Cwestiynau cyffredin

A oes gennych chi unrhyw gwestiynau yn ymwneud â’ch dysgu?

Peidiwch â phoeni – rydym ni ar gael i helpu! Rydym wedi llunio adran Cwestiynau Cyffredin i chi, i’ch helpu i ateb unrhyw gwestiynau yr hoffech eu holi.

Os nad yw eich cwestiwn neu’r mater sydd gennych chi dan sylw wedi’u restru, mae croeso i chi gysylltu â ni i drafod unrhyw ymholiadau ychwanegol, a byddai’n dda gennym eich helpu chi.

Cyrsiau
Efallai eich bod yn gymwys i ymgeisio am gymorth ariannol i gefnogi eich dysgu. Bydd y cyfanswm yn ddibynnol ar eich amgylchiadau personol, oed, incwm teuluol a lefel y cwrs rydych yn bwriadu ei astudio. Os ydych yn astudio un o’n cyrsiau lefel uwch, mae’n bosibl eich bod yn gymwys i dderbyn cymorth ariannol wrth Cyllid Myfyrwyr Cymru.

Bydd profiad pawb yn wahanol ond gwyddom oddi wrth yr hyn y mae dysgwyr wedi ei ddweud wrthym, sylwadau ein tiwtoriaid a staff eraill, ac ymchwil y gall dysgwyr sy’n oedolion elwa yn y ffyrdd canlynol.

Hyder cynyddol – Dywed y rhan fwyaf o ddysgwyr wrthym eu bod yn teimlo’n fwy hyderus erbyn diwedd ein cyrsiau. Gall hyn helpu mewn ffyrdd amrywiol gan gynnwys defnyddiwr neu ddinesydd, fel rhiant neu mewn perthnasoedd eraill, wrth fynd i weld meddyg neu gyfarfod ag athro/athrawes plentyn.

Sgiliau a gwybodaeth newydd sy’n gallu helpu â chael swydd neu ddyrchafiad yn y gwaith, a gall wneud gwahaniaeth i deuluoedd a chymunedau hefyd. Gall rhieni helpu eu plant â gwaith cartref a gall plant weld eu rhieni fel modelau rôl i ddilyn eu hesiampl. Mae dysgwyr sy’n oedolion yn fwy tebygol o gymryd rhan yn nysgu eu plant, gan wella canlyniadau.

Iechyd Gwell – Mae’r rheiny sydd â phroblemau iechyd yn arbennig, yn disgrifio cynnydd mewn llesiant, a dywed rhai ohonynt fod eu dysgu’n rhoi rheswm iddynt adael y tŷ a strwythur i’w bywydau. Mae ymchwil i ddysgu ac iechyd oedolion wedi dangos cysylltiadau â rhoi’r gorau i ysmygu, maeth gwell, risg is o gael clefyd y galon, faint o ymarfer corff a wneir a boddhad bywyd. Dangoswyd hefyd fod dysgu oedolion yn arwain at synnwyr o hunaniaeth, gallu i ymdopi ac ymdeimlad o ddiben mewn bywyd. Ceir tystiolaeth hefyd y gallai dysgu oedolion ohirio dechrau dementia.

Buddion Cymdeithasol – Mae dysgu gydag oedolion eraill yn brofiad cymdeithasol sy’n gallu lleihau arwahanrwydd ac arwain at wneud ffrindiau newydd. Gall hyn fod yn sbringfwrdd ar gyfer ymglymiad gwell mewn cymunedau lleol fel gwirfoddoli neu ymuno â phobl eraill i fynd i’r afael â phroblem ar y cyd.

. . .a chymdeithas yn gyffredinol – Gall dysgu oedolion arwain at ddealltwriaeth well o bobl o wahanol gefndiroedd diwylliannol a chrefyddol, gan arwain at oddefgarwch gwell o amrywiaeth. Mae rhai dysgwyr sy’n oedolion yn teimlo eu bod yn fwy gwybodus am wleidyddiaeth a’u bod yn cael eu grymuso i gymryd rôl fwy mewn democratiaeth.

Os oes arnoch chi angen cymorth cyfieithydd BSL yn ystod eich cwrs, e-bostiwch learnerservices@adultlearning.wales neu tecstiwch 07715 904 304 o leiaf bythefnos cyn cychwyn eich cwrs. Yna, fe wnawn ni drefnu y bydd Cyfieithydd BSL ar gael i’ch cynorthwyo chi. Ni allwn ni sicrhau y bydd system dolen clywed ar gael mewn lleoliad cymunedol, ond os nad oes system ar gael, fe wnawn ni geisio trefnu y gall y tiwtor fenthyca system dolen gludadwy i’w ddefnyddio yn ystod eich cwrs.

Rydym ni’n gallu cynnig amrywiaeth o gymorth ychwanegol yn dibynnu ar eich anghenon unigol. Gall hyn amrywio o ddarparu gweithlyfrau print bras i chi i roi benthyg gliniadur i chi fel gallwch chi wneud eich gwaith gan ddefnyddio’r gosodiadau testun sy’n addas i chi. Gallwn ni drefnu i chi gael cymorth gan gynorthwyydd cymorth dysgu a fydd yn gallu eich cynorthwyo chi â thasgau darllen, ac os bydd angen hynny, gall ysgrifennu ar eich rhan hefyd. Mae gennym ni feddalwedd hygyrchedd o’r enw ReciteMe ar ein gwefan ac ar Moodle hefyd, fel y gallwch chi bersonoli eich dull o weld y wefan.

Os ydych chi wedi cael asesiad dyslecsia neu rydych chi’n amau bod gennych chi ddyslecsia ac mae arnoch chi angen cymorth, fe wnawn ni weithredu i’ch cynorthwyo chi. Gallwn ni drefnu hefyd i lungopïo gweithlyfrau a thaflenni gwaith ar bapur lliw, a benthyca troshaenau y gallwch chi eu defnyddio yn ystod eich cwrs. Mae gan ein gwefan a Moodle feddalwedd hygyrchedd o’r enw ReciteMe sy’n caniatáu i chi newid y dangosydd i sicrhau ei fod yn briodol i chi allu darllen. Gallwn ni hefyd drefnu i chi gael cymorth gan gynorthwyydd cymorth dysgu a fydd yn gallu eich cynorthwyo chi â thasgau darllen, ac os bydd angen hynny, gall ysgrifennu ar eich rhan hefyd.

Os gallwch ein hysbysu ni am eich anghenion dysgu ychwanegol cyn i chi gychwyn eich cwrs, bydd hynny’n ddefnyddiol i ni. Mae sawl dull o wneud hynny. Os ydych chi’n gwybod beth yw’r cwrs y byddwch yn cofrestru i’w astudio, gallwch chi ffonio eich swyddfa ranbarthol a gofyn am gael gair â swyddog cyflawni cwricwlwm. Bydd yn gallu sgwrsio â chi ynghylch cymorth y bydd arnoch ei angen a bydd yn trefnu bod hyn ar gael. Gallech hefyd gysylltu â’r Gwasanaethau i Ddysgwyr trwy e-bostio learnerservices@adultlearning.wales, ffonio 03300 580845 neu decstio 07715 904 304.

Cynhelir ein cyrsiau mewn amrywiaeth helaeth o leoliadau hygyrch yng nghanol cymunedau ledled Cymru. Mae ein lleoliadau yn amrywio o neuaddau eglwysi i gampysau ein partneriaid, ac maent oll wedi pasio ein meini prawf caeth, felly byddwch yn sicr o gael lleoliad rhagorol ar gyfer eich addysg ragorol!

Fe wnaiff eich hiwtor egluro a yw eich cwrs yn un sydd wedi’i achredu neu beidio. Caiff cyrsiau sydd wedi’u hachredu eu dyfarnu gan gyrff dyfarnu, ac os byddwch chi’n pasio’r cwrs, bydd tystysgrif yn cael ei phostio atoch chi.

Os nad yw eich cwrs wedi’i achredu, byddwch yn cael tystysgrif cwblhau gennym ni.

Ffoniwch ni ar 03300 580845 a gofynnwch am gael gair ag aelod o’r tîm Ansawdd ynghylch eich tystysgrif.

Rydym eisiau i chi gael profiad cadarnhaol a chael y gorau allan o’ch cwrs.

Fodd bynnag, rydym yn cydnabod y gall oedolion wynebu pob math o broblemau a heriau ar amseroedd gwahanol yn eu bywydau.

Ein nod yw bod mor anffurfiol a hyblyg â phosibl, ac os oes problemau gan unrhyw un o’n dysgwyr, rydym eisiau gwybod amdanynt. Os ydych yn poeni am unrhyw agwedd o’ch cwrs ac yn dymuno trafod y mater yn gyfrinachol gyda rhywun, cysylltwch â ni ar 03300 580845, rydym yn barod i wrando.

Os oes gennych chi angen dysgu ychwanegol neu anabledd sy’n effeithio ar eich dysgu, mae’n bwysig eich bod yn ein hysbysu cyn gynted ag y bo modd er mwyn i ni sicrhau bod cymorth priodol yn ei le. Mae’n well eich bod yn ein hysbysu cyn i chi ddechrau ar y cwrs, er bod modd gwneud wrth ymgeisio ar-lein neu wrth lenwi ffurflen gofrestru. Efallai y byddwch yn gymwys i ymgeisio am Gymorth Dysgu Ychwanegol er mwyn sicrhau cymorth dynol neu dechnegol i’ch helpu chi yn ystod eich hastudiaethau. Darllenwch ein Polisi a Gweithdrefn Cymorth Dysgu Ychwanegol er mwyn dysgu sut i ymgeisio.

Tiwtoriaid
Rydym yn chwilio am diwtoriaid gwych bob amser - ymwelwch i'n tudalen Swyddi am rhagor o gwybodaeth. Gwnewch gais trwy gwblhau ein ffurflen gais ar-lein neu drwy lenwi'r ffurflen gais ar y dudalen Swyddi. Nid ydym yn derbyn CV. Pob lwc!
Cysylltu

Rydyn ni’n amcanu i ddarparu gwasanaethau o safon uchel i’n dysgwyr a’n haelodau ac i’r sefydliadau yr ydym yn gweithio mewn partneriaeth â hwy.

Rydym yn ymrwymedig i ddarparu gwasanaeth o safon uchel ac i wella ac ymestyn yr hyn a gynigiwn yn barhaus. Fodd bynnag, cydnabyddwn efallai y bydd adegau pan fydd pethau yn mynd o’i le. Weithiau mae’n bosib y byddwch yn anfodlon gyda’r ffordd yr ydym wedi gweithredu ein polisïau neu gyda’r gwasanaethau yr ydych wedi eu derbyn. Mae’n bwysig eich bod yn dweud wrthym pan fydd hyn yn digwydd fel y gallwn ymdrînâ’r broblem a godwyd gennych ar fyrder. Mae adborth yn ein helpu’n wirioneddol i wella ansawdd ein gwaith. Ymwelwch ein tudalen Adrodd Cwyn am rhagor o gwybodaeth.

Unrhyw gwestiynau ychwanegol?

Dim problem - os nad yw eich cwestiwn neu’r mater sydd gennych chi dan sylw wedi’u rhestru, mae croeso i chi gysylltu â ni i drafod unrhyw ymholiadau ychwanegol, a byddai’n dda gennym eich helpu chi sut bynnag y gallwn ni. Ffoniwch ni ar 03300 580845

Edrychwch ar ein cyrsiau

Ymunwch â ni

Dewch yn ddysgwr, tiwtor, neu bartner – beth bynnag y dymunwch chi! Byddem ni wrth ein bodd pe byddech chi’n rhan o’n gwaith.

Cysylltwch â ni


arrow_upward
×
Mewngofnodi i'ch rhad ac am ddim

FyNysgu

Mewngofnodi i MyAccount i gyflymu eich cofrestriad i’ch cwrs nesaf ac i gadw golwg ar eich dysgu gyda ni!

I fewngofnodi, nodwch eich cyfeiriad e-bost cofrestredig a'ch cyfrinair ac mae'n barod ichi fynd!
Cofiwch, defnyddiwch yr un cyfeiriad e-bost i fewngofnodi bob tro y byddwch angen mynediad i'ch MyAccount.

Heb gofrestru? Cofrestrwch yma
Angen Cymorth Mewngofnodi?