Gofalu am eich llesiant
 

Cymorth ynghylch llesiant i’n dysgwyr

Rydym ni’n dymuno sicrhau y cewch chi brofiad cadarnhaol a chael cymaint o fudd ag y bo modd o’ch cwrs. Fodd bynnag, rydym ni’n cydnabod y gall oedolion wynebu pob mathau o anawsterau a heriau ar adegau gwahanol yn ystod eu bywyd. Rydym ni’n ceisio sicrhau ein bod ni mor anffurfiol a hyblyg ag y bo modd, ac os oes unrhyw un o’n dysgwyr yn profi anawsterau, rydym ni’n dymuno cael gwybod am hynny.

Gall addysg oedolion fod yn anodd pan wynebir heriau eraill. Rydym ni’n dymuno sicrhau eich bod yn cyflawni eich potensial llawn, ac yn cael yr holl gymorth sydd ar gael ynghylch llesiant meddyliol. Beth bynnag fo’r anhawster, neu beth bynnag fo’ch cefndir. Mae Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales yn ymrwymo i ddarparu cymorth cynhwysol i bob un o’n dysgwyr.

 
 

Gofalu am eich meddwl

Yn dibynnu ar eich amgylchiadau personol, efallai y gallwn ni eich helpu hefyd i fynd i weld cwnselydd, os byddwch chi’n credu y gallai hyn fod yn ddefnyddiol.

Mae llesiant yn cwmpasu llawer o feysydd a materion gwahanol, a gallant oll effeithio ar ein teimladau. Efallai bydd y dolenni canlynol yn ddefnyddiol i ddarparu rhagor o wybodaeth am wella eich llesiant:

Mae gwefan Mind yn cynnwys tudalen sy’n trafod beth yn union yw llesiant meddyliol, beth all effeithio ar ein llesiant, a beth allwn ni ei wneud i ofalu am a gwella ein llesiant. Mae gwefan y GIG yn awgrymu pum cam a all helpu i wella ein llesiant.

Bwyd                                             

Gall y pethau y byddwn yn eu bwyta a’u hyfed effeithio ar ein hiechyd a’n llesiant meddyliol a chorfforol.

Mae gwefan y GIG yn cynnig gwybodaeth am fwyta deiet cytbwys yma. Mae gan Mind dudalen we yma ynghylch sut mae bwyd a hwyliau yn gysylltiedig.

Mae gwefan Prifysgol Nottingham yn cynnwys gwybodaeth gyffredinol am fwyta’n iach, ac mae’n cynnwys dolenni yma hefyd at dudalennau defnyddiol eraill.

 

Iechyd meddwl

Gall ein hiechyd meddwl ddylanwadu’n sylweddol ar ein llesiant.

Mae Mind yn cynnig llawer o wybodaeth am iechyd meddwl a ble gallwch chi gael cymorth.

Mae’r dudalen hon ar wefan y GIG yn egluro sut gallwch chi gyrchu gwasanaethau iechyd meddwl.

Mae gwasanaeth Moodzone y GIG yn cynnwys cyngor ac adnoddau i’ch helpu i wella eich iechyd meddwl.             

 

Ymarfer corff                                                

Gall ymarfer corff wella ein llesiant yn ogystal â’n hiechyd corfforol a meddyliol.

Mae gwefan y GIG yn cynnwys awgrymiadau ynghylch dulliau rhad ac am ddim o wneud ymarfer corff, ymarferion y gallwch chi eu gwneud gartref, a dolenni at wefannau eraill a all fod yn ddefnyddiol.

Mae'r Sefydliad Iechyd Meddwl yn cynnig gwybodaeth am sut gall ymarfer corff wella eich iechyd meddwl (gallwch chi hefyd lawrlwytho’r dudalen hon fel llyfryn PDF yn Gymraeg neu Saesneg).

Mae’r dudalen hon ar wefan Mind yn cynnig gwybodaeth am fuddion ymarfer corff, ac mae hefyd yn cynnwys dolenni i’ch helpu i ddewis math o ymarfer corff a sut i gynnwys hynny fel rhan o’ch arferion dyddiol. Gall ioga helpu i wella llesiant hefyd - mae’r dudalen hon ar wefan y GIG yn cynnig rhywfaint o wybodaeth gyffredinol.

 

Ymwybyddiaeth ofalgar

Efallai y gall ymwybyddiaeth ofalgar helpu i wella eich llesiant.      

Mae ymwybyddiaeth ofalgar yn gallu helpu i wella eich lles. Mae gwefan y GIG yn cynnwys trosolwg cyffredinol o ymwybyddiaeth ofalgar, sut mae’n gallu helpu ein lles a sut y gallwn fod yn fwy gofalgar. Mae gwefan Mind yn cynnwys adran ar ymwybyddiaeth ofalgar, sy’n darparu cyngor ar ymarfer ymwybyddiaeth ofalgar.

 

Sgwrsiwch â rhywun

Os ydych chi’n poeni am unrhyw agwedd o’ch cwrs ac yn dymuno trafod pethau yn gyfrinachol â rhywun, cofiwch gysylltu â ni, rydym ni’n barod i wrando.

Ffoniwch ni ar 03300 580 845

Tecstiwch ni ar 07715 904 304

Neu e-bostiwch ni yn [email protected]

Edrychwch ar ein cyrsiau

Ymunwch â ni

Dewch yn ddysgwr, tiwtor, neu bartner – beth bynnag y dymunwch chi! Byddem ni wrth ein bodd pe byddech chi’n rhan o’n gwaith.

Cysylltwch â ni


arrow_upward
×
Mewngofnodi i'ch rhad ac am ddim

MyAccount

Mewngofnodi i MyAccount i gyflymu eich cofrestriad i’ch cwrs nesaf ac i gadw golwg ar eich dysgu gyda ni!

I fewngofnodi, nodwch eich cyfeiriad e-bost cofrestredig a'ch cyfrinair ac mae'n barod ichi fynd!
Cofiwch, defnyddiwch yr un cyfeiriad e-bost i fewngofnodi bob tro y byddwch angen mynediad i'ch MyAccount.

Heb gofrestru? Cofrestrwch yma
Angen Cymorth Mewngofnodi?