Ddylai dim effeithio ar eich dysgu

Cymorth Ariannol

Efallai eich bod yn gymwys i ymgeisio am gymorth ariannol i gefnogi eich dysgu. Bydd y cyfanswm yn ddibynnol ar eich amgylchiadau personol, oed, incwm teuluol a lefel y cwrs rydych yn bwriadu ei astudio.

Os ydych yn astudio un o’n cyrsiau lefel uwch, mae’n bosibl eich bod yn gymwys i dderbyn cymorth ariannol wrth Cyllid Myfyrwyr Cymru.

adult learning wales

 

Lwfans Cynhaliaeth Addysg (LCA)

Lwfans wythnosol o £30 yw’r Lwfans Cynhaliaeth Addysg (sy’n cael ei dalu bob pythefnos) i’ch helpu chi i dalu am gostau addysg bellach.

Ystod oed: 16-18

Gofynion cymhwyster: Rhaid eich bod yn byw mewn aelwyd sydd ag uchafswm incwm o £20,817, os mai chi yw’r unig berson ifanc sy’n byw ar yr aelwyd, neu uchafswm incwm o £23,077 os oes pobl ifanc eraill yn byw yno. Yn ogystal, rhaid i chi ddiwallu’r meini prawf cenedlaetholdeb a phreswylio.

Gofynion cwrs: Rhaid eich bod yn astudio cwrs Lefel 3 neu is, sy’n rhedeg am o leiaf 12 awr o dan arweiniad bob wythnos, neu am o leiaf 10 wythnos.

Ymgeisio: Ewch i wefan Cyllid Myfyrywyr Cymru er mwyn ymgeisio.

Cyllid Myfyrwyr Cymru

 

Grant Dysgu Llywodraeth Cymru (GDLLC)

Grant o hyd at £1,500 (sy’n cael ei dalu mewn rhandaliadau unwaith y tymor) yw Grant Dysgu Llywodraeth Cymru sydd â’r nod o annog mwy o bobl i barhau gyda’u haddysg.

Ystod oed: 19+

Gofynion cymhwyster: Rhaid eich bod yn byw mewn aelwyd sydd ag uchafswm incwm o £18,370. Yn ogystal, rhaid i chi ddiwallu’r meini prawf cenedlaetholdeb a phreswylio.

Gofynion cwrs: Rhaid eich bod yn astudio cwrs sy’n arwain at gymhwyster a gydnabyddir yn genedlaethol sydd o leiaf 275 awr o hyd.

Ymgeisio: Ewch i wefan Cyllid Myfyrywyr Cymru er mwyn ymgeisio.

Ewch i wefan Cyllid Myfyrywyr Cymru i gael mwy o wybodaeth am y Lwfans Cynhaliaeth Addysg, Grant Dysgu Llywodraeth Cymru a grantiau a benthyciadau eraill sydd ar gael.

Cyllid Myfyrwyr Cymru

 

Gronfa Ariannol Wrth Gefn

Gall yGronfa Ariannol Wrth Gefn eich helpu chi gyda chostau cysylltiedig â’ch dysgu os rydych yn wynebu trafferthion ariannol.

Ystod oed:Nid oes unrhyw gyfyngiadau oed i’r cymorth ariannol hwn.

Gofynion cymhwyster: Rhaid eich bod yn byw ar aelwyd sydd ag uchafswm incwm o:

  • £16,380 (dim plant)
  • £20,818 (un plentyn)
  • £23,077 (o leiaf dau o blant)

Gofynion cwrs: Nid oes unrhyw ofynion cwrs ar gyfer y cymorth ariannol hwn.

Ymgeisio: Llenwch ffurflen gais a gofynnwch i’ch tiwtor neu Swyddog Cyflenwi Cwricwlwm wirio’ch tystiolaeth. Yna, rhaid iddynt lofnodi’r ffurflen er mwyn dangos eich bod yn derbyn un o’r budd-daliadau neu gonsesiynau a restrir ar y ffurflen. Os nad ydych yn derbyn y budd-daliadau hyn, ond rydych yn wynebu trafferthion ariannol, llenwch y ffurflen Incwm/Gwariant a darparwch ddau ddarn o dystiolaeth i’w chefnogi.

Dychwelwch pob ffurflen at learner.services@adultlearning.wales. Byddwch yn ymwybodol nad yw’r cymorth ariannol hwn yn ddi ben draw ac nad oes modd ei sicrhau. O ganlyniad, adolygir pob cais fesul achos unigol.

 

Cymorth Dysgu Ychwanegol

Mae Cymorth Dysgu Ychwanegol ar gael i gefnogi dysgwyr sydd ag anhawsterau dysgu a / neu anableddau dysgu, trwy ddarparu cymorth dynol neu dechengol.

Ystod oed: Nid oes unrhyw gyfyngiadau oed i’r cymorth ariannol hwn.

Gofynion cymhwyster: Mae’r cymorth ar gael i unrhyw un sydd ei angen. Fodd bynnag, nid oes modd ei ddefnyddio ar gyfer cymorth sgiliau sylfaenol neu i ddarparu cymorth ariannol i ddysgwyr.

Gofynion cwrs: Nid oes unrhyw ofynion cwrs ar gyfer y cymorth ariannol hwn.

Ymgeisio: Llenwch ffurflen Contract Dysgwr a gofynnwch i’ch tiwtor neu Swyddog Cyflenwi Cwricwlwm i’w llofnodi. Dychwelwch y ffurflen at learner.services@adultlearning.wales. Rhaid atodi tystiolaeth at y ffurflen gais, sy’n gallu cynnwys:

  • Tystysgrif feddygol
  • Asesiad proffesiynol
  • Asesiad ar ffurf ffurflen angen dysgu unigol
 

Edrychwch ar ein cyrsiau

Ymunwch â ni

Dewch yn ddysgwr, tiwtor, neu bartner – beth bynnag y dymunwch chi! Byddem ni wrth ein bodd pe byddech chi’n rhan o’n gwaith.

Cysylltwch â ni


arrow_upward
×

Cofrestrwch neu mewn cofnodwch i'ch cyfrif Fy Nysgu am ddim heddiw!

Ymunwch â Fy Nysgu i gyflymu eich cofrestriad I’r cwrs nesaf a chadw golwg ar eich dysgu gyda ni!

I gofrestru, rhowch eich cyfeiriad e-bost isod ac rydych barod i fynd! Defnyddiwch yr un cyfeiriad e-bost bob tro y byddwch angen mynediad i'ch cyfrif Fy Nysgu.

Drwy gyflwyno hyn, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Preifatrwydd a Chwcis