Dyfarniad Lefel 2 Agored Cymru mewn Egwyddorion Gwaith Ieuenctid

Dyfarniad Lefel 2 Agored Cymru mewn Egwyddorion Gwaith Ieuenctid

Dyfarniad Lefel 2 mewn Egwyddorion Gwaith Ieuenctid
Cod y Cwrs: D21R/59

Dyfarniad Lefel 2 Agored Cymru mewn Egwyddorion Gwaith Ieuenctid
Dyfarniad Lefel 2 Agored Cymru mewn Egwyddorion Gwaith Ieuenctid

Dyfarniad Lefel 2 Agored Cymru mewn Egwyddorion Gwaith Ieuenctid

Dyfarniad Lefel 2 mewn Egwyddorion Gwaith Ieuenctid
Cod y Cwrs: D21R/59

Pob Lefel

Trosolwg

Mae'r cwrs yn eich paratoi i arwain gwaith gyda phobl ieuenctid mewn ystod o leoliadau gwaith ieuenctid (Safonau Hyfforddiant Addysg Cymru).

Pwrpas y cymhwyster yw paratoi dysgwyr ar gyfer dysgu neu hyfforddiant pellach a/neu ddatblygu gwybodaeth a sgiliau mewn gwaith ieuenctid.

Lluniwyd y Dystysgrif mewn Ymarfer Gwaith Ieuenctid i sicrhau bod gan bob gweithiwr ieuenctid fynediad at yr hyfforddiant a'r cymwysterau angenrheidiol a bod gweithwyr heb gymhwyso yn cael eu cefnogi a'u hannog i wneud cynnydd. Mae'r cymhwyster wedi'i fapio i'r Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol.


Sylwch: O fis Ebrill 2017 mae'n ofyniad cyfreithiol, ar ôl cwblhau'r Dyfarniad mewn Ymarfer Gwaith Ieuenctid L2 a Thystysgrif mewn Ymarfer Gwaith Ieuenctid Lefel 3, i chi gofrestru fel Gweithiwr Ieuenctid Cefnogi gyda Chyngor Gweithlu Addysg Cymru (CGA/EWC).

Cynnwys

Mae'r Dyfarniad mewn Gwaith Ieuenctid yn cynnwys cyfanswm o 4 uned. I gyflawni'r Dyfarniad, rhaid i'r dysgwr gyflawni'r 4 uned:
1. Ymgysylltu a Chyfathrebu â Phobl Ifanc
2. Damcaniaeth Gwaith Ieuenctid
3. Diogelu mewn Lleoliad Gwaith ieuenctid
4. Datblygiad Pobl Ifanc


Rhaid i ddysgwyr gwblhau ystod o dasgau a amlinellir yn y meini prawf asesu gan gynnwys: Aseiniadau ysgrifenedig / taflenni tasgau / arsylwi / gwaith grŵp a phrosiect.

Rhaid i ddysgwyr gofnodi o leiaf 35 awr o weithgareddau mewn lleoliad.

Rhaid i ddysgwyr gwblhau pob uned.

Cymhwyster

Addysgir y Dystysgrif ar y safon gyfatebol gyda chymhwyster TGAU A* - C.

Pwrpas y cymhwyster yw paratoi dysgwyr ar gyfer dysgu neu hyfforddiant pellach a/neu er mwyn datblygu gwybodaeth a sgiliau mewn gwaith ieuenctid.

Gofynion Mynediad

Mae mynediad i'r cyrsiau yn amodol ar gais llwyddiannus. Gellir gofyn am hyn gan Dîm Cymuned Ieuenctid a Gwaith Chwarae drwy ddolen ar wefan Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales.

Bydd angen i'r dysgwyr gael:
• Sgiliau llythrennedd.
• Sgiliau cyfathrebu.

Bydd angen i ddysgwyr:
• Ddehongli tasgau penodol.
• Rhoi atebion sy'n glir, rhesymegol ac yn ddealladwy.

Gofynion Lleoli:
Cyn i'r cais gael ei gymeradwyo a dechrau'r lleoliad, mae angen dogfen Datgelu a Gwahardd (DBS) cyfredol, a rhaid cyflwyno Ffurflen Cytundeb Lleoli gyda llofnod y goruchwyliwr/rheolwr llinell sy'n gymwys ar lefel 3 neu'n uwch.

Rhaid bod gennych DBS i wneud cais am y cwrs hwn. Rydym yn argymell eich bod hefyd yn cofrestru gyda'r Gwasanaeth Diweddaru. Gellir gwneud hyn o fewn 28 diwrnod i gyhoeddiad newydd gan y DBS. Am ragor o wybodaeth gweler https://www.gov.uk/dbs-update-service
Mae angen i YCPW ddilysu eich DBS/Cofnod Gwasanaeth Diweddaru. A ydych yn rhoi caniatâd i ni gael mynediad at y cofnod hwn? Ydw / Nac ydw

Furflen Gais ar gyfer Cymwysterau Gwaith Ieuenctid 21-22
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=PG0-V8IOiU-Q14ZFpdGTaq-hxZzHsQhBlG6xYxWy5h5UNVI5T0g5V0VBVENCRUxESFozM1hWUEw0SC4u

Llwybr Gyrfa

Bydd llwyddo yn y Dyfarniad yn galluogi dysgwyr, yn 16 oed, i gael mynediad at y Dystysgrif mewn Gwaith Ieuenctid Lefel 2, neu yn 18 oed i gael mynediad at y Dystysgrif mewn Gwaith Ieuenctid Lefel 3.

Beth Sydd Ei Angen Arnaf?

Bydd angen gliniadur arnoch gyda chysylltiad rhyngrwyd. Os nad oes gennych hyn ac rydych yn llwyddiannus yn eich cais, mae Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales yn gallu eich cefnogi er mwyn i chi ymuno gyda'r cwrs.

Byddwch yn cael llyfr gwaith clawr caled gyda thaflenni ac adnoddau ar gyfer y cwrs.

Bydd angen i chi ystyried hefyd lle byddwch yn cwblhau eich 35 awr o ymarfer gwaith ieuenctid yn ystod y cwrs.

Diddordeb?
Gadewch i ni siarad!
Diddordeb? Gadewch i ni siarad!
Diddordeb? Gadewch i ni siarad!
Cysylltwch: Shelley Kear     |    07561 059 956    |    E-bost Shelley Kear

Cysylltwch: Shelley Kear 
07561 059 956

Rydym yn annog a chroesawu gohebiaeth a galwadau ffôn yn Gymraeg a byddwn yn ymateb i'ch dewis iaith
We encourage and welcome correspondence and phone calls in Welsh and will respond to your language choice

Angen unrhyw help?

Fideo Cefnogi

Beth bynnag yw eich ymholiad - mawr neu fach - gallwn ni helpu

Cymorth a Chefnogaeth
Dyfarniad Lefel 2 Agored Cymru mewn Egwyddorion Gwaith Ieuenctidarrow_upward
×
Mewngofnodi i'ch rhad ac am ddim

MyAccount

Mewngofnodi i MyAccount i gyflymu eich cofrestriad i’ch cwrs nesaf ac i gadw golwg ar eich dysgu gyda ni!

I fewngofnodi, nodwch eich cyfeiriad e-bost cofrestredig a'ch cyfrinair ac mae'n barod ichi fynd!
Cofiwch, defnyddiwch yr un cyfeiriad e-bost i fewngofnodi bob tro y byddwch angen mynediad i'ch MyAccount.

Heb gofrestru? Cofrestrwch yma
Angen Cymorth Mewngofnodi?