Gweithio gyda ni

SWYDDI

Amdanom Ni
Daeth Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales - Y Coleg Cymunedol Cenedlaethol - i fodolaeth ar 1 Awst 2015 yn sgil uno Cymdeithas Addysg y Gweithwyr Cymru a Choleg Cymunedol Cymru YMCA.

Rydym yn fudiad democrataidd, annibynnol a gwirfoddol, sy’n ymroi i ehangu cyfranogiad, hybu dinasyddiaeth weithgar a datblygu sgiliau, a darparu’r dysgu o’r ansawdd gorau, trwy ddull cydweithredol gan weithio ar hyd a lled Cymru.

Ers ei sefydlu yn 2015, mae Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales wedi gosod ei hun yn gadarn fel y Coleg Cymunedol Cenedlaethol, yn gwasanaethu oedolion Cymru gyda chyfleoedd addysgol sydd yn ysbrydoli, gan ar yr un pryd yn newid bywydau. 

Yn adeiladu ar ein partneriaethau cryf, mae ein gweledigaeth yn ein lleoli ar y rheng flaen ar gyfer y twf mewn addysg gydol oes, yn blaenoriaethu cyfleoedd i rheiny sydd anoddaf eu cyrraedd, yn galluogi pobol trwy drosglwyddo sgiliau iddynt ac yn darparu mynediad cyfartal i addysg trwy gyfrwng y Gymraeg.

Ein gweledigaeth yw cynyddu effaith gymdeithasol, economaidd a phersonol addysg cymunedol oedolion yng Nghymru a'n cenhadaeth yw creu cyfleoedd dysgu ysbrydoledig i oedolion mewn cymunedau a gweithleoedd ledled Cymru. Ein nod yw grymuso pobl i ddatblygu sgiliau a gwybodaeth i wireddu eu potensial llawn.


 

Tiwtoriaid mewn Pynciau ac Ardaloedd gwahanol

Cyfradd tâl: £25.40 yr awr (yn cynnwys tâl gwyliau)

Oriau gwaith: Rhan amser, amrywiol 

Hoffech chi ddod yn diwtor gyda Addysg Oedolion Cymru I Adult Learning Wales?  Rydym am recriwtio tiwtoriaid ar draws Cymru.  Gweler isod y wybodaeth am y meysydd pwnc a'r ardaloedd.

Gwybodaeth am y Swydd
Mae Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales yn gwahodd ceisiadau gan diwtoriaid gyda thystysgrif dysgu lleiafswm Lefel 3 sydd a cymhwyster lefel ymarferydd i gynllunio, datblygu, addysgu a gwerthuso cyrsiau a rhaglenni dysgu yn unol ag anghenion Dysgwyr a'n Gweithdrefnau Ansawdd.  Mae gennym ddiddordeb arbennig mewn tiwtoriaid sydd a'r gallu i ddysgu drwy gyfrwng y Gymraeg neu yn ddwyieithog.

Ar Draws Cymru:

 • Llythrennedd Digidol
 • Sgiliau Hanfodol
 • Cymraeg
 • Saesneg ar gyfer Siaradwyr Ieithoedd Eraill - SSIE (ESOL)

Rydym yn edrych yn arbennig am diwtoriaid yn yr ardaloedd ar pynciau canlynol:

Gogledd Cymru (Siroedd Môn, Gwynedd, Conwy, Dinbych, Fflint a Wrecsam)                                   

 • Sgiliau Hanfodol
 • Llythrennedd Sgiliau Hanfodol (gyda sgiliau cyflwyno ar-lein)
 • Llythrennedd Digidol/TG (gyda sgiliau cyflwyno ar-lein)
 • Sgiliau Cyflogaeth
 • SSIE
 • Asesu IQA lefel 3 & 4
 • AET
 • Gwasanaeth Cwsmeriaid
 • Defodau a Thraddodiadau Cymraeg
 • Celf a chrefft (gyda sgiliau hanfodol, llythrennedd digidol, neu cyflogaeth)
 • Anghenion ychwanegol, yn cynnwys anghenion difrifol

Sir Gaerfyrddin a Sir Benfro:

 • Datblygiad Personol a Iechyd a Lles
 • Twristiaeth
 • Gofal
 • Gweinyddiaeth
 • Cymorth Cyntaf, Hylendid Bwyd, Trin á Llaw
 • Sgiliau Hanfodol
 • Cyflogadwyedd
 • Datblygiad Personol
 • TG/Sgiliau Llythrenedd Digidol

Ceredigion:

 • Iechyd a Lles
 • Llythrennedd Digidol/TG
 • Celf Therapiwtig
 • Sgiliau Hanfodol
 • Cyflogadwyedd
 • Datblygiad Personol 


Abertawe:

 • SSIE
 • Sgiliau Cyflogadwyedd
 • Sgiliau Hanfodol
 • Sgiliau Llythrennedd Digidol


Castell-nedd Port Talbot:

 • Gwaith Saer
 • Cynghori/Cwnsela
 • Iechyd a Lles (gyda iechyd meddwl a chamddefnyddio sylweddau)


Powys:

 • Sgiliau Cyflogadwyedd
 • Iechyd a Lles
 • Cwnsela
 • Sgiliau Hanfodol
 • Sgiliau Llythrenedd Digidol


Blaenau Gwent, Caerffili, Merthyr Tudful, RCT, Trefynwy, Casnewydd a Torfaen:

 • Cymorth Cyntaf
 • Hylendid Bwyd
 • Trin á Llaw
 • COSHH
 • Iechyd a Diogelwch
 • Gwaith Chwarae
 • Cymhorthydd Dosbarth
 • Diogelu
 • Amddiffyn oedolion sy'n agored i niwed
 • Rhianta
 • Cyflogadwyedd
 • TG 


Caerdydd, Casnewydd, Bro Morgannwg:

 • Iaith Arwyddion Prydain

Adran Cyflawni Cenedlaethol (lleoliadau ar draws Cymru)
Addysg Undebau Llafur a Addysg yn y Gweithle:

 • Llythrennedd Digidol/TG
 • Sgiliau Hanfodol
 • Iaith Gymraeg
 • POVA a Diogelu
 • Datblygiad Personol
 • Iechyd a Diogelwch
 • Iechyd a Lles

 

Adran Cyflawni Cenedlaethol (lleoliadau ar draws Cymru)
Gwaith Ieuenctid a Chwarae Cymunedol (YCPW - Youth Community and Playwork):

 • Tiwtoriaid Gwaith Chwarae
 • Tiwtoriaid Gwaith Ieuenctid

Sut i Ymgeisio
Nid ydym yn derbyn CV. Felly ymgeisiwch trwy gwblhau ein ffurflen gais ar-lein i diwtoriaid neu llenwch y ffurflen gais isod a dychwelwch eich cais at [email protected] neu drwy'r post at Nicola Powell, AD, Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales, 7 Iard y Cowper, Ffordd Curran, Caerdydd CF10 5NB.

 

PECYN CAIS TIWTOR

 

 

Edrychwch ar ein cyrsiau

Ymunwch â ni

Dewch yn ddysgwr, tiwtor, neu bartner – beth bynnag y dymunwch chi! Byddem ni wrth ein bodd pe byddech chi’n rhan o’n gwaith.

Cysylltwch â ni


arrow_upward
×
Mewngofnodi i'ch rhad ac am ddim

MyAccount

Mewngofnodi i MyAccount i gyflymu eich cofrestriad i’ch cwrs nesaf ac i gadw golwg ar eich dysgu gyda ni!

I fewngofnodi, nodwch eich cyfeiriad e-bost cofrestredig a'ch cyfrinair ac mae'n barod ichi fynd!
Cofiwch, defnyddiwch yr un cyfeiriad e-bost i fewngofnodi bob tro y byddwch angen mynediad i'ch MyAccount.

Heb gofrestru? Cofrestrwch yma
Angen Cymorth Mewngofnodi?