Cadw' Ddiogel - Dyletswydd Atal

Mae rhan o ddyletswydd diogelu'r Sefydliad yn cynnwys amddiffyn unigolion sy'n agored i niwed rhag perygl o radicaliaeth ac eithafiaeth. Gelwir hyn yn Dyletswydd Atal.

Menter llywodraeth yw Atal sy'n anelu at atal pobl rhag cymryd rhan (radicaleiddio), neu gefnogi eithafiaeth dreisgar.

Beth yw Radicaleiddio?

Diffiniad y llywodraeth yw bod radicaleiddio yn broses y mae unigolyn neu grŵp yn mabwysiadu delfrydau a dyheadau gwleidyddol, cymdeithasol neu grefyddol eithafol sy'n gwrthod neu'n tanseilio'r sefyllfa bresennol neu wrthod a / neu danseilio syniadau cyfoes ac ymadroddion o ryddid dewis.

 

Beth yw Eithafiaeth?

Mae'r llywodraeth wedi diffinio eithafiaeth fel: "gwrthwynebiad lleisiol neu weithredol i werthoedd Prydain, gan gynnwys democratiaeth, rheol y gyfraith, rhyddid unigol a pharch a goddefgarwch am gredoau a ffydd gwahanol". Mae'r coleg yn rhannu ac yn hyrwyddo'r gwerthoedd hyn ar draws ein cymuned.

 

Gwerthoedd Prydain, Cydraddoldeb ac Amrywiaeth:

Drwy gydol Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales rydym yn dilyn egwyddorion llywodraethol ar Werthoedd Prydain, sef:

 
Rhyddid:

➔ Y rhyddid i fyw fel y dymunwch a mynd lle rydych chi eisiau,
➔Eich helpu i wneud dewisiadau gwybodus,
➔ Cymryd cyfrifoldeb am eich dewisiadau a'u hymarfer yn ddiogel,
➔ Sicrhau eich bod chi'n gwybod eich hawliau.

 
Cyfiawnder - Rheol y Gyfraith:

➔ Tegwch yn y ffordd y mae pobl yn cael trin,
➔ Archwilio'r deddfau sy'n ein llywodraethu ac yn ein hamddiffyn,
➔ Deall y canlyniadau os caiff y rheolau hyn eu torri,
➔ Ystyried y gallai'r rhain fod yn wahanol i ddeddfau crefyddol.

 
Democratiaeth:

➔ Y gred mewn rhyddid a chydraddoldeb rhwng pobl,
➔ Gwybodaeth gyffredinol eang a pharch at sefydliadau a gwasanaethau cyhoeddus,
➔ Eich helpu chi i ddylanwadu ar wneud penderfyniadau drwy'r broses ddemocrataidd,
➔ Esbonio manteision ac anfanteision democratiaeth.

 
Parch – Cyd-barch:

➔ Goddefgarwch o’r rhai sydd â wahanol barch a chredoau,
➔ Deall sut mae'ch ymddygiad yn effeithio ar eich hawliau chi a phobl eraill,
➔ Parchu gwahaniaethau pobl eraill, diwylliannau eraill a ffyrdd o fyw,
➔ Herio ymddygiad niweidiol neu wahaniaethol.

Chwiliwch am gwrs

Sgwrsiwch â rhywun

Os oes gennych unrhyw bryderon ynghylch Atal, radicaleiddio neu eithafiaeth, cysylltwch â Cath Hicks, Pennaeth Gwasanaethau Dysgwyr ac Adnoddau (Arweinydd Diogelu Dynodedig) )

Ffoniwch ni ar 03300 580845

Tecstiwch ni ar 07931 204613

Neu e-bostiwch ni yn cath.hicks@adultlearning.wales

Neu anfonwch e-bost i Swyddogion Diogelu y sefydliad

Get Safe Online logo   Get Safe Online Cymru

Edrychwch ar ein cyrsiau

Ymunwch â ni

Dewch yn ddysgwr, tiwtor, neu bartner – beth bynnag y dymunwch chi! Byddem ni wrth ein bodd pe byddech chi’n rhan o’n gwaith.

Cysylltwch â ni


arrow_upward
×

Cofrestrwch neu mewn cofnodwch i'ch cyfrif Fy am ddim

Ymunwch â Fy Nysgu i gyflymu eich cofrestriad i’r cwrs nesaf a chadw golwg ar eich dysgu gyda ni!

I gofrestru, rhowch eich cyfeiriad e-bost isod ac rydych yn barod i fynd! Defnyddiwch yr un cyfeiriad e-bost bob tro y byddwch angen mynediad i'ch cyfrif Fy Nysgu.

Drwy gyflwyno hyn, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Preifatrwydd a Chwcis
Angen Cymorth Mewngofnodi?