Tystysgrif mewn Ymarfer Gwaith Ieuenctid  Lefel 3

Tystysgrif mewn Ymarfer Gwaith Ieuenctid Lefel 3

Tystysgrif mewn Ymarfer Gwaith Ieuenctid Lefel 3
Cod y Cwrs: D21R/60

Tystysgrif mewn Ymarfer Gwaith Ieuenctid  Lefel 3
Tystysgrif mewn Ymarfer Gwaith Ieuenctid  Lefel 3

Tystysgrif mewn Ymarfer Gwaith Ieuenctid Lefel 3

Tystysgrif mewn Ymarfer Gwaith Ieuenctid Lefel 3
Cod y Cwrs: D21R/60

Canolradd

Trosolwg

Mae'n eich paratoi i arwain gwaith gyda phobl ieuenctid mewn ystod o leoliadau gwaith ieuenctid (Safonau Hyfforddiant Addysg Cymru).

Pwrpas y cymhwyster yw paratoi dysgwyr ar gyfer dysgu neu hyfforddiant pellach a/neu ddatblygu gwybodaeth a sgiliau mewn gwaith ieuenctid.


Dyluniwyd y Dystysgrif mewn Ymarfer Gwaith Ieuenctid i sicrhau bod gan bob gweithiwr ieuenctid fynediad at yr hyfforddiant a'r cymwysterau angenrheidiol a bod gweithwyr heb gymhwyso yn cael eu cefnogi a'u hannog i symud ymlaen. Mae'r cymhwyster wedi'i fapio i'r Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol.


Sylwch: O fis Ebrill 2017 mae'n ofyniad cyfreithiol, ar ôl cwblhau'r Dyfarniad mewn Ymarfer Gwaith Ieuenctid L2 a Thystysgrif mewn Ymarfer Gwaith Ieuenctid Lefel 3, i chi gofrestru fel Gweithiwr Ieuenctid Cymorth gyda Chyngor Gweithlu Addysg Cymru (CGA/EWC).

Cynnwys

Mae'r Dystysgrif Lefel 3 mewn Gwaith Ieuenctid yn cynnwys 4 uned orfodol ac 1 uned ddewisol. Er mwyn cyflawni'r Dystysgrif, rhaid i'r dysgwr gwblhau'r 5 uned i gyd.


1. Ymarfer Myfyriol mewn Lleoliad Gwaith Ieuenctid
2. Ymarfer yn y Gwaith mewn Gwaith Ieuenctid
3. Gweithio gydag Ymddygiad Heriol mewn Lleoliadau Gwaith Ieuenctid
4. Gwaith Grŵp o fewn Lleoliad Gwaith Ieuenctid
5. Goruchwyliaeth mewn Lleoliad Gwaith Ieuenctid


Rhaid i ddysgwyr gwblhau ystod o dasgau a amlinellir yn y meini prawf asesu gan gynnwys: Aseiniadau ysgrifenedig / taflenni tasgau / arsylwi / gwaith grŵp a phrosiect.


Rhaid i ddysgwyr gofnodi o leiaf 65 awr o weithgareddau lleoliad


Rhaid i ddysgwyr gwblhau pob uned o fewn yr un flwyddyn academaidd ar gyfer cofrestriad.

Cymhwyster

Addysgir y Dystysgrif ar y safon gyfatebol â Chymwysterau Lefel Uwch.

Pwrpas y cymhwyster yw paratoi dysgwyr ar gyfer dysgu neu hyfforddiant pellach a/neu er mwyn datblygu gwybodaeth a sgiliau mewn gwaith ieuenctid.

Gofynion Mynediad

Rhaid bod ymgeiswyr wedi cyflawni'r Dyfarniad mewn Egwyddorion Gwaith Ieuenctid Lefel 2 CYN gwneud cais am y Dystysgrif mewn Ymarfer Gwaith Ieuenctid Lefel 3. Bydd angen copi o'r Dystysgrif Dyfarniad Lefel 2 Egwyddorion Gwaith Ieuenctid.

Mae mynediad i'r cyrsiau yn amodol ar gais llwyddiannus. Gellir gofyn am hyn gan y Tîm Cymuned Ieuenctid a Gwaith Chwarae drwy ddolen ar wefan Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales.

Bydd angen i'r dysgwyr gael:
• Sgiliau llythrennedd.
• Sgiliau cyfathrebu.

Bydd angen i ddysgwyr:
• Ddehongli tasgau penodol.
• Rhoi atebion sy'n glir, yn rhesymegol ac yn ddealladwy.

Rhaid bod gennych DBS i wneud cais am y cwrs hwn. Rydym yn argymell eich bod hefyd yn cofrestru gyda'r Gwasanaeth Diweddaru. Gellir gwneud hyn o fewn 28 diwrnod i gyhoeddiad newydd gan y DBS. Am ragor o wybodaeth gweler https://www.gov.uk/dbs-update-service
Mae angen i YCPW ddilysu eich DBS/Cofnod Gwasanaeth Diweddaru. A ydych yn rhoi caniatâd i ni gael mynediad at y cofnod hwn? Ydw / Nac ydw

Gofynion Lleoli:
Cyn i'r ceisiadau gael eu cymeradwyo a dechrau'r lleoliad, mae angen dogfen Datgelu a Gwahardd (DBS) cyfredol, a rhaid cyflwyno Ffurflen Cytundeb Lleoli wedi'i llofnodi gan y goruchwyliwr/rheolwr llinell sy'n gymwys ar lefel 4 neu'n uwch.

Llwybr Gyrfa

Bydd cyflawni'r dystysgrif yn galluogi dysgwyr i ymgeisio am gyflogaeth fel Gweithiwr Cymorth Ieuenctid. Mae'r dynodiad hwn yn cael ei gydnabod gan y Cyd-bwyllgor Ymgynghori a Negodi (JNC) a'i gymeradwyo gan Safonau Addysg Hyfforddiant Cymru (ETS). Gall dysgwyr hefyd wneud cais am le i astudio ar gyfer Cymhwyster Gweithiwr Ieuenctid Proffesiynol Llawn yn y Brifysgol. Dyfernir cymhwyster ar ôl cwblhau Lefel 6.

Beth Sydd Ei Angen Arnaf?

Bydd angen gliniadur gyda chysylltiad rhyngrwyd. Os nad oes gennych liniadur ac mae eich cais yn llwyddo, mae Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales yn medru eich cefnogi i fedru ymuno ar y cwrs.

Byddwch yn cael llyfr gwaith clawr caled gyda thaflenni ac adnoddau ar gyfer y cwrs.

Bydd hefyd angen i chi drefnu lleoliad gwaith ieuenctid lle byddwch yn cwblhau eich 65 awr o ymarfer gwaith ieuenctid yn ystod y cwrs.

Diddordeb?
Gadewch i ni siarad!
Diddordeb? Gadewch i ni siarad!
Diddordeb? Gadewch i ni siarad!
Cysylltwch: Shelley Kear     |    07561 059 956    |    E-bost Shelley Kear

Cysylltwch: Shelley Kear 
07561 059 956

Rydym yn annog a chroesawu gohebiaeth a galwadau ffôn yn Gymraeg a byddwn yn ymateb i'ch dewis iaith
We encourage and welcome correspondence and phone calls in Welsh and will respond to your language choice

Angen unrhyw help?

Fideo Cefnogi

Beth bynnag yw eich ymholiad - mawr neu fach - gallwn ni helpu

Cymorth a Chefnogaeth
Tystysgrif mewn Ymarfer Gwaith Ieuenctid Lefel 3arrow_upward
×
Mewngofnodi i'ch rhad ac am ddim

MyAccount

Mewngofnodi i MyAccount i gyflymu eich cofrestriad i’ch cwrs nesaf ac i gadw golwg ar eich dysgu gyda ni!

I fewngofnodi, nodwch eich cyfeiriad e-bost cofrestredig a'ch cyfrinair ac mae'n barod ichi fynd!
Cofiwch, defnyddiwch yr un cyfeiriad e-bost i fewngofnodi bob tro y byddwch angen mynediad i'ch MyAccount.

Heb gofrestru? Cofrestrwch yma
Angen Cymorth Mewngofnodi?