Cefnogi eich astudiaethau

Eich cefnogi bob cam o'r ffordd

Rydym bob amser yn gwneud popeth o fewn ein gallu i gefnogi dysgwyr yn yr ystafell ddosbarth, ond bydd adegau pan fydd angen arweiniad arbenigol. Os ydych chi'n ystyried bod gennych anabledd a / neu anhawster dysgu sy'n effeithio ar eich gallu i ddysgu neu gael mynediad at ddysgu, siaradwch â ni.

Gallwn eich cyfeirio at gael y cymorth arbenigol sydd ei angen arnoch wrth gymryd rhan yn unrhyw un o'n cyrsiau - byddwn yn gwneud ein gorau i helpu. Siaradwch â ni'n gyfrinachol a dywedwch wrthym am y gefnogaeth sydd ei hangen arnoch: 03300 580845 neu destun 07715 904304

adult learning wales

 

A-Y cyfeirio

Tra ein bod yn gwneud popeth y gallwn i gefnogi dysgwyr yn y dosbarth, efallai bydd angen cymorth arbenigol arnoch o bryd i’w gilydd. Cynhyrchwyd y mynegai hwn er mwyn cyfeirio dysgwyr at gymorth a ddarperir gan sefydliadau allanol.

Yma i'ch helpu i ddysgu

Cyfeirio Cymorth i Ddysgwyr
Costau ffôn

Sylwer, er bod rhai o’r rhifau ffôn a restrir yn y mynegai hwn yn rhad ac am ddim, efallai bydd angen i chi dalu rhywfaint o gost eich ffôn llinell tir neu ffôn symudol. Gellir dod o hyd i restr o gostau galwadau'r DU yn: https://www.gov.uk/costau-galwadau

The Sprout

Gwefan ryngweithiol sy’n annog creadigrwydd a chyswllt uniongyrchol tra’n darparu gwybodaeth am weithgareddau a gwasanaethau sydd ar gael i bobl ifanc yng Nghaerdydd. http://thesprout.co.uk/cymraeg/

MEIC Cymru

Llinell gymorth gwybodaeth, cyngor ac eiriolaeth i blant a phobl ifanc. Yn rhad ac am ddim ac ni fydd yn ymddangos ar y bil ffôn. https://www.meiccymru.org/cym/
Rhif Ffôn am ddim : 080 880 23456
Neges destun: 84001

GISDA

Cynnig cymorth i bobl ifanc 14-25 oed yng Ngogledd Orllewin Cymru i wella ansawdd eu bywydau fel nad ydynt o dan anfantais oherwydd eu tlodi. www.gisda.org

Cyfeiriad y Brif Swyddfa:
22/23 Y Maes,
Caernarfon,
Gwynedd, LL55 2NA
Rhif Ffôn: 01286 671153

Hyrwyddo hawliau plant a phobl ifanc yng Nghymru. Yn cynnig cyngor a chefnogaeth rhad ac am ddim a chyfrinachol hefyd. www.complantcymru.org.uk/ Comisiynydd Plant Cymru Ty Ystumllwynarth, Ffordd Phoenix, Llansamlet, Abertawe, SA7 9FS

Llinell Cyngor a Chymorth:
01792 765600

E-bost Cyngor a Chymorth:
advice@childcomwales.org.uk

Rhif rhadffon plant a phobl ifanc:
0808 801 1000

Neges destun:
80 800 gan ddechrau eich neges gyda ‘COM’.

After Adoption

Asiantaeth mabwysiadu wirfoddol yn gweithio yn Lloegr a Chymru i gynorthwyo pawb sydd wedi eu heffeithio gan fabwysiadu. www.afteradoption.org.uk

Rhif Ffôn: 0800 0568 578
E-bost:
information@afteradoption.org.uk

St David’s Children Society

Darparu gwasanaethau mabwysiadu i bawb yng Nghymru a Swydd Henffordd. Siaradwch yn gyfrinachol ag ymarferwr mabwysiadu arbenigol.
www.adoptionwales.org

Rhif Ffôn: 029 20667007
E- bost: info@stdavidscs.org

TALKadoption

Gweithio gyda phobl o 7-25 oed yn Ne a Gorllewin Cymru, ac yn cynnal grwpiau yng Nghaerdydd sy’n darparu cyfleoedd i gwrdd a chymdeithasu gyda phobl eraill sydd wedi eu mabwysiadu.
www.afteradoption.org.uk/our- services/support-young-adopted- people/talkadoption-wales

Rhif Ffôn: 01267 231287 / 07807 703060
E-bost: ruthletten@afteradoption.org.uk

Llywodraeth Cymru

Gwefan sy’n darparu cyngor ar wneud cais am brentisiaethau i unrhyw un sydd dros 16 oed ac yn byw yng Nghymru ond nad ydynt mewn addysg amser llawn.
http://gov.wales/topics/educationandskills/skillsandtraining/apprenticeships/?skip=1&lang=cy

Careers Wales

Darparu cyngor ac arweiniad ar sut i wneud cais am brentisiaeth. Os byddwch chi’n ffonio ar eich ffôn symudol, fe wnawn nhw eich ffonio nôl yn rhad ac am ddim.
www.careerswales.com/cy/

Rhif Ffôn: 0800 028 4844 / 029 2090 6800
E-bost: www.careerswales.com/en/contact- us/email-us/

ASD Info Wales

Y safle cenedlaethol ar gyfer Anhwylderau ar y Sbectrwm Awtistig, (ASD) wedi ei anelu at y rhai hynny sy’n gweithio gyda phlant ac oedolion sydd ag ASD.
http://www.asdinfowales.co.uk/home.ph p?page_id=1&setLanguage=4

Rhif Ffôn: 029 2046 8652
E-bost: ASDinfo@WLGA.gov.uk

The National Autistic Society

Darparu gwybodaeth, cymorth a gwasanaethau arloesol i bobl sydd ag awtistiaeth.
http://www.autism.org.uk/

Tudalen Fforwm y Gymuned:
http://community.autism.org.uk/
Llinell Gefnogi: 0808 800 4104

Mae gwefan GOV.UK yn darparu gwybodaeth ac arweiniad ar ystod o fudd-daliadau.

Hawl i gael budd-dal
Sut a phryd caiff eich budd-daliadau eu talu

Budd-dal i deuluoedd (Saesneg)
Childcare and the Sure Start Maternity grant

Gofalwyr ac Anabledd (Saesneg)
Disability Living Allowance, Carers Allowance and Employment and Support Allowance

Budd-daliadau plant (Saesneg)
Information about claiming and when benefits stop

Budd-daliadau marwolaeth (Saesneg)
Widowed Parent's Allowance, Bereavement and Funeral Payment

Gwresogi a Thai (Saesneg)
Winter Fuel Payment and Cold Weather Payment

Lwfans Ceisio Gwaith a budd-dal Incwm Isel
Income Support, Budgeting Loans and Pension Credit

Credydau Treth (Saesneg)
Working Tax Credit, Child Tax Credit and when they stop

Llinell gymorth Lwfans Byw i’r Anabl

Rhif Ffôn: 0345 712 3456
Neges destun: 0345 722 4433

Llinell gymorth Lwfans Mynychu

Rhif Ffôn: 0345 605 6055
Neges destun: 0345 604 5312

Bereavement Advice Centre

Gwefan a llinell gymorth sy’n cynnig gwybodaeth a chyngor ymarferol ar faterion sy’n codi ar ôl marwolaeth rhywun agos.
www.bereavementadvice.org

Rhif Ffôn: 0800 634 9494

Cruse Bereavement Care

Cynnig cwnsela, cefnogaeth, cymorth a chyngor i’r rhai sydd wedi cael profedigaeth.
www.cruse.org.uk http://www.cruse.org.uk/wales

Rhif Ffôn: 0808 808 1677

Gingerbread (Single parents)

See parenting

Hope Again

Gwefan profedigaeth i bobl ifanc, yn darparu cefnogaeth ar ôl marwolaeth rhywun agos.
hopeagain.org.uk

Rhif Ffôn: 0808 808 1677

Dydd Llun - Dydd Gwener 9.30y.b-5y.p

E-bost: hopeagain@cruse.org.uk

Oedolion

Os ydych, fel oedolyn sy’n dysgu, yn profi neu’n dyst i ymddygiad sy’n sarhaus neu’n fygythiol, dylech adrodd am ddigwyddiadau o’r fath i’ch tiwtor fel y gellir ymdrin â’r mater yn gynnar.

Os hoffech drafod unrhyw fater yn gyfrinachol, ffoniwch ein Prif Swyddfa ar 02920 235277 a gofynnwch i gael siarad gydag aelod o’n tîm gwasanaethau dysgwyr neu anfonwch e-bost at: LearnerServices@addysgoedolion.cymru

Plant

Dylid codi achosion o fwlio sy’n cynnwys plant ar lefel leol yn gyntaf bob tro. Gellid cyfeirio digwyddiadau bwlio yn yr ysgol at yr Awdurdod Lleol os nad yw’r ysgol yn datrys y sefyllfa yn foddhaol.

Cardiff Against Bullying

Darparu cymorth a chefnogaeth i unrhyw un sydd wedi ei effeithio gan fwlio.
E-bost: CAB@Cardiff.gov.uk

Bullying UK

Darparu cefnogaeth a chyngor ar-lein gan dîm arbenigol i bob aelod o’r teulu.
www.bullying.co.uk
Rhif Ffôn: 0808 800 2222

Bullies Out

Darparu cymorth, cefnogaeth a gwybodaeth i’r rheini sydd wedi eu heffeithio gan fwlio.
www.bulliesout.com

Rhif Ffôn: 02920 492 169 (Swyddfa’n unig, nid llinell gymorth)

Pe byddai’n well gennych siarad gyda rhywun dros y ffôn, gallwch ffonio Childline ar: 0800 1111

NSPCC

Darparu cyngor i ddioddefwyr a rhieni plant sy’n profi bwlio dros y we.
www.nspcc.org.uk/preventing-abuse/keeping- children-safe/online-safety / https://www.nspcc.org.uk/fighting-for- childhood/what-we-stand-for/wales

E-bost: help@nspcc.org.uk
Hefyd yn darparu SignVideo gan ddefnyddio Iaith Arwyddion Prydain

Yn poeni am blentyn? Ffoniwch: 0808 800 5000 (24/7)

Cyngor ar Fwlio yn y gweithle gan www.gov.uk ar gyfer oedolion sy’n profi bwlio yn y gweithle.

Nid yw bwlio ei hunan yn erbyn y gyfraith, ond mae aflonyddu yn erbyn y gyfraith.

ACAS

Gwasanaeth Cynghori, Cymodi a chyflafareddu. Darparu llinell gymorth. Gwasanaeth cyfnewid testun ar gael i gwsmeriaid sydd â nam ar eu clyw neu eu lleferydd.

www.acas.org.uk
Rhif Ffôn: 0300 123 1100
Ffôn testun: 18001 0300 123 1100

Dogfennau cyngor gwrth fwlio ar gael gan Lywodraeth Cymru

Parchu eraill: canllawiau gwrth-fwlio:
http://gov.wales/topics/educationandskills/public ations/circulars/antibullying/;jsessionid=0AC919B 380A9C81C97B8E999537CE998?skip=1&lang=cy

Taflenni gwrth fwlio i rieni a phlant:
http://gov.wales/topics/educationandskills/school shome/wellbeing/antibullying/are-you-being- bullied/?skip=1&lang=cy http://gov.wales/topics/educationandskills/school shome/parents/is-your-child-being- bullied/?skip=1&lang=cy

British Deaf Association

Yn sefyll dros gydraddoldeb, mynediad a rhyddid dewis i bobl fyddar.

www.bda.org.uk

Rhif Ffôn: 02076 974140
Neges destun: 07795 410 724
Galwad Fideo: ooVoo / Skype: bda.britdeafassoc
E-bost: bda@bda.org.uk

NDCS (National Deaf Children’s Society)

Darparu rhwydwaith o gefnogaeth i rieni sydd â phlant byddar ledled Cymru.

www.ndcs.org.uk

Rhif Ffôn: 0808 800 8880

North Wales Deaf Association

Cefnogi pobl fyddar, clustfyddar, trwm eu clyw a dall a byddar ledled Gogledd Cymru, a’u teulu, ffrindiau, gofalwyr a chydweithwyr.

www.deafassociation.btck.co.uk

Rhif Ffôn: 01492 530013
Neges destun: 07719 410355
E-bost: info@deafassociation.co.uk

CSeeker

Gwasanaeth archebu i bobl fyddar a thrwm eu clyw neu eu gofalwyr i ddod o hyd i bobl broffesiynol gwasanaeth iaith.

www.cseeker.co.uk

Neges destun: 07988 050 863
E-bost: bookings@cseeker.co.uk
Skype: cseekerbookings

Live Fear Free (formerly All Wales Domestic Abuse and Sexual Violence Helpline)

Cefnogaeth i’r rhai hynny sy’n profi - neu sydd wedi profi - cam-drin yn y cartref neu gam-drin rhywiol, neu sy’n poeni am ffrind neu berthynas sy’n profi cam-drin yn y cartref neu drais rhywiol.

24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos.

http://livefearfree.gov.wales/?skip=1&lang=cy

Rhif Ffôn: 0808 80 10 800

E-bost: info@livefearfreehelpline.wales

Deialwch 999 bob tro mewn argyfwng

Black Association of Women Step Out (BAWSO)

Darparu cefnogaeth arbenigol i gymunedau Ethnig Du a Lleiafrifol, a hefyd i bobl sydd wedi eu masnachu a’r rhai hynny sy’n profi neu dan fygythiad o briodas orfodol a Llurguniad Genitalia Benywaidd.

www.bawso.org.uk

Cyfeiriad: Clarence House, Clarence Road, Butetown, Caerdydd, CF10 5FB

Rhif Ffôn:

Caerdydd - 02920 644 633

Casnewydd - 01633 213213

Llinell Gymorth 24 awr: 0800 731 8147

E-bost: info@bawso.org.uk

Women’s Aid Cardiff

Darparu cefnogaeth i unrhyw un sydd wedi eu heffeithio gan drais yn y cartref.

www.cardiffwomensaid.org.uk

16 Moira Terrace, Adamsdown
Caerdydd, CF24 OEJ

Rhif Ffôn: 02920 460 566

Atal Y Fro (Formerly Vale of Glamorgan Women's Aid)

Darparu cefnogaeth i ferched a phlant o fewn Bro Morgannwg sydd wedi profi, neu sydd yn profi, Trais yn y Cartref.

https://atalyfro.wordpress.com/

Rhif Ffôn: 01446 744755

Welsh Women’s Aid

Darparu gwasanaethau i ferched a phlant sydd wedi profi neu sydd yn profi trais yn y cartref.

www.welshwomensaid.org.uk/cy

Rhif Ffôn: 0808 80 10 800

E-bost: info@livefearfreehelpline.wales

Deialwch 999 bob tro mewn argyfwng

The Dyn Project

Darparu cefnogaeth gyfrinachol, heb fod yn feirniadol, i ddynion sy’n profi trais yn y cartref gan bartner.

http://www.dynwales.org

Rhif Ffôn: 0808 801 0321

Mae pob galwad i’r llinell hon yn rhad ac am ddim ac yn gyfrinachol.

E-bost: support@dynwales.org

Men's Advice Line

Llinell gymorth gyfrinachol i ddynion sy’n profi trais yn y cartref.

www.mensadviceline.org.uk

Rhif Ffôn am ddim : 0808 801 0327

E-bost: info@mensadviceline.org.uk

Galop (formerly Broken Rainbow)

Yn cynnig llinell gymorth gyfrinachol ar gyfer trais yn y cartref i bobl Lesbiaidd, Hoyw, Deurywiol a Thraws gan bobl Lesbiaidd, Hoyw, Deurywiol a Thraws sydd wedi eu hyfforddi.

www.galop.org.uk

Rhif Ffôn: 0800 999 5428

E-bost: help@galop.org.uk/p>

Respect Phoneline

Llinell gymorth gyfrinachol yn cynnig cyngor, gwybodaeth a chefnogaeth i’ch rhwystro rhag bod yn dreisgar tuag at eich partner.

www.respectphoneline.org.uk

Rhif Ffôn am ddim: 0808 8024040

E-bost: info@respectphoneline.org.uk

The Hideout

Wedi ei greu i helpu plant a phobl ifanc i ddeall trais yn y cartref a sut i weithredu’n bositif os yw’n digwydd iddyn nhw.

www.thehideout.org.uk

Deialwch 999 bob tro mewn argyfwng

BEAT

Darparu gwybodaeth, cefnogaeth a chymorth ledled y DU i bobl sydd wedi eu heffeithio gan anhwylderau bwyta.

www.b-eat.co.uk

Rhif Ffôn: 0345 634 1414

E-bost: help@b-eat.co.uk

Rhif Ffôn (pobl ifanc) : 0345 634 7650

E-bost (pobl ifanc): fyp@b-eat.co.uk

Diverse Cymru

Darparu gwasanaethau sy’n hyrwyddo cydraddoldeb a byw’n annibynnol.

www.diversecymru.org.uk

Rhif Ffôn: 02920 368888

E-bost: info@diverse.cymru

Race Council Cymru (RCC)

Dod â sefydliadau allweddol ynghyd i weithio tuag at ddileu gwahaniaethu hiliol ac i hyrwyddo cyfle cyfartal a chysylltiadau hiliol.

www.racecouncilcymru.org.uk

Rhif Ffôn: 07872059085 ; 07838360979

E-bost: info@racecouncilcymru.org.uk

Counselling Directory

Darparu gwasanaeth i gysylltu pobl sydd wedi eu heffeithio gan achosion o gam- drin, iselder neu broblemau â pherthynas gyda chefnogaeth broffesiynol.

www.counselling-directory.org.uk

National Family Mediation

Darparu cefnogaeth i bobl sy’n mynd trwy’r profiad o wahanu, ysgaru neu eisiau cyfathrebu â chynbartner a’u plant.

www.nfm.org.uk

Relate

Darparu ystod o wasanaethau i gynorthwyo gyda pherthnasoedd rhwng cyplau a theuluoedd.

www.relate.org.uk

Rhif Ffôn: 0300 100 1234

Llamau

Darparu cyngor tai a chyfryngu teuluol. Gweithio gyda phobl ifanc ddigartref a merched sy’n agored i niwed yng Nghymru.

www.llamau.org.uk

Cyfeiriad y Brif Swyddfa:
23 Cathedral Road, Cardiff, CF11 9HA

Rhif Ffôn: 029 2023 9585

Vale of Glamorgan
Cyfeiriad: 236 Holton Road, Barry CF63 4HS

Rhif Ffôn: 01446 748852

The Trussell Trust (U. K)

www.trusselltrust.org/get-help/find-a-foodbank

Rhif Ffôn: 01722 580180

E-bost: enquiries@trusselltrust.org

The Prince’s Trust

Cefnogi pobl o 13-30 oed sydd allan o waith, a’r rhai hynny sy’n cael trafferth yn yr ysgol ac mewn perygl o gael eu gwahardd. www.princes-trust.org.uk/need_help/next_steps/your_next_steps_in_the_uk/alternative_sources_of_funding/funding_for_individuals.aspx

Rhif Ffôn: 0800 842 842

Neges destun: text "Call me" to 07983 385418, and we will return your call within 24 hours.

Cyfeiriad: Prince's Trust House, 9 Eldon Street, London, EC2M 7LS

NUS Cymru

Erthygl ar-lein yn amlinellu pa gyllid sydd ar gael yng Nghymru. (Cyhoeddwyd yn 2013).

www.nus.org.uk/en/advice/money-and- funding/what-further-education-funding- is-available-in-wales/

Student Finace Wales

Os ydych yn bwriadu astudio ar un o’n cyrsiau lefel uwch, neu os ydych yn meddwl am wneud cais am le mewn coleg neu brifysgol, efallai byddwch yn gymwys I ymgeisio am gyllid gan Gyllid Myfyrwyr Cymru.

www.cyllidmyfyrwyrcymru.co.uk

Rhif Ffôn: 0300 200 4050

Samaritans

Cefnogaeth llinell ffôn 24 awr, e-bost, llythyr ac wyneb yn wyneb i bobl sy’n dioddef anhawster emosiynol.

www.samaritans.org http://www.samaritans.org/your- community/samaritans-yng-nghymru

Cyfeiriad: 75 Cowbridge Road East, Canton, Cardiff, CF11 9AF

Llinell Gymorth: 116 123

Iaith Gymraeg: 0808 164 0123 (O 7y.p i 11y.p yn unig, 7 diwrnod yr wythnos)

Llinell Gymorth Caerdydd: 02920 344 022

Neges destun: Drwy lawrlwytho ap Next Generation Text (NGT).

E-bost: jo@samaritans.org

Ysgrifennu at Samariad

Os ydych yn ei chael hi’n anodd siarad am eich problemau ac yn fwy cyffyrddus yn ysgrifennu pethau, beth am ysgrifennu atom? Ein cyfeiriad yw:

Freepost RSRB-KKBY-CYJK Chris
PO Box 9090
STIRLING FK8 2SA

Lesbian, Gay, Bisexual Helpline

Gwasanaeth rhad ac am ddim i bobl Lesbiaidd, Hoyw, Deurywiol a Thraws yng Nghymru i wrthbwyso teimladau o ynysu cymdeithasol a chryfhau cysylltiadau rhwng cymunedau bobl Lesbiaidd, Hoyw, Deurywiol a Thraws.

www.lgbtcymruhelpline.org.uk

Cyfeiriad: LGBT Cymru Helpline C/o 92 Corporation Avenue Llanelli, SA15 3SR

Rhif Ffôn: 0800 840 2069 (7– 9y.p Dydd Llun ac Dydd Mercher gyda peiriant ateb)

E-bost: line@lgbtcymruhelpline.org.uk

Tenovus Cancer Care

Darparu cefnogaeth i’r rhai hynny sy’n dioddef o ganser a’u teuluoedd.

http://www.tenovuscancercare.org.uk/tenovus/cymraeg/

E-bost: info@tenovuscancercare.org.uk

Llinell Cefnogaeth: 0808 808 1010

Llamau

Darparu cyngor tai a chyfryngu teuluol. Gweithio gyda phobl ifanc ddigartref a merched sy’n agored i niwed yng Nghymru.

www.llamau.org.uk

Cyfeiriad y Brif Swyddfa:
23 Cathedral Road, Cardiff, CF11 9HA
Rhif Ffôn: 029 2023 9585

The Basement @ 53 (formerly Housing Options Project)

I bobl ifanc 16-21 oed.

Cyfeiriad: The Basement @ 53 Charles Street Cardiff CF10 2GD

Rhif Ffôn: 029 2087 3570

E-bost: thebasement@llamau.org.uk

JIGSO@236

Darparu hawliau tai a lles i bobl ifanc o 16- 25 sydd angen tai.

Rhif Ffôn: 01446 748852

E-bost: jigso@llamau.org.uk

Cyfeiriad: JIGSO@236 Holton Road, Barry, Vale of Glamorgan CF63 4HS

Shelter Cymru

Cyngor annibynnol ar dai.

www.sheltercymru.org.uk/cy

Llinell Gymorth: 0345 075 5005
Dydd Llun - Dydd Gwener 9.30yb-4.00yp

Charter Housing Association

www.charterhousing.co.uk/

Cyfeiriad: Exchange House, The Old Post Office, High St, Newport, NP20 1AA

Rhif Ffôn: 01633 212375

Family Housing Association (Wales) Ltd

www.fha-wales.com/

Address: 43 Walter Road, Swansea, SA1 5PN

Rhif Ffôn: 01792 460192

E-bost: info@fha-wales.com

Mid Wales Housing Association Ltd

Cyfeiriad: Ty Canol House, Ffordd Croesawdy, Newtown, SY16 1AL

Rhif Ffôn: 0300 111 3030

Dydd Llun - Dydd Gwener 9yb-5yp

Cyswllt Argyfwng Tu Allan i Oriau: 0300 111 3030

E-bost: info@mid-walesha.co.uk

North Wales Housing - Bangor Office

www.nwha.org.uk/

Cyfeiriad: 30 Dean Street, Bangor, Gwynedd LL57 1UR

Rhif Ffôn: 01248 370227

Taff Housing Association

www.taffhousing.co.uk/

Cyfeiriad: Alexandra House/307-315 Cowbridge Rd East, Cardiff CF5 1JD

Rhif Ffôn: 029 2025 9100 / 0800 121 6064

United Welsh

www.unitedwelsh.com/

Y Borth, 13 Beddau Way, Caerphilly, CF83 2AX

029 2085 8100 / 0800 294 0195

(Opsiwn 2 = Taliadau, Option 3 = Ymholiad cyffredinol)

E-bost: tellmemore@unitedwelsh.com

Wales & West Housing Association Ltd

Prif Swyddfa

Cyfeiriad: Archway House, 77 Parc Ty Glas, Llanishen, Cardiff CF14 5DU

Rhif Ffôn: 0800 052 2526

E-bost: contactus@wwha.co.uk

Swyddfa Gorllewin Cymru

Cwrt y Llan, Church Lane, Castell Newydd Emlyn, SA38 9AB

Swyddfa Gogledd Cymru
Tŷ Draig, Parc Dewi Sant, Ewloe Glannau Dyfrdwy, CH5 3DT

Cyngor i rieni ynglŷn â sut i wneud y we yn fwy diogel i’r teulu i gyd

UK Safer Internet Centre

Darparu llinell gymorth i bobl broffesiynol sy’n gweithio gyda phlant a phobl ifanc yn y DU ar broblemau diogelwch ar lein.

https://www.saferinternet.org.uk/

Rhif Ffôn: 0844 381 4772 / 0844 800 2382

E-bost: helpline@saferinternet.org.uk / enquiries@saferinternet.org.uk

Childnet international

Sefydliad dielw yn gweithio i gynorthwyo i wneud y we yn lle da a diogel i blant. www.childnet.com

Rhif Ffôn: +44 (0)20 7639 6967

E-bost: info@childnet.com

NSPCC

Darparu cyngor ac offer i helpu i gadw plant yn ddiogel ar-lein.

www.nspcc.org.uk/preventing-abuse/keeping-children-safe/online-safety

Advocacy Matters Wales

Elusen yn Ne Cymru sy’n helpu oedolion sydd ag anabledd dysgu neu syndrom Asperger i ddweud eu dweud.

www.advocacymatterswales.co.uk

Rhif Ffôn: 029 20 233733 9yb – 5yp Dydd Llun - Dydd Gwener

E-bost: info@advocacymatterswales.co.uk

Cardiff Dyslexia Action Cymru

Cynnig hyfforddiant, cyngor, asesiadau seicolegol a thiwtora arbenigol amlsynhwyraidd i blant ac oedolion.

www.dyslexiaaction.org.uk

Cyfeiriad: 14-18 City Rd, Cardiff, CF24 3DL

Rhif Ffôn: 02920 481122

E-bost: cardiff@dyslexiaaction.org.uk

SNAP Cymru

Prosiect Cynghori Anghenion Arbennig. Darparu cyngor annibynnol i deuluoedd sydd â phlant anabl.

www.snapcymru.org

Rhif Ffôn: 02920 348 990

Llinell Gymorth: 0845 120 3730

Llinell gymorth ffôn symudol: 0345 120 3730

Where you stand

Darparu gwybodaeth i rieni, gofalwyr, plant anabl ac oedolion sydd ag anawsterau dysgu yng Nghaerdydd a Bro Morgannwg.

www.whereyoustand.org

Citizens Advice

Darparu cyngor ar bwy all helpu gyda chostau cyfreithiol.

https://www.citizensadvice.org.uk/cymraeg/

Llinell Gymorth: 0345 345 4345

Galw yn ôl: Gallwch decstio 'cymorth cyfreithiol' a’ch enw i 80010 a bydd ymgynghorydd yn ei eich galw yn ôl o fewn 24 awr.

LawWorks

Darparu cyngor cyfreithiol yn rhad ac am ddim.

www.lawworks.org.uk/clinics

Bipolar UK

Cefnogi unigolion sy’n dioddef o gyflwr bipolar yn ogystal â’u teuluoedd a’u gofalwyr.

www.bipolaruk.org

Rhif Ffôn: 0333 323 3880 9y.b. – 5y.p. Dydd llun – Dydd Gwener

E-bost: info@bipolaruk.org

C.A.L.L

Llinell Gymorth a Gwrando Gymunedol. Llinell gymorth iechyd meddwl i Gymru ar gyfer unrhyw un sy’n poeni am eu hiechyd meddwl eu hunain neu iechyd perthynas neu gyfaill.

www.callhelpline.org.uk

Llinell Gymorth: 0800 132 737

Neges destun: ‘help’ yna’r manylion yr ydych eu hangen I 81066 (Byddant yn ymateb o fewn 12 awr)

Gofal

Darparu ystod o wasanaethau i bobl sydd â phroblemau iechyd meddwl.

www.gofal.org.uk

Rhif Ffôn: 01656 647722

E-bost: enquiries@gofal.org.uk

Mind

Darparu cymorth, cyngor a chefnogaeth i roi grym i unrhyw un sy’n dioddef problem iechyd meddwl.

www.mind.org.uk

Llinell Wybodaeth: 0300 123 3393

Neges destun: 86463

E-bost: info@mind.org.uk

NO PANIC

Darparu gwybodaeth a chyngor i ofalwyr a phobl sy’n dioddef o Banic, Gorbryder, Ffobia, Anhwylder Gorfodaeth Obsesiynol ac effaith dod oddi ar Dawelyddion.

www.nopanic.org.uk

Llinell gymorth gyfrinachol:

0844 967 4848 (10y.b. - 10y.p. Pob dydd)

Rhif Argyfwng: 01952 680 835

Llinell Gymorth 13-20 oed:

0330 606 1174 Dydd Llun - Dydd Gwener, 3y.p.- 6y.p

Young Minds

Gweithio i wella lles emosiynol a meddyliol plant a phobl ifanc.

www.youngminds.org.uk

Rhif Ffôn: 0207 089 5050

Llinell Gymorth i Rieni: 0808 802 5544

E-bost: ymenquiries@youngminds.org.uk

Welsh Dementia Helpline

Offers support, information and signposting for anyone who is living with dementia or caring for a family member or friend with dementia.

www.dementiahelpline.org.uk

Rhif Ffôn: 0808 808 2235

Action for Children Wales

Darparu cefnogaeth i blant a rhieni.

www.actionforchildren.org.uk/what-we- do/support-for-families/

Cyfeiriad: St David’s Court, 68a Cowbridge Road East, Cardiff CF11 9DN

Rhif Ffôn: 029 2022 2127

E-bost: ask.us@actionforchildren.org.uk

Family Rights Group (Keeping children safe in their families)

Darperir cyngor i rieni yng Nghymru a Lloegr sydd â phlant anghenus, mewn perygl neu yn y system ofal.

https://www.frg.org.uk/

Llinell Gymorth: 0808 801 0366 Dydd Llun - Dydd Gwener, 9.30y.b.- 3.00y.p

Cyfeiriad: Second Floor, The Print House, 18 Ashwin Street, London E8 3DL

Flying Start

Darparu gwasanaethau cefnogi i blant o 0- 3 oed a’u teuluoedd sy’n byw mewn ardaloedd o dan anfantais yng Nghymru.

Gwybodaeth: http://gov.wales/topics/people- and-communities/people/children-and-young- people/parenting-support- guidance/help/flyingstart/?skip=1&lang=cy

Gingerbread (Single parents)

Darparu cefnogaeth i rieni sengl.

https://gingerbread.org.uk/content/462/Gingerbread-Wales

Cyfeiriad: Titan House, Cardiff Bay Business Centre, Titan Road, Ocean Park, Cardiff CF24 5BS

Rhif Ffôn: 029 2047 1900

E-bost: ask.us@actionforchildren.org.uk

TAF (Team Around the Family)

Gweithio mewn partneriaeth sy’n caniatáu i’r holl deulu dderbyn cefnogaeth

Cydlynir TAF o fewn pob awdurdod lleol; felly nid oes pwynt cyswllt Cymru-gyfan. Bydd angen i chi ymchwilio’r rhyngrwyd i weld os yw TAF yn weithredol yn eich ardal.

NHS Choices

Eich iechyd, eich dewis

www.nhs.uk/conditions/Abortion/Pages/In troduction.aspx

British Pregnancy Advisory Service

Darparu cymorth i ferched sy’n feichiog heb gynllunio hynny, neu sy’n dewis peidio parhau â’u beichiogrwydd.

www.bpas.org

Rhif Ffôn: 03457 30 40 30

E-bost: info@bpas.org

Stillbirth and Neonatal Death Society (SANDS)

Cefnogi unrhyw un sydd wedi ei effeithio gan farwolaeth babi.

www.uk-sands.org

www.cardiff-sands.co.uk

Rhif Ffôn: 0207 436 5881

E-bost: helpline@uk-sands.org cardiffsands@hotmail.co.uk

Euogfarn(au) Blaenorol

Sut i ddod o hyd i waith, addysg neu hyfforddiant gydag euogfarn droseddol

www.gov.uk/exoffenders-and-employment

www.gov.uk/browse/justice/prisons-probation

The Welsh Refugee Council

Y brif asiantaeth sy’n gweithio dros ffoaduriaid a cheiswyr lloches yng Nghymru.

www.welshrefugeecouncil.org.uk

Cyfeiriad: 120-122 Broadway, Cardiff, CF24 1NJ

Rhif Ffôn: 029 2048 9800

NHSN

Cynnig gwasanaethau cefnogaeth, cyngor ac eiriolaeth i bobl sydd wedi eu heffeithio gan hunan-niweidio yn uniongyrchol neu mewn rôl ofalu.

E-bost: support@nshn.co.uk

Fforwm ar-lein: www.nshn.co.uk

Mind Cymru

Gwefan sy’n helpu i egluro hunan- niweidio, gan gynnwys rhesymau posibl a sut i chwilio am driniaeth a chefnogaeth.

http://www.mind.org.uk/information- support/types-of-mental-health-problems/self-harm/

Family Planning Association (FPA)

Darparu cymorth, cyngor a gwybodaeth ar bynciau iechyd meddwl.

www.fpa.org.uk

Ffeindiwch glinig cyfagos:
www.fpa.org.uk/find-a-clinic

NHS Wales

Cynnig cynllun Cerdyn-C i’r rhai o dan 25 oed sy’n rhoi mynediad i gyngor iechyd rhywiol rhad ac am ddim a chyfrinachol a chondomau am ddim ledled Cymru.

www.wales.nhs.uk/sitesplus/888/page/59781

National AIDS Trust (NAT)

Gweithio i drawsnewid ymateb cymdeithas i HIV.

www.nat.org.uk/default.aspx

Rhif Ffôn: 0207 814 6767 Dydd Llun - Dydd Gwener 9y.b - 5y.p

E-bost: info@nat.org.uk

HIV Aware

Darparu cyngor i’r rhai hynny sy’n poeni eu bod o bosibl wedi rhoi eu hunain mewn perygl, neu eisiau cyngor ynglŷn â sut i ddiogelu eu hunain ac eraill.

www.hivaware.org.uk

E-bost: info@nat.org.uk

Brook

Darparu gwasanaethau, cymorth a chyngor iechyd rhywiol i bobl ifanc o dan 25 oed.

www.brook.org.uk

Twlsyn Brook 24/7: https://www.brook.org.uk/our- services/ask-brook-a-question-24-7

Citizens Advice Bureau

Yn cynnig cyngor rhad ac am ddim, cyfrinachol a diduedd ar ystod o bynciau.

www.citizensadvice.org.uk

Llinell Cyngor: 03444772020

LawWorks

Darparu cyngor cyfreithiol di-dâl ac yn galluogi mynediad i gyfiawnder.

https://www.lawworks.org.uk/legal- advice-individuals

Speakeasy Advice Centre

Darparu cyngor a chynrychiolaeth gyfreithiol rhad ac am ddim i bobl sy’n cael problemau gyda dyled a budd-daliadau lles mewn ardaloedd dan anfantais yn Ne Ddwyrain Cymru.

www.speakeasyadvice.co.uk

Rhif Ffôn: 029 2045 3111

E-bost: info@speakeasyadvice.co.uk

Al-Anon

Darparu cefnogaeth i unrhyw un y mae ei fywyd yn cael/wedi cael ei effeithio gan rywun arall yn yfed.

www.al-anonuk.org.uk

Llinell Gymorth: 020 7403 0888

DAN

Llinell gymorth rhad ac am ddim ar gyffuriau ac alcohol i unrhyw un yng Nghymru sydd eisiau rhagor o wybodaeth neu gymorth.

www.dan247.org.uk

Rhif Ffôn: 0808 808 2234

Neges destun ‘DAN’: 81066

Frank National Drugs Helpline

A 24 hour helpline providing friendly, confidential advice to drug users, solvent users, their friends, families and carers.

www.talktofrank.com

Llinell Gymorth: 0300 123 6600

Neges destun: 82111

Drinkline

Llinell gymorth 24 awr yn rhoi cyngor cyfeillgar, cyfrinachol i ddefnyddwyr cyffuriau, defnyddwyr toddyddion, eu ffrindiau, eu teuluoedd a gofalwyr.

www.drinksmarter.org/drinkline

Llinell Gymorth: 0300 123 1110

New Link Wales: Axis all Areas

Darparu cyngor a chefnogaeth i unigolion a theuluoedd o fewn cymunedau lleiafrifoedd ethnig du sydd wedi eu heffeithio gan y ffaith eu bod nhw neu rywun arall yn cymryd cyffuriau neu alcohol. Mae gwybodaeth ar gael mewn Saesneg, Urdu, Bengali, Arabeg, Somali, Ffrangeg a Farsi.

www.newlinkwales.org.uk

Rhif Ffôn: 02920 529002

Cardiff Alcohol and Drug Team

Darparu cymorth ymarferol, arweiniad, cwnsela a gofal yn y gymuned i bobl sydd â phroblemau cyffuriau ac alcohol a’u teuluoedd. Mae darpariaeth y Tîm Cwnsela yn cynnwys Caerdydd yn unig.

Rhif Ffôn: 029 20788300

Inroads

Darparu gwybodaeth, cyngor a chefnogaeth yn rhad ac am ddim a chyfrinachol i ddefnyddwyr cyffuriau ac alcohol, cyn-ddefnyddwyr, eu teuluoedd a’u ffrindiau yng Nghaerdydd.

www.inroadswales.org

Rhif Ffôn: 02920 407407

Kaleidoscope Project

Darparu cefnogaeth i bobl sydd â phroblemau â chyffuriau ac alcohol, drwy eu galluogi i wneud newidiadau positif yn eu bywydau.

www.kaleidoscopeproject.org.uk/contact_us.asp

Rhif Ffôn Cenedlaethol: 0845 450 6307

Red-Button

Darparu gwybodaeth a chyngor am gamddefnyddio sylweddau i bobl ifanc yng Nghaerdydd a’r Fro.

www.red-button.org/fruity

SKILLS Gateway

Darparu cymorth proffesiynol gan Gynghorwyr Gyrfaoedd i helpu oedolion i adnabod sut y gallan nhw wella eu sgiliau a dechrau eu gyrfa.

www.careerswales.com/en/skills-gateway/

Rhif Ffôn: 0800 028 4844

Neges destun: 0800 0029 489 Dydd Llun i ddydd Gwener, 9y.b i 6y.p

Universal Jobmatch

Darparu cymorth i ddod o hyd i swydd. Mae’r gwasanaeth hwn yn gofyn i ddefnyddwyr gofrestru ar-lein.

www.gov.uk/jobsearch

Jobcentre Plus

Ffôn: 0345 606 0234

Ffôn testun: 0345 605 5255

Llinell Saesneg: 0345 606 0234 (Dydd Llun i ddydd Gwener, 8am i 6pm)

Cysylltu â‘ch Canolfan Byd Gwaith lleol

Ffôn: 0345 604 4248

Ffôn testun: 0345 608 8551

Llinell Saesneg: 0345 604 3719 (Dydd Llun i ddydd Gwener, 8am i 6pm)

http://los.direct.gov.uk/default.aspx?type=1&lang=cy

Ceisiadau newydd am fudd- dal

Ffôn: 0800 012 1888

Ffôn testun: 0800 023 4888

Llinell Saesneg: 0800 055 6688 (Dydd Llun i ddydd Gwener, 8am i 6pm)

BAWSO (Black Association of Women Step Out)

Darparu cefnogaeth arbenigol i gymunedau Ethnig Du a Lleiafrifol, a hefyd i bobl sydd wedi eu masnachu a’r rhai hynny sy’n profi neu dan fygythiad o briodas orfodol a Llurguniad Genitalia Benywaidd.

www.bawso.org.uk

Cyfeiriad: 9 Cathedral Road, Cardiff, CF11 9HA.

Rhif Ffôn Caerdydd: 02920 644 633

Rhif Ffôn Casnewydd: 01633 213213

Rhif Ffôn Cefnogi Dioddefwyr: 02920 578 408

Victim Support

Darparu gwasanaeth yn rhad ac am ddim i unrhyw un sydd wedi ei effeithio gan drosedd a wnaed yn eu herbyn neu rywun maen nhw’n ei adnabod - pryd bynnag y digwyddodd y drosedd neu p’un ai y’i hadroddwyd neu beidio.

www.victimsupport.org.uk/what-we-do/local-services/wales

Llinell Gymorth: 0808 1689 111

De Cymru: 0300 303 0161

Gogledd Cymru: 0300 303 0159

www.gov.uk/browse/visas-immigration https://www.gov.uk/government/organisations/uk-visas-and-immigration

Citizens Advice

Gallu helpu gyda phroblemau mewnfudo.

www.citizensadvice.org.uk/law-and- rights/immigration/help-with-immigration-problems

Dod o Hyd i Gynghorydd Mewnfudo

www.gov.uk/find-an-immigration-adviser/search-for-an-adviser

Volunteering Wales

Darparu ffordd gyflym o ddod o hyd i gyfleoedd gwirfoddoli.

https://www.gwirfoddolicymru.net/

PDF o ganolfannau gwirfoddoli ledled Cymru:

www.volunteering- wales.net/uploads/volunteer_centre_contacts/Volunteer_Centre_contacts_eng.pdf

WCVA (Wales Council for Voluntary Action)

Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru. Cynrychioli ac ymladd dros sefydliadau, gwirfoddolwyr a chymunedau gwirfoddol.

www.wcva.org.uk/volunteering

Cyfeiriad: Baltic House, Mount Stuart Square, Cardiff CF10 5FH

Rhif Ffôn: 0800 288 8329

C3SC (Cardiff Third Sector Council)

Cefnogi ymddiriedolwyr a gwirfoddolwyr yn eu gwaith, a hyrwyddo cyfleoedd i ddod yn wirfoddolwr.

www.c3sc.org.uk

Rhif Ffôn: (029) 2048 5722

E-bost: enquiries@c3sc.org.uk

Healthy Working Wales

Darparu cefnogaeth i gynorthwyo pobl oed gweithio yng Nghymru i gadw’n heini ac yn iach fel y gallan nhw aros mewn cyflogaeth neu fynd yn ôl i’r gwaith ar ôl cyfnod o salwch./p>

www.healthyworkingwales.com

Rhif Ffôn: 0845 609 6006

E-bost: workplacehealth@wales.nhs.uk

Health Challenge Wales

Yn cyfeirio aelodau o’r cyhoedd at wybodaeth neu weithgarwch sy’n eu cynorthwyo i wella eu hiechyd, gan gynnwys iechyd meddwl.

http://www.heriechydcymru.org/iechyd-meddwl-da-a-lles

Rhif Ffôn: 02920 227744

TUC

Ymgrchu dros fargen deg yn y gwaith a chyfiawnder cymdeithasol gartref a thramor.

www.tuc.org.uk

Dewch o hyd i’r Undeb iawn i chi:

www.tuc.org.uk/about-tuc/union-finder

 

Cofleidio’r Gymraeg

Mae Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales yn dathlu’r Gymraeg ac yn cefnogi a hyrwyddo defnydd y Gymraeg mewn bywyd beunyddiol.

O enw ein sefydliad, i’n cynnig rhagweithiol, rydym yn annog y Gymraeg ym mhob peth a wnawn ac yn ei chofleidio, ac yn ymateb i angen iaith fel elfen anhepgor wrth gynllunio a chyflwyno dysgu.

Rhagor o wybodaeth

 

Edrychwch ar ein cyrsiau

Ymunwch â ni

Dewch yn ddysgwr, tiwtor, neu bartner – beth bynnag y dymunwch chi! Byddem ni wrth ein bodd pe byddech chi’n rhan o’n gwaith.

Cysylltwch â ni


arrow_upward
×

Cofrestrwch neu mewn cofnodwch i'ch cyfrif Fy Nysgu am ddim heddiw!

Ymunwch â Fy Nysgu i gyflymu eich cofrestriad I’r cwrs nesaf a chadw golwg ar eich dysgu gyda ni!

I gofrestru, rhowch eich cyfeiriad e-bost isod ac rydych barod i fynd! Defnyddiwch yr un cyfeiriad e-bost bob tro y byddwch angen mynediad i'ch cyfrif Fy Nysgu.

Drwy gyflwyno hyn, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Preifatrwydd a Chwcis