Gweithio gyda ni

SWYDDI

Amdanom Ni
Daeth Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales - Y Coleg Cymunedol Cenedlaethol - i fodolaeth ar 1 Awst 2015 yn sgil uno Cymdeithas Addysg y Gweithwyr Cymru a Choleg Cymunedol Cymru YMCA.

Rydym yn fudiad democrataidd, annibynnol a gwirfoddol, sy’n ymroi i ehangu cyfranogiad, hybu dinasyddiaeth weithgar a datblygu sgiliau, a darparu’r dysgu o’r ansawdd gorau, trwy ddull cydweithredol gan weithio ar hyd a lled Cymru.

Ers ei sefydlu yn 2015, mae Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales wedi gosod ei hun yn gadarn fel y Coleg Cymunedol Cenedlaethol, yn gwasanaethu oedolion Cymru gyda chyfleoedd addysgol sydd yn ysbrydoli, gan ar yr un pryd yn newid bywydau. 

Yn adeiladu ar ein partneriaethau cryf, mae ein gweledigaeth yn ein lleoli ar y rheng flaen ar gyfer y twf mewn addysg gydol oes, yn blaenoriaethu cyfleoedd i rheiny sydd anoddaf eu cyrraedd, yn galluogi pobol trwy drosglwyddo sgiliau iddynt ac yn darparu mynediad cyfartal i addysg trwy gyfrwng y Gymraeg.

Ein gweledigaeth yw cynyddu effaith gymdeithasol, economaidd a phersonol addysg cymunedol oedolion yng Nghymru a'n cenhadaeth yw creu cyfleoedd dysgu ysbrydoledig i oedolion mewn cymunedau a gweithleoedd ledled Cymru. Ein nod yw grymuso pobl i ddatblygu sgiliau a gwybodaeth i wireddu eu potensial llawn.


Tiwtoriaid mewn amryw bynciau
Cyflog: wedi'i dalu bob awr £25.40 (yn cynnwys tâl gwyliau)
Cytundeb cyfnod penodol hyd at fis Gorffennaf 22
Oriau Amrywiol
Rolau ar gael ledled Cymru - gweler isod
Dull cyflwyno darpariaeth: Ar-lein, wyneb yn wyneb a cyfunol

Mae gennym gyfle gwych ar gyfer tiwtoriaid cymwysedig i ymuno â sefydliad ledled Cymru sydd wedi ymrwymo i wasanaethu poblogaeth oedolion Cymru gyda chyfleoedd ysbrydoledig sy'n newid bywyd. Mae Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales yn fudiad democrataidd, annibynnol a gwirfoddol, sydd wedi ymrwymo i ehangu cyfranogiad, hyrwyddo dinasyddiaeth weithredol a datblygu sgiliau a darparu dysgu o'r ansawdd gorau, gan weithio ar y cyd gyda'i bartneriaid.

Rydym yn chwilio am diwtoriaid cymwys, medrus iawn i gyflwyno amrywiaeth o bynciau i ddysgwyr ledled Cymru.
Byddai'r gallu i gyflwyno'n ddwyieithog yn fantais, ond nid yw'n hanfodol ar gyfer y mwyafrif o rolau.


Sut i ymgeisio
Nodwch nid yw CV’s yn dderbynniol, ymgeisiwch drwy ddefnyddio y pecyn cais ar gyfer y pwnc yr ydych a diddordeb ynddo a’i ddychwelyd at [email protected]
Dyddiad cau y ceisiadau yw 5yp Dydd Gwener 23ain ‘Orffennaf 2021
Rydm yn croesawu ceisiadau yn y Gymraeg

Am y swydd
Byddwch yn cynllunio, datblygu, cyflwyno, gwerthuso ac asesu rhaglenni dysgu yn unol ag anghenion y dysgwyr a gweithdrefnau ansawdd Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales. Byddwch yn cyflwyno dysgu o ansawdd uchel gan ddefnyddio ystod o ddulliau addysgu ac yn defnyddio ystod o ddulliau asesu priodol yn unol ag anghenion y dysgwyr a gofynion y corff dyfarnu. Byddwch yn sicrhau bod y dysgwyr yn cael adborth clir ac adeiladol o fewn amserlenni priodol.

Rydym yn chwilio am diwtoriaid i gyflwyno yn y pynciau a’r ardaloedd daearyddol canlynol. I gael gwybodaeth am y gofynion ar gyfer pob maes pwnc, gweler y pecynnau cais unigol.

Tiwtoriaid Cymraeg i Siaradwyr Ieithoedd Eraill (CSIE), A Tiwtoriaid SSIE (prosiect AMIF)

Rydym hefyd yn chwilio am Diwtoriaid Cymraeg i Siaradwyr Ieithoedd Eraill (CSIE) a Tiwtoriaid SSIE (ESOL) cymwys, medrus iawn i gyflwyno i ddysgwyr sydd yn Siaradwyr Ieithoedd Eraill fel rhan o brosiect y Gronfa Lloches, Ymfudo ac Integreiddio (AMIF). Pwrpas y prosiect hwn yw cefnogi Gwladolion Trydydd Gwlad, gan gynnwys ffoaduriaid, i ymgartrefu yn y DU ac ac i'n cefnogi i ehangu cyfranogiad a hyrwyddo cynhwysiant cymdeithasol mewn rhaglenni addysg Cymunedol i Oedolion, gan sicrhau hyrwyddo a datblygu arbenigedd addysgol.  Rydym yn edrych i recriwtio tiwtoriaid CSIE ar draws Cymru gyfan - Defyddiwch y pecynnau cais isod os gwelwch yn dda os ydych am ymgeisio i fod yn diwtor CSIE neu SSIE ar brosiect AMIF.

Pecyn Cais - Tiwtor CSIE (Prosiect AMIF)

Pecyn Cais - Tiwtor SSIE (Prosiect AMIF)

 

Rhanbarth Gogledd Cymru (Conwy, Sir Ddinbych, Sir y Fflint, Gwynedd, Ynys Môn, Wrecsam)
Cymraeg i Siaradwyr Ieithoedd Eraill (WSOL) – Pecyn Cais
Diogelu – Pecyn Cais
Iechyd Meddwl – Pecyn Cais
ILM Hyfforddi a Mentora – Pecyn Cais
ILM Arweinyddiaeth a Rheolaeth – Pecyn Cais
Diogelwch Bwyd – Pecyn Cais
Iechyd a Diogelwch– Pecyn Cais
Gwasanaeth Cwsmer – Pecyn Cais
Cymorth Cyntaf – Pecyn Cais
Cyflogadwyedd – Pecyn Cais
Celfyddydau Creadigol – Pecyn Cais
Llythrennedd Digidol – Pecyn Cais
Cynorthwyydd Addysgu – Pecyn Cais
Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl – Pecyn Cais
Anghenion Dysgu Ychwanegol – Pecyn Cais

Rhanbarth De-orllewin a Chanolbarth Cymru (Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Neath Port Talbot, Sir Benfro, Powys, Abertawe)
Diogelu – Pecyn Cais
Iechyd Meddwl – Pecyn Cais
Cymhwyster Sylfaen mewn Cwnsela – Pecyn Cais
Cymhwyster Tystysgrif mewn Cwnsela – Pecyn Cais
Cymhwyster Diploma mewn Cwnsela – Pecyn Cais
Cymhwyster Dyfarniad mewn Ddeall Camddefnyddio Sylweddau – Pecyn Cais
Cymhwyster Tystysgrif mewn Hyfforddi Bywyd – Pecyn Cais
ILM Hyfforddi a Mentora – Pecyn Cais
ILM Arweinyddiaeth a Rheolaeth – Pecyn Cais
Diogelwch Bwyd – Pecyn Cais
Iechyd a Diogelwch– Pecyn Cais
Gwasanaeth Cwsmer – Pecyn Cais
Cymorth Cyntaf – Pecyn Cais
Cyflogadwyedd – Pecyn Cais
Celfyddydau Creadigol – Pecyn Cais
Llythrennedd Digidol – Pecyn Cais
Dyfarniad mewn Addysg a Hyfforddiant– Pecyn Cais
Cynorthwyydd Addysgu – Pecyn Cais

Rhanbarth De-ddwyrain Cymru (Blaenau Gwent, Pen-y-bont ar Ogwr, Caerffili, Caerdydd, Merthyr Tudful, Sir Fynwy, Casnewydd, Rhondda Cynon Taff, Tor-faen, Bro Morgannwg)
SSIE – Pecyn Cais
Diogelu – Pecyn Cais
Cymhwyster Sylfaen mewn Cwnsela – Pecyn Cais
Cymhwyster Tystysgrif mewn Cwnsela – Pecyn Cais
Cymhwyster Dyfarniad mewn Ddeall Camddefnyddio Sylweddau – Pecyn Cais
Diogelwch Bwyd – Pecyn Cais
Iechyd a Diogelwch – Pecyn Cais
Gwasanaeth Cwsmer – Pecyn Cais
Cymorth Cyntaf – Pecyn Cais
Cyflogadwyedd – Pecyn Cais
Dyfarniad mewn Addysg a Hyfforddiant– Pecyn Cais
Cynorthwyydd Addysgu – Pecyn Cais

Tîm Cyflawni Cenedlaethol (Cymru Gyfan)
Diogelu – Pecyn Cais
Iechyd Meddwl – Pecyn Cais
Cymhwyster Sylfaen mewn Cwnsela – Pecyn Cais
Cymhwyster Tystysgrif mewn Cwnsela – Pecyn Cais
ILM Hyfforddi a Mentora – Pecyn Cais
ILM Arweinyddiaeth a Rheolaeth – Pecyn Cais
Diogelwch Bwyd – Pecyn Cais
Iechyd a Diogelwch – Pecyn Cais
Gwasanaeth Cwsmer – Pecyn Cais
Cymorth Cyntaf – Pecyn Cais
Gwaith Ieuenctid – Pecyn Cais
Gwaith Chwarae – Pecyn Cais

Mae Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales wedi ymrwymo i gefnogi a hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth ac i greu amgylchedd gwaith cynhwysol. Credwn fod cael gweithlu amrywiol ar bob lefel yn caniatáu i ni gynrychioli'r cymunedau yr ydym yn eu gwasanaethu.
Mae safbwyntiau a phrofiadau amrywiol yn hanfodol i'n llwyddiant ac rydym yn croesawu ceisiadau gan bawb o bob cefndir sydd gyda’r profiad a'r sgiliau anghenrheidiol i gyflawni'r rôl hon.

 


SWYDDOG CYFLENWI CWRICWLWM

Cyflog: £24,665 pro rata, y flwyddyn
(Graddfa cyflog: £24,665 - £30,790 yn ddibynnol ar brofiad)
Pecyn buddion hael
Cyfnod Penodol dwy flynedd
Rhan amser 17.5 awr yr wythnos
Lleoliad gwaith: Gweithio o gartref
Cyfro ardaloedd: Sir Benfro

Mae gennym gyfle gwych i Swyddog Cyflenwi Cwricwlwm profiadol ymuno â sefydliad ledled Cymru sydd wedi ymrwymo i wasanaethu poblogaeth oedolion Cymru gyda chyfleoedd ysbrydoledig sy'n newid bywyd. Mae Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales yn fudiad democrataidd, annibynnol a gwirfoddol, sydd wedi ymrwymo i ehangu cyfranogiad, hyrwyddo dinasyddiaeth weithredol a datblygu sgiliau a darparu dysgu o'r ansawdd gorau, gan weithio ar y cyd gyda'i bartneriaid.

Am y swydd
Rydym yn chwilio am Swyddog Cyflenwi Cwricwlwm medrus iawn sydd yn gallu byddwch yn gallu datblygu, cydlynu a gweithredu rhaglen gydlynol o ddarpariaeth addysg oedolion yn yr ardal Sir Benfro gan gynnwys pob agwedd ar gynllunio; cyllido; trefnu; dyrannu a datblygu adnoddau.
Mae hon yn rol ymarferol, yn gweithredu ar gyflymder, byddwch yn allweddol wrth gynorthwyo'r Rheolwr Rhanbarthol i sicrhau fod yr holl weithgareddau dysgu yn cwrdd â'r targedau darpariaeth, cyllid ac ansawdd y cytunwyd arnynt.

Amdanoch chi
Byddwch yn gymwys i gymhwyster Addysgu Lefel 3 a Gwobr Aseswr Lefel 3 neu ragflaenydd, bydd gennych brofiad o addysg gymunedol, addysg oedolion neu ddatblygiad cymunedol, a gwybodaeth brofedig o hyrwyddo neu farchnata gweithgareddau mewn lleoliadau cymunedol. Bydd gennych brofiad o gynllunio a chydlynu cyfleoedd addysgu a dysgu cyfunol ar-lein.
Byddwch yn dod â sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol rhagorol, ac yn mynd ati i recriwtio niferoedd hyfyw o ddysgwyr i'r ddarpariaeth trwy rwydweithio, cydweithredu a hyrwyddo a datblygu partneriaethau a chyfleoedd cydweithredu gydag ystod eang o gyrff allanol. Mae’r gallu i gyfathrebu dryw’r Gymraeg yn hanfodol.
Byddwch yn brofiadol a chymwysedig mewn gweithredu gweithdrefnau ansawdd mewnol, bydd gennych sgiliau trefnu, cydlynu a gweinyddol rhagorol ac yn gallu gweithio'n annibynnol.


Ynglŷn a’n buddion
Mae buddion deniadol ar gael i'r ymgeisydd iawn gan gynnwys:-
• I fyny at £30,790 pro rata y flwyddyn yn ddibynnol ar brofiad
• 15 diwrnod o wyliau blynyddol, ynghŷd â pro rata gwyliau banc a dyddiau ychwanegol eraill
• 17.5 awr yr wythnos gyda threfniadau gweithio’n hyblyg
• Gweithio o gartref
• Teithio rheolaidd ar draws Cymru
• Cynllun Pensiwn Enillion Gyrfa Cyfartalog hael

Mae Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales wedi ymrwymo i gefnogi a hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth ac i greu amgylchedd gwaith cynhwysol. Credwn fod cael gweithlu amrywiol ar bob lefel yn caniatáu i ni gynrychioli'r cymunedau yr ydym yn eu gwasanaethu. Mae persbectif a phrofiadau amrywiol yn hanfodol i'n llwyddiant ac rydym yn croesawu ceisiadau gan bobl o bob cefndir sydd gyda’r profiad a'r sgiliau anghenrheidiol i gyflawni'r rôl hon.


Sut i ymgeisio
Nodwch nad yw CV’s yn dderbynniol, ymgeisiwch drwy gwblhau’r pencyn isod a’i ddychwelyd at [email protected]
Dyddiad cau y swydd yw hanner nos Dydd Mercher 4ydd Awst 2021
Rydm yn croesawu ceisiadau yn y Gymraeg

PECYN CAIS

 

SWYDDOG CYFLENWI CWRICWLWM

Cyflog: £24,665 pro rata, y flwyddyn
(Graddfa cyflog: £24,665 - £30,790 yn ddibynnol ar brofiad)
Pecyn buddion hael
Cyfnod Penodol dwy flynedd
Rhan amser 21 awr yr wythnos
Lleoliad gwaith: Gweithio o Gartref
Cyfro ardaloedd: Ceredigion

Mae gennym gyfle gwych i Swyddog Cyflenwi Cwricwlwm profiadol ymuno â sefydliad ledled Cymru sydd wedi ymrwymo i wasanaethu poblogaeth oedolion Cymru gyda chyfleoedd ysbrydoledig sy'n newid bywyd. Mae Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales yn fudiad democrataidd, annibynnol a gwirfoddol, sydd wedi ymrwymo i ehangu cyfranogiad, hyrwyddo dinasyddiaeth weithredol a datblygu sgiliau a darparu dysgu o'r ansawdd gorau, gan weithio ar y cyd gyda'i bartneriaid.


Am y swydd

Rydym yn chwilio am Swyddog Cyflenwi Cwricwlwm medrus iawn sydd yn gallu byddwch yn gallu datblygu, cydlynu a gweithredu rhaglen gydlynol o ddarpariaeth addysg oedolion yn yr ardal Ceredigion gan gynnwys pob agwedd ar gynllunio; cyllido; trefnu; dyrannu a datblygu adnoddau.
Mae hon yn rol ymarferol, yn gweithredu ar gyflymder, byddwch yn allweddol wrth gynorthwyo'r Rheolwr Rhanbarthol i sicrhau fod yr holl weithgareddau dysgu yn cwrdd â'r targedau darpariaeth, cyllid ac ansawdd y cytunwyd arnynt.


Amdanoch chi

Byddwch yn gymwys i gymhwyster Addysgu Lefel 3 a Gwobr Aseswr Lefel 3 neu ragflaenydd, bydd gennych brofiad o addysg gymunedol, addysg oedolion neu ddatblygiad cymunedol, a gwybodaeth brofedig o hyrwyddo neu farchnata gweithgareddau mewn lleoliadau cymunedol. Bydd gennych brofiad o gynllunio a chydlynu cyfleoedd addysgu a dysgu cyfunol ar-lein.
Byddwch yn dod â sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol rhagorol, ac yn mynd ati i recriwtio niferoedd hyfyw o ddysgwyr i'r ddarpariaeth trwy rwydweithio, cydweithredu a hyrwyddo a datblygu partneriaethau a chyfleoedd cydweithredu gydag ystod eang o gyrff allanol. Mae’r gallu I gyfathrebu drwy’r Gymraeg yn hanfodol.
Byddwch yn brofiadol a chymwysedig mewn gweithredu gweithdrefnau ansawdd mewnol, bydd gennych sgiliau trefnu, cydlynu a gweinyddol rhagorol ac yn gallu gweithio'n annibynnol.


Ynglŷn a’n buddion
Mae buddion deniadol ar gael i'r ymgeisydd iawn gan gynnwys:-

 • I fyny at £30,790 pro rata y flwyddyn yn ddibynnol ar brofiad
 • 18 diwrnod o wyliau blynyddol, ynghŷd â pro rata gwyliau banc a dyddiau ychwanegol eraill
 • 21 awr yr wythnos gyda threfniadau gweithio’n hyblyg
 • Gweithio o gartref
 • Teithio rheolaidd ar draws Cymru
 • Cynllun Pensiwn Enillion Gyrfa Cyfartalog hael


Mae Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales wedi ymrwymo i gefnogi a hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth ac i greu amgylchedd gwaith cynhwysol. Credwn fod cael gweithlu amrywiol ar bob lefel yn caniatáu i ni gynrychioli'r cymunedau yr ydym yn eu gwasanaethu. Mae persbectif a phrofiadau amrywiol yn hanfodol i'n llwyddiant ac rydym yn croesawu ceisiadau gan bobl o phob cefndir sydd gyda’r profiad a'r sgiliau anghenrheidiol i gyflawni'r rôl hon.


Sut i ymgeisio
Nodwch nad yw CV’s yn dderbynniol, ymgeisiwch drwy gwblhau’r pencyn isod a’i ddychwelyd at [email protected]
Dyddiad cau y swydd yw hanner nos Dydd Mercher 4ydd Awst 2021
Rydm yn croesawu ceisiadau yn y Gymraeg


PECYN CAIS

 

SWYDDOG CYFLENWI CWRICWLWM

Cyflog: £24,665 pro rata y flwyddyn
(Graddfa cyflog: £24,665 - £30,790 yn ddibynnol ar brofiad)
Pecyn buddion hael
Cyfnod Penodol chwe mis
Rhan amser 21 awr yr wythnos
Lleoliad gwaith: Abertawe
Cyfro ardaloedd: Ardal Sir Gaerfyrddin

Mae gennym gyfle gwych i Swyddog Cyflenwi Cwricwlwm profiadol ymuno â sefydliad ledled Cymru sydd wedi ymrwymo i wasanaethu poblogaeth oedolion Cymru gyda chyfleoedd ysbrydoledig sy'n newid bywyd. Mae Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales yn fudiad democrataidd, annibynnol a gwirfoddol, sydd wedi ymrwymo i ehangu cyfranogiad, hyrwyddo dinasyddiaeth weithredol a datblygu sgiliau a darparu dysgu o'r ansawdd gorau, gan weithio ar y cyd gyda'i bartneriaid.

Am y swydd
Rydym yn chwilio am Swyddog Cyflenwi Cwricwlwm medrus iawn sydd yn gallu byddwch yn gallu datblygu, cydlynu a gweithredu rhaglen gydlynol o ddarpariaeth addysg oedolion yn yr ardal Sir Gaerfyrddin gan gynnwys pob agwedd ar gynllunio; cyllido; trefnu; dyrannu a datblygu adnoddau.
Mae hon yn rol ymarferol, yn gweithredu ar gyflymder, byddwch yn allweddol wrth gynorthwyo'r Rheolwr Rhanbarthol i sicrhau fod yr holl weithgareddau dysgu yn cwrdd â'r targedau darpariaeth, cyllid ac ansawdd y cytunwyd arnynt.

Amdanoch chi
Byddwch yn gymwys i gymhwyster Addysgu Lefel 3 a Gwobr Aseswr Lefel 3 neu ragflaenydd, bydd gennych brofiad o addysg gymunedol, addysg oedolion neu ddatblygiad cymunedol, a gwybodaeth brofedig o hyrwyddo neu farchnata gweithgareddau mewn lleoliadau cymunedol. Bydd gennych brofiad o gynllunio a chydlynu cyfleoedd addysgu a dysgu cyfunol ar-lein.
Byddwch yn dod â sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol rhagorol, ac yn mynd ati i recriwtio niferoedd hyfyw o ddysgwyr i'r ddarpariaeth trwy rwydweithio, cydweithredu a hyrwyddo a datblygu partneriaethau a chyfleoedd cydweithredu gydag ystod eang o gyrff allanol. Byddai’r gallu i gyfathrebu drwy’r Gymraeg yn ddymunol.
Byddwch yn brofiadol a chymwysedig mewn gweithredu gweithdrefnau ansawdd mewnol, bydd gennych sgiliau trefnu, cydlynu a gweinyddol rhagorol ac yn gallu gweithio'n annibynnol.

 

Ynglŷn a’n buddion
Mae buddion deniadol ar gael i'r ymgeisydd iawn gan gynnwys:-
• I fyny at £30,790 pro rata y flwyddyn yn ddibynnol ar brofiad
• 18 diwrnod o wyliau blynyddol y flwyddyn, ynghŷd â pro rata gwyliau banc a dyddiau ychwanegol eraill
• 21 awr yr wythnos gyda threfniadau gweithio’n hyblyg
• Wedi’i lleoli yn Abertawe
• Teithio rheolaidd ar draws Cymru
• Cynllun Pensiwn Enillion Gyrfa Cyfartalog hael

Mae Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales wedi ymrwymo i gefnogi a hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth ac i greu amgylchedd gwaith cynhwysol. Credwn fod cael gweithlu amrywiol ar bob lefel yn caniatáu i ni gynrychioli'r cymunedau yr ydym yn eu gwasanaethu.
Mae persbectif a phrofiadau amrywiol yn hanfodol i'n llwyddiant ac rydym yn croesawu ceisiadau gan bobl o bob cefndir sydd gyda’r profiad a'r sgiliau anghenrheidiol i gyflawni'r rôl hon.


Sut i ymgeisio

Nodwch nad yw CV’s yn dderbynniol, ymgeisiwch drwy gwblhau’r pencyn isod a’i ddychwelyd at [email protected]
Dyddiad cau y swydd yw hanner nos Dydd Mercher 4ydd Awst 2021
Rydm yn croesawu ceisiadau yn y Gymraeg

PECYN CAIS

 

Cronfa Lloches, Ymfudo ac Integreiddio

GWEINYDDWR PROSIECT

Cyflog: £19,149 pro rata, y flwyddyn

Pecyn buddion hael

Cyfnod Penodol hyd at Rhagfyr 2022,

Swyddi Rhan amser 17.5 awr yr wythnos,

Lleoliadau: Abertawe 

 

Mae gennym gyfle gwych i Weinyddwr profiadol ymuno â sefydliad ledled Cymru sydd wedi ymrwymo i wasanaethu poblogaeth oedolion Cymru gyda chyfleoedd ysbrydoledig sy'n newid bywyd. Mae Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales yn fudiad democrataidd, annibynnol a gwirfoddol, sydd wedi ymrwymo i ehangu cyfranogiad, hyrwyddo dinasyddiaeth weithredol a datblygu sgiliau a darparu dysgu o'r ansawdd gorau, gan weithio ar y cyd gyda'i bartneriaid.

Rydym yn chwilio am Weinyddwr medrus iawn i fod yn rhan o brosiect y Gronfa Lloches, Ymfudo ac Integreiddio. Pwrpas y prosiect hwn yw cefnogi Gwladolion Trydydd Gwlad, gan gynnwys ffoaduriaid, i ymgartrefu yn y DU.

Mae hon yn rôl ymarferol, yn gweithredu ar gyflymder, byddwch yn cyflawni ystod lawn o dasgau gweinyddol sy'n gysylltiedig â chefnogi prosiect gan gynnwys (ond heb fod yn gyfyngedig i) ateb ymholiadau, trosglwyddo negeseuon / e-byst, trefnu cyfarfodydd, logio / anfon ymlaen / anfon y post, darparu cefnogaeth prosesu geiriau ac ati. Byddwch yn allweddol wrth gynorthwyo'r Rheolwr Prosiect, Swyddogion Cyflenwi Cwricwlwm a Thiwtoriaid i sicrhau bod yr holl weithgareddau gweinyddol yn cael eu cwblhau o fewn y dyddiadau cau a'r amcanion gofynnol a nodwyd gan y prosiect.

Bydd gennych safon dda o addysg gyffredinol gan gynnwys Saesneg a Mathemateg TGAU / Lefel O neu gyfwerth. Bydd gennych sgiliau a phrofiad sylweddol o'r holl ddyletswyddau gweinyddu swyddfa a phrofiad o godi archebion prynu a cheisiadau anfoneb, derbynneb bancio, derbynebau arian a dderbyniwyd a sgiliau TG cyffredinol da iawn sy'n cwmpasu'r defnydd o'r holl gymwysiadau meddalwedd swyddfa sylfaenol hy prosesu geiriau, taenlenni ac ati.

Byddwch yn drefnus iawn, a gyda sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol rhagorol. Mae sgilaiu Iaith Gymareg lefel 3 yn ddymunol.

 

Mae buddion deniadol ar gael i'r ymgeisydd iawn gan gynnwys:-

 • 15 diwrnod o wyliau blynyddol ynghyd a gwyliau banc a dyddiau ychwanegol eraill
 • 17.5 awr yr wythnos gyda threfniadau gweithio’n hyblyg
 • Wedi’i lleoli yn Abertawe
 • Cynllun Pensiwn Enillion Gyrfa Cyfartalog hael

 

Mae Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales wedi ymrwymo i gefnogi a hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth ac i greu amgylchedd gwaith cynhwysol. Credwn fod cael gweithlu amrywiol ar bob lefel yn caniatáu i ni gynrychioli'r cymunedau yr ydym yn eu gwasanaethu. Mae persbectif a phrofiadau amrywiol yn hanfodol i'n llwyddiant ac rydym yn croesawu ceisiadau gan bobl o phob cefndir sydd gyda’r profiad a'r sgiliau anghenrheidiol i gyflawni'r rôl hon.

 

Sut i ymgeisio

Nodwch nad yw CV’syn dderbynniol, Ymgeisiwch drwy gwblhau’r pencyn isod a’i ddychwelyd at [email protected]

Dyddiad cau y swydd yw 5yh, Dydd Gwener 6ed Awst 2021

Bydd cyfweliadau yn cymryd lle ar 16eg Awst 2021

Rydm yn croesawu ceisiadau yn y Gymraeg

PECYN CAIS


 

 

 

 

Tiwtoriaid mewn Pynciau ac Ardaloedd gwahanol

Cyfradd tâl: £25.40 yr awr (yn cynnwys tâl gwyliau)

Oriau gwaith: Rhan amser, amrywiol 

Hoffech chi ddod yn diwtor gyda Addysg Oedolion Cymru I Adult Learning Wales?  Rydym am recriwtio tiwtoriaid ar draws Cymru.  Gweler isod y wybodaeth am y meysydd pwnc a'r ardaloedd.

Gwybodaeth am y Swydd
Mae Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales yn gwahodd ceisiadau gan diwtoriaid gyda thystysgrif dysgu lleiafswm Lefel 3 sydd a cymhwyster lefel ymarferydd i gynllunio, datblygu, addysgu a gwerthuso cyrsiau a rhaglenni dysgu yn unol ag anghenion Dysgwyr a'n Gweithdrefnau Ansawdd.  Mae gennym ddiddordeb arbennig mewn tiwtoriaid sydd a'r gallu i ddysgu drwy gyfrwng y Gymraeg neu yn ddwyieithog.

Ar Draws Cymru:

 • Llythrennedd Digidol
 • Sgiliau Hanfodol
 • Cymraeg
 • Saesneg ar gyfer Siaradwyr Ieithoedd Eraill - SSIE (ESOL)

Rydym yn edrych yn arbennig am diwtoriaid yn yr ardaloedd ar pynciau canlynol:

Gogledd Cymru (Siroedd Môn, Gwynedd, Conwy, Dinbych, Fflint a Wrecsam)                                   

 • Sgiliau Hanfodol
 • Llythrennedd Sgiliau Hanfodol (gyda sgiliau cyflwyno ar-lein)
 • Llythrennedd Digidol/TG (gyda sgiliau cyflwyno ar-lein)
 • Sgiliau Cyflogaeth
 • SSIE
 • Asesu IQA lefel 3 & 4
 • AET
 • Gwasanaeth Cwsmeriaid
 • Defodau a Thraddodiadau Cymraeg
 • Celf a chrefft (gyda sgiliau hanfodol, llythrennedd digidol, neu cyflogaeth)
 • Anghenion ychwanegol, yn cynnwys anghenion difrifol

Sir Gaerfyrddin a Sir Benfro:

 • Datblygiad Personol a Iechyd a Lles
 • Twristiaeth
 • Gofal
 • Gweinyddiaeth
 • Cymorth Cyntaf, Hylendid Bwyd, Trin á Llaw
 • Sgiliau Hanfodol
 • Cyflogadwyedd
 • Datblygiad Personol
 • TG/Sgiliau Llythrenedd Digidol

Ceredigion:

 • Iechyd a Lles
 • Llythrennedd Digidol/TG
 • Celf Therapiwtig
 • Sgiliau Hanfodol
 • Cyflogadwyedd
 • Datblygiad Personol 


Abertawe:

 • SSIE
 • Sgiliau Cyflogadwyedd
 • Sgiliau Hanfodol
 • Sgiliau Llythrennedd Digidol


Castell-nedd Port Talbot:

 • Gwaith Saer
 • Cynghori/Cwnsela
 • Iechyd a Lles (gyda iechyd meddwl a chamddefnyddio sylweddau)


Powys:

 • Sgiliau Cyflogadwyedd
 • Iechyd a Lles
 • Cwnsela
 • Sgiliau Hanfodol
 • Sgiliau Llythrenedd Digidol


Blaenau Gwent, Caerffili, Merthyr Tudful, RCT, Trefynwy, Casnewydd a Torfaen:

 • Cymorth Cyntaf
 • Hylendid Bwyd
 • Trin á Llaw
 • COSHH
 • Iechyd a Diogelwch
 • Gwaith Chwarae
 • Cymhorthydd Dosbarth
 • Diogelu
 • Amddiffyn oedolion sy'n agored i niwed
 • Rhianta
 • Cyflogadwyedd
 • TG 


Caerdydd, Casnewydd, Bro Morgannwg:

 • Iaith Arwyddion Prydain

Adran Cyflawni Cenedlaethol (lleoliadau ar draws Cymru)
Addysg Undebau Llafur a Addysg yn y Gweithle:

 • Llythrennedd Digidol/TG
 • Sgiliau Hanfodol
 • Iaith Gymraeg
 • POVA a Diogelu
 • Datblygiad Personol
 • Iechyd a Diogelwch
 • Iechyd a Lles

 

Adran Cyflawni Cenedlaethol (lleoliadau ar draws Cymru)
Gwaith Ieuenctid a Chwarae Cymunedol (YCPW - Youth Community and Playwork):

 • Tiwtoriaid Gwaith Chwarae
 • Tiwtoriaid Gwaith Ieuenctid

Sut i Ymgeisio
Nid ydym yn derbyn CV. Felly ymgeisiwch trwy gwblhau ein ffurflen gais ar-lein i diwtoriaid neu llenwch y ffurflen gais isod a dychwelwch eich cais at [email protected] neu drwy'r post at Nicola Powell, AD, Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales, 7 Iard y Cowper, Ffordd Curran, Caerdydd CF10 5NB.

 

PECYN CAIS TIWTOR

 

 

Edrychwch ar ein cyrsiau

Ymunwch â ni

Dewch yn ddysgwr, tiwtor, neu bartner – beth bynnag y dymunwch chi! Byddem ni wrth ein bodd pe byddech chi’n rhan o’n gwaith.

Cysylltwch â ni


arrow_upward
×
Mewngofnodi i'ch rhad ac am ddim

MyAccount

Mewngofnodi i MyAccount i gyflymu eich cofrestriad i’ch cwrs nesaf ac i gadw golwg ar eich dysgu gyda ni!

I fewngofnodi, nodwch eich cyfeiriad e-bost cofrestredig a'ch cyfrinair ac mae'n barod ichi fynd!
Cofiwch, defnyddiwch yr un cyfeiriad e-bost i fewngofnodi bob tro y byddwch angen mynediad i'ch MyAccount.

Heb gofrestru? Cofrestrwch yma
Angen Cymorth Mewngofnodi?