Cadw' Ddiogel - Dyletswydd Atal
Mae rhan o ddyletswydd diogelu'r Sefydliad yn cynnwys amddiffyn unigolion sy'n agored i niwed rhag perygl o radicaliaeth ac eithafiaeth. Gelwir hyn yn 'Dyletswydd Atal'.

Menter llywodraeth yw Atal sy'n anelu at atal pobl rhag cymryd rhan (radicaleiddio), neu gefnogi eithafiaeth dreisgar.

Beth yw Radicaleiddio?
Diffiniad y llywodraeth yw bod radicaleiddio yn broses y mae unigolyn neu grŵp yn mabwysiadu delfrydau a dyheadau gwleidyddol, cymdeithasol neu grefyddol eithafol sy'n gwrthod neu'n tanseilio'r sefyllfa bresennol neu wrthod a / neu danseilio syniadau cyfoes ac ymadroddion o ryddid dewis.

Beth yw Eithafiaeth?
Mae'r llywodraeth wedi diffinio eithafiaeth fel: "gwrthwynebiad lleisiol neu weithredol i werthoedd Prydain, gan gynnwys democratiaeth, rheol y gyfraith, rhyddid unigol a pharch a goddefgarwch am gredoau a ffydd gwahanol". Mae'r coleg yn rhannu ac yn hyrwyddo'r gwerthoedd hyn ar draws ein cymuned.

Gwerthoedd Prydain, Cydraddoldeb ac Amrywiaeth: Drwy gydol Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales rydym yn dilyn egwyddorion llywodraethol ar Werthoedd Prydain, sef:

Liberty:
• Y rhyddid i fyw fel y dymunwch a mynd lle rydych chi eisiau.
• Eich helpu i wneud dewisiadau gwybodus
• Cymryd cyfrifoldeb am eich dewisiadau a'u hymarfer yn ddiogel
• Sicrhau eich bod chi'n gwybod eich hawliau.

Cyfiawnder - Rheol y Gyfraith:
• Tegwch yn y ffordd y mae pobl yn cael trin
• Archwilio'r deddfau sy'n ein llywodraethu ac yn ein hamddiffyn
• Deall y canlyniadau os caiff y rheolau hyn eu torri
• Ystyried y gallai'r rhain fod yn wahanol i ddeddfau crefyddol.

Democratiaeth:
• Y gred mewn rhyddid a chydraddoldeb rhwng pobl
• Gwybodaeth gyffredinol eang a pharch at sefydliadau a gwasanaethau cyhoeddus
• Eich helpu chi i ddylanwadu ar wneud penderfyniadau drwy'r broses ddemocrataidd
• Esbonio manteision ac anfanteision democratiaeth.

Parch – Cyd-barch:
• Goddefgarwch o’r rhai sydd â wahanol barch a chredoau
• Deall sut mae'ch ymddygiad yn effeithio ar eich hawliau chi a phobl eraill
• Parchu gwahaniaethau pobl eraill, diwylliannau eraill a ffyrdd o fyw
• Herio ymddygiad niweidiol neu wahaniaethol.

Os oes gennych unrhyw bryderon ynghylch Atal, radicaleiddio neu eithafiaeth, cysylltwch â Cath Hicks, Pennaeth Gwasanaethau Dysgwyr ac Adnoddau (Arweinydd Diogelu Dynodedig) - trwy e-bost neu ffoniwch 03300 / 07931 204613 neu anfonwch e-bost i Swyddogion Diogelu y sefydliad yn safeguarding@adultlearning.wales

Cadw'n Ddiogel - British Values

Cadw'n Ddiogel - Ar-lein

Get Safe Online logo

Edrychwch ar ein cyrsiau

Ymunwch â ni

Dewch yn ddysgwr, tiwtor, neu bartner – beth bynnag y dymunwch chi! Byddem ni wrth ein bodd pe byddech chi’n rhan o’n gwaith.

Cysylltwch â ni


arrow_upward
×

Cofrestrwch neu mewn cofnodwch i'ch cyfrif Fy Nysgu am ddim heddiw!

Ymunwch â Fy Nysgu i gyflymu eich cofrestriad i’r cwrs nesaf a chadw golwg ar eich dysgu gyda ni!

I gofrestru, rhowch eich cyfeiriad e-bost isod ac rydych yn barod i fynd! Defnyddiwch yr un cyfeiriad e-bost bob tro y byddwch angen mynediad i'ch cyfrif Fy Nysgu.

Drwy gyflwyno hyn, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Preifatrwydd a Chwcis