Gweithio gyda ni
 

Swyddi 

Amdanom Ni
Daeth Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales - Y Coleg Cymunedol Cenedlaethol - i fodolaeth ar 1 Awst 2015 yn sgil uno Cymdeithas Addysg y Gweithwyr Cymru a Choleg Cymunedol Cymru YMCA.

Rydyn ni'n fudiad democrataidd, annibynnol a gwirfoddol, sy’n ymroi i ehangu cyfranogiad, hybu dinasyddiaeth weithgar a datblygu sgiliau, a darparu’r dysgu o’r ansawdd gorau, trwy ddull cydweithredol gan weithio ar hyd a lled Cymru.

Ers ei sefydlu yn 2015, mae Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales wedi gosod ei hun yn gadarn fel y Coleg Cymunedol Cenedlaethol, yn gwasanaethu oedolion Cymru gyda chyfleoedd aadysgol sydd yn ysbrydoli, ac ar yr un pryd yn newid bywydau. Rydym yn fudiad democrataidd, annibynnol a gwirfoddol, rydym wedi ymrwymo i ehangu cyfranogiad, hyrwyddo dinasyddiaeth weithredol a datblygu sgiliau a darparu dysgu o ansawdd gorau, trwy ddull cydweithredol, ac yn gweithio ledled Cymru. 

Yn adeiladu ar ein partneriaethau cryfion, mae ein gweledigaeth yn ein lleoli ar y rheng flaen ar gyfer y twf yn addysg gydol oes, yn blaenoriaethu cyfleoedd i rheini sydd anoddaf eu cyrraedd, yn galluogi pobol trwy drosglwyddo sgiliau iddynt ac yn darparu mynediad cyfartal i addysg trwy gyfrwng y Gymraeg. 

Ein gweledigaeth yw cynyddu effaith gymdeithasol, economaidd a phersonol addysg cymunedol oedolion yng Nghymru a'n cenhadaeth yw creu cyfleoedd dysgu ysbrydoledig i oedolion mewn cymunedau a gweithleoedd ledled Cymru. Ein nod yw grymuso pobl i ddatblygu sgiliau a gwybodaeth i wireddu eu llawn botensial.

 • Swyddi Gwag Cyfredol
 • Gweinyddwr Prosiect x 2 Swydd
 • Rheolwr Prosiect x 1 Swydd
 • Swyddog Cyflenwi Cwricwlwm - Ymgysylltu Digidol x 1 Swydd
 • Swyddog Cyflenwi Cwricwlwm x 4.5 Swydd

 

Cronfa Lloches, Ymfudo ac Integreiddio

Gweinyddwr Prosiect x 2 swydd

Cyflog: £19,149 y flwyddyn
Pecyn buddion hael
Cyfnod Penodol hyd at Rhagfyr 2022,
Swyddi llawn amser 35 awr yr wythnos (ystyrir ceisiadau rhan-amser a cheisiadau am rannu swydd)
Lleoliadau: 1 swydd Caerdydd, 1 swydd Abertawe  (gweithio o gartref dros dro oherwydd y pandemig)

Mae gennym gyfle gwych i Weinyddwyr profiadol ymuno â sefydliad ledled Cymru sydd wedi ymrwymo i wasanaethu poblogaeth oedolion Cymru gyda chyfleoedd ysbrydoledig sy'n newid bywyd. Mae Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales yn fudiad democrataidd, annibynnol a gwirfoddol, sydd wedi ymrwymo i ehangu cyfranogiad, hyrwyddo dinasyddiaeth weithredol a datblygu sgiliau a darparu dysgu o'r ansawdd gorau, gan weithio ar y cyd gyda'i bartneriaid.

Rydym yn chwilio am Weinyddwyr medrus iawn i fod yn rhan o brosiect y Gronfa Lloches, Ymfudo ac Integreiddio. Pwrpas y prosiect hwn yw cefnogi Gwladolion Trydydd Gwlad, gan gynnwys ffoaduriaid, i ymgartrefu yn y DU.

Mae hon yn rôl ymarferol, yn gweithredu ar gyflymder, byddwch yn cyflawni ystod lawn o dasgau gweinyddol sy'n gysylltiedig â chefnogi prosiect gan gynnwys (ond heb fod yn gyfyngedig i) ateb ymholiadau, trosglwyddo negeseuon / e-byst, trefnu cyfarfodydd, logio / anfon ymlaen / anfon y post, darparu cefnogaeth prosesu geiriau ac ati. Byddwch yn allweddol wrth gynorthwyo'r Rheolwr Prosiect, Swyddogion Cyflenwi Cwricwlwm a Thiwtoriaid i sicrhau bod yr holl weithgareddau gweinyddol yn cael eu cwblhau o fewn y dyddiadau cau a'r amcanion gofynnol a nodwyd gan y prosiect.

Bydd gennych safon dda o addysg gyffredinol gan gynnwys Saesneg a Mathemateg TGAU / Lefel O neu gyfwerth. Bydd gennych sgiliau a phrofiad sylweddol o'r holl ddyletswyddau gweinyddu swyddfa a phrofiad o godi archebion prynu a cheisiadau anfoneb, derbynneb bancio, derbynebau arian a dderbyniwyd a sgiliau TG cyffredinol da iawn sy'n cwmpasu'r defnydd o'r holl gymwysiadau meddalwedd swyddfa sylfaenol hy prosesu geiriau, taenlenni ac ati.

Byddwch yn drefnus iawn, a gyda sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol rhagorol. Mae sgilaiu Iaith Gymareg lefel 3 yn ddymunol.

Mae buddion deniadol ar gael i'r ymgeisydd iawn gan gynnwys:-

 • 30 diwrnod o wyliau blynyddol ynghyd a gwyliau banc a dyddiau ychwanegol eraill
 • 35 awr yr wythnos gyda threfniadau gweithio’n hyblyg
 • Rhannu swydd yn bosib
 • Wedi’i lleoli yn unai Caerdydd neu Abertawe
 • Cynllun Pensiwn Enillion Gyrfa Cyfartalog hael

 

Sut i Ymgeisio

Nodwch nad yw CV’syn dderbynniol, ymgeisiwch drwy gwblhau’r pencyn isod a’i ddychwelyd at recruitment@adultlearning.wales
Dyddiad cau y swydd yw 5yh, Dydd Llun 28ain Fedi 2020
Bydd cyfweliadau yn cymryd lle o’r 12fed Hydref

Rydm yn croesawu ceisiadau yn y Gymraeg

PECYN CAIS

Ariennir y prosiect hwn yn rhannol gan Gronfa Lloches, Ymfudo ac Integreiddio’r UE. I wneud rheoli llif ymfudo yn fwy effeithlon ledled yr Undeb Ewropeaidd.

 

Cronfa Lloches, Ymfudo ac Integreiddio

Rheolwr Prosiect

Cyflog £29,864 y flwyddyn
(Graddfa cyflog: £29,864 - £37,644 yn ddibynnol ar brofiad)
Pecyn buddion hael
Cyfnod Penodol hyd at Rhagfyr 2022,
Swydd Llawn amser 35 awr yr wythnos
Lleoliad: Wedi’i lleoli Yng Nghaerdydd ynghŷd â teithio rheolaidd ar draws Cymru fel sy’n ofynnol â’r prosiect (gweithio o gartref dros dro oherwydd y pandemig)

Mae gennym gyfle gwych i wiethiwr proffesiynnol addysg oedolion profiadol ymuno â sefydliad ledled Cymru sydd wedi ymrwymo i wasanaethu poblogaeth oedolion Cymru gyda chyfleoedd ysbrydoledig sy'n newid bywyd. Mae Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales yn fudiad democrataidd, annibynnol a gwirfoddol, sydd wedi ymrwymo i ehangu cyfranogiad, hyrwyddo dinasyddiaeth weithredol a datblygu sgiliau a darparu dysgu o'r ansawdd gorau, gan weithio ar y cyd gyda'i bartneriaid.

Rydym yn chwilio am Reolwr Prosiect medrus iawn i ddarparu cynllunio rhagorol ac i hyrwyddo perfformiad ansawdd uchel ar gyfer dysgu, addysgu a chwricwlwm fel rhan o brosiect y Gronfa Lloches, Ymfudo ac Integreiddio. Pwrpas y prosiect hwn yw cefnogi Gwladolion Trydydd Gwlad, gan gynnwys ffoaduriaid, i ymgartrefu yn y DU ac ac i'n cefnogi i ehangu cyfranogiad a hyrwyddo cynhwysiant cymdeithasol mewn rhaglenni addysg Cymunedol i Oedolion, gan sicrhau hyrwyddo a datblygu arbenigedd addysgol.  Mae hon yn rôl ymarferol, yn gweithredu ar gyflymder, yn rhyngwynebu ag aelodau'r tîm, arweinwyr, rheolwyr a rhanddeiliaid eraill, ond mae'n cynnig cyfle hefyd i lunio a datblygu cynlluniau strategol.

Byddwch yn gymwysedig mewn Addysg Uwch i lefel gradd, HND neu lefel gyfatebol, bydd gennych hanes cynllunio a pherfformiad cryf a gafwyd mewn amgylchedd addysgol, ond hefyd yn dod â rhagolwg masnachol cryf gyda chi, profiad o weithio ar y cyd, ymgysylltu cryf ac ysfa am gyflenwi o ansawdd uchel a gallu gweithio ar gyflymder. Byddwch yn arwain tîm prosiect o Swyddogion Cyflenwi Cwricwlwm, Gweinyddwyr a thiwtoriaid ac yn rhan o Dîm Rheoli'r Coleg.

Byddwch yn dod â sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol rhagorol a gweithio’n agos a rhwolwyr ac arweinwyr i ddeall, herio, mesur a datblygu gallu eu timau.

Byddwch yn drefnus iawn, gyda ffocws ar ganlyniadau ac yn gallu gweithio'n annibynnol, gan ddatblygu a chymryd rhan mewn sawl ffrwd waith gan gynnwys Sicrwydd Ansawdd, arsylwi addysgu a dysgu a chyflawniadau cynllun busnes rhanbarthol (gan gynnwys diwydrwydd ar gyfer rheoli adnoddau ariannol). Sicrhau bod systemau a phrosesau cymorth gweithredol effeithiol ar waith i wella darpariaeth a chefnogi dysgwyr, darpar ddysgwyr, tiwtoriaid, partneriaid, gwirfoddolwyr a chyllidwyr.

Mae buddion deniadol ar gael i'r ymgeisydd iawn gan gynnwys:-

 • I fyny at £37,644 y flwyddyn yn ddibynnol ar brofiad
 • 30 diwrnod o wyliau blynyddol ynghyd a gwyliau banc a dyddiau ychwanegol eraill
 • 35 awr yr wythnos gyda threfniadau gweithio’n hyblyg
 • Wedi’I lleoli yng Nghaerdydd
 • Teithio rheolaidd ar draws Cymru
 • Cynllun Pensiwn Enillion Gyrfa Cyfartalog hael

Sut i Ymgeisio

Nodwch nad yw CV’syn dderbynniol,ymgeisiwch drwy gwblhau’r pencyn isod a’i ddychwelyd at recruitment@adultlearning.wales
Dyddiad cau y swydd yw 5yh, Dydd Llun 28ain Fedi 2020
Bydd cyfweliadau yn cymryd lle o’r 12fed Hydref

Rydm yn croesawu ceisiadau yn y Gymraeg

PECYN CAIS

Ariennir y prosiect hwn yn rhannol gan Gronfa Lloches, Ymfudo ac Integreiddio’r UE. I wneud rheoli llif ymfudo yn fwy effeithlon ledled yr Undeb Ewropeaidd.

 

Cronfa Lloches, Ymfudo ac Integreiddio

Swyddog Cyflenwi Cwricwlwm – Ymgysylltu Digidol

Cyflog: £23,923 pro rata y flwyddyn (Graddfa cyflog: £23,923 - £29,864 yn ddibynnol ar brofiad)
Pecyn buddion hael
Cyfnod Penodol hyd at Rhagfyr 2022,
1 Swydd Rhan amser 17.5 awr yr wythnos
Cyfro ardaloedd: Caerdydd, Casnewydd, Abertawe.
Mae'r prosiect ledled Cymru ond bydd y ffocws ar yr ardaloedd hyn
Lleoliad gwaith: I’w gadarnhau (Gweithio o gartref dros dro oherwydd y pandemig)

Mae gennym gyfle gwych i Swyddog Cyflenwi Cwricwlwm Ymgysylltu Digidol profiadol ymuno â sefydliad ledled Cymru sydd wedi ymrwymo i wasanaethu poblogaeth oedolion Cymru gyda chyfleoedd ysbrydoledig sy'n newid bywyd. Mae Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales yn fudiad democrataidd, annibynnol a gwirfoddol, sydd wedi ymrwymo i ehangu cyfranogiad, hyrwyddo dinasyddiaeth weithredol a datblygu sgiliau a darparu dysgu o'r ansawdd gorau, gan weithio ar y cyd gyda'i bartneriaid.

Rydym yn chwilio am Swyddog Cyflenwi Cwricwlwm Ymgysylltu Digidol medrus iawn i fod yn rhan o brosiect y Gronfa Lloches, Ymfudo ac Integreiddio. Pwrpas y prosiect hwn yw cefnogi Gwladolion Trydydd Gwlad, gan gynnwys ffoaduriaid, i ymgartrefu yn y DU. Mae hon yn rôl ymarferol, yn gweithredu ar gyflymder, byddwch yn cynorthwyo ac yn cefnogi datblygu a gweithredu rhaglen gydlynol o ddarpariaeth addysg oedolion yn yr ardal ddaearyddol sy'n ymwneud â chyflwyno’r prosiect gan gynnwys pob agwedd ar gynllunio; cyllido; trefnu; dyrannu a datblygu adnoddau. Byddwch yn allweddol wrth gynorthwyo'r datblygiad cyfleodd dysgu ar-lein a chyfunol fel rhan o’r prosiect.

Byddwch yn gymwys i gymhwyster Addysgu Lefel 3 a Gwobr Aseswr Lefel 3 neu ragflaenydd, bydd gennych brofiad o addysg gymunedol, addysg oedolion neu ddatblygiad cymunedol, a gwybodaeth brofedig o hyrwyddo neu farchnata gweithgareddau mewn lleoliadau cymunedol. Bydd gennych wybodaeth, sgiliau a phrofiad sylweddol o gynllunio, cyflwyno a chydlynu cyfleoedd addysgu a dysgu cyfunol ar-lein.

Byddwch yn dod â sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol rhagorol, ac yn mynd ati i recriwtio niferoedd hyfyw o ddysgwyr i'r ddarpariaeth trwy rwydweithio, cydweithredu a hyrwyddo a datblygu partneriaethau a chyfleoedd cydweithredu gydag ystod eang o gyrff allanol.  Mae sgiliau Iaith Gymraeg lefel 3 yn ddymunol.

Byddwch yn brofiadol a chymwysedig mewn gweithredu gweithdrefnau ansawdd mewnol, bydd gennych sgiliau trefnu, cydlynu a gweinyddol rhagorol ac yn gallu gweithio'n annibynnol.

Mae buddion deniadol ar gael i'r ymgeisydd iawn gan gynnwys:-

 • I fyny at £29,864 y flwyddyn yn ddibynnol ar brofiad
 • 30 diwrnod o wyliau blynyddol ynghyd a gwyliau banc a dyddiau ychwanegol eraill
 • 35 awr yr wythnos gyda threfniadau gweithio’n hyblyg
 • Lleoliad i’w gadarnhau
 • Teithio rheolaidd ar draws Cymru
 • Cynllun Pensiwn Enillion Gyrfa Cyfartalog hael

Sut i Ymgeisio

Nodwch nad yw CV’syn dderbynniol, ymgeisiwch drwy gwblhau’r pencyn isod a’i ddychwelyd at recruitment@adultlearning.wales
Dyddiad cau y swydd yw 5yh, Dydd Llun 28ain Fedi 2020
Bydd cyfweliadau yn cymryd lle o’r 12fed Hydref

Rydm yn croesawu ceisiadau yn y Gymraeg

PECYN CAIS

Ariennir y prosiect hwn yn rhannol gan Gronfa Lloches, Ymfudo ac Integreiddio’r UE. I wneud rheoli llif ymfudo yn fwy effeithlon ledled yr Undeb Ewropeaidd.

 

Cronfa Lloches, Ymfudo ac Integreiddio

Swyddog Cyflenwi Cwricwlwm x 4.5 swyddi

Cyflog: £23,923 y flwyddyn (pro rata i rhan-amser) (Graddfa cyflog: £23,923 - £29,864 yn ddibynnol ar brofiad)
Pecyn buddion hael
Cyfnod Penodol hyd at Rhagfyr 2022,
Swyddi llawn amser 35 awr yr wythnos, swydd rhan-amser 17.5 awr yr wythnos
Cyfro ardaloedd: Caerdydd, Casnewydd, Abertawe. 
Mae'r prosiect ledled Cymru ond bydd y ffocws ar yr ardaloedd hyn
Lleoliadau gwaith: Caerdydd x 3 swydd neu Abertawe x 1.5 swydd (Gweithio o gartref dros dro oherwydd y pandemig)

Mae gennym gyfle gwych i Swyddog(ion) Cyflenwi Cwricwlwm profiadol ymuno â sefydliad ledled Cymru sydd wedi ymrwymo i wasanaethu poblogaeth oedolion Cymru gyda chyfleoedd ysbrydoledig sy'n newid bywyd. Mae Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales yn fudiad democrataidd, annibynnol a gwirfoddol, sydd wedi ymrwymo i ehangu cyfranogiad, hyrwyddo dinasyddiaeth weithredol a datblygu sgiliau a darparu dysgu o'r ansawdd gorau, gan weithio ar y cyd gyda'i bartneriaid.

Rydym yn chwilio am Swyddogion Cyflenwi Cwricwlwm medrus iawn i fod yn rhan o brosiect y Gronfa Lloches, Ymfudo ac Integreiddio. Pwrpas y prosiect hwn yw cefnogi Gwladolion Trydydd Gwlad, gan gynnwys ffoaduriaid, i ymgartrefu yn y DU. Mae hon yn rôl ymarferol, yn gweithredu ar gyflymder, byddwch yn cynorthwyo ac yn cefnogi datblygu a gweithredu rhaglen gydlynol o ddarpariaeth addysg oedolion yn yr ardal ddaearyddol sy'n ymwneud â chyflawni prosiect gan gynnwys pob agwedd ar gynllunio; cyllido; trefnu; dyrannu a datblygu adnoddau. Byddwch yn allweddol wrth gynorthwyo'r Rheolwr Prosiect i sicrhau bod yr holl weithgareddau dysgu yn cwrdd â'r targedau darpariaeth, cyllid ac ansawdd y cytunwyd arnynt.

Byddwch yn gymwys i gymhwyster Addysgu Lefel 3 a Gwobr Aseswr Lefel 3 neu ragflaenydd, bydd gennych brofiad o addysg gymunedol, addysg oedolion neu ddatblygiad cymunedol, a gwybodaeth brofedig o hyrwyddo neu farchnata gweithgareddau mewn lleoliadau cymunedol. Bydd gennych brofiad o gynllunio a chydlynu cyfleoedd addysgu a dysgu cyfunol ar-lein.

Byddwch yn dod â sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol rhagorol, ac yn mynd ati i recriwtio niferoedd hyfyw o ddysgwyr i'r ddarpariaeth trwy rwydweithio, cydweithredu a hyrwyddo a datblygu partneriaethau a chyfleoedd cydweithredu gydag ystod eang o gyrff allanol.  Mae sgiliaiu Iaith Gymraeg lefel 3 yn ddymunol.

 Byddwch yn brofiadol a chymwysedig mewn gweithredu gweithdrefnau ansawdd mewnol, bydd gennych sgiliau trefnu, cydlynu a gweinyddol rhagorol ac yn gallu gweithio'n annibynnol.

Mae buddion deniadol ar gael i'r ymgeisydd iawn gan gynnwys:-

 • I fyny at £29,864 y flwyddyn yn ddibynnol ar brofiad
 • 30 diwrnod o wyliau blynyddol ynghyd a gwyliau banc a dyddiau ychwanegol eraill
 • 35 awr yr wythnos gyda threfniadau gweithio’n hyblyg
 • Wedi’i lleoli yng Nghaerdydd neu Abertawe
 • Teithio rheolaidd ar draws Cymru
 • Cynllun Pensiwn Enillion Gyrfa Cyfartalog hael

Sut i Ymgeisio

Nodwch nad yw CV’syn dderbynniol, ymgeisiwch drwy gwblhau’r pencyn isod a’i ddychwelyd at recruitment@adultlearning.wales
Dyddiad cau y swydd yw 5yh, Dydd Llun 28ain Fedi 2020
Bydd cyfweliadau yn cymryd lle o’r 12fed Hydref

Rydm yn croesawu ceisiadau yn y Gymraeg

PECYN CAIS

Ariennir y prosiect hwn yn rhannol gan Gronfa Lloches, Ymfudo ac Integreiddio’r UE. I wneud rheoli llif ymfudo yn fwy effeithlon ledled yr Undeb Ewropeaidd.

 


 

Tiwtoriaid Mewn Amryw Bwnc ac Ardarloedd 

Cyfradd tâl: £24.48 yr awr (yn cynnwys tal gwyliau)

Oriau gwaith: Rhan amser, amrywiol 

Hoffech chi ddod yn diwtor gyda Addysg Oedolion Cymru I Adult Learning Wales?  Rydym yn edrych i recriwtio tiwtoriaid ar draws Cymru.  Gweler wybodaeth isod am y maesydd pwnc a'r ardaloedd.

Am y Swydd
Mae Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales yn gwahodd ceisiadau gan diwtoriaid gyda thystysgrif dysgu lleiafswm Lefel 3 sydd a cymhwyster lefel ymarferydd i gynllunio, datblygu, addysgu a gwerthuso cyrsiau a rhaglenni dysgu yn unol ag anghenion Dysgwyr a'n Gweithdrefnau Ansawdd.  Mae gennym ddiddordeb arbennig mewn twitoriaid sydd a'r gallu i ddysgu drwy gyfrwng y Gymraeg neu yn ddwyieithog.

Ar Draws Cymru:

 • Llythrennedd Digidol
 • Sgiliau Hanfodol
 • Cymraeg
 • Saesneg ar gyfer Siaradwyr Ieithoedd Eraill (ESOL)

Rydym yn edrych yn arbennig am diwtoriaid yn yr ardaloedd a pynciau canlynol:

Gogledd Cymru (Siroedd Mon, Gwynedd, Conwy, Dinbych, Fflint a Wrecsam)                                   

 • Sgiliau Hanfodol
 • Llythrennedd Digidol/TG
 • Sgiliau Cyflogaeth
 • SSIE
 • Asesu IQA lefel 3 & 4
 • AET
 • Gwasanaeth Cwsmeriaid
 • Defodau a Traddodiad Cymraeg
 • Celf a crefft (gyda sgiliau hanfodol, llythrennedd digidol, neu cyflogaeth)
 • Anghenion ychwanegol, cynnwys anghenion difrifol

Sir Gaerfyrddin a Sir Benro:

 • Datblygiad Personol a Iechyd a Lles
 • Twristiaeth
 • Gofal
 • Gweinyddiaeth
 • Cymorth Cyntaf, Hylendid Bwyd, Trin á Llaw
 • Sgiliau Hanfodol
 • Cyflogadwyedd
 • Datblygiad Personol
 • TG / Sgiliau Llythrenedd Digidol

Ceredigion:

 • Iechyd a Lles
 • Llythrennedd Digidol / TG
 • Celf TherapiwtigSgiliau Hanfodol
 • Cyflogadwyedd
 • Datblygiad Personol 


Abertawe:

 • SSIE
 • Sgiliau cyflogadwyedd
 • Sgiliau Hanfodol
 • Sgiliau Llythrennedd Digidol


Castell-nedd Port Talbot:

 • Gwaith Saer
 • Cynghori
 • Iechyd a Lles (gyda iechyd meddwl a camddefnyddio sylweddau)


Sir Powys:

 • Sgiliau cyflogadwyedd
 • Iechyd a Lles
 • Cwnsela
 • Sgiliau Hanfodol
 • Sgiliau Llythrenedd Digidol


Blaenau Gwent, Caerffili, Merthyr Tudful, RCT, Trefynwy, Casnewydd a Torfaen:

 • Cymorth Cyntaf
 • Hylendid Bwyd
 • Trin á Llaw
 • COSHH
 • Iechyd a Diogelwch
 • Gwaith Chwarae
 • Cymhorthydd Dosbarth
 • Diogelu
 • Amddiffyn oedolion agored i niwed
 • Rhianta
 • Cyflogadwyedd
 • TG 


Caerdydd, Casnewydd, Bro Morgannwg:

 • Iaith Arwyddion Prydain

Adran Cyflawni Cenedlaethol (lleoliadau ar draws Cymru)
Addysg Undebau Llafur a Addysg yn y Gweithle:

 • Llythrennedd Digidol / TG
 • Sgiliau Hanfodol
 • Iaith Gymraeg
 • POVA a Diogelu
 • Datblygiad Personol
 • Iechyd a Diogelwch
 • Iechyd a Lles

 

Adran Cyflawni Cenedlaethol (lleoliadau ar draws Cymru)
Cymuned Ieuenctid a Gwaith Chwarae(YCPW - Youth Community and Playwork):

 • Tiwtoriaid Gwaith Chwarae
 • Tiwtoriaid Gwaith Ieuenctid

Sut i Ymgeisio
Nid ydym yn derbyn CV. Felly gwnewch gais trwy gwblhau ein ffurflen gais ar-lein i diwtoriaid neu llenwch y ffurflen gais isod a dychwelwch eich cais at Nicola.powell@adultlearning.wales neu drwy'r post at Nicola Powell, AD, Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales, 7 Iard y Cowper, Ffordd Curran, Caerdydd CF10 5NB.

 

PECYN CAIS TIWTOR

 

 

Edrychwch ar ein cyrsiau

Ymunwch â ni

Dewch yn ddysgwr, tiwtor, neu bartner – beth bynnag y dymunwch chi! Byddem ni wrth ein bodd pe byddech chi’n rhan o’n gwaith.

Cysylltwch â ni


arrow_upward
×

Cofrestrwch neu mewn cofnodwch i'ch cyfrif Fy am ddim

Ymunwch â Fy Nysgu i gyflymu eich cofrestriad i’r cwrs nesaf a chadw golwg ar eich dysgu gyda ni!

I gofrestru, rhowch eich cyfeiriad e-bost isod ac rydych yn barod i fynd! Defnyddiwch yr un cyfeiriad e-bost bob tro y byddwch angen mynediad i'ch cyfrif Fy Nysgu.

Drwy gyflwyno hyn, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Preifatrwydd a Chwcis
Angen Cymorth Mewngofnodi?