygu adnoddau.

Mae hon yn rol ymarferol, yn gweithredu ar gyflymder, byddwch yn allweddol wrth gynorthwyo'r Rheolwr Rhanbarthol i sicrhau fod yr holl weithgareddau dysgu yn cwrdd â'r targedau darpariaeth, cyllid ac ansawdd y cytunwyd arnynt.

Mae'r rôl yn canolbwyntio'n sylweddol ar gefnogi a datblygu darpariaeth ESOL yng nghanol Abertawe, yn ogystal â darpariaeth gymunedol gyffredinol yn ardal Abertawe.

Amdanoch chi
Byddwch yn gymwys i gymhwyster Addysgu Lefel 3 a Gwobr Aseswr Lefel 3 neu ragflaenydd, bydd gennych brofiad o addysg gymunedol, addysg oedolion neu ddatblygiad cymunedol, a gwybodaeth brofedig o hyrwyddo neu farchnata gweithgareddau mewn lleoliadau cymunedol. Bydd gennych brofiad o gynllunio a chydlynu cyfleoedd addysgu a dysgu cyfunol ar-lein.

Byddwch yn dod â sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol rhagorol, ac yn mynd ati i recriwtio niferoedd hyfyw o ddysgwyr i'r ddarpariaeth trwy rwydweithio, cydweithredu a hyrwyddo a datblygu partneriaethau a chyfleoedd cydweithredu gydag ystod eang o gyrff allanol. Mae’r gallu i gyfathrebu dryw’r Gymraeg yn fantais ond nid yw’n hanfodol.

Byddwch yn brofiadol a chymwysedig mewn gweithredu gweithdrefnau ansawdd mewnol, bydd gennych sgiliau trefnu, cydlynu a gweinyddol rhagorol ac yn gallu gweithio'n annibynnol.

Ynglŷn a’n buddion
Mae buddion deniadol ar gael i'r ymgeisydd iawn gan gynnwys:-
• I fyny at £30,790 pro rata y flwyddyn yn ddibynnol ar brofiad
• 30 diwrnod o wyliau blynyddol, ynghŷd â pro rata gwyliau banc a dyddiau ychwanegol eraill
• 35 awr yr wythnos gyda threfniadau gweithio’n hyblyg
• Teithio rheolaidd ar draws Cymru
• Cynllun Pensiwn Enillion Gyrfa Cyfartalog hael

Ynglŷn ag Addysg Oedolion Cymru I Adult Learning Wales
Ers ei sefydlu yn 2015, mae Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales wedi gosod ei hun yn gadarn fel y Coleg Cymunedol Cenedlaethol, yn gwasanaethu oedolion Cymru gyda chyfleoedd aadysgol sydd yn ysbrydoli, ac ar yr un pryd yn newid bywydau. Rydym yn fudiad democrataidd, annibynnol a gwirfoddol, rydym wedi ymrwymo i ehangu cyfranogiad, hyrwyddo dinasyddiaeth weithredol a datblygu sgiliau a darparu dysgu o ansawdd gorau, trwy ddull cydweithredol, ac yn gweithio ledled Cymru.
Yn adeiladu ar ein partneriaethau cryfion, mae ein gweledigaeth yn ein lleoli ar y rheng flaen ar gyfer y twf yn addysg gydol oes, yn blaenoriaethu cyfleoedd i rheini sydd anoddaf eu cyrraedd, yn galluogi pobol trwy drosglwyddo sgiliau iddynt ac yn darparu mynediad cyfartal i addysg trwy gyfrwng y Gymraeg.
Ein gweledigaeth yw cynyddu effaith gymdeithasol, economaidd a phersonol addysg cymunedol oedolion yng Nghymru a'n cenhadaeth yw creu cyfleoedd dysgu ysbrydoledig i oedolion mewn cymunedau a gweithleoedd ledled Cymru. Ein nod yw grymuso pobl i ddatblygu sgiliau a gwybodaeth i wireddu eu llawn botensial.

Sut i ymgeisio
Nodwch nad yw CV’s yn dderbynniol, ymgeisiwch drwy gwblhau’r pencyn isod a’i ddychwelyd at [email protected]
Dyddiad cau y swydd yw 9yb Dydd Gwener 5ydd Tachwedd 2021
Rydm yn croesawu ceisiadau yn y Gymraeg

PECYN CAIS

Mae Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales wedi ymrwymo i gefnogi a hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth ac i greu amgylchedd gwaith cynhwysol. Credwn fod cael gweithlu amrywiol ar bob lefel yn caniatáu i ni gynrychioli'r cymunedau yr ydym yn eu gwasanaethu.
Mae persbectif a phrofiadau amrywiol yn hanfodol i'n llwyddiant ac rydym yn croesawu ceisiadau gan bobl o bob cefndir sydd gyda’r profiad a'r sgiliau anghenrheidiol i gyflawni'r rôl hon.


Tiwtor SSIE (Casnewydd)

Cyflog: £26,334.15 to £31,440.26 (pro rata, a dibynnol ar brofiad)

Pecyn buddion hael

Cytundeb cyfnod penodol hyd at Gorffennaf 2022

Rhan amser 17.5 awr yr wythnos

Lleoliad: Casnewydd

 

Mae gennym gyfle gwych i diwtoriaid SSIE cymwys ymuno â sefydliad ledled Cymru sydd wedi ymrwymo i wasanaethu poblogaeth oedolion Cymru gyda chyfleoedd ysbrydoledig sy'n newid bywyd. Mae Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales yn fudiad democrataidd, annibynnol a gwirfoddol, sydd wedi ymrwymo i ehangu cyfranogiad, hyrwyddo dinasyddiaeth weithredol a datblygu sgiliau a darparu dysgu o'r ansawdd gorau, gan weithio ar y cyd gyda'i bartneriaid.

Rydym yn chwilio am diwtoriaid SSIE cymwys, medrus iawn i gyflwyno darpaiaeth SSIE o ansawdd uchel i ddysgwyr yn Casnewydd.

Am y swydd

Byddwch yn cynllunio, datblygu, cyflwyno, gwerthuso ac asesu cyrsiau SSIE a rhaglenni dysgu yn unol ag anghenion dysgwyr a Phrosesau a Gweithdrefnau Ansawdd  Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales.  Byddwch yn cyflwyno darpariaeth SSIE o ansawdd uchel gan ddefnyddio ystod o ddulliau addysgu ac yn defnyddio ystod o ddulliau asesu priodol yn unol ag anghenion dysgwyr a gofynion y corff dyfarnu. Byddwch yn sicrhau bod dysgwyr yn cael adborth clir ac adeiladol o fewn amserlenni priodol.

Amdanoch chi

Mae cymhwyster addysgu o isafswm Lefel 3 ynghŷd â chymhwyster ymarferydd SSIE Lefel 3 neu uwch neu gyfwerth hy TESOL, CELTA, DELTA yn hanfodol ar gyfer y swydd hon. Bydd gennych brofiad o addysg gymunedol, addysg oedolion a darparu darpariaeth SSIE, ac o gymryd rhan mewn gweithdrefnau ansawdd mewnol.

Byddai gwybodaeth am dechnolegau dysgu digidol, tystysgrif Lefel 5 o gyflwyno darpariaeth SSIE a Chymwysterau mewn Arweniad Addysg Oedolion ac Ansawdd Mewnol yn ddymunol.

 

Ynglŷn â’n buddion

Mae buddion deniadol ar gael i'r ymgeisydd iawn gan gynnwys:-

 • Lwfans gwyliau blynyddol hael o 30 diwrnod y flwyddyn (pro rata i rhan amser)
 • Gwyliau banc a dyddiau ychwanegol eraill
 • Cynllun Pensiwn Enillion Gyrfa Cyfartalog

 

Mae Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales wedi ymrwymo i gefnogi a hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth ac i greu amgylchedd gwaith cynhwysol. Credwn fod cael gweithlu amrywiol ar bob lefel yn caniatáu i ni gynrychioli'r cymunedau yr ydym yn eu gwasanaethu. Mae persbectif a phrofiadau amrywiol yn hanfodol i'n llwyddiant ac rydym yn croesawu ceisiadau gan bobl o phob cefndir sydd gyda’r profiad a'r sgiliau anghenrheidiol i gyflawni'r rôl hon.

 

Sut i ymgeisio:

Nodwch os gwelwch yn dda nid yw CV yn dderbynniol, ymgeisiwch drwy gwblhau’r pencyn isod a’i ddychwelyd at [email protected]

Dyddiad cau y swydd yw Hanner nos, Sul 31ain Hydref 2021

Cyfweliadau yn cymryd lle Dydd Iau 4ydd Dachwedd

PECYN CAIS

Rydm yn croesawu ceisiadau yn y Gymraeg

 

 

 

Cydlynydd Sgiliau Hanfodol
Cyflog: £26,457 pro rata, y flwyddyn
(Graddfa cyflog: £26,457 - £33,215)
Pecyn buddion hael
Cytundeb Parhaol
Rhan amser 17.5 awr yr wythnos
Lleoliad gwaith: I gael ei gadarnhau

Mae gennym gyfle gwych i Gydlynydd Sgiliau Hanfodol profiadol ymuno â sefydliad ledled Cymru sydd wedi ymrwymo i wasanaethu poblogaeth oedolion Cymru gyda chyfleoedd ysbrydoledig sy'n newid bywyd. Mae Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales yn fudiad democrataidd, annibynnol a gwirfoddol, sydd wedi ymrwymo i ehangu cyfranogiad, hyrwyddo dinasyddiaeth weithredol a datblygu sgiliau a darparu dysgu o'r ansawdd gorau, gan weithio ar y cyd gyda'i bartneriaid.

Am y swydd
Rydym yn chwilio am Gydlynydd Sgiliau Hanfodol medrus iawn sydd yn gallu sbarduno datblygiad darpariaeth a phrosiectau Sgiliau Hanfodol ar draws y sefydliad, gan gynnwys y Rhaglen Sgiliau Hanfodol Hyblyg ar draws Cymru.

Mae hon yn rôl ymarferol, yn gweithredu ar gyflymder, byddwch yn cefnogi a gweithio'n agos gyda tiwtoriaid Sgiliau Hanfodol a Thimau Cyflenwi Rhanbarthol a Chenedlaethol i sefydlu dulliau priodol ar gyfer rhannu arferion gorau ac i ddatblygu a chynyddu'r ddarpariaeth Sgiliau Hanfodol.

Amdanoch chi
Byddwch yn gymwys i gymhwyster lefel TAR neu Cert Ed, ynghŷd â Thystysgrif Lefel 3 Ymarferwyr Sgiliau Hanfodol a Gwobr Aseswr Lefel 4 neu ragflaenydd. Bydd gennych brofiad o weithio yn y gymuned ac o raglenni dysgu ar-lein / cyfunol, a gwybodaeth am ddarpariaeth a darparu Sgiliau Hanfodol.

Byddwch yn dod â sgiliau cyfathrebu, rhyngbersonol a Digidol rhagorol, a gwybodaeth am gymwysterau Sgiliau Hanfodol Cymru ac am faterion cyfredol ym maes addysg oedolion yng Nghymru. Bydd gennych brofiad o gydlynu rhaglenni yn llwyddiannus, sgiliau trefnu a chydlynu rhagorol, a gallu gweithio i derfynau amser tynn. Byddai'r gallu i gyfathrebu yn Gymraeg yn fantais ond nid yn hanfodol.

Ynglŷn a’n buddion
Mae buddion deniadol ar gael i'r ymgeisydd iawn gan gynnwys:-
• I fyny at £33,215 pro rata y flwyddyn yn ddibynnol ar brofiad
• 15 diwrnod o wyliau blynyddol, ynghŷd â pro rata gwyliau banc a dyddiau ychwanegol eraill
• 17.5 awr yr wythnos gyda threfniadau gweithio’n hyblyg
• Teithio rheolaidd ar draws Cymru
• Cynllun Pensiwn Enillion Gyrfa Cyfartalog hael

Sut i ymgeisio
Nodwch nad yw CV’s yn dderbynniol, ymgeisiwch drwy gwblhau’r pecyn isod a’i ddychwelyd at [email protected]
Dyddiad cau y swydd yw 9yb Dydd Iau 28fed Hydref 2021
Rydym yn croesawu ceisiadau yn y Gymraeg

PECYN CAIS

Mae Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales wedi ymrwymo i gefnogi a hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth ac i greu amgylchedd gwaith cynhwysol. Credwn fod cael gweithlu amrywiol ar bob lefel yn caniatáu i ni gynrychioli'r cymunedau yr ydym yn eu gwasanaethu.
Mae persbectif a phrofiadau amrywiol yn hanfodol i'n llwyddiant ac rydym yn croesawu ceisiadau gan bobl o bob cefndir sydd gyda’r profiad a'r sgiliau anghenrheidiol i gyflawni'r rôl hon.


Tiwtor Gwaith Chwarae
Cyflog: wedi'i dalu bob awr £25.40 (yn cynnwys tâl gwyliau)
Cytundeb cyfnod penodol hyd at fis Gorffennaf 2022
Oriau Amrywiol
Ardal: Cymru Gyfan
Dull cyflwyno darpariaeth: Ar-lein, wyneb yn wyneb a cyfunol
* Gall y cwrs gychwyn ar-lein ond symud i wyneb yn wyneb wrth i leoliadau cymunedol ailagor.

Mae gennym gyfle gwych i diwtoriaid Gwaith Chwarae cymwysedig i ymuno â sefydliad ledled Cymru sydd wedi ymrwymo i wasanaethu poblogaeth oedolion Cymru gyda chyfleoedd ysbrydoledig sy'n newid bywyd. Mae Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales yn fudiad democrataidd, annibynnol a gwirfoddol, sydd wedi ymrwymo i ehangu cyfranogiad, hyrwyddo dinasyddiaeth weithredol a datblygu sgiliau a darparu dysgu o'r ansawdd gorau, gan weithio ar y cyd gyda'i bartneriaid.

Rydym yn chwilio am Diwtoriaid Gwaith Chwarae cymwys, medrus iawn i gyflwyno cyrsiau Gwaith Chwarae i ddysgwyr ledled Cymru. Byddai'r gallu i gyflenwi'n ddwyieithog yn fantais, ond nid yw'n hanfodol.

Am y swydd
Byddwch yn cynllunio, datblygu, cyflwyno, gwerthuso ac asesu rhaglenni dysgu ym maes Gwaith Chwarae, yn unol ag anghenion dysgwyr a gweithdrefnau ansawdd Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales. Byddwch yn cyflwyno cyrsiau Gwaith Chwarae o ansawdd uchel gan ddefnyddio ystod o ddulliau addysgu ac yn defnyddio ystod o ddulliau asesu priodol yn unol ag anghenion y dysgwyr a gofynion y corf dyfarnu. Byddwch yn sicrhau bod dysgwyr yn cael adborth clir ac adeiladol o fewn amserlenni priodol.

Amdanoch chi
Mae isafswm cymhwyster addysgu Lefel 2 a chymhwyster Gwaith Chwarae Lefel 3 yn hanfodol ar gyfer y swydd hon. Bydd gennych brofiad Gwaith Chwarae cyfredol, a phrofiad o addysg gymunedol, addysg oedolion a darparu darpariaeth Gwaith Chwarae, a chymryd rhan mewn gweithdrefnau ansawdd mewnol. Byddai gwybodaeth am dechnolegau dysgu digidol, cymhwyster addysgu Lefel 5 a Chymwysterau mewn Canllawiau Addysg Oedolion ac Ansawdd Mewnol yn ddymunol.

Y manteision o weithio gyda ni
Mae manteision deniadol ar gael i'r ymgeisydd llwyddiannus yn cynnwys:-
• £25.40 yr awr (gan gynnwys tâl gwyliau)
• Oriau hyblyg
• Teithio rheolaidd ledled Cymru
• Cynllun pensiwn Athrawon

Sut i ymgeisio
Nodwch os gwelwch yn dda nid yw CV yn dderbynniol, ymgeisiwch drwy gwblhau’r pencyn isod a’i ddychwelyd at [email protected]
Dyddiad cau y swydd yw 9yb ar Dydd Llun 8fed Tachwedd 2021
Rydm yn croesawu ceisiadau yn y Gymraeg

PECYN CAIS

Mae Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales wedi ymrwymo i gefnogi a hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth ac i greu amgylchedd gwaith cynhwysol. Credwn fod cael gweithlu amrywiol ar bob lefel yn caniatáu i ni gynrychioli'r cymunedau yr ydym yn eu gwasanaethu.
Mae safbwyntiau a phrofiadau amrywiol yn hanfodol i'n llwyddiant ac rydym yn croesawu ceisiadau gan bawb o bob cefndir sydd gyda’r profiad a'r sgiliau anghenrheidiol i gyflawni'r rôl hon.


Tiwtoriaid Gwaith Ieuenctid
Cyflog: wedi'i dalu bob awr £25.40 (yn cynnwys tâl gwyliau)
Cytundeb cyfnod penodol hyd at fis Gorffennaf 2022
Oriau Amrywiol
Ardal: Cymru Gyfan
Dull cyflwyno darpariaeth: Ar-lein, wyneb yn wyneb a cyfunol
* Gall y cwrs gychwyn ar-lein ond symud i wyneb yn wyneb wrth i leoliadau cymunedol ailagor.

Mae gennym gyfle cyffrous i Diwtoriaid Gwaith Ieuenctid profiadol ymuno â sefydliad ledled Cymru sydd wedi ymrwymo i wasanaethu poblogaeth oedolion Cymru gyda chyfleoedd ysbrydoledig sy'n newid bywyd. Mae Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales yn fudiad democrataidd, annibynnol a gwirfoddol, sydd wedi ymrwymo i ehangu cyfranogiad, hyrwyddo dinasyddiaeth weithredol a datblygu sgiliau a darparu dysgu o'r ansawdd gorau, gan weithio ar y cyd gyda'i bartneriaid.

Am y swydd
Byddwch yn cynllunio, paratoi a darparu cyrsiau a rhaglenni dysgu, ar-lein ac wyneb yn wyneb, yn unol ag anghenion y dysgwr a Phrosesau a gweithdrefnau Ansawdd Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales. Byddwch yn cyflwyno dysgu o ansawdd uchel gan ddefnyddio ystod o ddulliau addysgu ac yn defnyddio ystod o ddulliau asesu priodol yn unol ag anghenion y dysgwyr a gofynion y corff dyfarnu. Byddwch yn sicrhau fod dysgwyr yn cael adborth clir ac adeiladol o fewn amserlenni priodol.

Amdanoch chi
Mae isafswm cymhwyster addysgu Lefel 2 ynghŷd â chymhwyster proffesiynol mewn gwaith ieuenctid yn hanfodol ar gyfer y swydd hon. Byddwch yn ymarferydd Gwaith Ieuenctid gyda cymhwyster proffesiynol Lefel 6, a gyda'r gallu i addysgu ac asesu drwy lwyfannau ar-lein. Bydd gennych brofiad o weithio yn y sector gwaith ieuenctid a chymunedol, ac o gynllunio a darparu dysgu. Byddai dealltwriaeth o systemau ansawdd a hunanasesu, cymwysterau mewn Arweiniad Addysg Oedolion ac Ansawdd Mewnol, a'r gallu i siarad Cymraeg yn ddymunol.

Am ein buddion:
Mae buddion deniadol ar gael yn cynnwys:
• £25.40 yr awr (yn cynnwys tâl gwyliau)
• Oriau hyblyg
• Teithio ar draws Cymru
• Cynllun Pensiwn Athrawon

Sut i ymgeisio
Nodwch os gwelwch yn dda nid yw CV yn dderbynniol, ymgeisiwch drwy gwblhau’r pencyn isod a’i ddychwelyd at [email protected]
Dyddiad cau y swydd yw 9yb ar Dydd Llun 8fed Tachwedd 2021
Rydm yn croesawu ceisiadau yn y Gymraeg

PECYN CAIS

Mae Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales wedi ymrwymo i gefnogi a hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth ac i greu amgylchedd gwaith cynhwysol. Credwn fod cael gweithlu amrywiol ar bob lefel yn caniatáu i ni gynrychioli'r cymunedau yr ydym yn eu gwasanaethu.
Mae safbwyntiau a phrofiadau amrywiol yn hanfodol i'n llwyddiant ac rydym yn croesawu ceisiadau gan bawb o bob cefndir sydd gyda’r profiad a'r sgiliau anghenrheidiol i gyflawni'r rôl hon.


TIWTOR GWAITH SAER ac ASIEDYDD

Cyflog: wedi'i dalu bob awr £25.40 (yn cynnwys tâl gwyliau)

Cytundeb: Rhan amser, 15 awr yr wythnos (gyda phosibilirwydd o oriau ychwanegol)

Lleoliad: Port Talbot (Uned 10/11 Gweithdy gwaith saer)

Mae gennym gyfle gwych ar gyfer cymwysedig  Tiwtor Gwaith Saer ac Asiedydd i ymuno â sefydliad ledled Cymru sydd wedi ymrwymo i wasanaethu poblogaeth oedolion Cymru gyda chyfleoedd ysbrydoledig sy'n newid bywyd. Mae Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales yn fudiad democrataidd, annibynnol a gwirfoddol, sydd wedi ymrwymo i ehangu cyfranogiad, hyrwyddo dinasyddiaeth weithredol a datblygu sgiliau a darparu dysgu o'r ansawdd gorau, gan weithio ar y cyd gyda'i bartneriaid.

Rydym yn chwilio am Diwtor Gwaith Saer a Gwaith Cymwys, brwdfrydig, profiadol a medrus iawn i gyflwyno gwaith saer ac asiedydd i ddysgwyr.

Am y swydd

Byddwch cynllunio, datblygu, addysgu / hyfforddi, gwerthuso ac asesu modiwlau ar ystod o raglenni dysgu ym maes Gwaith Saer ac Asiedydd (Lefelau Mynediad a Lefel 1) neu gyfwerth, yn unol ag anghenion dysgwyr a gweithdrefnau a phrosesau ansawdd mewnol.  Byddwch yn cyflwyno dysgu/hyfforddiant Gwaith Saer ac Asiedydd o ansawdd uchel gan ddefnyddio ystod o ddulliau addysgu ac yn defnyddio ystod o ddulliau asesu priodol yn unol ag anghenion dysgwyr a gofynion y corff dyfarnu. Byddwch yn sicrhau bod dysgwyr yn cael adborth clir ac adeiladol o fewn amserlenni priodol.

 

Amdanoch chi

Bydd gennych isafswm o NVQ lefel 3 neu gyfwerth mewn Gwaith Saer a Asiedydd. Bydd gennych brofiad o ddarparu darpariaeth neu hyfforddiant mewn Gwaith Saer a Asiedydd. Byddai tystysgrif dysgu lefel 4 a phrofiad o gymryd rhan mewn gweithdrefnau ansawdd mewnol yn ddymunol.  

Sut i ymgeisio:

Nodwch os gwelwch yn dda nid yw CV yn dderbynniol, ymgeisiwch drwy gwblhau’r pencyn isod a’i ddychwelyd at [email protected]

Dyddiad cau y swydd yw 9.00yb,  Dydd Mercher 20fed  Hydref 2021

PECYN CAIS

Rydm yn croesawu ceisiadau yn y Gymraeg

 

CYDLYNYDD ANSAWDD CWRICWLWM

Cyflog: £26,457 y flwyddyn

(Graddfa cyflog: £26,457 - £33,215 (yn ddibynnol ar brofiad))

Pecyn buddion hael
Cytundeb cyfnod Penodol 12 mis

Swydd llawn amser, 35 awr yr wythnos

Lleoliad: Bangor neu Wrecsam (Gweithio gartref am rhan o’r wythnos)

Mae gennym gyfle gwych i Gydlynydd Ansawdd Cwricwlwm profiadol ymuno â sefydliad ledled Cymru sydd wedi ymrwymo i wasanaethu poblogaeth oedolion Cymru gyda chyfleoedd ysbrydoledig sy'n newid bywyd. Mae Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales yn fudiad democrataidd, annibynnol a gwirfoddol, sydd wedi ymrwymo i ehangu cyfranogiad, hyrwyddo dinasyddiaeth weithredol a datblygu sgiliau a darparu dysgu o'r ansawdd gorau, gan weithio ar y cyd gyda'i bartneriaid.

 

Am y swydd

Prif ddiben y rôl hon yw i gynorthwyo a chefnogi’r Rheolwr Ansawdd i gydlynu ansawdd o fewn y rhanbarth felly’n sicrhau y datblygiad  a cyflenwi profiad rhagorol i ddysgwyr. Byddwch chi gydlynu gweithgareddau Sicrwydd Ansawdd Mewnol (IQA) o fewn y rhanbarth, a weithio’n agos â’r Rheolwr Rhanbarth I yrru startegaethau gwella ansawdd gynllunwyd.

 

Amdanoch chi

Bydd gennych TAR neu Dystysgrif Addysg Cymhwyster Addysgu, a lefel 3 a 4 cymhwysterau Asesydd, gyda hyfforddiant cyfredol perthnasool I cyflenwi cwricwlwm ac /neu achredu yn fantais. Bydd gennych profiad o weithredu ac arwain systemau dilysu mewnol a chymedroli , a wybodaeth o  faterion cyfredol ym maes addysg oedolion yng Nghymru yn cynnwys fframwaith credyd a cymhwysterau. Mae'r gallu i siarad, darllen ac ysgrifennu'r Gymraeg yn rhugl yn ddymunol.

 

 

Mae Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales wedi ymrwymo i gefnogi a hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth ac i greu amgylchedd gwaith cynhwysol. Credwn fod cael gweithlu amrywiol ar bob lefel yn caniatáu i ni gynrychioli'r cymunedau yr ydym yn eu gwasanaethu.

Mae safbwyntiau a phrofiadau amrywiol yn hanfodol i'n llwyddiant ac rydym yn croesawu ceisiadau gan bawb o bob cefndir sydd gyda’r profiad a'r sgiliau anghenrheidiol i gyflawni'r rôl hon.

 

Ynglŷn a’n buddion

Mae buddion deniadol ar gael i'r ymgeisydd iawn gan gynnwys:-

 • I fyny at £33,215 y flwyddyn yn ddibynnol ar brofiad
 • 30 diwrnod o wyliau blynyddol, ynghŷd â pro rata gwyliau banc a dyddiau ychwanegol eraill
 • 35 awr yr wythnos
 • Gweithio o gartref an rhan o’r wythnos
 • Teithio rheolaidd ar draws Cymru
 • Cynllun Pensiwn Enillion Gyrfa Cyfartalog hael

Sut i ymgeisio:

Nodwch nad yw CV’s yn dderbynniol, ymgeisiwch drwy gwblhau’r pencyn isod a’i ddychwelyd at [email protected]

Dyddiad cau: 9.00yb, Dydd Mercher 20fed Hydref

PECYN CAIS

Rydym yn croesawu ceisiadau yn Gymraeg

 

TIWTOR CWNSELA

 Cyflog: wedi'i dalu bob awr £25.40 (yn cynnwys tâl gwyliau)

Cytundeb cyfnod penodol hyd at fis Gorffennaf 22  

Oriau Amrywiol

Ardal: Rhanbarth Gogledd Cymru (Sir Ddinbych, Sir y Fflint, Wrecsam)

Dull cyflwyno darpariaeth: Ar-lein, wyneb yn wyneb a cyfunol

*Gall y cwrs gychwyn ar-lein ond symud i wyneb yn wyneb wrth i leoliadau cymunedol ailagor.

 

Rydym yn chwilio am diwtoriaid Cwnsela  cymwys, medrus iawn i gyflwyno Cymhwyster Diploma Lefel 4 CPCAB mewn Cwnsela i ddysgwyr yn rhanbarth Gogledd Cymru.  Byddai'r gallu i gyflwyno'n ddwyieithog yn fantais, ond nid yw'n hanfodol.


Am y swydd

Byddwch yn cynllunio, datblygu, cyflwyno, gwerthuso ac asesu rhaglenni dysgu ym maes Cwnsela, yn unol ag anghenion y dysgwyr a gweithdrefnau ansawdd Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales.  Byddwch yn cyflwyno dysgu Cwnsela o ansawdd uchel gan ddefnyddio ystod o ddulliau addysgu ac yn defnyddio ystod o ddulliau asesu priodol yn unol ag anghenion y dysgwyr a gofynion y corff dyfarnu. Byddwch yn sicrhau bod y dysgwyr yn cael adborth clir ac adeiladol o fewn amserlenni priodol.

 

Amdanoch chi

Mae cymhwyster cwnsela therapiwtig 420 awr ar Lefel 4 neu'n uwch  yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.   Bydd gennych brofiad o addysg gymunedol, addysg oedolion, darparu  darpariaeth Cwnsela, a chymryd rhan mewn gweithdrefnau ansawdd mewnol. Bydd gennych TAR a dwy flynedd o brofiad dysgu ac asesu ar Lefelau 2 a 3 neu uwch, byddwch yn aelod o gymdeithas broffesiynol ar gyfer cwnsela, a byddwch yn ymgymryd â gweithgareddau DPP parhaus o 30 awr y flwyddyn.  Byddwch yn ymarferydd cyfredol gyda dwy flynedd o brofiad ymarfer cwnsela dan oruchwyliaeth, neu o leiaf 450 o oriau cwnsela a chymhwyster Goruchwylio / blwyddyn o brofiad o ddarparu goruchwyliaeth i grwpiau neu unigolion mewn lleoliad cwnsela.  Byddai gwybodaeth am dechnolegau dysgu digidol, a cymwysterau mewn Arweiniad Addysg Oedolion ac Ansawdd Mewnol yn ddymunol.

Y manteision o weithio gyda ni
Mae manteision deniadol ar gael i'r ymgeisydd llwyddiannus yn cynnwys:-

 • £25.40 yr awr (gan gynnwys tâl gwyliau)
 • Oriau hyblyg
 • Teithio rheolaidd ledled Cymru
 • Cynllun Pensiwn Athrawon

 

Sut i ymgeisio:

Nodwch os gwelwch yn dda nid yw CV yn dderbynniol, ymgeisiwch drwy gwblhau’r pencyn isod a’i ddychwelyd at [email protected]

Dyddiad cau y swydd yw 9.00yb ar Dydd Mercher 27ain  Hydref 2021

PECYN CAIS

Rydm yn croesawu ceisiadau yn y Gymraeg

 

 

 

Tiwtor Llythrennedd Digidol
Cyflog: wedi'i dalu bob awr £25.40 (yn cynnwys tâl gwyliau)
Cytundeb cyfnod penodol hyd at fis Gorffennaf 22
Oriau Amrywiol

Ardal: Rhanbarth Gogledd Cymru (Conwy, Sir Ddinbych, Sir y Fflint, Gwynedd, Ynys Môn, Wrecsam), Rhanbarth De-orllewin a Chanolbarth Cymru (Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Neath Port Talbot, Sir Benfro, Powys, Abertawe), Rhanbarth De-ddwyrain Cymru (Blaenau Gwent, Pen-y-bont ar Ogwr, Caerffili, Caerdydd, Merthyr Tudful, Sir Fynwy, Casnewydd, Rhondda Cynon Taff, Tor-faen, Bro Morgannwg), Tîm Cyflawni Cenedlaethol (Cymru Gyfan)

Dull cyflwyno darpariaeth: Ar-lein, wyneb yn wyneb a cyfunol
* Gall y cwrs gychwyn ar-lein ond symud i wyneb yn wyneb wrth i leoliadau cymunedol ailagor.

Mae gennym gyfle gwych ar gyfer diwtoriaid Llythrennedd Digidol cymwysedig i ymuno â sefydliad ledled Cymru sydd wedi ymrwymo i wasanaethu poblogaeth oedolion Cymru gyda chyfleoedd ysbrydoledig sy'n newid bywyd. Mae Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales yn fudiad democrataidd, annibynnol a gwirfoddol, sydd wedi ymrwymo i ehangu cyfranogiad, hyrwyddo dinasyddiaeth weithredol a datblygu sgiliau a darparu dysgu o'r ansawdd gorau, gan weithio ar y cyd gyda'i bartneriaid.
Rydym yn chwilio am diwtoriaid Llythrennedd Digidol cymwys, medrus iawn i gyflwyno Llythrennedd Digidol i ddysgwyr ledled Cymru . Byddai'r gallu i gyflenwi'n ddwyieithog yn fantais, yn enwedig yng Ngogledd Cymru, ond nid yw'n hanfodol.

Am y swydd
Byddwch yn cynllunio, datblygu, cyflwyno, gwerthuso ac asesu rhaglenni dysgu ym maes Llythrennedd Digidol, yn unol ag anghenion dysgwyr a gweithdrefnau ansawdd Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales. Byddwch yn cyflwyno dysgu Llythrennedd Digidol o ansawdd uchel gan ddefnyddio ystod o ddulliau addysgu ac yn defnyddio ystod o ddulliau asesu priodol yn unol ag anghenion y dysgwyr a gofynion y corff dyfarnu. Byddwch yn sicrhau bod y dysgwyr yn cael adborth clir ac adeiladol o fewn amserlenni priodol.

Amdanoch chi
Mae isafswm cymhwyster addysgu Lefel 3 ynghŷd â a chymhwyster Ymarferwyr Llythrennedd Digidol Lefel 3 yn hanfodol ar gyfer y swydd hon. Bydd gennych brofiad o addysg gymunedol, addysg oedolion, darpariaeth Llythrennedd Digidol, a chymryd rhan mewn gweithdrefnau ansawdd mewnol. Byddai gwybodaeth am dechnolegau dysgu digidol, cymhwyster addysgu Lefel 5, a cymwysterau mewn Arweiniad Addysg Oedolion ac Ansawdd Mewnol yn ddymunol.

Y manteision o weithio gyda ni
Mae manteision deniadol ar gael i'r ymgeisydd llwyddiannus yn cynnwys:-
• £25.40 yr awr (gan gynnwys tâl gwyliau)
• Oriau hyblyg
• Teithio rheolaidd ledled Cymru
• Cynllun Pensiwn Athrawon

Mae Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales wedi ymrwymo i gefnogi a hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth ac i greu amgylchedd gwaith cynhwysol. Credwn fod cael gweithlu amrywiol ar bob lefel yn caniatáu i ni gynrychioli'r cymunedau yr ydym yn eu gwasanaethu.

Mae safbwyntiau a phrofiadau amrywiol yn hanfodol i'n llwyddiant ac rydym yn croesawu ceisiadau gan bawb o bob cefndir sydd gyda’r profiad a'r sgiliau anghenrheidiol i gyflawni'r rôl hon.

Sut i ymgeisio
Nodwch os gwelwch yn dda nid yw CV yn dderbynniol, ymgeisiwch drwy gwblhau’r pencyn isod a’i ddychwelyd at [email protected]
Dyddiad cau y swydd yw 5yp ar Dydd Iau 14eg Hydref 2021
Rydm yn croesawu ceisiadau yn y Gymraeg

PECYN CAIS

 


Tiwtoriaid
Cyflog: wedi'i dalu bob awr £25.40 (yn cynnwys tâl gwyliau)
Cytundeb cyfnod penodol hyd at fis Gorffennaf 22
Oriau Amrywiol
Ardaloedd: Dolgellau, Y Bala, Porthmadog, Barmouth
Pynciau: Crefftau, TG, Sgiliau Hanfodol a Chyflogadwyedd
Dull cyflwyno darpariaeth: Ar-lein, wyneb yn wyneb a cyfunol

Mae gennym gyfle gwych ar gyfer tiwtoriaid cymwysedig i ymuno â sefydliad ledled Cymru sydd wedi ymrwymo i wasanaethu poblogaeth oedolion Cymru gyda chyfleoedd ysbrydoledig sy'n newid bywyd. Mae Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales yn fudiad democrataidd, annibynnol a gwirfoddol, sydd wedi ymrwymo i ehangu cyfranogiad, hyrwyddo dinasyddiaeth weithredol a datblygu sgiliau a darparu dysgu o'r ansawdd gorau, gan weithio ar y cyd gyda'i bartneriaid.

Rydym yn chwilio am diwtoriaid cymwys, medrus iawn i gyflwyno cyrisau Crefftau, TG, Sgiliau Hanfodol a Chyflogadwyedd i ddysgwyr yn yr ardaloedd uchod yn rhanbarth Gogledd Cymru.  Byddai'r gallu i gyflwyno'n ddwyieithog yn fantais, ond nid yw'n hanfodol.

Am y swydd
Byddwch yn cynllunio, datblygu, cyflwyno, gwerthuso ac asesu rhaglenni dysgu, yn unol ag anghenion dysgwyr a gweithdrefnau ansawdd Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales. Byddwch yn cyflwyno dysgu o ansawdd uchel gan ddefnyddio ystod o ddulliau addysgu ac yn defnyddio ystod o ddulliau asesu priodol yn unol ag anghenion y dysgwyr a gofynion y corff dyfarnu. Byddwch yn sicrhau bod y dysgwyr yn cael adborth clir ac adeiladol o fewn amserlenni priodol.

Amdanoch chi
Mae isafswm cymhwyster addysgu Lefel 3 yn hanfodol ar gyfer y swydd hon. Bydd gennych brofiad o addysg gymunedol, addysg oedolion, darpariaeth berthnasol, a chymryd rhan mewn gweithdrefnau ansawdd mewnol. Byddai gwybodaeth am dechnolegau dysgu digidol, cymhwyster addysgu Lefel 5, a cymwysterau mewn Arweiniad Addysg Oedolion ac Ansawdd Mewnol yn ddymunol.

Mae Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales wedi ymrwymo i gefnogi a hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth ac i greu amgylchedd gwaith cynhwysol. Credwn fod cael gweithlu amrywiol ar bob lefel yn caniatáu i ni gynrychioli'r cymunedau yr ydym yn eu gwasanaethu.

Mae safbwyntiau a phrofiadau amrywiol yn hanfodol i'n llwyddiant ac rydym yn croesawu ceisiadau gan bawb o bob cefndir sydd gyda’r profiad a'r sgiliau anghenrheidiol i gyflawni'r rôl hon.

Sut i ymgeisio
Nodwch os gwelwch yn dda nid yw CV yn dderbynniol, ymgeisiwch drwy gwblhau’r pencyn isod a’i ddychwelyd at [email protected]
Rydm yn croesawu ceisiadau yn y Gymraeg

PECYN CAIS


Tiwtoriaid mewn amryw bynciau
Cyflog: wedi'i dalu bob awr £25.40 (yn cynnwys tâl gwyliau)
Cytundeb cyfnod penodol hyd at fis Gorffennaf 22
Oriau Amrywiol
Rolau ar gael ledled Cymru - gweler isod
Dull cyflwyno darpariaeth: Ar-lein, wyneb yn wyneb a cyfunol

Mae gennym gyfle gwych ar gyfer tiwtoriaid cymwysedig i ymuno â sefydliad ledled Cymru sydd wedi ymrwymo i wasanaethu poblogaeth oedolion Cymru gyda chyfleoedd ysbrydoledig sy'n newid bywyd. Mae Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales yn fudiad democrataidd, annibynnol a gwirfoddol, sydd wedi ymrwymo i ehangu cyfranogiad, hyrwyddo dinasyddiaeth weithredol a datblygu sgiliau a darparu dysgu o'r ansawdd gorau, gan weithio ar y cyd gyda'i bartneriaid.

Rydym yn chwilio am diwtoriaid cymwys, medrus iawn i gyflwyno amrywiaeth o bynciau i ddysgwyr ledled Cymru.
Byddai'r gallu i gyflwyno'n ddwyieithog yn fantais, ond nid yw'n hanfodol ar gyfer y mwyafrif o rolau.


Sut i ymgeisio
Nodwch nid yw CV’s yn dderbynniol, ymgeisiwch drwy ddefnyddio y pecyn cais ar gyfer y pwnc yr ydych a diddordeb ynddo a’i ddychwelyd at [email protected]
Rydm yn croesawu ceisiadau yn y Gymraeg

Am y swydd
Byddwch yn cynllunio, datblygu, cyflwyno, gwerthuso ac asesu rhaglenni dysgu yn unol ag anghenion y dysgwyr a gweithdrefnau ansawdd Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales. Byddwch yn cyflwyno dysgu o ansawdd uchel gan ddefnyddio ystod o ddulliau addysgu ac yn defnyddio ystod o ddulliau asesu priodol yn unol ag anghenion y dysgwyr a gofynion y corff dyfarnu. Byddwch yn sicrhau bod y dysgwyr yn cael adborth clir ac adeiladol o fewn amserlenni priodol.

Rydym yn chwilio am diwtoriaid i gyflwyno yn y pynciau a’r ardaloedd daearyddol canlynol. I gael gwybodaeth am y gofynion ar gyfer pob maes pwnc, gweler y pecynnau cais unigol.

Tiwtoriaid Cymraeg i Siaradwyr Ieithoedd Eraill (CSIE), A Tiwtoriaid SSIE (prosiect AMIF)

Rydym hefyd yn chwilio am Diwtoriaid Cymraeg i Siaradwyr Ieithoedd Eraill (CSIE) a Tiwtoriaid SSIE (ESOL) cymwys, medrus iawn i gyflwyno i ddysgwyr sydd yn Siaradwyr Ieithoedd Eraill fel rhan o brosiect y Gronfa Lloches, Ymfudo ac Integreiddio (AMIF). Pwrpas y prosiect hwn yw cefnogi Gwladolion Trydydd Gwlad, gan gynnwys ffoaduriaid, i ymgartrefu yn y DU ac ac i'n cefnogi i ehangu cyfranogiad a hyrwyddo cynhwysiant cymdeithasol mewn rhaglenni addysg Cymunedol i Oedolion, gan sicrhau hyrwyddo a datblygu arbenigedd addysgol.  Rydym yn edrych i recriwtio tiwtoriaid CSIE ar draws Cymru gyfan - Defyddiwch y pecynnau cais isod os gwelwch yn dda os ydych am ymgeisio i fod yn diwtor CSIE neu SSIE ar brosiect AMIF.

Pecyn Cais - Tiwtor CSIE (Prosiect AMIF)

Pecyn Cais - Tiwtor SSIE (Prosiect AMIF)

 

Rhanbarth Gogledd Cymru (Conwy, Sir Ddinbych, Sir y Fflint, Gwynedd, Ynys Môn, Wrecsam)
Cymraeg i Siaradwyr Ieithoedd Eraill (WSOL) – Pecyn Cais
Diogelu – Pecyn Cais
ILM Hyfforddi a Mentora – Pecyn Cais
Cymorth Cyntaf – Pecyn Cais
Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl – Pecyn Cais
Anghenion Dysgu Ychwanegol – Pecyn Cais

Rhanbarth De-orllewin a Chanolbarth Cymru (Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Neath Port Talbot, Sir Benfro, Powys, Abertawe)
Diogelu – Pecyn Cais
Cymhwyster Sylfaen mewn Cwnsela – Pecyn Cais
Cymhwyster Tystysgrif mewn Cwnsela – Pecyn Cais
Cymhwyster Diploma mewn Cwnsela – Pecyn Cais
Cymhwyster Dyfarniad mewn Ddeall Camddefnyddio Sylweddau – Pecyn Cais
Cymhwyster Tystysgrif mewn Hyfforddi Bywyd – Pecyn Cais
ILM Hyfforddi a Mentora – Pecyn Cais
Cymorth Cyntaf – Pecyn Cais

Rhanbarth De-ddwyrain Cymru (Blaenau Gwent, Pen-y-bont ar Ogwr, Caerffili, Caerdydd, Merthyr Tudful, Sir Fynwy, Casnewydd, Rhondda Cynon Taff, Tor-faen, Bro Morgannwg)

SSIE (ESOL) - Pecyn Cais

Diogelu – Pecyn Cais
Cymhwyster Sylfaen mewn Cwnsela – Pecyn Cais
Cymhwyster Tystysgrif mewn Cwnsela – Pecyn Cais
Cymhwyster Dyfarniad mewn Ddeall Camddefnyddio Sylweddau – Pecyn Cais
Cymorth Cyntaf – Pecyn Cais

Tîm Cyflawni Cenedlaethol (Cymru Gyfan)
Diogelu – Pecyn Cais
Cymhwyster Sylfaen mewn Cwnsela – Pecyn Cais
Cymhwyster Tystysgrif mewn Cwnsela – Pecyn Cais
ILM Hyfforddi a Mentora – Pecyn Cais
Cymorth Cyntaf – Pecyn Cais
Gwaith Ieuenctid – Pecyn Cais
Gwaith Chwarae – Pecyn Cais

Mae Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales wedi ymrwymo i gefnogi a hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth ac i greu amgylchedd gwaith cynhwysol. Credwn fod cael gweithlu amrywiol ar bob lefel yn caniatáu i ni gynrychioli'r cymunedau yr ydym yn eu gwasanaethu.
Mae safbwyntiau a phrofiadau amrywiol yn hanfodol i'n llwyddiant ac rydym yn croesawu ceisiadau gan bawb o bob cefndir sydd gyda’r profiad a'r sgiliau anghenrheidiol i gyflawni'r rôl hon.

 

 


 

Tiwtoriaid mewn Pynciau ac Ardaloedd gwahanol

Cyfradd tâl: £25.40 yr awr (yn cynnwys tâl gwyliau)

Oriau gwaith: Rhan amser, amrywiol 

Hoffech chi ddod yn diwtor gyda Addysg Oedolion Cymru I Adult Learning Wales?  Rydym am recriwtio tiwtoriaid ar draws Cymru.  Gweler isod y wybodaeth am y meysydd pwnc a'r ardaloedd.

Gwybodaeth am y Swydd
Mae Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales yn gwahodd ceisiadau gan diwtoriaid gyda thystysgrif dysgu lleiafswm Lefel 3 sydd a cymhwyster lefel ymarferydd i gynllunio, datblygu, addysgu a gwerthuso cyrsiau a rhaglenni dysgu yn unol ag anghenion Dysgwyr a'n Gweithdrefnau Ansawdd.  Mae gennym ddiddordeb arbennig mewn tiwtoriaid sydd a'r gallu i ddysgu drwy gyfrwng y Gymraeg neu yn ddwyieithog.

Ar Draws Cymru:

 • Llythrennedd Digidol
 • Sgiliau Hanfodol
 • Cymraeg
 • Saesneg ar gyfer Siaradwyr Ieithoedd Eraill - SSIE (ESOL)

Rydym yn edrych yn arbennig am diwtoriaid yn yr ardaloedd ar pynciau canlynol:

Gogledd Cymru (Siroedd Môn, Gwynedd, Conwy, Dinbych, Fflint a Wrecsam)                                   

 • Sgiliau Hanfodol
 • Llythrennedd Sgiliau Hanfodol (gyda sgiliau cyflwyno ar-lein)
 • Llythrennedd Digidol/TG (gyda sgiliau cyflwyno ar-lein)
 • Sgiliau Cyflogaeth
 • SSIE
 • Asesu IQA lefel 3 & 4
 • AET
 • Gwasanaeth Cwsmeriaid
 • Defodau a Thraddodiadau Cymraeg
 • Celf a chrefft (gyda sgiliau hanfodol, llythrennedd digidol, neu cyflogaeth)
 • Anghenion ychwanegol, yn cynnwys anghenion difrifol

Sir Gaerfyrddin a Sir Benfro:

 • Datblygiad Personol a Iechyd a Lles
 • Twristiaeth
 • Gofal
 • Gweinyddiaeth
 • Cymorth Cyntaf, Hylendid Bwyd, Trin á Llaw
 • Sgiliau Hanfodol
 • Cyflogadwyedd
 • Datblygiad Personol
 • TG/Sgiliau Llythrenedd Digidol

Ceredigion:

 • Iechyd a Lles
 • Llythrennedd Digidol/TG
 • Celf Therapiwtig
 • Sgiliau Hanfodol
 • Cyflogadwyedd
 • Datblygiad Personol 


Abertawe:

 • SSIE
 • Sgiliau Cyflogadwyedd
 • Sgiliau Hanfodol
 • Sgiliau Llythrennedd Digidol


Castell-nedd Port Talbot:

 • Gwaith Saer
 • Cynghori/Cwnsela
 • Iechyd a Lles (gyda iechyd meddwl a chamddefnyddio sylweddau)


Powys:

 • Sgiliau Cyflogadwyedd
 • Iechyd a Lles
 • Cwnsela
 • Sgiliau Hanfodol
 • Sgiliau Llythrenedd Digidol


Blaenau Gwent, Caerffili, Merthyr Tudful, RCT, Trefynwy, Casnewydd a Torfaen:

 • Cymorth Cyntaf
 • Hylendid Bwyd
 • Trin á Llaw
 • COSHH
 • Iechyd a Diogelwch
 • Gwaith Chwarae
 • Cymhorthydd Dosbarth
 • Diogelu
 • Amddiffyn oedolion sy'n agored i niwed
 • Rhianta
 • Cyflogadwyedd
 • TG 


Caerdydd, Casnewydd, Bro Morgannwg:

 • Iaith Arwyddion Prydain

Adran Cyflawni Cenedlaethol (lleoliadau ar draws Cymru)
Addysg Undebau Llafur a Addysg yn y Gweithle:

 • Llythrennedd Digidol/TG
 • Sgiliau Hanfodol
 • Iaith Gymraeg
 • POVA a Diogelu
 • Datblygiad Personol
 • Iechyd a Diogelwch
 • Iechyd a Lles

 

Adran Cyflawni Cenedlaethol (lleoliadau ar draws Cymru)
Gwaith Ieuenctid a Chwarae Cymunedol (YCPW - Youth Community and Playwork):

 • Tiwtoriaid Gwaith Chwarae
 • Tiwtoriaid Gwaith Ieuenctid

Sut i Ymgeisio
Nid ydym yn derbyn CV. Felly ymgeisiwch trwy gwblhau ein ffurflen gais ar-lein i diwtoriaid neu llenwch y ffurflen gais isod a dychwelwch eich cais at [email protected] neu drwy'r post at Nicola Powell, AD, Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales, 7 Iard y Cowper, Ffordd Curran, Caerdydd CF10 5NB.

 

PECYN CAIS TIWTOR

 

 

Edrychwch ar ein cyrsiau

Ymunwch â ni

Dewch yn ddysgwr, tiwtor, neu bartner – beth bynnag y dymunwch chi! Byddem ni wrth ein bodd pe byddech chi’n rhan o’n gwaith.

Cysylltwch â ni


arrow_upward
×
Mewngofnodi i'ch rhad ac am ddim

MyAccount

Mewngofnodi i MyAccount i gyflymu eich cofrestriad i’ch cwrs nesaf ac i gadw golwg ar eich dysgu gyda ni!

I fewngofnodi, nodwch eich cyfeiriad e-bost cofrestredig a'ch cyfrinair ac mae'n barod ichi fynd!
Cofiwch, defnyddiwch yr un cyfeiriad e-bost i fewngofnodi bob tro y byddwch angen mynediad i'ch MyAccount.

Heb gofrestru? Cofrestrwch yma
Angen Cymorth Mewngofnodi?