Cymorth i ddysgwyr
 

Eich cynorthwyo tra byddwch yn dysgu

Rydym yn deall pwysigrwydd derbyn cymorth yn ystod eich taith. Dyna pam rydym yn rhoi sylw i Gymorth i Ddysgwyr i sicrhau y caiff eich holl anghenion eu diwallu ac y caiff eich holl gwestiynau eu hateb.

 

Unrhyw gwestiynau?

Peidiwch â phoeni – rydym ar gael i helpu! Rydym wedi llunio adran Cwestiynau Cyffredin i chi, i’ch helpu i dderbyn ateb am unrhyw gwestiynau yr hoffech eu holi.

Os nad yw eich cwestiwn neu’r mater sydd gennych chi dan sylw wedi’u rhestru, mae croeso i chi gysylltu â ni i drafod unrhyw ymholiadau ychwanegol, a byddai’n dda gennym eich helpu sut bynnag y gallwn.

Darllenwch ein Cwestiynau Cyffredin

 

Ar gael i chi

Rydym yn dymuno sicrhau y cewch chi brofiad cadarnhaol a byddwch yn cael cymaint o fudd a phosibl o’ch cwrs.

Fodd bynnag, rydym yn cydnabod y gall oedolion wynebu pob mathau o anawsterau a heriau ar adegau gwahanol yn ystod eu bywyd.

Byddwn yn ceisio bod mor anffurfiol a hyblyg ag y gallwn ni, ac os gallwn ni eich cynorthwyo i ddatrys unrhyw beth sy’n effeithio arnoch chi ac ar eich dysgu, siaradwch â ni – rydym ni ar gael i helpu.

Pa un ai a oes heriau yn ymwneud â gofalu am blant, gofalu am bobl ddibynnol, trefniadau domestig, anawsterau teithio, prynu deunyddiau, neu unrhyw beth arall a all fod yn effeithio ar eich gallu i ddysgu, siaradwch â thiwtor eich cwrs.

Gallwch chi hefyd drafod â’n Rheolwyr Dysgu, eich Swyddog Cyflenwi Cwricwlwm lleol, neu aelod o’r tîm Gwasanaethau i Ddysgwyr. Gallwn ni eich sicrhau y byddwn ni’n gwneud popeth y gallwn i ymateb i’ch pryderon.

Rydym yn cydnabod y gall llawer o ffactorau effeithio ar allu dysgwr i astudio, a’r angen i sicrhau bod iechyd a llesiant personol yn flaenoriaeth.

Os ydych chi’n poeni am unrhyw agwedd o’ch cwrs ac yn dymuno trafod pethau yn gyfrinachol gyda rhywun, cofiwch gysylltu â ni, rydym yn barod i wrando.

03300 580845

 
 
 

Rhagor o arweiniad a Chymorth Arbenigol

Er y byddwn yn gwneud popeth y gallwn i gynorthwyo dysgwyr yn y dosbarth, ar brydiau, bydd angen arweiniad mwy arbenigol.

I gynorthwyo gyda hyn, rydym wedi llunio canllaw man cychwyn ynghylch darparwyr cymorth arbenigol. Os nad yw’r canllaw hwn yn rhoi sylw i’ch pryderon, mae croeso i chi gysylltu â ni ar 03300 580845.

Cynorthwyo dysgwyr
 

Edrychwch ar ein cyrsiau

Ymunwch â ni

Dewch yn ddysgwr, tiwtor, neu bartner – beth bynnag y dymunwch chi! Byddem ni wrth ein bodd pe byddech chi’n rhan o’n gwaith.

Cysylltwch â ni


arrow_upward
×
Mewngofnodi i'ch rhad ac am ddim

MyAccount

Mewngofnodi i MyAccount i gyflymu eich cofrestriad i’ch cwrs nesaf ac i gadw golwg ar eich dysgu gyda ni!

I fewngofnodi, nodwch eich cyfeiriad e-bost cofrestredig a'ch cyfrinair ac mae'n barod ichi fynd!
Cofiwch, defnyddiwch yr un cyfeiriad e-bost i fewngofnodi bob tro y byddwch angen mynediad i'ch MyAccount.

Heb gofrestru? Cofrestrwch yma
Angen Cymorth Mewngofnodi?