Swyddi 

Ynglŷn ag Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales
Daeth Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales i fodolaeth ar 1 Awst 2015 yn sgil uno Cymdeithas Addysg y Gweithwyr Cymru a Choleg Cymunedol Cymru YMCA.

Rydyn ni'n fudiad democrataidd, annibynnol a gwirfoddol, sy’n ymroi i ehangu cyfranogiad, hybu dinasyddiaeth weithgar a datblygu sgiliau, a darparu’r dysgu o’r ansawdd gorau, trwy ddull cydweithredol gan weithio ar hyd a lled Cymru.

Am ein buddion
• lwfans gwyliau hael o 30 diwrnod y flwyddyn (pro rata i staff rhan amser) • Gwyliau Banc hael a gwyliau disgresiwn ychwanegol • Gweithio 35 awr yr wythnos • Cynllun pensiwn cyfartaledd gyrfa – CPLlL & TPS Swyddog Cyflenwi Cwricwlwm (GDC)

- Lleoliadau: Glyn Ebwy
Cyflog cychwynnol £22,826 pro rata y flwyddyn
Cytundeb cyfnod penodol hyd at diwedd Gorffennaf 2019
Rhan amser 28 awr yr wythnos
   

Ers ei sefydlu yn 2015, mae Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales wedi gosod ei hun yn gadarn fel y Coleg Cymunedol Cenedlaethol, yn gwasanaethu oedolion Cymru gyda chyfleoedd aadysgol sydd yn ysbrydoli, ac ar yr un pryd yn newid bywydau. Rydym yn fudiad democrataidd, annibynnol a gwirfoddol, rydym wedi ymrwymo i ehangu cyfranogiad, hyrwyddo dinasyddiaeth weithredol a datblygu sgiliau a darparu dysgu o ansawdd gorau, trwy ddull cydweithredol, ac yn gweithio ledled Cymru. 

Yn adeiladu ar ein partneriaethau cryfion, mae ein gweledigaeth yn ein lleoli ar y rheng flaen ar gyfer y twf yn addysg gydol oes, yn blaenoriaethu cyfleoedd i rheini sydd anoddaf eu cyrraedd, yn galluogi pobol trwy drosglwyddo sgiliau iddynt ac yn darparu mynediad cyfartal i addysg trwy gyfrwng y Gymraeg. 

Ein gweledigaeth yw cynyddu effaith gymdeithasol, economaidd a phersonol addysg cymunedol oedolion yng Nghymru a'n cenhadaeth yw creu cyfleoedd dysgu ysbrydoledig i oedolion mewn cymunedau a gweithleoedd ledled Cymru. Ein nod yw grymuso pobl i ddatblygu sgiliau a gwybodaeth i wireddu eu llawn botensial.
Am y Swydd

Byddwch yn cynorthwyo ac yn cefnogi datblygu a gweithredu rhaglen gydlynus o ddarpariaeth dysgu oedolion gan gynnwys pob agwedd o gynllunio, ariannu, trefnu a dyrannu adnoddau a datblygiad.  Byddwch yn mynd ati i recriwtio nifer hyfyw o ddysgwyr ar y ddarpariaeth trwy rwydweithio, cydweithio a hyrwyddo a datblygu partneriaethau a chyfleoedd cydweithio gydag ystod o gyrff allanol. Byddwch yn allweddol wrth gynorthwyo’r Rheolwr Rhanbarthol i sicrhau fod yr holl weithgareddau dysgu yn cyrraedd targedau'r ddarpariaeth a gytunwyd arnynt, cyllid ac ansawdd.   


Amdanoch chi

Bydd gennych brofiad o addysg gymunedol, addysg oedolion neu waith datblygu cymunedol, a gwybodaeth brofiadol o weithgareddau hyrwyddo neu farchnata yn y gymuned. Byddwch yn brofiadol ac yn gymwys mewn gweithredu gweithdrefnau ansawdd mewnol, a bydd gennych sgiliau trefnu, cydlynu a gweinyddol ardderchog. Mae cymhwyster addysgu lefel 3 a Dyfarniad Asesydd lefel 3 neu ragflaenydd yn hanfodol. Byddai ymwybyddiaeth o werthoedd a phrosesau dysgu cymunedol yn fanteisiol ynghŷd â sgiliau iaith Gymraeg.


  


 Sut i ymgeisio

A fyddech cystal ag ymgeisio gan ddefnyddio'r pecyn cais isod a dychwelyd eich cais gorffenedig at recruitment@adultlearning.wales.

Pecyn Cais

Y dyddiad cau ar gyfer swydd hon yw 9yb Dydd Mercher 2ail Ionawr 2019

.


 Swyddog Codi Arian

- Lleoliadau: I'w gytuno
Cyflog cychwynnol £22,826 - £28,495 pro rata y flwyddyn
Cyfnod penodol 18 mis (estyniad yn bosib)
Rhan amser 17.5 awr yr wythnos
   

Ers ei sefydlu yn 2015, mae Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales wedi gosod ei hun yn gadarn fel y Coleg Cymunedol Cenedlaethol, yn gwasanaethu oedolion Cymru gyda chyfleoedd aadysgol sydd yn ysbrydoli, ac ar yr un pryd yn newid bywydau. Rydym yn fudiad democrataidd, annibynnol a gwirfoddol, rydym wedi ymrwymo i ehangu cyfranogiad, hyrwyddo dinasyddiaeth weithredol a datblygu sgiliau a darparu dysgu o ansawdd gorau, trwy ddull cydweithredol, ac yn gweithio ledled Cymru. 

Yn adeiladu ar ein partneriaethau cryfion, mae ein gweledigaeth yn ein lleoli ar y rheng flaen ar gyfer y twf yn addysg gydol oes, yn blaenoriaethu cyfleoedd i rheini sydd anoddaf eu cyrraedd, yn galluogi pobol trwy drosglwyddo sgiliau iddynt ac yn darparu mynediad cyfartal i addysg trwy gyfrwng y Gymraeg. 

Ein gweledigaeth yw cynyddu effaith gymdeithasol, economaidd a phersonol addysg cymunedol oedolion yng Nghymru a'n cenhadaeth yw creu cyfleoedd dysgu ysbrydoledig i oedolion mewn cymunedau a gweithleoedd ledled Cymru. Ein nod yw grymuso pobl i ddatblygu sgiliau a gwybodaeth i wireddu eu llawn botensial.
Am y Swydd

Bydd deilydd y swydd yn datblygu a hyrwyddo ystod amrywiol o weithgareddau codi arian a phrosiectau i gynorthwyo strategaeth codi arian a chynhyrchu incwm.  Bydd deilydd y swydd hefyd yn datblygu perthansoedd gyda rhoddwyr corfforaethol newydd a phresennol I sicrhau cyllid hir dymor a chynyddol ar draws ystod eang o farchnadoedd targed. 


Amdanoch chi

Bydd ganddoch brofiad o ddarparu ffurflenni cais am arian ac ysgrifennu cynigion.  Bydd ganddoch wybodaeth dda am egwyddorion codi araian gan ymddiriedolaethau a sefydliadau.  Hefyd, bydd ganddoch brofiad o gyfryngau cymdeithasol a marchnata digidol. Bydd gennych sgiliau diplomyddiaeth rhagorol yn ogystal a sgiliau eithriadaol mewn trefnu a rheoli prosiect. Mae gradd perthnasol yn hanfodol a byddai profiad o weithio gyda sefydliadau elusennol a grwpiau gwirfoddol yn ddymunol.  


 

Sut i ymgeisio
A fyddech cystal ag ymgeisio gan ddefnyddio'r pecyn cais isod a dychwelyd eich cais gorffenedig at recruitment@adultlearning.wales.

Pecyn Cais

Y dyddiad cau ar gyfer swydd hon yw 9yb Dydd Gwener 5ed Ionawr 2019

.

 3 x Gweinyddwr Cymorth Rhanbarthol (GDC)

- Lleoliadau: Glyn Ebwy, Abertawe, Cyffordd Llandudno/Bangor
Cyflog cychwynnol £17,834 pro rata y flwyddyn
Cyfnod penodol hyd at diwedd Gorffennaf 2019
Rhan amser 14 awr - 28 awr yr wythnos (gweler proffil rôl)
   

Ers ei sefydlu yn 2015, mae Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales wedi gosod ei hun yn gadarn fel y Coleg Cymunedol Cenedlaethol, yn gwasanaethu oedolion Cymru gyda chyfleoedd aadysgol sydd yn ysbrydoli, ac ar yr un pryd yn newid bywydau. Rydym yn fudiad democrataidd, annibynnol a gwirfoddol, rydym wedi ymrwymo i ehangu cyfranogiad, hyrwyddo dinasyddiaeth weithredol a datblygu sgiliau a darparu dysgu o ansawdd gorau, trwy ddull cydweithredol, ac yn gweithio ledled Cymru. 

Yn adeiladu ar ein partneriaethau cryfion, mae ein gweledigaeth yn ein lleoli ar y rheng flaen ar gyfer y twf yn addysg gydol oes, yn blaenoriaethu cyfleoedd i rheini sydd anoddaf eu cyrraedd, yn galluogi pobol trwy drosglwyddo sgiliau iddynt ac yn darparu mynediad cyfartal i addysg trwy gyfrwng y Gymraeg. 

Ein gweledigaeth yw cynyddu effaith gymdeithasol, economaidd a phersonol addysg cymunedol oedolion yng Nghymru a'n cenhadaeth yw creu cyfleoedd dysgu ysbrydoledig i oedolion mewn cymunedau a gweithleoedd ledled Cymru. Ein nod yw grymuso pobl i ddatblygu sgiliau a gwybodaeth i wireddu eu llawn botensial.
Am y Swydd

Bydd y deiliad swydd y yn rhoi cefnogaeth ac yn sail i waith y tîm cyflawni drwy ddarparu amrywiaeth o ddyletswyddau gweinyddol, gan gynnwys cofrestru cyrsiau ar y systemau gwybodaeth rheoli (SRhG), argraffu pecynnau tiwtor, prosesu hawliadau tâl tiwtoriaid, a logio pob manylion y dysgwr a’u gofynion cymorth. Bydd deiliad y swydd yn sicrhau gweinyddiaeth fanwl gywir mewn perthynas â'i holl darpariaeth gytunedig, cyllid ac ansawdd.

Amdanoch chi

Bydd gennych addysg o safon dda a bydd cymhwyster TG perthnasol ar lefel 2 neu uwch yn fantais. Bydd gennych sgiliau TG da a’r gallu i arddangos gwybodaeth weithredol dda o Excel, Word a systemau cronfa ddata. Byddwch yn drefnus, yn rhesymegol ac yn gyfathrebwr rhagorol. Byddai sgiliau Cymraeg lefel 3 yn ddymunol.

 

Sut i ymgeisio
A fyddech cystal ag ymgeisio gan ddefnyddio'r pecyn cais isod a dychwelyd eich cais gorffenedig at recruitment@adultlearning.wales.

Pecyn Cais (Glyn Ebwy)
Pecyn Cais (Cyff. Llandudno neu Bangor)
Pecyn Cais (Abertawe)

Y dyddiad cau ar gyfer swydd hon yw 9yb Dydd Mercher 2ail Ionawr 2019.


Tiwtoriaid

- Cyfradd tâl: £20.16 yr awr
- Oriau gwaith: Rhan amser, amrywiol


Am y Swydd

Mae Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales yn gwahodd ceisiadau gan diwtoriaid gyda thystysgrif dysgu lleiafswm Lefel 3 sydd a cymhwyster lefel ymarferydd i gynllunio, datblygu, addysgu a gwerthuso cyrsiau a rhaglenni dysgu yn unol ag anghenion Dysgwyr a'n Gweithdrefnau Ansawdd.

Rydym yn edrych yn arbennig am diwtoriaid yn yr ardaloedd a pynciau canlynol:

Sir Gaerfyrddin a Sir Benfro:
Datblygiad Personol a Iechyd a Lles
Twristiaeth
Gofal
Gweinyddiaeth
Cymorth Cyntaf, Hylendid Bwyd, Trin á Llaw
Sgiliau Hanfodol
Cyflogadwyedd
Datblygiad Personol
TG

Cheredigion:
Iechyd a Lles
Llythrennedd Digidol
TG
Celf Therapiwtig
Sgiliau Hanfodol
Cyflogadwyedd
Datblygiad Personol

Blaenau Gwent, Caerffili, Merthyr Tudful, RCT, Trefynwy, Casnewydd a Tor-faen:
Cymorth Cyntaf
Hylendid Bwyd
Trin á Llaw
COSHH
Iechyd a Diogelwch
Gwaith Chwarae
Cymhorthydd Dosbarth
Diogelu
Amddiffyn oedolion agored i niwed
Rhianta
Cyflogadwyedd
TG

Ar draws Gymru:
Sgiliau Hanfodol
Saesneg ar gyfer Siaradwyr Ieithoedd Eraill (ESOL)


Sut i Ymgeisio
Nid ydym yn derbyn CV. Felly gwnewch gais trwy gwblhau ein ffurflen gais ar-lein i diwtoriaid neu llenwch y ffurflen gais isod a dychwelwch eich cais at Nicola.powell@adultlearning.wales neu drwy'r post at Nicola Powell, AD, Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales, 7 Iard y Cowper, Ffordd Curran, Caerdydd CF10 5NB.

Pecyn Cais


           
arrow_upward